Разгледайте процесите в системата в изображения

Електронна фактура

Електронна Фактура е Фактура, издадена в електронен формат, подписана с валиденен електронен подпис, представляваща електронен документ в съответствие с изискванията на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП). Тя напълно отговаря и на изискванията и разпоредбите на ЗДДС и ЗСч.

Според чл.6, ал.2 от ЗСч, първичният счетоводен документ може да е и електронен документ, когато са спазени изискванията на ЗСч и на ЗЕДЕП.

В чл.218 от Директива 2006/112/ЕС от 28.11.2006 г. се предвижда възможността за използване на фактури в електронен формат. Чл.232 от Директивата урежда изпращането на фактурите по електронен път като поставя условие фактурите да бъдат приети от получателя. Чл.233 поставя условие автентичността на произхода и на съдържанието на изпратените или предоставени по електронен път фактури при приемането им да бъде гарантирано посредством електронен подпис.

Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието – чл.114, ал.6 от ЗДДС, чл.13 от ЗЕДЕП.

Следователно електронната фактура е електронен файл, който е равностойна алтернатива на фактурата върху хартиен носител. Тя не се различава по реквизити, съдържание и валидност от обикновената.