Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Платежно нареждане за кредитен превод"

Документът "Платежно нареждане за кредитен превод" се съставя от клиент на банката, който нарежда прехвърлянето на средства от своя сметка по сметка на получател.

Документът "Платежно нареждане за кредитен превод" е предназначен за изпълнение на кредитен превод в лева, включително и за възстановяване на сума при извършване на коригиращ превод.

Този документ не може да се използва за нареждания за превод от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и от/към сметки на администратори на публични вземания.

Описание на полетата по реда на Tab-order

 • Платете на - име на получателя *

Попълва се наименованието на юридическото лице или името на физическото лице - получател по нареждането за кредитен превод.

Избира се от самодопълващо се поле от номенклатурата с фирми. Избирането му попълва автоматично полетата „IBAN на получателя”, “BIC на банката на получателя”, „При банка – име на банката на получателя” със данни за банковата сметка по подразбиране за избрания получател (ЮЛ или ФЛ).

 • IBAN на получателя *

Попълва се международен номер на банковата сметка на получателя. , по която следва да се преведат парите.

В случай че не е било попълнено автоматично след избор на получател, може да въведете IBAN директно. При попълване на валиден IBAN, системата автоматично ще попълни полетата „BIC на банката получателя” * и „При банка – име на банката на получателя” със съответните стойности според номенклатурата на БНБ.

 • BIC на банката получателя

Попълва се банковия идентификационен код (BIC) на банката, където се води сметката на получателя, като последните три позиции на полето не се попълват. Не се попълва, ако сметката се води в банката, където се подава документът.

 • При банка – име на банката на получателя

Наименование на банката/ клон на банка, където се води сметката на получателя на превода. Не се попълва, ако сметката се води в банката, където се подава документът.

 • Вид валута

Самодопълващо се поле, посочва се буквеният код на валутата, предмет на платежната операция, съгласно стандарт ISO 4217 "Кодове за представяне на валути и парични средства". За левове се попълва BGN.

 • Сума *

Попълва се десетично число, като при излизане от полето то автоматично се конвертира във формата според УКАЗАНИЕ 03-2009 СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

 • Основание за превод – информация за получателя *

Съдържа кратко описание на основанието за превод или код за референция на получателя на сумата, по който той би могъл да идентифицира основанието. Платецът може да попълни всяка информация, която банката ще предаде на получателя,. При съставяне на платежен документ за възстановяване на сума при извършване на служебен коригиращ превод се попълва"Връщане на сума по док. №... от дата..."

 • Още пояснения - поле за продължаване описанието на основанието за превода
 • Наредител – име *

От самодопълващо се поле се попълва наименованието на юридическото лице или името на физическото лице платец. Ако сте избрали собствена фирма, от която работите в момента, се попълва автоматично, заедно с полетата, които се попълват при избора му.

При избирането му се попълват: „IBAN на наредителя”, „BIC на наредителя”, „До”, „Клон”, „Адрес”.

 • IBAN на наредителя * и BIC на наредителя *

Ако не са попълнени при избора на наредител, са самодопълващи се полета, при избора на които „Наредирел” се попълва автоматично.

При попълване на валиден IBAN системата автоматично ще попълни полетата „BIC на наредителя”, „До” и „Клон” със съответните стойности според номенклатурата на БНБ.

 • До, Клон, Адрес, Дата на представяне

Ако не са автоматично попълнени, след изибране на банкова сметка на наредител, могат да се попълнят ръчно или да останат празни за последващо попълване.

 • Платежна система

В това поле се попълва абревиатурата на платежната система, чрез която клиентът желае да бъде изпълнено нареждането за превод (например: БИСЕРА или RINGS).

 • Такси

Посочва се цифров код 001, 002 или 003, съгласно номенклатурата от нареждането за кредитен превод, с който платецът определя за чия сметка е таксата по превода. Ако таксата е за сметка на получателя на сумата, банката на платеца попълва в полето след „Такси" размерът на удържаната такса.

 • Дата на изпълнение

В това поле се попълва датата, на която клиентът желае да бъде изпълнено нареждането за превод във формат ДДММГГ. В случай че полето не е попълнено, за дата на изпълнение се счита датата на приемане на документа.

 • Запис

Записва платежното нареждане и препраща към екрана за действия след създаване на документ

Пояснение:

* – Задължителни полета!