Разгледайте процесите в системата в изображения

Фактури и електронни фактури – сравнение и анализ

Единствената разлика между електронната и обикновената фактура е форматът, в който е издаден първичният счетоводен документ.

Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис (цифров сертификат), който гарантира автентичността на произхода на фактурата и ненарушеността на съдържанието и отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Европейското законодателство също признава фактури, издадени в електронен формат и изпратени по електронен път.

Електронните фактури, както и електронните документи като цяло, имат редица предимства пред хартиените. Но най-важните от тях са чувствителното намаляване на разходите за материали, консумативи, заплати и др., отпадане на разходите за пощенски и куриерски услуги, свързани с обмена на документи, отпадане на разходите за складиране и съхранение на архиви, постигането на големи оптимизации на работните процеси, значително подабряване на възможностите за контрол, намаляване до минимум загубите от грешки, значително съкращаване на забавените плащания, дължащи се на необработени фактури. Не на последно място трябва да се отбележи, че за производство на хартия се секат гори, а статистиката за количествата е стряскаща.