Разгледайте процесите в системата в изображения

Автоматизация на операциите и интеграция

Уникалната функционалност осигурява висока степен на автоматизация на процесите по издаване, изпращане, обработване, печат и управление на фактури, дебитни и кредитни известия и банкови платежни документи. Възможностите за експорт и изпращане на създадените и приети документи в структуриран вид (стандартен XML формат) дават възможност за лесна интеграция с всякакви финансово-счетоводни, складови, ERP и други видове информационни системи, изискващи въвеждане на информацията от създадените, изпратени и съхранявани или съответно получените в e-Docs.bg фактури и платежни документи.

Оптимизиране на работните процеси

Факт е, че в бизнес процесите на огромната част от компаниите е заложено порочното преобразуване на различни документи от хартиен в електронен вид и обратно по няколко пъти. Ярък пример в това отношение е издаването на фактура, обикновено чрез някакъв софтуер за фактуриране, разпечатването и изпращането и на хартиен носител и последващото електронизиране на съдържащата се в нея информация чрез въвеждането и в съответната складова, финансово-счетоводна или ERP система на получателя. Този процес сам по себе си води до огромно разхищение на време, операторски труд, материали, консумативи, пощенски и други разходи. e-Docs.bg Ви предоставя елегантно решение на тези проблеми, давайки възможност за пълна автоматизация на процеса.

Приложимост и допълнителни функционалности

Системата е многопотребителска и многофирмена. Тя дава възможност за работа както на малки фирми или собственици, притежаващи 1-2 фирми, така и на големи компании и счетоводни кантори, работещи с десетки и дори стотици фирми и обработващи хиляди документи. Един потребител може да отбележи неограничен брой фирми като „собсвени” – такива от чието име да издава документи. Може да регистрира и „служители” – потребители, които също да могат да работят в системата – примерно издаващи и изпращащи електронни фактури или платежни документи. Данните са достъпни на ниво потребител, което е особено удобно в работата на счетоводни кантори. За големите компании е изключително удобна възможността за регистрация на повече „служители”. Компаниите, работещи с множество отдалечени обекти могат напълно да се възползват от уникалната web технология като работят в реално време в единна система.

Започване на работа – интуитивност

Програмата е изключително интуитивна. След лесна и бърза регистрация потребителят може да започне реално работа. Бланките на документите изглеждат на екрана така, както и на хартиен носител. Нов потребител, запознат теоретично с материята, може да започне работа веднага.

Предложен е улеснен начин на работа, спестяващ излишни стъпки. Не е необходимо първоначално попълване на данни, свързано със смяна на объркващи екрани и форми – документите се попълват както това се прави на хартия. Веднъж въведени обаче, данните са достъпни за ползване при всички видове платежни документи и фактури. Един потребител може да регистрира неограничен брой собствени фирми (такива, от чието име издава документи) и контрагенти (такива, за които са предназначени документите). Данните се споделят (достъпни са за ползване) на ниво потребител.

Възможности за локални инсталации

Технологията позволява както работа online, така и локална инсталация на клиентски компютър или локална мрежа. При по-некачествена връзка към интернет, работата с e-Docs.bg online може да се затрудни. Добро решение в този случай е локална инсталация. Възможно е и синхронизиране на данните между локално инсталирана програма и online системата.