Разгледайте процесите в системата в изображения

Кодове на НАП НЗОК

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
2. Кодове за здравни вноски (за превеждане на суми по сметки 7316) Код за вид плащане Процент
Вноски от осигурители и осигурени лица, без самоосигуряващите се и неосигурени на друго основание лица 56 01 01 8; 4,8 - за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО
Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за предходна година /вноските се превеждат по ЕГН/. Забележка: Когато се внасят вноски за годишно изравняване на осигурителния доход за други предходни години се вземат предвид размерите на осигурителните вноски за съответната година,определени в ЗБ на НЗОК. 56 04 01 8
Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗЗО 56 04 02 8; 4,8 - за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО
Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО 56 04 05 8
Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО 56 07 01 8
Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. 56 04 03 6
Вноски за лица получаващи обезщетения за безработица 56 06 01
Вноски за лица и членове на семейства с право на соицално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31 декември 2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г. 56 06 03
Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лица по чл.40, ал.1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003г.,както и за пълнолетни учащи се в частни училища 56 07 03 6
Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО За периоди преди 1 януари 2003 г. 56 07 04 0.3
Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството
Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 56 08 00
Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК 56 28 05
Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК 56 28 06
Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне 56 28 18 8
Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания 56 28 22
Неидентифицирани преводи по сметки 7316 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. ) (Не се попълва от задължени лица) 56 88 66
Преводи по с/ки 8 6 с многоредов документ (Не се попълва от задължени лица) 56 88 88
Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316 ( Не се попълва от задължени лица) 56 98 00