Разгледайте процесите в системата в изображения

Филтриране на списъка

В екрана архив се визуализира таблица, съдържаща всички издадени и приети от Вас фактури, дебитни известия, кредитни известия и проформа фактури.

Ако сте избрали собствена фирма, с която работите в момента, списъкът ще бъде ограничен само до нейните документи.Полето „Показване на” Ви дава възможност да ограничите списъка на документите само до избраните от Вас типове – чрез маркиране на отметките пред съответните типове документ и избиране на „Приложи”.

Операции върху група документи

Над таблицата с документите има опции за маркирането на няколко документа едновременно:

 • „Всички” – маркира всички документи на екрана
 • „Никой” – премахва маркирането
 • „Платени” – маркира само документите, отбелязани като платени
 • „Неплатени” –маркира само документите, отбелязани като неплатени

Върху маркираните документи могат да се извършват чрез съответните бутони следните операции:

 • „Печат” – генерира PDF документ, удобен за разпечатване, на всички избрани документи в съответствие със зададените настройки.
 • „Експорт към XML” – генерира XML файл, подходящ за пренасяне на структурирана информация към други информационни системи (например счетоводство, складов софтуер, ERP и др.)
 • „Изпращане по e-mail”
 • „Изтриване” – изтрива избраните от Вас документи (след потвърждение). ВНИМАНИЕ! Операцията е необратима!

Операции върху група документи

Над таблицата с документите има опции за маркирането на няколко документа едновременно:

 • „Всички” – маркира всички документи на екрана
 • „Никой” – премахва маркирането
 • „Платени” – маркира само документите, отбелязани като платени
 • „Неплатени” –маркира само документите, отбелязани като неплатени

Върху маркираните документи могат да се извършват чрез съответните бутони следните операции:

 • „Печат” – генерира PDF документ, удобен за разпечатване, на всички избрани документи в съответствие със зададените настройки.
 • „Експорт към XML” – генерира XML файл, подходящ за пренасяне на структурирана информация към други информационни системи (например счетоводство, складов софтуер, ERP и др.)
 • „Изпращане по e-mail”
 • „Изтриване” – изтрива избраните от Вас документи (след потвърждение). ВНИМАНИЕ! Операцията е необратима!

Операции върху отделни документи

Всеки документ може да бъде отбелязан като „Платен” или „Неплатен” чрез промяна на полето за отмятане в последната колона на таблицата. При промяна на статуса, в горната част на прозореца се показва информативно съобщение.

Бутона  (копирай в нов) от таблицата създава нов документ със същото съдържание и актуализирана дата и номер. Удобно е да се използва при издаване на еднотипни документи периодично (например всеки месец или всяка седмица).

Колоната „Статус” показва какъв е моментния статус на електронния документ или „Изпращане”, ако електронен документ не е създаден или изпратен.

При кликване на ред от колоната „Фактура №”, документа се отваря в нов прозорец удобен за бърз преглед, както и за извършване на операции със следните бутони:

 • „Ново дебитно известие” – издава дебитно известие към избраната фактура

„Ново кредитно известие” – издава кредитно известие към избраната фактура