Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета"

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" е предназначен за изпълнение на следните платежни операции в лева:

(1)    нареждане за кредитен превод към сметки на администратори на публични вземания (сметки, чийто идентификатор на вида сметка започва с 8):

§ за плащане на данъчни задължения и такси;

§ за задължения за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работници и служители";

§ за приходи от митнически задължения;

(2)    нареждане за кредитен превод към сметки на разпоредители с бюджетни кредити; за бюджетни, извънбюджетни и чужди средства, включително за учредяване на обезпечение чрез паричен депозит за митнически задължения;

(3)    нареждане за кредитен превод от сметки на администратори на публични вземания - при възстановяване на надвнесени и погрешно постъпили суми по тези сметки, коригиращи преводи и други операции. Този документ не се прилага, когато възстановяването на надвнесени или погрешно внесени суми по сметки на администратори на публични вземания се извършва чрез СЕБРА;

(4)    нареждане за кредитен превод от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки, чиито идентификатор на вида сметка започва с 3) - за всички преводи, инициирани от титуляра на сметката, които не се извършват чрез СЕБРА, за коригиращи преводи и други операции по сметките с лимити в БНБ.

Описание на полетата по реда на Tab-order

 • Платете на - име на получателя *

Избира се от самодопълващо се поле от номенклатурата с всички териториални дирекции на НАП или се въвежда, ако е различно и не е вече въведено. Избирането му не попълва автоматично други полета.

Тъй като в имената на териториалните дирекции на НАП се съдържа името на съответния град, тук е удобно да се изпише директно името на града и да се избере предложеното от списъка. Почти винаги след въвеждането на 2 или 3 букви желания избор е вече на позиция в списъка и избирането му е лесно.

 • Основание за плащане *

Избира се от самодопълващо се поле от номенклатурата или се въвежда. Тук системата автоматично предлага НЗОК, ДОО (след и преди 31.12.1959), ДЗПО и Републикански бюджет.

При изборът му се попълват автоматично „IBAN на получателя”, „BIC на получателя” и „При банка - име на банката получател” на съответната териториална дирекция според актуалните към момента номенклатури за кодове на вид плащания на НАП.

 • Още пояснения

Избира се от самодопълващо се поле от номенклатурата или се въвежда. Системата предлата различните проценти при вноски към съответните фондове или основания за плащане към републикансия бюджет, като при изборът му автоматично се попълва полето „Вид плащане” (ако може да се определи еднозначно) със съответния код на плащане на НАП.

 • Вид плащане

Попълнено е при избора на „Още пояснения”, но също е самодопълващо се поле, свързан с този на „Още пояснения” и при избор на друг код, обратно попълва „Още пояснения” според връзките в номенклатурата от НАП. Може да се попълни и ръчно. Може и да е празно.

 • Сума *

Попълва десетично число, като при излизане от полето то автоматично се конвертира във формата според УКАЗАНИЕ 03-2009 СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

 • Вид док
 • № и Дата на документа,по който се плаща;

Когато платежните нареждания са насочени към сметки на администратори на публични вземания тези полета се попълват както следва:

позиция 10 - вид на документа, по който се плаща, съгласно посочената в бюджетното платежно нареждане номенклатура;

позиции 11 - 20 - номер на документа, по който се плаща.

 • От дата и До дата

“От дата” и „До дата” се попълват по подразбиране с начална и крайна дата на предния месец, но подлежат на редакция при необходимост. Примерно днес е 18.01.2010 г. – От дата: 01.12.2009 г. До дата: 31.12.2009 г.

 • Наредител * - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице;

От самодопълващо се поле се избира фирма или физическо лице или се въвежда. Ако сте избрали собствена фирма, от която работите в момента, се попълва автоматично заедно с полетата, които се попълват при избора му.

При избирането му се попълват: „IBAN на наредителя”, „BIC на наредителя”, „До”, „Клон”, „Адрес”, „ЕИК на задължено лице” или „ЕГН на задължено лице” – в зависимост от типа на лицето. „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице” също се попълва със стойност равна на стойността на „Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”, но подлежи на корекция, ако не е същото.

 • IBAN на наредителя * и BIC на наредителя * - ако не са попълнени при избора на наредител, са самодопълващи се полета, при избора на които „Наредирел” се попълва автоматично.
 • ЕИК на задължено лице *

Самодопълващо се поле, свързано със „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”.

 • Задължено лице * - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице;

Самодопълващо се поле. По подразбиране е попълнено при попълване на „Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице” с неговата стойност. Ако ФЛ се избере от самодопълващо се поле, се попълва и „ЕГН на задължено лице” или „ЛНЧ на задължено лице”.

 • ЕГН на задължено лице *

Самодопълващо се поле, свързано със „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”.

 • ЛНЧ на задължено лице *

Самодопълващо се поле, свързано със „Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”.

 • До, Клон, Адрес, Дата на представяне – ако не са автоматично попълнени, след изибране на банкова сметка на наредител могат да се попълнят ръчно или да останат празни за последващо попълване.

Предните полета са в горната част на формата. При преминаване към тях екрана се премества нагоре, така че те да се виждат. След излизане от последното, екранът се връща обратно, за да се види бутонът „Запис”

 • „Запис”

Записва платежното нареждане и препраща към екрана за действия след създаване на документ

Пояснение:

* – Задължителни полета!

* – Задължително е попълването на поне едно от тези полета!

Многоредово – специфики

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" (многоредово) се използва в случаите, когато наредителят желае да плати до четири свои различни по вид задължения към една сметка на администратор на публични вземания чрез една платежна операция.

Документът "Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета" 18

(многоредово) е предназначен само за плащания в лева (включително внасяне на суми в брой) към сметки на администратори на публични вземания (идентификатор на сметка, започващ с 8).

Документът може да се използва и за плащания между сметки на администратори на публични вземания - при възстановяване на надвнесени и погрешно постъпили суми по тези сметки, коригиращи преводи и други подобни операции. Този документ не се прилага, когато възстановяването на надвнесени или погрешно внесени суми по сметки на администратори на публични вземания се извършва чрез СЕБРА.

Допуска се с този документ да се внасят публични вземания на едно задължено лице, класифицирани по един и същ код за вид плащане, но с различни основания (например ДДС по декларация, ревизионен акт, суми на данъка, отнасящи се за различни отчетни периоди и др.).

Документът не може да се използва за внасяне на дължими суми на няколко задължени лица.

В случай че документът се използва като вносна бележка, върху него се поставя подпис на касиер и банков служител.

Този документ не се прилага за преводи от/към сметки в БНБ, както и за преводи към всички други сметки, които не са сметки на администратори на публични вземания .

Попълването на многоредово платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета следва същите стъпки и принципи както едноредовото. Полетата „Основание за плащане”, „Още пояснения”, „Вид док.”, „Вид плащане”, „Сума”, „№ и дата на документ”, „От дата”, „До дата” се повтарят в четири еднотипни сегмента. Движението по Tab-order е идентично с едноредовото, като повтарящите се сегменти се преминават последователно един след друг.

След попълването на желания брой сегменти, автоматично се изчислява и попълва полето „Сума” и „С думи”.