Разгледайте процесите в системата в изображения

Електронно изявление

ЗЕДЕП, Чл. 2. (1) Електронно изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

(2) Електронното изявление може да съдържа и несловесна информация.

Електронен документ

ЗЕДЕП, Чл. 3. (1) Електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.

(2) Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ.

Електронна фактура

Електронна Фактура е Фактура, издадена в електронен формат, подписана с валиденен електронен подпис, представляваща електронен документ в съответствие с изискванията на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП). Тя напълно отговаря и на изискванията и разпоредбите на ЗДДС и ЗСч.

Според чл.6, ал.2 от ЗСч, първичният счетоводен документ може да е и електронен документ, когато са спазени изискванията на ЗСч и на ЗЕДЕП.

В чл.218 от Директива 2006/112/ЕС от 28.11.2006 г. се предвижда възможността за използване на фактури в електронен формат. Чл.232 от Директивата урежда изпращането на фактурите по електронен път като поставя условие фактурите да бъдат приети от получателя. Чл.233 поставя условие автентичността на произхода и на съдържанието на изпратените или предоставени по електронен път фактури при приемането им да бъде гарантирано посредством електронен подпис.

Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието – чл.114, ал.6 от ЗДДС, чл.13 от ЗЕДЕП.

Следователно електронната фактура е електронен файл, който е равностойна алтернатива на фактурата върху хартиен носител. Тя не се различава по реквизити, съдържание и валидност от обикновената.

Електронни банкови платежни документи

Банковите платежни документи се съставят и представят според изискванията и по реда на Наредба №3 на БНБ и УКАЗАНИЕ 03-2009 - СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ на БНБ. Според Чл. 8. (2) Наредба №3 на БНБ „Платежното нареждане може да бъде дадено писмено или по електронен път, ако това е договорено между страните”. В Чл. 3. (2) на ЗЕДЕП се казва, че „Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ”. Следователно надлежно подписаното с УЕП платежно нареждане представлява електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП и при съставянето му писмената форма се смята за спазена, а подписването с УЕП гарантира автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието.

Въпреки че електронното платежно нареждане безспорно е еквивалентно на надлежно подписаното и подпечатано хартиено платежно нареждане, някои от водещите банки, с цел улесняване и предоставяне на удобства на своите клиенти, изрично записаха в общите си условия, че приемат електронни платежни нареждания.

Електронните платежни нареждания представляват голямо удобство за всички потребители. Електронните банкирания на различните банки в най-добрия случай са твърде различни, но често са и почти неизползваеми. Възможността за изготвяне на платежни документи в единна среда и изпращането им като електронни документи към различни банки е изключително улеснение – особено за потребителите, работещи с няколко банки.