Разгледайте процесите в системата в изображения

Физически лица

При издаване на фактура, при която в полето „ЕИК” в панела „Клиент” вместо ЕИК се попълни валидно ЕГН, системата автоматично добавя клиента към номенклатурната таблица „Физически лица” вместо „Фирми”.

Запис в номенклатурната таблица се създава автоматично и при попълване на полетата „Име” и „ЕГН на задължено лице” в платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета за съответното лице.