Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Вносна бележка"

Документът „Вносна бележка” се съставя от клиент на банката, който внася пари в брой по банкова сметка.

Този документ не може да се използва за плащания от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и от/към сметки на администратори на публични вземания.

Описание на полетата по реда на Tab-order

  • В полза на – име

Попълва се наименованието на юридическото лице или името на физическото лице - получател на внесената сума.

Самодопълващо се поле, показва наименования на юридически лица или физически лица от съответните номенклатури. При избиране на получател системата автоматично попълва полетата „IBAN на получателя”, „При банка – банка, клон” с банковата сметка по подразбиране за избрания получател.

  • IBAN на получателя

Попълва се международен номер на банковата сметка на получателя. При попълване на валиден IBAN системата автоматично ще попълни полето „При банка – банка, клон” със съответните стойности според номенклатурата на БНБ.

  • При банка – банка, клон

Наименование на банката или клона, където се води сметката на получателя. Не се попълва, ако сметката се води в същия клон, където се подава документът, или в същата банка, при централизирана система на отчитане

  • Вид валута

Самодопълващо се поле, посочва се буквеният код на валутата, предмет на платежната операция, съгласно стандарт ISO 4217 "Кодове за представяне на валути и парични средства". За левове се попълва BGN.

  • Сума

Попълва десетично число, като при излизане от полето то автоматично се конвертира във формата според УКАЗАНИЕ 03-2009 СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

  • Вносител – име

Изписват се трите имена на вносителя по документ за самоличност.

Самодопълващо се поле, показва наименования на юридически лица или физически лица от съответните номенклатури.

  • Основание за внасяне

Въвежда се кратка информация, която да даде възможност на получателя да идентифицира намерението на вложителя.

  • До, Клон, Адрес, Дата на представяне

Ако не са автоматично попълнени след изибране на банкова сметка на наредител, могат да се попълнят ръчно или да останат празни за последващо попълване

  • Запис

Записва платежното нареждане и препраща към екрана за действия след създаване на документ

Пояснение:

* – Задължителни полета!