Разгледайте процесите в системата в изображения

Документът "Платежно нареждане за директен дебит"

С документа "Платежно нареждане за директен дебит" получателят нарежда дебитиране на сметката на платеца въз основа на предварително дадено от него писмено съгласие.

Описание на полетата по реда на Tab-order

 • Платец - име на платеца

Попълва се наименованието на юридическото или името на физическото лице - платец на сумата.

Самодопълващо се поле, показва наименования на юридически лица или физически лица от съответните номенклатури. При избиране на получател системата автоматично попълва полетата „IBAN на платеца”, „При банка - име на банката на платеца” с банковата сметка по подразбиране за избрания платец.

 • IBAN на платеца

Попълва се международен номер на банковата сметка на платеца. При попълване на валиден IBAN, системата автоматично ще попълни полето „При банка - име на банката на платеца” със съответните стойности според номенклатурата на БНБ.

 • BIC на банката на платеца

Попълва се банковият идентификационен код (BIC) на банката на платеца. Не се попълва, ако сметката на получателя се води в банката, където се подава документът

 • При банка - име на банката на платеца

Наименование на банката или клона, където се води сметката на получателя. Не се попълва, ако сметката се води в същия клон, където се подава документът или в същата банка при централизирана система на отчитане

 • Вид валута

Самодопълващо се поле, посочва се буквеният код на валутата, предмет на платежната операция, съгласно стандарт ISO 4217 "Кодове за представяне на валути и парични средства". За левове се попълва BGN.

 • Сума *

Попълва се десетично число, като при излизане от полето то автоматично се конвертира във формата според УКАЗАНИЕ 03-2009 СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

 • Основание за превод – информация за получателя *

Съдържа кратко описание на основанието за платежната операция или код за референция на платеца, по който той би могъл да идентифицира плащането. Клиентът получател на сумата по превода, може да попълни информация, която банката на платеца ще предаде като основание за извършена операция по сметката на платеца.

Когато нареждането за директен дебит е насочено към Националния осигурителен институт, полето се структурира както следва:

позиции 1 - 13 - попълва се кодът на осигурителя подравнен отляво- БУЛСТАТ или ЕГН. При 9-значен БУЛСТАТ позиции 10 - 13 остават празни, при 10-значен БУЛСТАТ или ЕГН позиции 11 - 13 остават празни;

позиция 14 - празно;

позиции 15 - 20 - попълва се параграфът на разходите на ДОО от класификацията на НОИ (класификацията се изпраща в началото на всяка година до всички банки и се публикува в интернет страницата на НОИ).

 • Още пояснения

за продължение основанието за превода; Когато нареждането за директен дебит е насочено към Националния осигурителен институт, полето се структурира, както следва:

позиции 1 - 6 - месец и година (ММГГГГ), начало на периода, за който се отнася сумата;

позиция 7 - празно;

позиции 8 - 13 - месец и година (ММГГГГ), край на периода, за който се отнася сумата;

позиция 14 - празно;

позиции 15 - 19 - брой лица или брой дни, за които се изплащат обезщетения от Държавното обществено осигуряване, или брой случаи, за които се изплащат еднократни помощи

 • Получател – име

Попълва се наименованието на юридическото или името на физическото лице - получател на сумата по превода.

От самодопълващо се поле се избира фирма или физическо лице или се въвежда. Ако сте избрали собствена фирма, от която работите в момента, се попълва автоматично заедно с полетата, които се попълват при избора му.

При избирането му се попълват: „IBAN на получателя”, „BIC на банката на получателя”, „До”, „Клон”, „Адрес”.

 • IBAN на получателя *

Попълва се международен номер на банковата сметка на получателя. , по която следва да се преведат парите.

В случай че не е било попълнено автоматично след избор на получател, може да въведете IBAN директно. При попълване на валиден IBAN системата автоматично ще попълни полетато „BIC на банката получателя” със съответните стойности според номенклатурата на БНБ.

 • BIC на банката получател

Попълва се банковият идентификационен код (BIC) на банката, където се води сметката на получателя на сумата по превода.

 • До, Клон, Адрес, Дата на представяне

Ако не са автоматично попълнени след избиране на банкова сметка на получателя, могат да се попълнят ръчно или да останат празни за последващо попълване.

 • Платежна система

В това поле се попълва абревиатурата на платежната система, чрез която клиентът желае да бъде изпълнено нареждането за превод (например: БИСЕРА или RINGS).

 • Такси

Посочва се цифров код 001, 002 или 003, съгласно номенклатурата от нареждането за кредитен превод, с който платецът определя за чия сметка е таксата по превода. Ако таксата е за сметка на получателя на сумата, банката на платеца попълва в полето след „Такси" размерът на удържаната такса.

 • Дата на изпълнение

В това поле се попълва датата, на която клиентът желае да бъде изпълнено нареждането за превод във формат ДДММГГ. В случай че полето не е попълнено, за дата на изпълнение се счита датата на приемане на документа.

 • Запис

Записва платежното нареждане и препраща към екрана за действия след създаване на документ

Пояснение:

* – Задължителни полета!