Разгледайте процесите в системата в изображения

Електронни банкови платежни документи

Банковите платежни документи се съставят и представят според изискванията и по реда на Наредба №3 на БНБ и УКАЗАНИЕ 03-2009 - СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ на БНБ. Според Чл. 8. (2) Наредба №3 на БНБ „Платежното нареждане може да бъде дадено писмено или по електронен път, ако това е договорено между страните”. В Чл. 3. (2) на ЗЕДЕП се казва, че „Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ”. Следователно надлежно подписаното с УЕП платежно нареждане представлява електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП и при съставянето му писмената форма се смята за спазена, а подписването с УЕП гарантира автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието.

Въпреки че електронното платежно нареждане безспорно е еквивалентно на надлежно подписаното и подпечатано хартиено платежно нареждане, някои от водещите банки, с цел улесняване и предоставяне на удобства на своите клиенти, изрично записаха в общите си условия, че приемат електронни платежни нареждания.

Електронните платежни нареждания представляват голямо удобство за всички потребители. Електронните банкирания на различните банки в най-добрия случай са твърде различни, но често са и почти неизползваеми. Възможността за изготвяне на платежни документи в единна среда и изпращането им като електронни документи към различни банки е изключително улеснение – особено за потребителите, работещи с няколко банки.