Разгледайте процесите в системата в изображения

Кодове на НАП ДОО

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
Кодове за ДОО (кодове за превеждане на суми по сметки 7315) Код за вид плащане Процент за родените преди 01.01.1960г. Процент за родените след 31.12.1959г.
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори за управление и контрол в търговските дружества; при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията /от осигурители и осигурени лица/. 55 01 01 20.5 15.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Без-работица" за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търгов-ските дружества, при едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица/ 55 01 02 23.5 18.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост и в подкрепа на майчинството /от осигурители и осигурени лица/ 55 01 27 19.5 14.5
Осигурителни вноски за фонд"Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/ 55 01 26 За трета категория труд -19,5%;За първа и втора категория труд – 22,5% За трета категория труд -14,5%;За първа и втора категория труд – 17,5%
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за следователи по Закона за съдебната власт 55 01 15

Осигурителни вноски за фонд"Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт 55 01 09

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за кадровите военнослужещи по ЗОВС на РБ, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержантите от Националната следствен 55 01 03

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за офицери и сержанти в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служба на Минис 55 01 70

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за служителите /граждански лица/ в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерство на отбраната и в Специалната куриерска служ 55 01 71

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд 55 01 14 20.5 15.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд 55 01 05 23.5 18.5
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за трета категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО. 55 01 08 16 11
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за първа и втора категория труд за работниците и служителите, наети на работа за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 2 от КСО. 55 01 11 19 14
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с разходите за дейността, за работещите без трудови правоотношения /от възложители и осигурени лица/ 55 01 10 16 11
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” за ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/. 55 01 16 16 11
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя 55 01 12 16 11
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя 55 01 24 19 14
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител. 55 01 17 16 11
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ) 55 01 60 20.5 15.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи 55 01 29 16/19 11%/14%
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица. 55 04 01 19.5 14.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица 55 04 02 16 11
Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. 55 04 04 19.5 14.5
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители 55 04 05 16 11
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/ Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за съответната година,определени в ЗБ на ДОО. 55 04 06 18 13
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. 55 04 03 16 16
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия - върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. 55 04 13 16 16
Осигурителни вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест" за лицата, осигурени за инвалидност, старост, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болести за лицата, получаващи гарантирани вземания от ФГВРС. 55 01 49 0,4%; 0,5%; 0,7%; 0,9%; 1,1% 0,4%; 0,5%; 0,7%; 0,9%; 1,1%
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005г. 55 01 04 21.75 19.5
Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г. 55 01 06

Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 55 01 07

Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002г. 55 06 00

Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. 55 05 00

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи, Този параграф се попълва само от пощенските станции, Не се попълва от осигурените лица 55 01 18

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г. 55 28 01

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г. 55 28 30

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 55 28 02

Вноски за фонд "ГВРС" от работодатели 55 57 10 0.1 0.1
Начети и лихви за фонд "ГВРС" по ревизионни актове 55 57 20

Лихви за просрочени вноски за фонд "ГВРС" 55 57 21

Вноски за УчПФ от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни 55 59 08 4.3 4.3
Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове 55 59 38

Лихви за просрочени вноски за УчПФ 55 59 48

Неидентифицирани преводи по сметки 7315 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) (Не се попълва от задължени лица) 55 88 66

Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица) 55 88 88

Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315 (Не се попълва от задължени лица) 55 98 00