Разгледайте процесите в системата в изображения

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ(ЗОП)

В сила от 01.10.2004 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Цел и принципи

Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

 

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в този закон, в съответствие със следните принципи:

1. публичност и прозрачност;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) свободна и лоялна конкуренция;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложител предоставя специални или изключителни права за изпълнение на услуга на лице, което не е възложител, актът, с който правата се предоставят, трябва да изисква от това лице да спазва принципа на недопускане на дискриминация на основата на националност при възлагане на договори за доставки на трети лица като част от дейността, свързана с тези права.

 

Раздел II.
Обекти и субекти на обществени поръчки

Чл. 3. (1) Обекти на обществени поръчки са:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други;

2. предоставянето на услуги;

3. строителството, включително:

а) изграждане или инженеринг (проектиране и изграждане) на строеж;

б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) изпълнение или проектиране и изпълнение с каквито и да е средства на една или няколко строителни и монтажни работи по приложение № 1, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради или строителни съоръжения;

в) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) инженеринг и изпълнение с каквито и да е средства на една или повече дейности по изграждане на строеж в съответствие с изискванията на възложителя, като предпроектно проучване, проектиране, организация на строителството, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Чл. 4. Не са обект на обществени поръчки:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги;

2. придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг; услугите, предоставяни във връзка с управлението на активите на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, при изкупуване и окачествяване на продукция, одобрение на складове за съхранение и провеждане на търгове за продажба при намеса на пазарите на земеделска продукция по Закона за подпомагане на земеделските производители;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност;

5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) изборът на арбитражен съд и помирителните услуги;

6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) трудовите договори.

 

Чл. 5. (1) Обществените поръчки за услуги в зависимост от реда, по който се възлагат, се разделят на:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 2, които се възлагат чрез:

а) открита или ограничена процедура от възложители по чл. 7, т. 1 - 4;

б) открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление от възложители по чл. 7, т. 5 и 6;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обществени поръчки за услуги, включени в приложение № 3, които се възлагат чрез открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения № 2 и 3, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Обществените поръчки по ал. 1 се възлагат за срок до 4 години. По изключение срокът може да бъде определен на 5 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка.

 

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Субекти на процедурите за възлагане на обществени поръчки са възложителите, кандидатите, участниците и изпълнителите.

 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложители на обществени поръчки са:

1. органите на държавна власт, Президентът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;

2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;

3. публичноправните организации;

4. обединенията от субекти по т. 1 или 3;

5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д;

6. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а - 7д.

 

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия, са:

1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределението на природен газ, топлинна или електрическа енергия, производството на топлинна или електрическа енергия с цел доставка до тези мрежи, или

2. доставката на природен газ, топлинна или електрическа енергия до такива мрежи.

(2) Доставянето на природен газ или топлинна енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:

1. производството на природен газ или топлинна енергия е в резултат от извършването на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и

2. доставянето до тези мрежи цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.

(3) Доставянето на електрическа енергия до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:

1. производството на електрическа енергия е предназначено за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7б - 7д, и

2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.

 

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с питейна вода, са:

1. предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода, или

2. доставката на питейна вода до такива мрежи.

(2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона и за дейности, свързани със:

1. напояване, отводняване или други хидротехнически дейности, при условие че количеството вода, предназначена за питейни нужди, е повече от 20 на сто от общото количество вода, която се доставя чрез тези дейности, или

2. отвеждането или пречистването на отпадни води.

(3) Доставянето на питейна вода до фиксирани мрежи за обществени услуги не се смята за дейност по смисъла на ал. 1, когато:

1. производството на питейна вода е необходимо за извършване на дейност, различна от дейностите по ал. 1 или по чл. 7а, чл. 7в - 7д, и

2. доставките до мрежата за обществени услуги зависят изцяло от собственото потребление на производителя и не надвишават 30 на сто от средногодишното му производство за последните три години, включително за текущата година.

 

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с транспортни услуги, са експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии.

(2) Не се смята за дейност по смисъла на ал. 1 предоставянето на автобусни транспортни услуги за населението, когато други лица могат свободно да предоставят тези услуги при същите условия, както и възложителят.

 

Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Дейности, свързани с предоставяне на универсална пощенска услуга, са услугите, предвидени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги.

(2) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона за цялата си дейност.

 

Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Дейности, свързани с експлоатацията на дадена географска област, са:

1. търсене, проучване или добив на нефт, природен газ, въглища или други твърди горива;

2. експлоатацията на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.

 

Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.

(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне прилагането на закона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят е колективен орган, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителна власт, а кметовете на общини - за нуждите на общините.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който може да провежда процедури и да сключва договори за обществени поръчки или рамкови споразумения.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Двама или повече възложители могат да вземат решение за провеждане на обща процедура за възлагане на обществена поръчка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

 

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.

 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Актовете на възложителите на обществени поръчки, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове.

 

Чл. 12. (1) Законът не се прилага за:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за предоставяне на концесия за строителство по смисъла на Закона за концесиите;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) договори, които възложителите по чл. 7, т. 5 или 6 сключват във връзка с дейност, различна от дейностите по чл. 7а - 7в и чл. 7д, или във връзка с някоя от тези дейности, която се извършва в трета страна и не се използва мрежа или географски район в държава - членка на Европейския съюз;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставки, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 с цел препродажба или отдаване под наем на предмета на договора на трети лица, в случай че възложителят няма специални или изключителни права да продава или отдава под наем предмета на такива договори и други лица могат свободно да извършват тази дейност при същите условия;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7а;

5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставка на вода, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7б;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., а относно изречение второ - в сила от 01.01.2007 г.) договори, възлагани от обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - 7д, на един от участниците в него;

8. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори, възлагани от участник в обединение, създадено от възложители за осъществяване на дейност по чл. 7а - 7д, на обединението, ако то е образувано с цел да изпълнява съответната дейност за период най-малко три години и учредителният акт предвижда, че възложителите ще участват в него за същия период;

9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. относно изр. второ) договори за услуги, възлагани от възложител на друг възложител по чл. 7, т. 1 и 3 или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на такива услуги по силата на закон, подзаконов акт или административен акт; актът за предоставяне на изключителните права се издава при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност;

10. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) договори за доставки, услуги или строителство, финансирани повече от 50 на сто от други държави или от международни или чуждестранни организации, когато предоставящият финансирането е посочил изпълнителя или е указал начина на неговия избор;

11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) договори за лекарствени продукти, медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели, сключвани от Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 8 от Закона за здравното осигуряване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните три години поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, достатъчно е неговите бизнес планове да предвиждат поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато повече от едно предприятие, свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, стойността по ал. 1, т. 6 се изчислява, като се вземе предвид съвкупният оборот, който произтича съответно от предоставянето на услуги, доставки или строителство на тези свързани предприятия.

(4) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите уведомяват Агенцията по обществени поръчки по нейно искане за:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) случаите, за които прилагат изключенията по ал. 1, т. 2;

2. предмета на договорите по ал. 1, т. 3;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) името на свързаното предприятие, предмета и стойността на договора, както и доказателства за наличие на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, 7 и 8 в случаите, когато се прилагат тези изключения.

 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Процедурите по закона не се прилагат за обществени поръчки:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на чл. 296 от Договора за създаване на Европейската общност;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна или когато изпълнението на обществената поръчка трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) при изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, между Република България и трета страна, предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;

4. възлагани по специална процедура на международна организация, когато тя предоставя повече от 50 на сто от финансирането;

5. възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване на участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения;

6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) с предмет процесуална защита.

(2) (В сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите. В наредбата се определят и условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения, както и случаите, в които те се допускат.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3, 4 и 6 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.

 

Чл. 14. (1) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в този закон, се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без ДДС:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за строителство - над 2 150 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 6 000 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за доставки - над 180 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за услуги - над 110 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) конкурс за проект - над 110 000 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се прилага ал. 1, т. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват закона, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 1.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложители по чл. 7, т. 1 - 4 финансират с повече от 50 на сто договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора за услуги, са длъжни да спазват разпоредбите на този закон, когато общата стойност на договора без ДДС е над прага, определен в ал. 1, т. 3.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 4 и 5 възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона.

(7) (В сила от 06.04.2004 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете по ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Чл. 15. (1) Стойността на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За определяне на реда за възлагане на обществена поръчка нейната стойност се изчислява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за доставка чрез лизинг, наемане със или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, когато срокът:

а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;

б) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;

в) (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото 48;

2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:

а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или

б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции;

4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена:

а) ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие;

б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) ако срокът не може да се определи предварително или срокът на договора е по-дълъг от 4 години - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;

5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия и други плащания;

6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, комисионите или лихвите и други плащания;

7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;

8. при договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;

9. при конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;

10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) при рамково споразумение или динамична система за доставки - на база максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата или строителството по чл. 90, ал. 1, т. 9 и чл. 103, ал. 2, т. 8.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете по чл. 14, ал. 1, при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката.

(5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.

(6) Не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, включително при поетапно строителство, когато завършеният етап не може да получи разрешение за ползване като самостоятелен обект.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение.

 

Раздел III.
Видове процедури

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обществените поръчки се възлагат чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и процедури на договаряне.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(4) Открита процедура е процедурата, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

(5) Ограничена процедура е процедурата, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Състезателен диалог е процедура, при която всяко заинтересовано лице може да подаде заявление за участие и възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел определяне на едно или повече предложения, отговарящи на неговите изисквания, след което кани кандидатите с подходящи предложения да подадат оферти.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Процедурите на договаряне са:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) процедура на договаряне с обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с един или повече участници, избрани от него след предварителен подбор;

2. процедура на договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

 

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Конкурс за проект е процедурата, при която възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди.

 

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителите могат да определят изпълнител на обществена поръчка при открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление в случаите по чл. 84, т. 1 чрез използване на електронен търг, както и в случаите по чл. 93в, ал. 2 и чл. 93и, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени.

(2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност като проектиране на строителни обекти.

(3) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.

(4) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, като не може и да променя предмета на поръчката, посочен в обнародваното обявление и в спецификациите.

(5) Условията и редът за прилагане на електронния търг се уреждат с правилника за прилагане на закона.

 

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят запазва правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, когато обектът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.

(2) Възложителят трябва да посочи изискването по ал. 1 в обявлението за откриване на обществената поръчка.

 

Глава втора.
ОРГАНИ. РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Органи

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки.

 

Чл. 18. (В сила от 06.04.2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Агенция по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", която го подпомага при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки.

(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя служителите, които имат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата за работа в агенцията, както и индивидуалния му размер въз основа на вътрешни правила, одобрени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Общият размер на средствата за допълнително материално стимулиране е 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включва в бюджета й за съответната година.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

 

Чл. 19. (1) (В сила от 06.04.2004 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Изпълнителният директор на агенцията:

1. издава методически указания по прилагането на закона и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

2. сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на закона;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при получен сигнал може да обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решения за откриване на процедури, с които са одобрени обявления, съдържащи условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки;

4. предявява пред съд искове за обявяване на нищожност на договори за обществени поръчки при нарушение на закона;

5. (В сила от 06.04.2004 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;

6. води Регистър на обществените поръчки;

7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) поддържа списъци на възложители по чл. 7 и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;

8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поддържа със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш списък на лица, които възложителите използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) разработва образци на обявления, на статистически отчети и на информация за възложените обществени поръчки и за проведените конкурси за проекти;

10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;

11. (В сила от 06.04.2004 г.) участва в международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;

12. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма годишен доклад за дейността на агенцията;

13. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) събира и обобщава практиката по прилагането на закона и извършва мониторинг на обществените поръчки;

14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с браншови организации;

15. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) предоставя обобщена информация от Регистъра на обществените поръчки чрез интернет страницата на агенцията;

16. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;

17. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за всички договори по чл. 13, ал. 1, т. 3;

18. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) изпраща при поискване на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 4;

19. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети;

20. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;

21. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;

22. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) участва в осъществявания от управляващите органи на съответните програми предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:

а) (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) за строителство на стойност, равна или по-висока от посочената в регламента по чл. 45а, ал. 1;

б) (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв., и когато през последните две години при бенефициента са установени нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с влязло в сила наказателно постановление или решение на орган по обжалване.

23. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) популяризира добрите практики в областта на обществените поръчки.

24. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) осъществява предварителен контрол на решенията за откриване на процедури на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12, издадени от възложителите по чл. 7, т. 1 - 4;

25. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поддържа списък на лицата, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;

26. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поддържа списък на лицата, за които има констатации на Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушения при разходването на средства по програми на Европейския съюз.

(3) Във връзка с осъществяването на правомощията си изпълнителният директор на агенцията има право да изисква от възложителите на обществени поръчки необходимата информация.

(4) Възложителите са длъжни да представят изисканата информация по ал. 3 в определен от изпълнителния директор на агенцията срок.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) На интернет страницата на агенцията се публикуват:

1. информацията по ал. 2, т. 1, 6 - 8, 12, 13, 25 и 26;

2. утвърдените образци по ал. 2, т. 9;

3. Общият терминологичен речник (CPV), изменен с Регламент (ЕО) № 213/2008 на Kомисията от 28 ноември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с ревизирането на CPV (ОВ, L74/1 от 15 март 2008 г.);

4. регламентът по чл. 45а, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията по електронен път решенията по ал. 2, т. 25 в 14-дневен срок от влизането им в сила.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Образците по ал. 2, т. 9 се утвърждават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се обнародват в "Държавен вестник".

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Агенцията за държавна финансова инспекция изпраща до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки ежемесечно по електронен път с електронен подпис списък на лицата по ал. 2, т. 26, който съдържа извършените от тях нарушения.

 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Изпълнителният директор упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 3 до изтичането на срока за получаване на:

1. оферти или проекти - при открита процедура или открит конкурс за проект;

2. заявления за участие - при останалите процедури.

(2) Изпълнителният директор упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 3, ако сигналът за нарушението е получен не по-късно от 10 дни преди изтичане на сроковете по ал. 1.

 

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 обхваща:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) проекта на решение за откриване и подлежащите на утвърждаване с него обявление или покана за участие и документация за процедури за възлагане на обществени поръчки или конкурсни програми;

2. работата на комисията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) протоколите или докладите от работата на комисиите.

(2) Контролът по ал. 1 включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне на доклад относно съответствието на документите по ал. 1, т. 1 с изискванията на този закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне на доклад за съответствие на техническите спецификации от документацията по ал. 1, т. 1 със:

а) специфичните изисквания на съответния нормативен акт и изискванията по този закон;

б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) одобрения проект по съответната програма;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне във връзка с докладите по т. 1 и 2 на становище на управляващия орган на съответната програма или междинното звено относно откриването на процедурата;

4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) възможност за участие на експерт от управляващия орган на съответната програма или междинното звено като член или наблюдател в комисията за провеждане на обществени поръчки;

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) изготвяне на становище по протокола или доклада от работата на комисията в срок от 5 работни дни след неговото получаване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Дейността по ал. 2, т. 1 се осъществява от агенцията, а дейностите по ал. 2, т. 2 - 5 - от управляващия орган на съответната програма или от междинното звено. Координацията и организацията по контрола се извършват от управляващия орган на съответната програма.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Докладът по ал. 2, т. 2 се изготвя от външни експерти, притежаващи знания в съответната област, и се предоставя на управляващия орган. Един от експертите, изготвили доклада, участва като член или консултант в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Външните експерти, необходими по всяка програма, се определят с обществена поръчка от съответния управляващ орган или междинно звено.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Експертите по ал. 5 не могат да участват в изготвянето на документацията, която оценяват, както и в изпълнението на обществената поръчка.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) В случай че в документите по ал. 2, т. 1 - 3 и 5 са направени констатации за незаконосъобразност, те трябва да съдържат и препоръки за тяхното отстраняване.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Препоръките по ал. 7 не са задължителни за възложителя, но при неизпълнението им управляващият орган може да не одобри разходите за възложената обществена поръчка в рамките на съответния проект.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.

 

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) За осъществяване на контрола по чл. 19, ал. 2, т. 24 възложителите са длъжни да изпращат в агенцията решенията за откриване на процедурите и утвърдената с тях покана, както и доказателствата, свързани с избора на тази процедура.

(2) Условията и редът за упражняване на контрола по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

 

Раздел II.
Регистър на обществените поръчки

Чл. 21. (1) Създава се Регистър на обществените поръчки.

(2) Регистърът на обществените поръчки е публичен.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до изпълнителния директор на агенцията информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки, на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изпълнителният директор на агенцията определя със заповед електронния формат и техническите изисквания относно информацията по ал. 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на агенцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Информацията, изпратена в нарушение на заповедта по ал. 4, не се публикува в регистъра и се смята за неизпратена.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Условията и редът за работа на регистъра се определят с правилника за прилагане на закона.

 

Чл. 22. Регистърът на обществените поръчки съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) решенията за откриване и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и решенията за удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие;

2. обявленията, предвидени за вписване в регистъра;

3. информацията за възложените обществени поръчки;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) информация за изпълнените договори за обществени поръчки;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) друга информация, определена в правилника за прилагане на закона.

 

Част втора.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Глава трета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Предварително обявление

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:

1. за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна на или по-голяма от 450 000 лв.;

2. за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна на или по-голяма от праговете по чл. 14, ал. 1, т. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до агенцията и до "Държавен вестник" съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявленията, посочени в ал. 1, и съобщението по ал. 2 за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителите възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, те изпращат предварително обявление и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите по ал. 1.

(5) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 категорията стоки се определя от възложителите съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV), а категорията услуги - съгласно приложение № 2.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обнародването на предварително обявление не задължава възложителя да проведе съответните процедури за възлагане на обществените поръчки.

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Предварителното обявление трябва да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 и да съдържа до 650 думи. Възложителите изпращат обявлението до "Държавен вестник" и до агенцията и в електронен вид.

 

Раздел II.
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и обявление за обществена поръчка

Чл. 25. (1) Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид.

(2) Обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;

2. вид на процедурата;

3. обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;

4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);

5. място и срок за изпълнение на поръчката;

6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;

7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;

8. условия и начин на плащане;

9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) срок на валидност на офертите при открита процедура;

10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;

11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за представяне на варианти в офертите;

12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;

14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване на заявленията или на офертите;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) място и дата на отваряне на офертите или на заявленията за участие;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) дата на обнародване на предварителното обявление по чл. 23, ако има такова;

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) дата на изпращане на обявлението.

(3) В обявлението възложителят може да предвиди и:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) възможност за провеждане на електронен търг;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението;

3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При ограничени процедури, процедури на договаряне с обявление и процедури на състезателен диалог възложителите могат да включат в обявлението и ограничение на броя кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферти, да преговарят или да участват в диалог, при условие че има достатъчен брой кандидати, които отговарят на изискванията. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии или правила, които възложителите възнамеряват да приложат, минималният брой кандидати, които ще бъдат поканени, а по преценка на възложителя - и максималният им брой.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изискванията по ал. 2, т. 6, обхватът на информацията и документите, които се изискват съгласно обявлението, трябва да са съобразени и да съответстват на сложността на предмета и на обема на обществената поръчка.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, възложителите нямат право да включват като показатели за оценка на офертата критериите за подбор по ал. 2, т. 6.

 

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да предвиди в обявлението по чл. 25 и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, при спазване на изискванията по чл. 25, ал. 5.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1 при изготвянето на офертата участниците посочват и начина на изпълнение на допълнителните изисквания.

 

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявлението по чл. 25, ал. 2 трябва да съдържа до 650 думи и да бъде изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща в електронен вид и се обнародва в електронната страница на "Държавен вестник" до 5 дни след изпращането му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) След обнародване на обявлението в "Държавен вестник" възложителят може да публикува информация за обществената поръчка и в един местен вестник или национален ежедневник. В публикацията се посочват най-малко обектът на обществената поръчка и датата на обнародване на обявлението в електронната страница на "Държавен вестник" и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

 

Раздел III.
Документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка

Чл. 28. (1) Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:

1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. обявлението за обществената поръчка;

3. пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;

4. техническите спецификации;

5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) образец на офертата, както и указание за подготовката й;

9. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) проекта на договор.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Методиката по ал. 1, т. 7 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят прилага методиката по ал. 1, т. 7 по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното копиране. При поискване от заинтересованото лице възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - до три работни дни. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят изпраща разяснението по ал. 1 до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати или участници.

 

Раздел IV.
Технически спецификации

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез посочване на:

1. български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно";

2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма стандарти по т. 1;

3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;

4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;

5. спецификациите по т. 1 или 2 - за определени характеристики, а за други - чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато възложителят е предвидил изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални екоетикети, или други екоетикети, които отговарят едновременно на следните условия:

1. спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на доставките и услугите;

2. изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация;

3. екоетикетите са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни - държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за защита на околната среда;

4. достъпни са за всички заинтересовани страни.

(3) Възложителят може да посочи, че за стоките и услугите с екоетикет се приема, че съответстват на техническите спецификации, предвидени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

(4) В случаите по ал. 2 възложителят приема за доказателство техническото досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

 

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер.

(2) Кандидатите или участниците нямат право да разкриват информацията по ал. 1.

 

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно".

 

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 или 2 възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 30, ал. 1 възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1 и 2 участникът представя като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5.

 

Раздел V.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 34. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изискването по ал. 3 не се прилага в случаите по чл. 20а.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При открита процедура комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 5 - изм., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.

 

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;

2. не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.

 

Чл. 36. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

 

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:

1. най-ниска цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по важност в низходящ ред.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Критериите по ал. 1 се прилагат за оценка на офертите, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил в обявлението, че допуска представяне на варианти, на оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания по чл. 28, ал. 1, т. 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 4 участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.

 

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Процедурата по възлагане на обществена поръчка завършва със:

1. сключване на договор с определения изпълнител или на рамково споразумение, или

2. решение за прекратяването й.

 

Чл. 39. (1) Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснат нито един кандидат или участник;

2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) всички оферти или заявления за участие не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта или заявление за участие;

2. има само един допуснат кандидат или участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 2 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по ал. 1 или 2 да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на агенцията.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - доп., ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението по ал. 1 или 2.

 

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен.

 

Раздел VI.
Договор за обществена поръчка

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

(2) Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

(3) Възложителят сключва договора по ал. 1 в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

(4) Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, възложителят сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.

(5) Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

 

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 2 не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 10.

 

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изменението на цената на основание ал. 2, т. 3 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

 

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка или за сключено рамково споразумение до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след сключването на договора или на рамковото споразумение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информация по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информация, която съгласно образеца по чл. 19, ал. 7 не е предназначена за публикуване, се използва за статистически цели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Информацията за сключени договори въз основа на динамична система за доставки може да се изпраща веднъж на тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в 7-дневен срок след края на всяко тримесечие.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите са длъжни да изпращат до агенцията информация за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, в 7-дневен срок след сключването му.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възложителите са длъжни да уведомят агенцията в случаите, когато са получили съобщение от Европейската комисия за установени от нея нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 7 възложителите в тридневен срок изпращат цялата преписка заедно с писмено становище по нея.

 

Чл. 45. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

 

Раздел VII.
Изпращане на информация до Европейската комисия (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Когато обществените поръчки имат стойности, равни или по-високи от определените с Регламент на Европейската комисия, издаден на основание чл. 69 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и чл. 78 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Република България, и в "Официален вестник" на Европейския съюз следните документи:

1. предварителните обявления или съобщения за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача;

2. предварителните обявления - покани;

3. обявленията за откриване на процедури;

4. информацията за сключени договори или за рамкови споразумения;

5. информацията за проведените конкурси за проект;

6. опростените обявления за обществени поръчки в рамките на динамичните системи за доставки.

(2) В регламента по ал. 1 се определят и стойностите на обществените поръчки за доставки на стоки по приложение № 4, възлагани от възложители в областта на отбраната.

(3) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и обявленията за създаване на системи за предварителен подбор.

(4) Възложителите могат да изпращат документите по ал. 1 и 3 до "Официален вестник" на Европейския съюз по пощата, по факс или по електронен път, а в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 - по факс или по електронен път. Съобщението по ал. 1, т. 1 се изпраща по електронен път.

(5) Възложителите не могат да публикуват предварителни обявления в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението по ал. 1, т. 1 за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(6) Документите, изпратени по електронен път, и тези в случаите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 се публикуват в "Официален вестник" на Европейския съюз не по-късно от 5 дни след изпращането им. Документи, които не са изпратени по електронен път, се публикуват не по-късно от 12 дни след тяхното изпращане. В изключителни случаи по искане на възложители по чл. 7, т. 5 или 6 документи, изпратени по факс, се публикуват в 5-дневен срок.

(7) Документите по ал. 1 и 3 се изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз на български език, съгласно образци, утвърдени с Регламент № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Версията на български език се смята за единствения автентичен текст.

(8) Възложителите са длъжни да изпращат за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз документите по ал. 1 и 3 не по-късно от изпращането им за публикуване в Република България. В документите, изпратени за публикуване в страната, се посочва и датата на изпращане до "Официален вестник".

(9) Възложителите са длъжни да:

1. попълват една и съща информация в документите, които изпращат до "Официален вестник" на Европейския съюз, и в тези, които изпращат до "Държавен вестник" и Регистъра на обществените поръчки;

2. представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени документите, и потвърждението за датата на публикуването им, предоставено от "Официален вестник" на Европейския съюз.

(10) При различие между информацията, обнародвана в "Държавен вестник" и в "Официален вестник" на Европейския съюз, за вярна се смята информацията, публикувана в "Официален вестник".

 

Глава четвърта.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Раздел I.
Изисквания към кандидатите и участниците (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки кандидат или участник, който отговаря на предварително обявените условия.

 

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

(2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:

1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

(3) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обстоятелствата по ал. 2, наличието на които води до отстраняване на кандидата или участника.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:

1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(6) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, ал. 2, т. 11 не се прилагат изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1.

(7) Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

(8) При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 с декларация.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2.

(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат да изискват представяне на документите по ал. 9, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в търговския регистър.

 

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в съответната чужда държава не се издават документите по ал. 2 или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

 

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

(2) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

 

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:

1. удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците, които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка.

 

Чл. 51. (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

2. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация;

8. (предишна т. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години;

9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство;

10. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството;

11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за обществените поръчки за строителство и услуги - описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът или участникът ще приложи при изпълнение на поръчката, ако възложителят е предвидил такива в обявлението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват проучване на терена или монтажни работи, предоставяне на услуги и/или изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към кандидатите или участниците за техните умения, ефективност, опит и надеждност да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи.

 

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

(2) Условията по ал. 1 се прилагат и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

 

Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато обектът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, възложителят може да проверява техническите възможности на кандидата или участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът или участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на възложителя.

 

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят изисква представяне на сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 11 възложителят изисква представянето на сертификати, изготвени от независими лица, удостоверяващи съответствието на кандидата или участника с определени стандарти за опазване на околната среда, и посочва екологичната и одиторската схема на Европейския съюз (EMAS) или стандартите за опазване на околната среда чрез съответните европейски или международни стандарти.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Независимите лица по ал. 1 и 2 трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation).

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

 

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Кандидат или участник може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз.

(2) В случаите по ал. 1 възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

 

Раздел II.
Оферта

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

(2) До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

 

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 

Чл. 56. (1) Всяка оферта трябва да съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. документ за гаранция за участие;

3. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5;

6. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители;

8. срок за изпълнение на поръчката;

9. предлагана цена;

10. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство;

11. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;

12. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 се представят за всеки от тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в легализиран превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.

(2) Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

(3) При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 преди изтичането на срока за получаване на офертите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на офертите, изпратени по електронен път, се уреждат с правилника за прилагане на закона.

 

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

(2) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) С изключение на откритата процедура възложителят определя срока на валидност на офертите в поканата за представяне на оферта.

 

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Подготовката и провеждането на процедурите се извършват от възложителя. Той отговаря за приемането и съхраняването на заявленията за участие, офертите и проектите.

(2) Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни.

(3) Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

(4) Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците са в писмен вид.

(5) Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(6) Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка най-малко 4 години след приключване изпълнението на договор.

 

Раздел III.
Гаранции

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

(2) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

(3) Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката.

(4) Възложителят изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Чл. 60. (1) Гаранциите се представят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

 

Чл. 61. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обжалва решението на възложителя, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3, когато кандидатът или участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

 

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят освобождава гаранциите по ал. 1 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 

Чл. 63. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

 

Глава пета.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I.
Подготовка на откритата процедура

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали до 36 дни, когато предварителното обявление е изпратено за обнародване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 и 2 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, ако от датата на обнародване на обявлението в електронен вид възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 2 и 3 срокът за получаване на оферти не може да е по-кратък от 22 дни.

 

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на офертите.

(2) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

2. оглед на мястото на изпълнение.

(3) Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

(4) Всяка промяна в срока за получаване на офертите трябва да бъде обнародвана и вписана в регистъра. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на "Държавен вестник".

 

Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Раздел II.
Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

(3) Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Действията на комисията по ал. 3 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена, а когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, се подписват и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените показатели. Независимо от избрания критерий комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията проверява съответствието на участниците и на офертите им с предварително обявените от възложителя условия.

(7) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да иска разяснения относно сертификатите и документите, представени съгласно чл. 50 - 53, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

(Ал. 7 отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възможностите по ал. 7 не могат да се използват за попълване на офертите с документи, които са били изискани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения от подадените оферти.

 

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

 

Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

(3) Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

(4) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

 

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Ако някой участник предложи цена, която е по-ниска с повече от 30 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка или съответната обособена позиция, за която участва, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за предложената цена. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) получаване на държавна помощ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

 

Чл. 71. (1) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

 

Чл. 72. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола.

(2) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

(3) Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.

 

Раздел III.
Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. При осъществяване на предварителния контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 срокът за издаване на решението започва да тече от получаване на становището по чл. 20а, ал. 2, т. 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г. и от 01.01.2007 г. относно изр. второ) Възложителят изпраща решението по ал. 1 на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури достъп до протокола. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на ал. 4.

 

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

(2) При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

 

Глава шеста.
ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

Чл. 75. (1) (Предишен текст на чл. 74, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка, възлагана чрез ограничена процедура, възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да представят оферти, като този брой не може да бъде по-малко от 5. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 1.

 

Чл. 76. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор на кандидати.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 3 възложителят е длъжен да посочи в обявлението за обществена поръчка конкретните обстоятелства от изключителна спешност.

 

Чл. 77. (1) Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат необходимите финансови и технически възможности да изпълнят обществената поръчка.

(2) Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор.

(3) Заявлението за участие в предварителния подбор трябва да съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, както и за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, когато това е посочено в обявлението;

3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

4. доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

5. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

6. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители;

7. документ за гаранция за участие.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 се представят за всеки от тях.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да удължи срока за получаване на заявления за участие с не повече от 30 дни, когато в определения срок няма постъпили заявления.

 

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или се заявява по телефона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Условията и редът за получаване и съхраняване на заявленията, изпратени по електронен път или по факс, се уреждат в правилника за прилагане на закона.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

 

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи, удостоверяващи тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в случаите по ал. 4 броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за ограничена процедура, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности. В този случай възложителят не може да покани да подадат оферти други лица, които не са заявили участие, или кандидати, които не притежават необходимите технически възможности.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;

3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията на ал. 2 и ще бъдат поканени да представят оферти, а когато броят им надвишава посочения в обявлението брой на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти - избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии;

4. дата на съставяне на протокола.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В срок 5 работни дни от датата на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени да представят оферти. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща до агенцията и до недопуснатите кандидати, а на всички определени кандидати изпраща едновременно писмена покана за представяне на оферти.

 

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за представяне на оферти за участие в ограничената процедура трябва да съдържа:

1. срок и място за представяне на офертите;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;

3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път;

4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

 

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В поканата по чл. 80 възложителят определя срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от 40 дни от датата на изпращането.

(2) Срокът по ал. 1 може да се намали до 22 дни, когато предварителното обявление е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращането на обявлението по чл. 76, ал. 1 и съдържа информацията, налична към датата на изпращането му.

(3) Срокът по ал. 1 може да се намали с 5 дни, ако от датата на обнародване на обявлението възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението посочи Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.

(4) В случаите по чл. 76, ал. 3 възложителят може да определи срок за получаване на офертите не по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата по чл. 80.

(5) В случаите по чл. 76, ал. 3 до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки кандидат може да поиска писмено от възложителя разяснение по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането и да уведоми другите кандидати по реда на чл. 29, ал. 2.

(6) При определяне на срока за получаване на офертите възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на офертите.

(7) Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 дни при необходимост от:

1. разглеждане на място на допълнителни документи;

2. посещение на мястото на изпълнение.

 

Чл. 82. (1) Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията на чл. 56.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Участникът може да не представя повторно документите, които е представил в заявлението за участие в предварителния подбор.

 

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършват по реда на чл. 68 - 72.

(2) Определянето на изпълнител на обществената поръчка и сключването на договора се извършват по реда на чл. 73 и 74.

 

Глава шеста.
"а" СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДИАЛОГ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Чл. 83а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да възложи обществена поръчка чрез състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на открита или ограничена процедура.

(2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи:

1. техническите спецификации по чл. 30, и/или

2. финансовата или правната рамка на поръчката.

(3) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява обявлението и описателен документ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Решението по ал. 3 се взема въз основа на предложение на назначена от възложителя комисия с участието на негови експерти, най-малко двама външни експерти, включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8, и поне един външен независим консултант, като всички трябва да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителят определя потребностите и изискванията си в обявлението за обществена поръчка и/или в описателния документ, който замества техническите спецификации.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите само по критерия икономически най-изгодна оферта.

 

Чл. 83б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в състезателния диалог.

(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.

 

Чл. 83в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят може да посочи в обявлението минималния и максималния брой кандидати, които възнамерява да покани да участват в състезателен диалог, като минималният брой не може да бъде по-малък от трима. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.

(2) Възложителят може да предвиди състезателният диалог да се извърши на последователни етапи, за да намали броя на предложенията, които да се обсъдят при диалога, като приложи критериите, посочени в обявлението или в описателния документ.

 

Чл. 83г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Предварителният подбор на кандидатите, подали заявление, се извършва по реда на чл. 79, ал. 1 - 6.

(2) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;

3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията и ще бъдат поканени да участват в диалог;

4. дата на съставяне на протокола.

(3) В срок 5 работни дни от датата на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени да участват в диалог. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

(4) В тридневен срок от приключване на предварителния подбор възложителят изпраща едновременно писмени покани на избраните кандидати за участие в диалог, а до агенцията и до недопуснатите кандидати - решението си по ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

 

Чл. 83д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за участие в диалог съдържа най-малко:

1. номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;

2. копие от описателния документ и всички допълнителни документи или електронен адрес за достъп до тях, когато те са предоставени по електронен път;

3. дата и място за провеждане на диалога;

4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) методиката за определяне на оценката по всеки показател и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

 

Чл. 83е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията, извършила предварителния подбор, провежда диалог с всеки от одобрените кандидати с цел да определи параметрите на поръчката, които в най-голяма степен отговарят на потребностите на възложителя.

(2) По време на диалога могат да се обсъждат всички основни характеристики на поръчката.

(3) На всички кандидати, участващи в диалога, се гарантира равнопоставеност, като им се предоставя еднаква информация.

(4) Комисията няма право да предоставя предложенията или друга поверителна информация, получена от кандидат, участващ в диалога, на другите кандидати без неговото съгласие.

(5) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

(6) След приключване на диалога с всички кандидати комисията изготвя доклад до възложителя, в който предлага кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти.

 

Чл. 83ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В срок 5 работни дни от представяне на доклада на комисията възложителят обявява с решение диалога за приключен и определя кандидатите, които ще покани да представят оферти.

(2) В тридневен срок от решението по ал. 1 възложителят го изпраща едновременно до агенцията и до всички кандидати, участвали в диалога, а до определените кандидати изпраща и писмена покана за представяне на оферти.

(3) В поканата по ал. 2 възложителят посочва краен срок за получаване на офертите и адреса, на който трябва да бъдат изпратени.

(4) Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и да съдържа всички направени по време на диалога предложения за изпълнение на поръчката.

(5) По искане на комисията офертите могат да бъдат променяни, допълвани и уточнявани. Тези промени, допълнения и уточнения не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, ако това ще доведе до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.

(6) Комисията оценява получените оферти по показателите, определени в обявлението или описателния документ, и избира икономически най-изгодната оферта.

(7) Комисията може да поиска от участника, представил икономически най-изгодната оферта, да поясни някои характеристики от офертата или да потвърди задълженията си по нея, при условие че това не води до промяна в основните характеристики на офертата или на поканата за представяне на оферта, както и до ограничаване на конкуренцията или до дискриминация на кандидатите.

 

Чл. 83з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 73 и 74.

 

Глава седма.
ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Раздел I.
Процедура на договаряне с обявление

Чл. 84. Възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление само когато:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура или състезателния диалог са прекратени по чл. 39, ал. 1, т. 2 и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) по изключение естеството на доставката, услугата или строителството, или рисковете, свързани с тях, не позволяват предварително определяне на стойността;

3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на откритата или на ограничената процедура;

4. поръчката е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2;

5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална или развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност.

 

Чл. 85. В решението по чл. 25, ал. 1 възложителят е длъжен да мотивира избора на процедурата на договаряне с обявление.

 

Чл. 86. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) Обявлението за обществена поръчка се изпраща едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие в процедурата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При възникване на обстоятелства от изключителна спешност, в резултат на които е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да определят срок за получаване на заявления за участие в процедурата на договаряне не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението или не по-кратък от 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 3 в обявлението за обществената поръчка възложителят е длъжен да посочи и конкретните обстоятелства от изключителна спешност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да ограничи броя на кандидатите, които възнамерява да покани да участват в договарянето, като този брой не може да бъде по-малко от трима. Възложителят може да посочи и максималния брой кандидати. Броят на кандидатите трябва да е достатъчен, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди договарянето да се проведе на няколко последователни етапа, като на всеки следващ етап броят на разглежданите оферти се намалява с цел постигане на възможно най-пълно съответствие на офертите с обявените изисквания.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При определяне на срока за получаване на заявленията за участие възложителят трябва да се съобрази със сложността на поръчката и с времето, необходимо за изготвяне на заявленията.

(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да удължи срока за получаване на заявления за участие с не повече от 30 дни, когато в определения срок няма постъпили заявления.

 

Чл. 87. (1) Заявлението за участие в процедура на договаряне с обявление трябва да отговаря на изискванията по чл. 77, ал. 3 - 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Заявлението се представя по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или се заявява по телефона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато заявлението за участие е изпратено по факс, възложителят може да задължи кандидата да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или по електронен път. Това изискване, както и срокът за получаване на писменото потвърждение, трябва да бъдат посочени в обявлението за обществена поръчка.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При предварителния подбор възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.

 

Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка. Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случай че възложителят не е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случай че възложителят е включил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в случаите по ал. 4 броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението за процедура на договаряне с обявление, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, комисията извършва подбор въз основа посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности. В този случай възложителят не може да покани да участват в договарянето други лица, които не са заявили участие, или кандидати, които не притежават необходимите технически възможности.

(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията съставя протокол за резултатите от подбора по ал. 2, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това;

3. списък на кандидатите, които отговарят на изискванията на ал. 2 и ще бъдат поканени да участват в договарянето, а когато броят на кандидатите е по-голям от трима - избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии;

4. датата на съставяне на протокола.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В срок 5 работни дни от датата на протокола по ал. 7 възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени за участие в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това.

(9) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В тридневен срок от вземане на решението по ал. 8 възложителят го изпраща до агенцията и до недопуснатите кандидати, а на всички кандидати по ал. 7, т. 3 изпраща едновременно писмени покани за участие в договарянето.

 

Чл. 89. (1) Поканата за участие в договаряне трябва да съдържа:

1. дата и място за провеждане на договарянето;

2. изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако такива са необходими;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от изпращане на поканата;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) адреса, на който трябва да бъде изпратена офертата;

5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) номер и дата на обнародване на обявлението за обществена поръчка;

6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията провежда договарянето с поканените участници за определяне на клаузите на договора съгласно обявените изисквания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място, по реда на чл. 73 и 74.

 

Раздел II.
Процедура на договаряне без обявление

Чл. 90. (1) Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 поканят за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за откритата или ограничената процедура или състезателния диалог;

3. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;

4. поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;

5. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;

6. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;

7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;

8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;

9. е необходимо повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при наличие на следните условия:

а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;

б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;

в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;

10. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

11. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона;

12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 6 и 9 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.

 

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление възложителят мотивира избора на тази процедура и одобрява поканата за участие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В поканата за участие в процедура на договаряне без обявление възложителят определя предмета на поръчката, както и изисквания за изпълнението й. В поканата могат да се включват и изисквания за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 и за техническите възможности и/или квалификация на кандидата по чл. 51.

 

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Поканата за участие в процедура на договаряне без обявление се изпраща до избраните лица и до агенцията, с изключение на случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12.

 

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За провеждане на процедурата възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията провежда договарянето с кандидатите за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят е поканил повече от един кандидат, направените предложения и постигнатите договорености с всеки от тях се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който му предлага класиране на участниците.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място, по реда на чл. 73 и 74.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 12 разпоредбите на ал. 1 - 6 не се прилагат и договорът се сключва по реда на Търговския закон.

 

Глава седма.
"а" РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече възложители и един или повече потенциални изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години, включително относно цените, и при възможност - предвидените количества. По изключение срокът на рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.

(2) Когато възложителят сключва рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

(3) Възложителите могат да сключват рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки въз основа на всяка проведена процедура, с изключение на процедура на договаряне без обявление. При сключване на рамково споразумение се прилагат критериите по чл. 37.

(4) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в рамковото споразумение.

(5) Рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 

Чл. 93б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия.

 

Чл. 93в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Когато рамковото споразумение е сключено с едно лице и в него не са определени всички условия, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.

(2) Когато рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице и в него не са определени всички условия, възложителят:

1. отправя писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за всеки договор, който предстои да бъде сключен;

2. определя подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;

3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до изтичането на срока за получаване на оферти;

4. определя за изпълнител на съответния договор участника, предложил най-добрата оферта съгласно критериите, включени в рамковото споразумение.

 

Чл. 93г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.

 

Глава седма.
"б" ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКИ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Чл. 93д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Динамична система за доставки е изцяло електронен процес за осъществяване на обичайни доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя. Системата действа за период не по-дълъг от 4 години и е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите. По изключение срокът на действие на системата може да е по-дълъг от 4 години, като възложителят посочва мотивите за това в обявлението.

(2) Динамична система за доставки се създава чрез открита процедура.

(3) В системата се включва всеки кандидат, който:

1. отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявлението;

2. е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите, определени от възложителя;

3. е представил всички документи, посочени от възложителя в обявлението.

(4) Предварителните оферти по ал. 3, т. 2 могат да бъдат променяни по всяко време в срока на действие на системата по такъв начин, че да отговарят на спецификациите.

(5) При създаването на система по ал. 1 и възлагането на обществени поръчки чрез нея възложителите използват единствено електронни средства.

 

Чл. 93е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При създаването на динамична система за доставки възложителите:

1. публикуват обявление за обществена поръчка, в което изрично се отбелязва създаването на системата;

2. определят техническите спецификации по реда на чл. 30 - 33, вида на доставките, както и цялата необходима информация относно системата, вида и техническите характеристики на използваните електронни средства.

(2) От публикуване на обявлението за създаване до изтичането на срока на действие на системата възложителите предоставят чрез електронните средства пълен, директен и неограничен достъп до техническите спецификации, както и до всички допълнителни документи, като в обявлението задължително се посочва Интернет адрес, на който те са достъпни.

 

Чл. 93ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Предварителна оферта за участие в динамичната система за доставки може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.

(2) За разглеждане на офертите по ал. 1 възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(3) Комисията разглежда всяка постъпила предварителна оферта и въз основа на обявените критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в динамичната система за доставки.

(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 15-дневен срок от подаване на предварителната оферта и да уведоми кандидата за включването му в динамичната система за доставки или за отказа да бъде включен в тридневен срок от датата на решението.

 

Чл. 93з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Преди възлагане на всеки договор за обществена поръчка за доставка възложителят публикува опростено обявление, с което поканва всички заинтересовани лица да представят предварителни оферти в съответствие с чл. 93е, ал. 1, т. 2 и определя срок за представяне на предварителните оферти не по-кратък от 15 дни от изпращане на обявлението.

(2) Предварителните оферти се оценяват и кандидатите се включват в системата по реда на чл. 93ж, ал. 2 - 4.

 

Чл. 93и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) След вземане на решенията по чл. 93ж, ал. 4 възложителят отправя покана до всички включени в динамичната система за доставки да представят оферти за всеки отделен договор за обществена поръчка за доставка в рамките на системата.

(2) В поканата по ал. 1 възложителят определя срок за представяне на офертите и може да направи допълнителни уточнения във връзка с критериите за възлагане на договора за обществена поръчка.

 

Чл. 93к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията по чл. 93ж, ал. 2 разглежда и класира офертите и предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка за доставка с участника, чиято оферта е получила най-висока оценка въз основа на критериите, определени в обявлението или в поканата по чл. 93и.

(2) Възложителят определя изпълнител по реда на чл. 73 и сключва договор по реда на чл. 74.

 

Чл. 93л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Динамичната система за доставка не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

(2) Достъпът до динамичната система за доставка и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица.

 

Глава осма.
КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Раздел I.
Подготовка на конкурс за проект

Чл. 94. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат при провеждане на конкурс за проект:

1. организиран като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга;

2. с присъждане на награди и/или плащания за участниците в конкурса.

(2) (Предишен текст на чл. 94 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Конкурс за проект се провежда за придобиването на:

1. устройствена концепция за изработване на устройствена схема, устройствен план, план за земеразделяне или лесоустройствен проект;

2. идеен проект за изработването на проекти, в т.ч. ландшафтни, архитектурни, конструктивни, технологични, инсталационни, както и проекти за произведения на изкуството и за реставрации и възстановяване на паметници на културата;

3. проект в областта на обработката на данни;

4. други проекти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Условията и редът за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране се определят с наредба на Министерския съвет.

 

Чл. 95. (1) Конкурсът за проект може да бъде открит или ограничен.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При открит конкурс всички заинтересовани лица могат да представят проекти.

(3) При ограничен конкурс проекти могат да представят само кандидати, които въз основа на предварителен подбор са били поканени от възложителя.

 

Чл. 96. (1) Възложителят взема решение за провеждане на конкурс за проект, с което одобрява обявлението за участие и конкурсната програма.

(2) Конкурсната програма трябва да съдържа:

1. проектната задача и указания за изпълнението й;

2. всички технически данни, необходими за изпълнението на проекта;

3. критериите за оценка на проекта, тяхната относителна тежест и начина за определяне на комплексната оценка на проекта.

(3) Цената на конкурсната програма не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.

 

Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г.) Възложителят изпраща обявление за провеждането на конкурс за проект едновременно в "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко:

1. петдесет и два дни преди крайния срок за получаване на проектите при открит конкурс;

2. тридесет и седем дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявлението за конкурс за проект трябва да съдържа до 650 думи и да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(4) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на участниците, които ще покани да представят проекти, но техният брой не може да бъде по-малък от 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс възложителят посочва обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите.

 

Раздел II.
Провеждане на конкурс за проект

Чл. 98. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Заявленията за участие в ограничен конкурс за проект могат да бъдат подавани писмено по реда на чл. 57, ал. 1, 3, 4 и 5, по факс или по телефона. Когато заявлението е подадено по телефона, то трябва да бъде писмено потвърдено преди крайната дата за получаване на заявленията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В обявлението за ограничен конкурс за проект възложителят може да включи изискване изпратените по факс заявления за участие да бъдат потвърдени по пощата или по електронен път.

(3) (Предишен текст на чл. 98, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят извършва предварителен подбор и изпраща покани на одобрените кандидати да представят проекти по реда на чл. 79, 80 и чл. 81, ал. 1.

 

Чл. 99. (1) За разглеждане и класиране на проектите възложителят назначава жури, което се състои най-малко от трима членове.

(2) Членовете на журито трябва да отговарят на изискванията на чл. 35.

(3) Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко 1/3 от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Журито е независимо при вземането на решения и изразяването на мнение по проектите.

 

Чл. 100. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти, които се представят по реда на чл. 57, ал. 1 или 5.

(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Представените конкурсни проекти се номерират по реда на тяхното постъпване и се съставя списък на номерата и съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в плик, който се запечатва и не се отваря до датата на обявяване на резултатите от конкурса.

(4) При открит конкурс участниците представят данни и доказателства за професионалната си квалификация и правоспособност в отделен непрозрачен плик, който се отваря след класиране на проектите.

 

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Журито разглежда проектите и съставя протокол за класирането им. Класирането на проектите се извършва по критериите, посочени в обявлението за откриване на процедурата.

(2) Журито съставя протокол за класирането на проектите, подписан от всички членове.

(3) В протокола се посочват и забележките на журито и въпросите, които трябва да бъдат допълнително изяснени или уточнени, ако това е необходимо.

(4) В случаите по ал. 3 журито уведомява участниците и им дава възможност да отговорят на въпросите, след което изменя или допълва протокола, ако това е необходимо.

(5) При открит конкурс журито предлага за отстраняване от класирането участниците в конкурса, които не отговарят на критериите по ал. 1.

(6) Възложителят обявява с решение класирането на участниците в конкурса съгласно протокола на журито, както и наградите и/или другите плащания.

(7) Възложителят изпраща информация за проведения конкурс до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки не по-късно от 7 дни след вземане на решението по ал. 6.

(8) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(9) Информация по ал. 7, оповестяването на която противоречи на закон, не се вписва в Регистъра на обществените поръчки. В този случай възложителят мотивира това пред агенцията.

 

Част трета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Глава девета.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Разпоредбите на част трета се прилагат от:

1. възложителите по чл. 7, т. 5 и 6;

2. възложителите по чл. 7, т. 1, 3 и 4 при извършване на някоя от дейностите по чл. 7а - 7д.

(2) Обществена поръчка, която има за предмет дейности по чл. 7а - 7д и други дейности по закона, се подчинява на правилата, приложими за дейността, която е основен предмет на поръчката.

(3) В случай че по отношение на една от дейностите - обект на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а спрямо другата дейност - общите правила на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен обект на обществената поръчка, тя се възлага по реда на общите правила на закона.

(4) В случай че по отношение на една от дейностите - обект на обществена поръчка, са приложими специалните правила на тази част, а другата не се подчинява нито на общите, нито на специалните разпоредби на закона, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен обект на обществената поръчка, тя се възлага по реда на тази част.

 

Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.

(2) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато:

1. откритата процедура, ограничената процедура или процедурата на договаряне с обявление е прекратена, тъй като не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснати кандидати или участници и първоначално обявените условия не са съществено променени;

2. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;

3. поради непреодолима сила не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;

4. предметът на договора има за цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и няма за цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност и доколкото възлагането на такъв договор не накърнява конкурентното възлагане на последващи договори, които по-специално са насочени към постигането на тези цели;

5. са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, при което смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;

6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;

7. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:

а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;

б) общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка;

8. е необходимо повторение на строителство от същия изпълнител при наличие на следните условия:

а) първата поръчка е възложена при открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане;

б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка;

в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;

9. обект на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет с правилника за прилагане на закона;

10. поръчката се възлага въз основа на рамково споразумение, сключено по реда на закона;

11. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

(3) В случаите по ал. 2, т. 5 и 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от три години.

(4) В случаите по ал. 2, т. 9 договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

(5) В случаите по ал. 2, т. 11 договорът се сключва по реда на Търговския закон.

 

Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При открита процедура, когато възложителите са изпратили предварително обявление, срокът за получаване на оферти може да се намали до 22 дни от датата, на която е изпратено обявлението за откриване на процедурата.

(2) Когато обявлението за откриване на процедурата е изпратено и по електронен път, срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни.

 

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Срокът за получаване на заявления за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне с обявление не може да бъде по-кратък от 37 дни от датата, на която е изпратено обявлението.

(2) Срокът по ал. 1 може да се намали със 7 дни, ако обявлението е изпратено и по електронен път.

(3) Срокът за получаване на офертите при ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление може да се определи чрез споразумение между възложителя и определените кандидати при предварителния подбор. Споразумение се допуска само при условие, че на всички кандидати се предоставя еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.

(4) Когато не се постигне споразумение по ал. 3, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в договарянето.

(5) В случаите по ал. 4, когато възложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие и ако в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да се намери, срокът може да се намали с 5 дни.

 

Раздел II.
Система за предварителен подбор на изпълнителите

Чл. 105. (1) Възложителите могат да създават и използват системи за предварителен подбор на изпълнителите на обществени поръчки.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Системите за предварителен подбор могат да включват различни етапи на подбор.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Системите за предварителен подбор се основават на обективни критерии и правила, които се определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Критериите и правилата за подбор включват изисквания за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 и/или технически възможности, и/или квалификация по чл. 51, ал. 1 и могат да включват изискванията на чл. 47, ал. 1 и 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критериите и правилата за подбор включват технически спецификации, прилагат се разпоредбите на чл. 30 - 32.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато критериите за подбор на кандидатите съдържат изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности, и/или квалификация, кандидатът може да се позове на ресурсите на трети лица без значение на правните отношения между него и третите лица. В тези случаи кандидатът трябва да представи на възложителя доказателства, че ресурсите са в наличност за целия период на действие на системата за предварителен подбор. В случай че кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, той може да се позове на ресурсите на лице, включено в обединението, или на трети лица при същите условия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Критериите и правилата за подбор по ал. 3 се предоставят при поискване на кандидатите. Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включени в системата за предварителен подбор.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите изпращат обявление за създадените от тях системи за предварителен подбор на изпълнители за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Когато системата е със срок повече от три години, обявлението се обнародва всяка година.

(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Обявлението по ал. 8 се изготвя съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато описанието на обекта на системата за предварителен подбор и/или на критериите и правилата за подбор е с голям обем, възложителят включва в обявлението кратко описание, а подробните изисквания се включват в документацията.

(11) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителят използва система за предварителен подбор, той избира кандидатите за участие в ограничени процедури и процедури на договаряне в съответствие с изискванията на тази система.

(12) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато един възложител смята, че системата за предварителен подбор на друго лице отговаря на неговите изисквания, той съобщава на заинтересованите лица, че ще се ползва от нея.

 

Чл. 106. (1) Заявление за участие в системата за предварителен подбор може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За разглеждане на заявленията за участие в системата за предварителен подбор възложителят назначава комисия по реда на чл. 34 - 36.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията разглежда всяко постъпило заявление и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в системата за предварителен подбор.

(4) Възложителят е длъжен да вземе решение в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в системата за предварителен подбор.

(5) Когато за решението по ал. 4 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира кандидата в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.

(6) В 15-дневен срок от датата на решението по ал. 4 възложителят уведомява кандидата за включването му в системата за предварителен подбор или за отказа си за това. Отказът се мотивира.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При вземане на решение по ал. 4 или когато се изменят критериите и правилата, възложителите не могат да:

1. налагат на кандидатите условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;

2. изискват проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите поддържат списъци на кандидатите, които са включени в системите за предварителен подбор на изпълнители на обществени поръчки, които могат да се разделят на категории в зависимост от обекта на поръчката, за която се отнася системата. В случаите по чл. 105, ал. 12, възложителят е длъжен да предоставя информация за системата и списъците на други възложители.

(9) Възложителят може да прекрати участието в системата за предварителен подбор на кандидат, който е престанал да отговаря на обявените критерии. Той е длъжен да го уведоми за това най-малко 15 дни преди датата на прекратяване, като се мотивира.

 

Раздел III.
Рамково споразумение (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Глава десета.
СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Чл. 109. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., предишен текст на чл. 109, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При условията на чл. 23 възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 могат да изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки предварително обявление или предварително обявление-покана за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца. Видът на обявлението е по избор на възложителя.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите могат да публикуват в профила на купувача предварително обявление за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца при условията на чл. 23, ал. 2.

 

Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато възложителите публикуват предварително обявление за големи проекти, които са били включени в предишно предварително обявление, те могат да не повтарят тази информация, като посочат обявлението, което я съдържа.

 

Чл. 111. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите могат да обявяват възлагането на обществена поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление и чрез:

1. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) предварително обявление-покана, обнародвано по реда на чл. 23;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) обявление за системата за предварителен подбор по чл. 105, ал. 9.

 

Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Предварителното обявление-покана служи за покана за заявяване на интерес за участие в процедурата от потенциалните кандидати.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Предварителното обявление-покана трябва да съдържа до 650 думи и да е изготвено съгласно образеца по чл. 19, ал. 7.

(3) Предварителното обявление-покана трябва да съдържа и следната информация, ако е налична към датата на изпращането му:

1. възможност за сключване на рамкови споразумения;

2. възможност за възлагане на допълнителна поръчка;

3. начална или крайна дата за изпълнение на поръчката;

4. срок на договора;

5. изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и за техническите му възможности и/или квалификация;

6. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;

7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) критерии за избор на изпълнител и относителната тежест на показателите в комплексната оценка на офертата;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;

9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) друга информация, определена в образеца, одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Чл. 113. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Възложителят предоставя при поискване от заинтересованите лица техническите спецификации, които използва често в договорите за доставка, строителство или услуги, или техническите спецификации, които възнамерява да приложи при възлагане на обществените поръчки, предвидени в предварителните обявления.

(2) Когато техническите спецификации се основават на документи, с които заинтересованите лица разполагат, е достатъчно посочването на тези документи.

 

Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Когато процедурата на договаряне с обявление или ограничената процедура е обявена чрез предварително обявление-покана, възложителят изпраща покана за участие в процедурата на всички кандидати, заявили интерес в срока, посочен в предварителното обявление-покана.

(2) Поканата за участие в процедурата се изпраща едновременно до всички кандидати не по-късно от 12 месеца след датата на изпращане на предварителното обявление-покана. Поканата се изпраща най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие, а когато е изпратена по електронен път, срокът за получаване на заявления може да бъде намален със 7 дни.

(3) Когато предварителното обявление-покана не съдържа информацията по чл. 112, ал. 3, възложителят предоставя тази информация на кандидатите с поканата по ал. 1, като посочва и:

1. адрес и дата за подаване на заявление за участие;

2. документи, които трябва да бъдат приложени към заявлението за участие.

(4) Когато от деня на публикуване на предварителното обявление-покана възложителят е осигурил пряк и неограничен достъп по електронен път до информацията по чл. 112, ал. 3, в поканата за участие в процедурата се посочва Интернет-адресът, на който е предоставена тази информация.

(5) Възложителят провежда предварителния подбор по реда на чл. 77 - 79.

(6) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с обявление възложителят не може да:

1. налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;

2. изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.

 

Чл. 115. Когато процедурата на договаряне или ограничената процедура е обявена чрез обявление за система за предварителен подбор, възложителят извършва предварителен подбор на кандидатите за участие съгласно изискванията на тази система.

 

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

 

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при ограничена процедура се извършват по реда на чл. 68 - 74.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разглеждането, оценяването и класирането на офертите и определянето на изпълнител на поръчката при процедура на договаряне се извършват по реда на чл. 88 - 89.

 

Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителят може да отстрани оферта за доставка, когато делът на стоките с произход от трети страни надвишава 50 на сто от общата стойност на стоките, включени в нея.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага, ако има сключен договор между Европейския съюз или Република България и трета страна, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Произходът на стоките се определя в съответствие с действащото митническо законодателство.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато две или повече оферти са еквивалентни в съответствие с критерия за оценка на офертите, с предимство се класират офертите, които не могат да бъдат отстранени съгласно ал. 1. Цените на офертите се смятат за еквивалентни, ако разликата между тях не надвишава три на сто.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Една оферта не може да бъде предпочетена пред друга съгласно ал. 4, когато нейното приемане би задължило възложителя да закупи стоки с технически характеристики, които се различават от тези на съществуващите, което би довело до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането.

 

Чл. 118а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Когато се възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и развойна дейност чрез открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество, в случай че публикуването им би нарушило търговска тайна. В такива случаи информацията съдържа всички данни от обявлението.

(2) Когато се възлага обществена поръчка за услуга с предмет изследователска и развойна дейност чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 4, в информацията за сключен договор възложителите могат да не посочват предмет и количество.

(3) В случай на сключен договор чрез система за предварителен подбор информацията за сключен договор съдържа най-малко данните за изпълнителя, включени в списъка по чл. 106, ал. 8.

 

Чл. 118б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато дейност по чл. 7а - 7д е изложена на конкуренция, надзорният орган в съответната област може да уведоми агенцията чрез изпращане на становище, придружено с доказателства, за изключване на тази дейност от приложното поле на закона.

(2) Агенцията в едномесечен срок изпраща документите по ал. 1 на Европейската комисия за вземане на решение.

 

Чл. 119. За всички неуредени въпроси в част трета се прилагат съответно разпоредбите на част втора.

 

Част четвърта.
ОБЖАЛВАНЕ И КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Глава единадесета.
ОБЖАЛВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора или на рамковото споразумение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

(2) Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

(3) Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение.

(4) Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране".

 

Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Всяко заинтересовано лице може да предяви иск за установяване нищожност на договор за обществена поръчка, както и да претендира обезщетение за вреди, претърпени в резултат на нарушения на закона при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Нищожен е договор, който е сключен:

1. без процедура за възлагане на обществена поръчка, въпреки наличието на основания за провеждането й;

2. преди изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

3. преди влизане в сила на определението по искането за налагане на временна мярка и при установено нарушение на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

 

Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

(2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

1. наименование на органа, до който се подава;

2. наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната регистрация на жалбоподателя - юридическо лице; името, адреса и данни за самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице;

3. наименование, адрес и данни за съдебната регистрация на възложителя;

4. данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;

5. оплакванията и искането на жалбоподателя;

6. подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник.

(3) Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата.

(4) Към жалбата се прилагат доказателствата, с които жалбоподателят разполага, и документ за платена държавна такса, определена с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(5) Ако жалбата не отговаря на изискванията по ал. 2 или не е представен документ за платена държавна такса, Комисията за защита на конкуренцията уведомява жалбоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване на нередовностите.

(6) Комисията за защита на конкуренцията не образува производство, когато:

1. жалбата е подадена след изтичането на срока по чл. 120, ал. 2;

2. не са отстранени нередовностите в срока по ал. 5;

3. не е представен документ за внесена държавна такса;

4. жалбата е подадена след сключване на договора за обществена поръчка;

5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) жалбата е оттеглена преди образуването му.

(7) В случаите по ал. 6 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане, което подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

(8) Възложителят може сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата.

 

Чл. 121а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) По мотивирано искане на жалбоподателя Комисията за защита на конкуренцията може да наложи временна мярка - спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка. При произнасяне по искането комисията преценява неблагоприятните последици от забавянето на процедурата и реалната опасност за сериозно увреждане на обществения интерес или на интересите на страните.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За налагане на временна мярка жалбоподателят е длъжен да представи обезпечение в размер едно на сто от стойността на обществената поръчка, но не повече от 500 000 лв., под формата на паричен депозит по сметка на Комисията за защита на конкуренцията или на банкова гаранция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията за защита на конкуренцията определя размер на обезпечението до 500 000 лв., когато стойността на обществената поръчка не може да бъде определена.

 

Чл. 122. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) В тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство и определя докладчик.

(2) В 7-дневен срок от образуването на производството Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание се произнася по искането за налагане на временна мярка.

(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася с определение по допускане на временната мярка и размера на обезпечението, което се представя от жалбоподателя в 5-дневен срок от съобщаването.

(4) Временната мярка се смята за наложена от датата на представяне на обезпечението.

(5) Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните и Агенцията по обществени поръчки за наложената временна мярка в деня на налагането й.

(6) Определението за налагане на временна мярка подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Обжалването на определението не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията, нито изпълнението на наложената временна мярка.

(7) Обезпечението подлежи на връщане с разпореждане на председателя на Комисията за защита на конкуренцията в 7-дневен срок от влизането в сила на определението, с което се отменя наложената временна мярка, или от влизането в сила на решението, с което се уважава жалбата по чл. 120. При отхвърляне на жалбата представеното обезпечение се превежда като приход в държавния бюджет.

 

Чл. 122а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Докладчикът извършва проучване на обстоятелствата по жалбата, за което се подпомага от администрацията на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и устни доказателства и експертни становища.

(3) При използване на експертни становища в производството пред Комисията за защита на конкуренцията сумите за възнаграждения на експертите се внасят предварително от страната, която е поискала експертизата. При назначаване на експертиза по инициатива на Комисията за защита на конкуренцията разноските за експертно възнаграждение се възлагат на жалбоподателя, ако жалбата е оставена без уважение или производството е прекратено, и на възложителя - в случаите по чл. 122г, ал. 1, т. 2.

(4) Страните по производството, държавните органи и длъжностните лица са задължени да оказват съдействие на Комисията за защита на конкуренцията при изпълнение на възложените й със закона задължения.

(5) Всички доказателства, събрани по производството, не могат да бъдат разгласявани, ако представляват производствена, търговска или друга защитена със закон тайна. Когато в тях се съдържат данни, представляващи класифицирана информация, се прилага редът, предвиден в Закона за защита на класифицираната информация.

(6) След приключване на проучването на страните се дава възможност да се запознаят със събраните по преписката доказателства.

(7) Страните са длъжни да представят всичките си доказателства най-късно в деня преди заседанието по разглеждане на жалбата.

 

Чл. 122б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) След приключване на проучването докладчикът представя преписката на председателя, който насрочва открито заседание за разглеждането й.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Страните се призовават по реда на Гражданския процесуален кодекс. При призоваването не се прилага срокът по чл. 56, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс.

(3) Страните могат да ползват адвокатска защита.

 

Чл. 122в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко четирима от членовете на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) Комисията за защита на конкуренцията постановява решения и определения с явно гласуване и с мнозинство от 4 гласа. В случай че на заседанието присъстват по-малко от 7 членове, решението се постановява само ако за него са гласували най-малко 4 от членовете на комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) Член на комисията не може да участва в производството по проучване по този закон, когато е заинтересован от изхода му или когато са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност. Членът на комисията се отвежда по свой почин или по искане на страните.

(4) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.)

(6) На страните в производството могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя.

(7) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища.

(8) След изясняване на спора от фактическа и правна страна председателят закрива заседанието.

 

Чл. 122г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията за защита на конкуренцията на закрито заседание постановява решение, с което:

1. оставя жалбата без уважение;

2. отменя незаконосъобразното решение на възложителя или установява незаконосъобразното действие или бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато е образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията и няма искане за налагане на временна мярка, съответно има влязло в сила определение, с което се оставя без уважение искането за допускане на временна мярка, възложителят е длъжен да уведоми комисията, ако сключи договор за обществена поръчка или рамково споразумение преди произнасянето й по жалбата.

(4) В случаите по ал. 3, когато има сключен договор, Комисията за защита на конкуренцията оставя жалбата без уважение или установява незаконосъобразността на решението, действието или бездействието на възложителя. Сключеният договор за обществена поръчка запазва действието си, а заинтересованите лица имат право да търсят обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(5) Решението на Комисията за защита на конкуренцията е писмено и съдържа:

1. наименованието на органа, който го е издал;

2. фактическите и правните основания за издаването му;

3. мотиви;

4. диспозитивна част;

5. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва.

(6) Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.

 

Чл. 122д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по жалбата в двумесечен срок от образуване на производството.

(2) Решението заедно с мотивите се изготвя и обявява най-късно в 14-дневен срок от произнасянето по жалбата.

 

Чл. 122е. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

(2) Решението на Върховния административен съд е окончателно.

 

Чл. 122ж. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Комисията за защита на конкуренцията с определение прекратява производството:

1. при установяване недопустимост на жалбата;

2. ако жалбоподателят - физическо лице, е починал или юридическото лице е прекратено;

3. при оттегляне на жалбата.

(2) Определенията по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на чл. 122, ал. 6.

 

Чл. 122з. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове.

 

Чл. 122и. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията по чл. 122г и определенията по чл. 122, ал. 3 и чл. 122ж, ал. 1 до Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от обявяването им.

 

Чл. 122к. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Условията и редът за обжалване по закона се прилагат съответно за обществени поръчки, определени с наредбата по чл. 14, ал. 7.

(2) При обжалване на актовете на възложителите при възлагане на обществени поръчки, определени с наредбата по чл. 13, ал. 2, се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове.

 

Чл. 122л. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Всеки възложител и участник в процедура по възлагане на обществена поръчка може да предложи сключването на арбитражно споразумение за разглеждане на спорове между тях по сключен договор за обществена поръчка или рамково споразумение.

(2) Възложителят може да предложи арбитражно споразумение в документацията, което участникът може да подпише и да представи заедно с офертата. В арбитражното споразумение се посочва и избраният арбитражен съд.

(3) Споровете пред арбитражния съд се разглеждат по реда на Закона за международния търговски арбитраж и правилника на съответния арбитражен съд.

 

Глава дванадесета.
КОНТРОЛ

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Контролът по изпълнение на този закон се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) На контрол от Сметната палата подлежат възложителите по чл. 7, които попадат в обхвата на Закона за Сметната палата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Възложителите по чл. 7, които попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция, се проверяват от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция за спазването на този закон в рамките на финансова инспекция.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Възложители, които не подлежат на финансова инспекция по Закона за държавната финансова инспекция, се проверяват от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция относно спазването на режима на обществените поръчки чрез проверки.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Заповедите за извършване на проверки от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.

(6) Заповедите по ал. 5 не подлежат на обжалване.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Директорът на Агенцията по обществени поръчки може да поиска от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция да осъществят правомощията си по конкретен случай.

 

Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) При извършване на проверки по чл. 123 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:

1. на свободен достъп до проверявания обект;

2. да проверяват цялата документация, свързана с възлагането на обществени поръчки и с дейности, изискващи възлагане на обществени поръчки;

3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с обществените поръчки;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) да претърсват помещения, транспортни средства, както и други места, в които се съхранява документация на проверявания обект, и да изземват документи, записи на компютърни информационни данни и носители на компютърни информационни данни за осигуряване на доказателства - със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи, след получено разрешение от съда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция и да предоставят необходимите документи, сведения и справки, свързани с обществените поръчки.

 

Чл. 125. При извършване на проверки по чл. 123 контролните органи са длъжни:

1. да се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;

2. да отразяват точно резултатите от контролната дейност;

3. да не разгласяват и да не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.

 

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) За резултатите от извършена проверка контролните органи от Агенцията за държавна финансова инспекция съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени с доказателства.

 

(2) Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя.

(3) За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за административни нарушения.

(4) При данни за извършени престъпления материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съответните части от доклада за извършена финансова инспекция или от доклада по ал. 1 за установените нарушения на процедурите се изпращат своевременно на директора на Агенцията по обществени поръчки.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) Информация за резултатите от упражнен контрол по спазването на този закон може да бъде предоставяна само от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица, както и от директора на Агенцията по обществени поръчки в случаите по ал. 5.

 

Глава тринадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 127. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от три години от извършването му.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 127а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При неизпълнение на влезли в сила решения и/или определения на Комисията за защита на конкуренцията или на задължението по чл. 122а, ал. 4 се налага глоба на физически лица, съответно имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци, в размер от 5000 до 100 000 лв.

(2) Комисията за защита на конкуренцията установява извършеното нарушение и налага наказанията по ал. 1 с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

(3) Имуществените санкции и глобите по влезли в сила решения на комисията подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 127б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията по чл. 127а, ал. 2 до Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от обявяването им.

 

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен текст на чл. 128, изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който наруши забраната на чл. 15, ал. 4 - 7, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 8000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 2000 до 8000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител, който наруши забраната по чл. 8, ал. 2, изречение второ.

 

Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който при провеждане на процедура наруши сроковете по чл. 64, чл. 76, ал. 1 - 3, чл. 81, ал. 1 - 3, чл. 83б, ал. 1 и 2, чл. 86, ал. 1 - 3, чл. 93з, ал. 1, чл. 97, ал. 1, чл. 104, чл. 104а, ал. 1, 2 и 4 и чл. 114, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.

 

Чл. 128б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който наруши забраната по чл. 25, ал. 5 и 7, се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 25 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 7000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.

 

Чл. 128в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който определи технически спецификации в нарушение на чл. 32, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 7000 до 25 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 7000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 2000 до 7000 лв.

 

Чл. 128г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Член на комисията за провеждане на обществена поръчка, който наруши чл. 69, ал. 1, чл. 70, ал. 1 или чл. 72, ал. 1 и 2, се наказва с глоба в размер 500 лв.

 

Чл. 128д. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който сключи договор преди изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител или в нарушение на чл. 41, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.

 

Чл. 128е. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който не вземе решение за извършване на предварителен подбор и решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.

 

Чл. 129. (1) (Предишен текст на чл. 129, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основание за това или измени договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 43, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител или лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което въз основа на рамково споразумение сключи договор, в който условията се различават съществено от тези, определени в рамковото споразумение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и на възложител или лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което сключи договор в нарушение на чл. 5, ал. 3.

 

Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който не изпрати документите по чл. 45а, ал. 1 и 3 или не изпълни задълженията по чл. 45а, ал. 8 и 9, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който не изпрати информация съгласно чл. 122г, ал. 3 до Комисията за защита на конкуренцията, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 500 до 1000 лв.

 

Чл. 129б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който не съхрани документацията за провеждане на обществена поръчка в срока по чл. 58а, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

 

Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител по чл. 7, т. 1 - 4, който проведе състезателен диалог или процедура на договаряне, без да са налице предпоставките по чл. 83а, чл. 84 или 90, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител по чл. 7, т. 5 и 6, който проведе процедура на договаряне без обявление, без да са били налице предпоставките по чл. 103, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.

 

Чл. 130а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложител, който сключи рамково споразумение или създаде динамична система за доставки за срок, по-дълъг от 4 години, в нарушение на чл. 93а, ал. 1 или чл. 93д, ал. 1 или не изпълни задължението си за ежегодно публикуване на обявление при система за предварителен подбор със срок, по-дълъг от три години, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв.

 

Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Възложител, който прекрати процедура, без да са налице основанията по чл. 39, ал. 1 или ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Възложител, който открие нова процедура в нарушение на чл. 40, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 7000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или ал. 3 се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.

(3) Възложител, който сключи договор за обществена поръчка в нарушение на чл. 42, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. или с глоба в размер от 2000 до 5000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или ал. 3 се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв.

 

Чл. 132. (1) (Предишен текст на чл. 132, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което не изпрати в срок информацията, подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице по чл. 8, ал. 2 или 3, което не изпрати в срок информацията, посочена в чл. 19, ал. 3 и в чл. 44, ал. 7, или друга информация, поискана от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.

 

Чл. 132а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице, което не представи на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в определените от тях срокове документи, сведения и справки в нарушение на чл. 124, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв.

 

Чл. 133. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато нарушенията по чл. 128 - 132а са извършени повторно, на нарушителя се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По смисъла на този закон:

1. "Договор за обществена поръчка" е възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура по закона.

1а. (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) "Европейски фондове" са Структурните фондове, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за рибарство.

2. "Европейско техническо одобрение" е положителна техническа оценка за годността на продукт за дадено предназначение, която се основава на изпълнението на съществените изисквания към строежите чрез присъщите характеристики на продукта и определените условия за приложение и употреба. Европейските технически одобрения се издават от органи, определени от държавата членка за тази цел.

3. "Експлоатация на летища" е извършване на дейности по: поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището; ограничаването и отстраняването на препятствия; поддържането на визуалните сигнални средства; аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летището и в неговата околност; охраната на летището; сигурността на полетите; възлагане разработването и осъвременяването на генералния и кадастралния план на летището.

4. "Експлоатация на пристанища" е извършване на дейности по: поддръжката на прилежащата акватория на пристанищата за обществен транспорт, плавателните и подходните канали; извършването на промерни и драгажни дейности; поддръжката на кейови стени, отбивни съоръжения, пристанищни индустриални коловози и подкранови пътища, противопожарна, водоснабдителна и канализационна мрежа, електрическа мрежа - високо и ниско напрежение, настилки за обществен транспорт на територията на пристанищата.

5. "Електронен търг" е повтарящ се (стандартен) процес, който включва електронно устройство за представяне на нови по-ниски цени и/или нови стойности за някои позиции от офертите след първоначалната цялостна оценка на офертите, което дава възможност те да бъдат класирани чрез използване на методи за автоматично оценяване.

6. "Електронни средства" означава електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на данни, които се предават, съобщават и получават по кабел, чрез радиовълни, по оптичен път или чрез други електромагнитни средства.

7. "Закон на държавата, в която кандидатът или участникът е установен" е:

а) за физическите лица - отечественото им право по смисъла на чл. 48 на Кодекса на международното частно право;

б) за юридическите лица - правото на държавата, определено съгласно чл. 56 на Кодекса на международното частно право;

в) за обединенията, които не са юридически лица - правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

8. "Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.

9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Кандидат" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е подало заявление за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление, състезателен диалог или ограничен конкурс за проект.

10. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

11. "Компенсаторно (офсетно) споразумение" е договор, при който изпълнител на обществена поръчка се задължава да извърши инвестиции, да сключи и изпълни договори за доставки на български стоки или за услуги или строителство от български дружества, да предостави на български дружества технологично оборудване, технологии, лицензии за ползване на права върху обекти на индустриална собственост или да им прехвърли права върху обекти на интелектуална собственост.

12. "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

13. "Мрежа в областта на транспорта" е мрежа, чиито условия за експлоатация са определени от държавата или общината и която включва схемата на маршрута, капацитета за предоставяне на транспортната услуга и честотата на обслужването.

14. "Непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

14а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Общ терминологичен речник (CPV - Common Procurement Vocabulary)" е единна система за класификация, приложима към обществените поръчки, с цел да бъдат уеднаквени различните препратки, използвани от възложителите за описание на предмета на провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки. При констатирани различия между CPV и Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейските общности (NACE - Nomenclature generale des activites economiques dans les Communautes Europeennes) или между CPV и Централна класификация на продуктите (CPC - Central Product Classification) предимство имат съответно NACE и CPC номенклатурите.

15. "Обща техническа спецификация" е техническа спецификация, изготвена в съответствие с процедура, призната от държава членка и обнародвана в "Официален вестник" на Европейския съюз.

16. "Обособена позиция" е такава част от обекта на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от обекта на обществената поръчка.

17. "Писмен" или "Писмен вид" е всеки израз, съставен от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и съобщен. Той може да включва информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

18. "Признат орган" е лице, акредитирано от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation).

19. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено от същото лице в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което му е наложено наказание за същото по вид нарушение.

20. "Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

21. "Публичноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия:

а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;

б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 7, т. 1 или 3;

в) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 7, т. 1 или 3; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.

Публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

22. "Доминиращо влияние" е налице, когато възложители по чл. 7, т. 1, публичноправни организации или други лица:

а) притежават над 50 на сто от капитала на предприятието, или

б) притежават блокираща квота в капитала на предприятието, или

в) могат да назначат повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на предприятието.

23. "Публично предприятие" е търговец по смисъла на Търговския закон или съгласно законодателството на държава членка, върху който възложители по чл. 7, т. 1, 3 или 4 могат да упражняват пряко или косвено доминиращо влияние.

24. "Свързано предприятие" е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

25. "Специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания" са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка.

26. "Специални или изключителни права" са права, предоставени от закон или от компетентен държавен орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които упражняването на дейности, включително посочените в чл. 7а - 7д, се запазва за едно или повече лица и значително се ограничава възможността други лица да изпълняват такива дейности.

27. "Стандарт" е техническа спецификация, одобрена от призната организация по стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:

а) международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;

б) европейски стандарт: стандарт, приет от европейска организация по стандартизация и достъпен за широката общественост;

в) национален стандарт: стандарт, приет от национална организация по стандартизация и достъпен за широката общественост.

28. "Строеж" е резултатът от надземно, полуподземно, подземно или подводно строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция.

29. "Технически еталон" е всеки продукт, създаден от европейски организации по стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури за насърчаване на пазарните потребности.

30. "Техническа спецификация за строителство" е съвкупността от технически предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на предвидената от възложителя употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство, и всички други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.

31. "Техническа спецификация за услуги или стоки" е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като: ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.

32. "Трета страна" е страна, която не е член на Европейския съюз.

33. "Участник" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта или проект.

34. "Фиксирани мрежи за обществени услуги" са:

а) преносните и разпределителните мрежи по смисъла на Закона за енергетиката - за дейностите по чл. 7а;

б) водоснабдителна система и канализационна система по смисъла на § 1, ал. 1, т. 32 и 33 от допълнителните разпоредби на Закона за водите - за дейностите по чл. 7б.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Този закон отменя Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 92 и 97 от 2000 г., бр. 43 и 45 от 2002 г., бр. 109 от 2003 г.).

 

§ 3. (В сила от 06.04.2004 г.) Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона, както и наредбите по чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 5 и тарифата по чл. 20, ал. 6 в срок до 1 октомври 2004 г.

 

§ 4. (1) (В сила от 06.04.2004 г.) Министерският съвет приема Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки в срок до два месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник".

(2) Агенцията по обществени поръчки става правоприемник на всички права върху действащия Регистър на обществените поръчки, включително и върху техническите средства за неговото поддържане.

(3) (В сила от 06.04.2004 г.) Министерският съвет взема решение за предоставяне на подходяща сграда на Агенцията по обществени поръчки в срок до два месеца от обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

§ 5. (1) При оценяване на офертите на кандидат, който е малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, предложената от него цена се приема за най-ниска, ако тя надхвърля предложената най-ниска цена от друг кандидат с не повече от:

1. петнадесет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2004 г.;

2. десет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2005 г.;

3. пет на сто - за обществените поръчки, възлагани през 2006 г.

(2) Алинея 1 се прилага, когато оценяваните оферти са на кандидати от страни, които не са включени в списъка по чл. 19, ал. 1, т. 14.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат до 1 януари 2007 г.

 

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, когато държавата финансира мероприятия по отстраняване на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия на държавата, изпълнителите се определят по реда на част втора, а когато възложителите са лица по чл. 7, т. 5 и 6 - по реда на част трета.

 

§ 7. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които е взето решение за откриване преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.

 

§ 8. (В сила от 06.04.2004 г.) Министерският съвет приема правилника и устава и определя председателя на арбитражния съд в срок до 1 септември 2004 г.

 

§ 9. (В сила от 06.04.2004 г.) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 45:

а) алинея 4 се изменя така:

"(4) Министерският съвет приема наредба за реда и условията за договаряне на лекарствата, за които НЗОК напълно или частично заплаща. Наредбата съдържа процедурата и критериите за договаряне на конкретните лекарства, както и методиката за определяне нивото на заплащането им. Проектът на наредбата се изготвя от НЗОК, съгласува се с комисията по прозрачност по чл. 85б от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и се внася от министъра на здравеопазването в Министерския съвет.";

б) в ал. 5 думите "производителите и търговците на едро на лекарства" се заменят с "притежателите на разрешение за употреба на лекарства или упълномощените техни представители на територията на Република България по чл. 17 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина";

в) създава се ал. 6:

"(6) След договарянето по ал. 5 НЗОК сключва с притежателите на разрешение за употреба на лекарства или упълномощените техни представители на територията на Република България по чл. 17 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина договори за конкретните лекарства по ал. 1, т. 10 и за техните цени."

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 19б:

"§ 19б. Министерският съвет в срок до 30 април 2004 г. приема и обнародва в "Държавен вестник" наредбата по чл. 45, ал. 4."

 

§ 10. (В сила от 06.04.2004 г.) В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 92 и 97 от 2000 г., бр. 43 и 45 от 2002 г., бр. 109 от 2003 г.) в чл. 6 се създава нова т. 4:

"4. на Националната здравноосигурителна каса за лекарствата, предназначени за домашно лечение на територията на страната."

 

§ 11. В чл. 126а, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50, 90 и попр. бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12 и 26 от 1996 г., бр. 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г.) след думите "Закона за събиране на държавните вземания" се добавя "и по чл. 120 от Закона за обществените поръчки".

 

§ 12. Този закон влиза в сила от 1 октомври 2004 г., с изключение на разпоредбите на чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 5, чл. 17, т. 3 и 4, чл. 18, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 5, 9 - 11, чл. 20, § 3, § 4, ал. 1 и 3,§ 8,§ 9 и § 10, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 24 март 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)

 

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на:

1. параграф 13, т. 2, буква "в", относно чл. 147, ал. 3, която влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

2. параграф 16, който влиза в сила от 1 октомври 2004 г.;

3. параграф 11, т. 3, относно чл. 59, т. 1, § 17 и § 18, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г.)

 

§ 6. Министерският съвет в срок до 1 май 2005 г. привежда в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за обществените поръчки.

 

§ 7. Параграф 3, т. 2 и § 5 влизат в сила от 1 май 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

 

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

 

§ 148. (1) Процедурите, открити с решение преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.

(2) Споровете по процедури по ал. 1 се решават по досегашния ред пред районни и окръжни съдилища.

 

§ 149. Висящите дела пред съдилищата и пред Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки, образувани преди влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

 

§ 150. (1) Министерският съвет привежда издадените подзаконови нормативни актове в съответствие с разпоредбите на този закон в двумесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

(2) Министерският съвет освобождава председателя на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 160. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на § 12, т. 1, буква "а" (относно т. 2) и буква "ж" (относно изречение второ), § 13, т. 1, буква "в", § 20, т. 2, буква "в" (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) и буква "и" (относно т. 17 - 22), § 46, т. 4 (относно ал. 7), § 47, § 78, т. 3 (относно изречение второ) и § 125, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

 

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";

2. параграф 2, ал. 4;

3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;

4. параграф 4, ал. 2;

5. параграф 24;

6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

 

§ 70. Процедурите, открити с решение преди влизането в сила на този закон, се приключват по досегашния ред.

 

§ 71. (1) Когато възложителят по договори за обществени поръчки, финансирани със средства по Програма ФАР, е ръководител на програма, в комисиите за провеждане на процедурите възложителят задължително включва независим юрист.

(2) Юристът по ал. 1 не може да е служител на Изпълнителната агенция по ФАР по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия, подписан на 7 декември 1998 г. в София (ратифициран със закон - ДВ, бр. 15 от 1999 г.) (ДВ, бр. 37 от 1999 г.), или служител на бенефициента.

(3) След приключване на процедурата юристът по ал. 1 изготвя и представя на националния ръководител доклад за работата на комисията.

(4) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат до приключване изпълнението на Програма ФАР.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 73. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

 

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 3 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г.)

 

§ 5. (1) Предварителният контрол по чл. 20а се осъществява за процедури за възлагане на обществени поръчки, които се провеждат в изпълнение на проекти, одобрени след 1 януари 2009 г.

(2) За Оперативна програма "Транспорт" контролът по ал. 1 се осъществява за процедури за възлагане на обществени поръчки, които се провеждат след влизането в сила на този закон.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

 

§ 38. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, буква "б"

 

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

 

NACE (1)

Код по СРV

ЧАСТ Е

СТРОИТЕЛСТВО

 

подраз-

група

клас

предмет

бележки

 

деление

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

45

 

 

Строителни и

Това подразделение включва:

45000000

 

 

 

монтажни работи

изграждане на нови сгради,

 

 

 

 

 

реконструкция и ремонтни работи

 

 

45.1

 

Подготовка на

 

45100000

 

 

 

строителната

 

 

 

 

 

площадка

 

 

 

 

45.11

Събаряне и раз-

Този клас включва:

45110000

 

 

 

чистване на сгради;

- разрушаване на сгради и

 

 

 

 

земни работи

други конструкции

 

 

 

 

 

- разчистване на строителни площадки

 

 

 

 

 

- земни работи: изкопни работи, отстраняване на замърсен пласт от почвата, изравняване и нивелиране на строителни площадки, работи по изкопаване на канали, почистване от камъни, взривни работи и др.

 

 

 

 

 

- работи по подготовка на участъци за добив:

 

 

 

 

 

- отстраняване на наноси и друга подготовка на участъци за добив

 

 

 

 

 

Този клас включва също:

 

 

 

 

 

- отводняване на строителна площадка

 

 

 

 

 

- пресушаване на селскостопански земи и гори

 

 

 

45.12

Сондажни и про-

Този клас включва:

45120000

 

 

 

бивни работи

- сондажни, пробивни работи

 

 

 

 

 

и вземане на проби за строи-

 

 

 

 

 

телни, геофизични, геологични или подобни цели

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- сондажи за петролни или газови кладенци, вж. 11.20

 

 

 

 

 

- сондажи за водни кладенци, вж. 45.25

 

 

 

 

 

- изкопаване на шахти, вж. 45.25

 

 

 

 

 

- изследване на петролни и газови находища, геофизични, геологични и сеизмични проучвания, вж. 74.20

 

 

45.2

 

Строителни и мон-

 

45200000

 

 

 

тажни работи на

 

 

 

 

 

сгради и строител-

 

 

 

 

 

ни съоръжения

 

 

 

 

 

или на части от

 

 

 

 

 

тях; гражданско

 

 

 

 

 

строителство

 

 

 

 

45.21

Строителни и

Този клас включва:

45210000

 

 

 

монтажни работи

- изграждане на всякакви

с изключе-

 

 

 

по общо изграж-

видове сгради, строителни

ние на:

 

 

 

дане на сгради и

и монтажни работи по

- 45213316

 

 

 

строителни съо-

общо изграждане

45220000

 

 

 

ръжения

- мостове, включително

45231000

 

 

 

 

естакади, виадукти, тунели

45232000

 

 

 

 

и подлези

 

 

 

 

 

- преносни проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи

 

 

 

 

 

- градски проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи

 

 

 

 

 

- помощно градско строителство

 

 

 

 

 

- монтаж и инсталиране на сглобяеми конструкции на място

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- услуги, свързани с добива на нефт и газ, вж. 11.20

 

 

 

 

 

- инсталиране на завършени сглобяеми конструкции от части собствено производство, не от бетон, вж. подразделения 20, 26 и 28

 

 

 

 

 

- строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения, вж. 45.23

 

 

 

 

 

- строителни и монтажни работи на инсталации, вж. 45.3

 

 

 

 

 

- довършителни строителни работи, вж. 45.4

 

 

 

 

 

- архитектурни и инженерни услуги, вж. 74.20

 

 

 

 

 

- услуги по управление на проекти, свързани със строителството, вж. 74.20

 

 

 

45.22

Покривни и

Този клас включва:

45261000

 

 

 

хидроизолационни

- строителни и монтажни

 

 

 

 

работи

работи на покривни

 

 

 

 

 

конструкции

 

 

 

 

 

- работи по изпълнение на покривни покрития

 

 

 

 

 

- хидроизолационни работи

 

 

 

45.23

Строителни и мон-

Този клас включва:

45212212

 

 

 

тажни работи на

- строителни и монтажни

и DA03

 

 

 

магистрали, пътища,

работи на магистрали, улици,

45230000

 

 

 

самолетни писти и

пътища, други транспортни и

с изключе-

 

 

 

спортни терени

пешеходни трасета

ние на:

 

 

 

 

- строителство на релсови

- 45231000

 

 

 

 

пътища

- 45232000

 

 

 

 

- строителство на самолетни

- 45234115

 

 

 

 

писти

 

 

 

 

 

- строителни работи на стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрища и други спортни съоръжения

 

 

 

 

 

- работи по пътна маркировка

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- земни работи, вж. 45.11

 

 

 

45.24

Строителни и мон-

Този клас включва:

45240000

 

 

 

тажни работи на

строителни и монтажни

 

 

 

 

хидротехнически

работи на:

 

 

 

 

съоръжения

- водни канали, пристанищни

 

 

 

 

 

и брегови съоръжения, яхтени

 

 

 

 

 

пристанища (яхтклубове), шлюзи и др.

 

 

 

 

 

- язовири и диги

 

 

 

 

 

- драгажни работи

 

 

 

 

 

- строителни и монтажни работи под вода

 

 

 

45.25

Други специализи-

Този клас включва:

45250000

 

 

 

рани строителни и

- строителни и монтажни

45262000

 

 

 

монтажни работи

работи, специализирани за

 

 

 

 

 

една дейност, обща за различ-

 

 

 

 

 

ни конструкции, изискващи специализирани умения или оборудване

 

 

 

 

 

- фундиране, включително укрепване чрез пилоти

 

 

 

 

 

- строително-пробивни работи на кладенци за вода, изкопаване на шахти

 

 

 

 

 

- монтажни работи на метални елементи

 

 

 

 

 

- изливане на стоманобетон

 

 

 

 

 

- зидарски работи

 

 

 

 

 

- монтиране и демонтиране на скелета и платформи, наемане на скелета и платформи

 

 

 

 

 

- изграждане на комини и промишлени пещи

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- даване под наем на скелета без изграждане и демонтиране, вж. 71.32

 

 

45.3

 

Строителни и мон-

 

45300000

 

 

 

тажни работи на

 

 

 

 

 

инсталации

 

 

 

 

45.31

Строителни и мон-

Този клас включва:

45213316

 

 

 

тажни работи на

- инсталиране в сгради или

45310000

 

 

 

електрически

други строителни съоръже-

с изключе-

 

 

 

инсталации

ния на:

ние на:

 

 

 

 

- електрически инсталации и

- 45316000

 

 

 

 

други електрически уредби

 

 

 

 

 

- далекосъобщителни системи

 

 

 

 

 

- системи за електрическо отопление

 

 

 

 

 

- антени за жилищни сгради

 

 

 

 

 

- пожароизвестителни системи

 

 

 

 

 

- сигнално-охранителни системи

 

 

 

 

 

- асансьори и ескалатори

 

 

 

 

 

- гръмоотводи и др.

 

 

 

45.32

Изолационни строи-

Този клас включва:

45320000

 

 

 

телни работи

- инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения на топлоизолация, звукоизолация и изолация от вибрации

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- хидроизолация, вж. 45.22

 

 

 

45.33

Строителни и мон-

Този клас включва:

45330000

 

 

 

тажни работи на

- инсталиране в сгради или в

 

 

 

 

тръбопроводни

други строителни съоръже-

 

 

 

 

инсталации

ния на:

 

 

 

 

 

- водоснабдителни и канализационни инсталации

 

 

 

 

 

- газови инсталации

 

 

 

 

 

- отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи

 

 

 

 

 

- разпръсквателни системи

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- монтаж на системи за електрическо отопление, вж. 45.31

 

 

 

45.34

Строителни и мон-

Този клас включва:

45234115

 

 

 

тажни работи на

- монтажни работи на осве-

45316000

 

 

 

други инсталации

тителни и сигнализационни

45340000

 

 

 

 

системи за пътища, железо-

 

 

 

 

 

пътни линии, летища и при-

 

 

 

 

 

станища

 

 

 

 

 

- монтажни работи в сгради или в други строителни съоръжения на други инсталации

 

 

45.4

 

Довършителни

 

45400000

 

 

 

строителни работи

 

 

 

 

45.41

Работи по полагане

Този клас включва:

45410000

 

 

 

на мазилки

- полагане в сгради или в

 

 

 

 

 

други строителни съоръжения

 

 

 

 

 

на вътрешна и външна мазилка или други облицовъчни материали

 

 

 

45.42

Монтажни работи на

Този клас включва:

45420000

 

 

 

дограма, интериорни

- монтажни работи на врати,

 

 

 

 

и други завършващи

прозорци, дограма, интериорни

 

 

 

 

елементи

и други завършващи елементи

 

 

 

 

 

от дърво или други материали

 

 

 

 

 

- довършителни работи по интериора, като дървени обшивки на тавани и стени, подвижни прегради и др.

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- полагане на паркет и други дървени подови настилки, вж. 45.43

 

 

 

45.43

Работи по полагане

Този клас включва:

45430000

 

 

 

на подови настилки

- работи по полагане в сгради

 

 

 

 

и стенни облицовки

или в други строителни съоръ-

 

 

 

 

 

жения на:

 

 

 

 

 

- керамични, бетонни или каменни подови настилки и стенни облицовки

 

 

 

 

 

- паркет и други подови покрития

 

 

 

 

 

- гъвкави подови покрития (килими, линолеум), включително гумени или пластмасови

 

 

 

 

 

- мозаечни, мраморни, гранитни подови настилки или стенни облицовки

 

 

 

 

 

- тапети

 

 

 

45.44

Работи по боядисване

Този клас включва:

45440000

 

 

 

и стъклопоставяне

- вътрешно и външно

 

 

 

 

 

боядисване на сгради

 

 

 

 

 

- работи по боядисване на други обекти

 

 

 

 

 

- работи по стъклопоставяне

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- поставяне на прозорци,

 

 

 

 

 

вж. 45.42

 

 

 

45.45

Други довършителни

Този клас включва:

45212212 и

 

 

 

строителни работи

- монтаж на покрити плувни

DA04

 

 

 

 

басейни

45450000

 

 

 

 

- паропочистване, песъко-струйно почистване и друго външно почистване на сгради

 

 

 

 

 

- други довършителни строителни работи

 

 

 

 

 

Този клас изключва:

 

 

 

 

 

- вътрешно почистване на сгради и други строителни съоръжения, вж. 74.70

 

 

45.5

 

Услуги по даване под

 

45500000

 

 

 

наем на строителни

 

 

 

 

 

машини и оборудване,

 

 

 

 

 

с оператор

 

 

 

 

45.50

Услуги по даване под

Този клас изключва:

45500000

 

 

 

наем на строителни

- даване под наем на строи-

 

 

 

 

машини и оборудване,

телни машини и оборудване,

 

 

 

 

с оператор

без оператор, вж. 71.32

 

(1) Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация по икономически дейности в Европейската общност, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 761/93 на Комисията.

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

 

Кате-

Услуги

Референтен №

Референтен № по СРV

гория

 

по СРС(1)

 

 

 

 

1

Услуги по поддръжка

6112, 6122, 633, 886

От 50100000-6 до 50884000-5

 

и ремонт

 

(с изключение на номера от

 

 

 

50310000-1 до 50324200-4 и 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) и от 51000000-9 до 51900000-1

2

Услуги, свързани със сухо-

712 (с изключение

От 60100000-9 до 60183000-4

 

пътен транспорт (2), включи-

на 71235), 7512, 87304

(с изключение на 60160000-7,

 

телно услуги с блиндирани

 

60161000-4, 60220000-6) и

 

превозни средства и куриер-

 

от 64120000-3 до 64121200-2

 

ски услуги, без транспорти-

 

 

 

ране на поща

 

 

3

Услуги по въздушен превоз:

73 (с изключение на

От 60410000-5 до 60424120-3

 

превоз на пътници и стоки,

7321)

(с изключение на 60411000-2,

 

с изключение на превоз на

 

60421000-5) и 60500000-3

 

поща

 

От 60440000-4 до 60445000-9

4

Превоз на поща по земя (2)

71235, 7321

60160000-7,60161000-4

 

и по въздух

 

60411000-2, 60421000-5

5

Услуги, свързани с дале-

752

От 64200000-8 до 64228200-2

 

косъобщения

 

72318000-7 и от 72700000-7

 

 

 

до 72720000-3

6

Финансови услуги:

ex 81, 812, 814

От 66100000-1 до 66720000-3 (3)

 

а) застрахователни услуги

 

 

 

б) банкови и инвестиционни

 

 

 

услуги (3)

 

 

7

Компютърни услуги и свър-

84

От 50310000-1 до 50324200-4

 

зани с тях услуги

 

от 72000000-5 до 72920000-5

 

 

 

(с изключение на 72318000-7 и от

 

 

 

72700000-7 до 72720000-3), 79342410-4

8

Услуги, свързани с научни

85

От 73000000-2 до 73436000-7

 

изследвания и разработки (4)

 

(с изключение на 73200000-4,

 

 

 

73210000-7, 73220000-0)

9

Услуги по счетоводство,

862

От 79210000-9 до 79223000-3

 

одит и водене на счетоводни

 

 

 

книги

 

 

10

Услуги по проучване на

864

От 79300000-7 до 79330000-6

 

пазара и извършване на

 

и 79342310-9, 79342311-6

 

анкети

 

 

11

Консултантски услуги, свър-

865, 866

От 73200000-4 до 73220000-0

 

зани с управление (5), и свър-

 

от 79400000-8 до 79421200-3

 

зани с тях услуги

 

и 79342000-3, 79342100-4

 

 

 

79342300-6, 79342320-2

 

 

 

79342321-9, 79910000-6,

 

 

 

79991000-7

 

 

 

98362000-8

12

Архитектурни услуги, инже-

867

От 71000000-8 до 71900000-7

 

нерингови услуги и интегри-

 

(с изключение на 71550000-8)

 

рани инженерингови услуги;

 

и 79994000-8

 

услуги по градско благоуст-

 

 

 

ройство и ландшафтна архи-

 

 

 

тектура; услуги, свързани с

 

 

 

научни и технически консул-

 

 

 

тации; услуги, свързани с

 

 

 

технически изпитвания и

 

 

 

анализи

 

 

13

Рекламни услуги

871

От 79341000-6 до 79342200-5

 

 

 

(с изключение на 79342000-3)

 

 

 

и 79342100-4

14

Услуги по почистване на

874, от 82201 до 82206

От 70300000-4 до 70340000-6 и

 

сгради и услуги по управле-

 

от 90900000-6 до 90924000-0

 

ние на частни имоти

 

 

15

Услуги, свързани с издаване

88442

От 79800000-2 до 79824000-6

 

и отпечатване на базата на

 

От 79970000-6 до 79980000-7

 

такса или на базата на дого-

 

 

 

вореност

 

 

16

Услуги, свързани с поддръжка

94

От 90400000-1 до 90743200-9

 

и почистване на уличната

 

(с изключение на 90712200-3)

 

мрежа и със сметосъбиране;

 

От 90910000-9 до 90920000-2 и

 

канализационни и отводни-

 

50190000-3, 50229000-6

 

телни услуги и свързани с

 

50243000-0

 

тях услуги

 

 

(1) СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО.

(2) С изключение на услугите, свързани с железопътен превоз, които влизат в категория 18.

(3) С изключение на обществените поръчки за финансови услуги, свързани с емисия, покупка, продажба и трансфер на ценни книжа или други финансови инструменти, както и услуги, извършвани от централни банки. Изключени са също така: обществените поръчки, които имат за предмет на дейност купуване или наемане, независимо по какъв финансов начин, на терени, съществуващи сгради или други недвижими имоти или които се отнасят до права върху тези имоти; въпреки това договорите за финансови услуги, сключени едновременно, предварително или по-късно от договора за покупка или наемане, независимо от формата им, попадат в полето на действие на настоящата директива.

(4) С изключение на обществените поръчки за услуги, свързани с научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, ползите от които принадлежат изключително на договарящия орган и/или възложителя на поръчките при упражняването на собствената им дейност, при условие че извършената услуга е заплатена изцяло от договарящия орган и/или възложителя.

(5) С изключение на услуги, свързани с арбитраж и сключване на помирително споразумение.

 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2

 

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

 

Кате-

Услуги

Референтен №

Референтен № по СРV

гория

 

по СРС (1)

 

 

 

 

17

Хотелиерски и ресторан-

64

От 55100000-1 до 55524000-9 и от

 

тьорски услуги

 

98340000-8 до 98341100-6

18

Услуги, свързани с железо-

711

От 60200000-0 до 60220000-6

 

пътен транспорт

 

 

19

Транспортни услуги по вода

72

От 60600000-4 до 60653000-0 и от

 

 

 

63727000-1 до 63727200-3

20

Допълнителни и спомагател-

74

От 63000000-9 до 63734000-3

 

ни транспортни услуги

 

(с изключение на 63711200-8,

 

 

 

63712700-0, 63712710-3

 

 

 

и от 63727000-1 до

 

 

 

63727200-3) и 98361000-1

21

Юридически услуги

861

От 79100000-5 до 79140000-7

22

Услуги, свързани с наемане

872

От 79600000-0 до 79635000-4

 

на работна ръка и осигуря-

 

(с изключение на 79611000-0,

 

ване на персонал (2)

 

79632000-3, 79633000-0) и от

 

 

 

98500000-8 до 98514000-9

23

Услуги по разследване и оси-

873 (с изключение

От 79700000-1 до 79723000-8

 

гуряване на безопасност, без

на 87304)

 

 

услуги, свързани с блиндира-

 

 

 

ни превозни средства

 

 

24

Услуги, свързани с образо-

92

От 80100000-5 до 80660000-8

 

вание и професионална

 

(с изключение на 80533000-9,

 

подготовка

 

80533100-0, 80533200-1

25

Социални и санитарни услуги

93

79611000-0 и от 85000000-9

 

 

 

до 85323000-9 (с изключение на

 

 

 

85321000-5 и 85322000-2)

26

Услуги със занимателен, кул-

96

От 79995000-5 до 79995200-7 и

 

турен и спортен характер (3)

 

от 92000000-1 до 92700000-8

 

 

 

(с изключение на 92230000-2,

 

 

 

92231000-9, 92232000-6)

27

Други услуги

 

 

(1) СРС номенклатура (временен вариант) за определяне приложното поле на Директива 92/50/ЕИО на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги.

(2) С изключение на обществените поръчки за наемане на работна ръка.

(3) С изключение на обществените поръчки, имащи за цел закупуване, развитие, индивидуална или съвместна продукция на програми от организации, занимаващи се с радиоразпръскване, и обществените поръчки, които се отнасят до времето на излъчване.

 

Приложение № 4 към чл. 45а, ал. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 01.07.2006 г., предишно Приложение № 4 към чл. 45а, ал. 1, т. 1, буква "а" - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

 

Списък на стоките, възлагани от възложители в областта на отбраната

 

Глава 25:

Сол, сяра, пръст и камъни, мазилки, вар и цимент

Глава 26:

Метални руди, шлака и сгурия

Глава 27:

Изкопаеми горива и продукти от тяхната дестилация, битуминозни субстанции, минерален восък

с изключение на:

ех 27.10:

специални горива за двигатели

Глава 28:

Неорганични химични продукти, органични и неорганични съединения на благородни метали, на редки метали, на радиоактивни елементи и на изотопи

с изключение на:

ех 28.09:

взривни вещества

ех 28.13:

взривни вещества

ех 28.14:

сълзотворен газ

ех 28.28:

взривни вещества

ех 28.32:

взривни вещества

ех 28.39:

взривни вещества

ех 28.50:

токсични продукти

ех 28.51:

токсични продукти

ех 28.54:

взривни вещества

Глава 29:

Органични химикали

с изключение на:

ех 29.03:

взривни вещества

ех 29.04:

взривни вещества

ех 29.07:

взривни вещества

ех 29.08:

взривни вещества

ех 29.11:

взривни вещества

ех 29.12:

взривни вещества

ех 29.13:

токсични продукти

ех 29.14:

токсични продукти

ех 29.15:

токсични продукти

ех 29.21:

токсични продукти

ех 29.22:

токсични продукти

ех 29.23:

токсични продукти

ех 29.26:

взривни вещества

ех 29.27:

токсични продукти

ех 29.29:

взривни вещества

Глава 30:

Фармацевтични продукти

Глава 31:

Торове

Глава 32:

Дъбилни и багрилни екстракти, дъбилни вещества и техните производни, бои и лакове, маджун, пълнежи и фиксатори, мастила

Глава 33:

Етерични масла и термоактивни смоли, парфюмерийни, козметични и тоалетни препарати

Глава 34:

Сапун, органични повърхностно активни вещества, препарати за миене, смазочни препарати, изкуствени смоли, полиращи и очистващи препарати, свещи, моделиращи лепила и "зъбни смоли"

Глава 35:

Албуминоидни субстанции, лепила, ензими

Глава 37:

Фотографски и кинематографски стоки

Глава 38:

Разнообразни химически продукти

с изключение на:

ех 38.19:

токсични продукти

Глава 39:

Изкуствени смоли и синтетични материали, целулозни естери и етери и техни производни

с изключение на:

ех 39.03

взривни вещества

Глава 40:

Каучук, синтетичен каучук, фактис и техни производни

с изключение на:

ех 40.11:

противокуршумни гуми

Глава 41:

Сурови кожи (различни от кожите с козина) и обработени кожи

Глава 42:

Кожени изделия, сарашки стоки и впрегатни амуниции артикули за път, чанти и др. Подобни артикули от животински вътрешности (с изключение на артикулите, добивани от копринени буби)

Глава 43:

Кожи с козина и изкуствени кожи и техни производни

Глава 44:

Дърво и артикули от дърво, дървени въглища

Глава 45:

Корк и артикули от корк

Глава 46:

Изделия от слама, кошничарски изделия и изделия от ракита

Глава 47:

Хартиено производство

Глава 48:

Хартия и мукава, артикули от дървесинна каша, от хартия или от мукава

Глава 49:

Печатни книги, вестници, картини и други продукти на печатната промишленост, ръкописи, документи, написани на пишеща машина, и чертежи

Глава 65:

Оглавници и части от тях

Глава 66:

Чадъри, сенници, бастуни, камшици и части от тях

Глава 67:

Обработени пера и пух и артикули, изработени от пера или от пух, изкуствени цветя, изделия, изработени от човешка коса

Глава 68:

Изделия от камък, гипс, цимент, азбест, слюда и подобни материали

Глава 69:

Керамични артикули

Глава 70:

Стъкло и стъклария

Глава 71:

Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, благородни метали и изделия от тях; изкуствена бижутерия

Глава 73:

Желязо и стомана и изделия от тях

Глава 74:

Мед и изделия от нея

Глава 75:

Никел и изделия от него

Глава 76:

Алуминий и изделия от него

Глава 77:

Магнезий и берилий и изделия от тях

Глава 78:

Олово и изделия от него

Глава 79:

Цинк и изделия от него

Глава 80:

Калай и изделия от него

Глава 81:

Други неблагородни метали, използвани в металургията, и изделията от тях

Глава 82:

Инструменти, сечива, ножарски изделия, лъжици и вилици, и части от тях

с изключение на:

ех 82.05:

инструменти

ех 82.07:

инструменти, части

Глава 83:

Разнообразни артикули от неблагородни метали

Глава 84:

Бойлери, съоръжения, механични уреди и части от тях

с изключение на:

ех 84.06:

двигатели

ех 84.08:

други двигатели

ех 84.45:

съоръжения

ех 84.53:

машини за автоматична обработка на данни

ех 84.55:

части от машините съгласно подразделение № 84.53

ех 84.59:

ядрени реактори

Глава 85:

Електрически съоръжения и оборудване и части от тях

с изключение на:

ех 85.13:

телекомуникационно оборудване

ех 85.15:

радио- и телевизионна апаратура

Глава 86:

Железопътни и трамвайни локомотиви, подвижни състави и части от тях, фиксиращи и монтажни елементи за железопътни и трамвайни релси, сигнализация за регулиране на движението от всякакъв тип (без електрическо захранване)

с изключение на:

ех 86.02:

бронирани локомотиви, електрически

ех 86.05:

бронирани вагони

ех 86.06:

ремонтни вагони

ех 86.07:

вагони

Глава 87:

Превозни средства, различни от железопътни или трамвайни подвижни състави и части от тях

с изключение на:

ех 87.08:

танкове и други бронирани транспортни средства

ех 87.01:

трактори

ех 87.02:

военни транспортни средства

ех 87.03:

автомобили за техническа помощ

ех 87.09:

мотоциклети

ех 87.14:

ремаркета

Глава 89:

Кораби, лодки и плаващи средства

с изключение на:

ех 89.01 А:

военни кораби

Глава 90:

Оптически, фотографски, кинематографични, измерващи, проверяващи, прецизни, медицински и хирургически инструменти и апаратура, части от тях

с изключение на:

ех 90.05:

бинокли

ех 90.13:

разнообразни инструменти, лазери

ех 90.14:

телеметри

ех 90.28:

електрически и електронни измервателни инструменти

ех 90.11:

микроскопи

ех 90.17:

медицински инструменти

ех 90.18:

прибори за механична терапия

ех 90.19:

ортопедични прибори

ех 90.20:

рентгенова апаратура

Глава 91:

Производство на часовници

Глава 92:

Музикални инструменти, звукозаписващи и възпроизвеждащи устройства, звукозаписни уреди, уреди за запис на телевизионен образ, части и аксесоари на тези артикули

Глава 94:

Мебели и части от тях, постелно бельо, дюшеци, пружини, възглавници и подобно обзавеждане

с изключение на:

ех 94.01:

самолетни седалки

Глава 95:

Артикули и изделия от резбовъчен и формовъчен материал

Глава 96:

Метли, четки, филтри

Глава 98:

Разнообразни готови изделия

 

 

 

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2000/35/ЕО от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 98/4/ЕО от 16 февруари 1998 година за изменение на Директива 93/38/ЕИО за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 97/52/ЕО от 13 октомври 1997 година за изменение и допълнение на Директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО, отнасящи се до координирането на процедурите за възлагане съответно на обществени поръчки за услуги, на обществени поръчки за доставка и на обществени поръчки за строителни работи

ДИРЕКТИВА 93/36/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки

ДИРЕКТИВА 93/37/ ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство

ДИРЕКТИВА 93/38/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година за съгласуване на процедурите за възлагане на поръчки на субекти, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникациите

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/50 ЕИО от 18 юни 1992 година относно съгласуването на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги

ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 февруари 1992 година относно съгласуването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектори

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителни работи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1260/1999 НА СЪВЕТА от 21 юли 1999 година относно определянето на общи разпоредби за Структурните фондове

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година относно приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с научно-изследователски програми за Европейската икономическа общност