Разгледайте процесите в системата в изображения

2006/112/ЕС

Директива 2006/112/ЕС на Съвета

от 28 ноември 2006

относно общата система на ДДС

 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Взимайки предвид Договора за създаване на Европейската Общност, и в част­ност чл.93 от него,

Вземайки предвид предложението на Комисията,

Вземайки предвид становщето на Европейския Парламент,

Вземайки предвид становището на Европейския Икономически и Социален Коми­тет,

Имайки предвид:

(1) Директива 77/388/ЕИО от 17 май 1977 година относно хармонизирането на законодателствата на страните-членки, касаещи данъците върху доходите – об­ща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа[1], бе­ше съществено променена в няколко насоки. Сега, след като се правят поправки към посочената директива, желателно е от съображения за яснота и рационалност, директивата да бъде основно преработена.

(2) Преработеният текст трябва да включва в себе си всички тези клаузи на Ди­ректива 67/227/ЕИО от 11 април 1967 относно хармонизирането на законода­телст­вата на страните-членки, касаещи данъците върху оборота[2], които са все още в сила. По тази причина тази Директива трябва да бъде отменена.

(3) За да могат разпоредбите да се представят по ясен и рационален начин, съвместим с принципа на по-добро регулиране, необходимо е да се преработи структурата и формулировките е Директивата, въпреки, че по принцип това ня­ма да предизвика съществени промени е съществуващото законодателство. Малък брой съществени поправки са част от процеса по преработване и трябва да бъдат направени на всяка цена. Когато се извършват такива поправки, те се по­сочват изчерпателно в разпоредбите, регулиращи промените и влизането им в сила.

(4) Постигането на целта за установяване на вътрешен пазар предполага при­ла­гането на законодателство в областта на данъците върху оборота, което не изкривява условията на конкуренция или не възпрепятства свободното движе­ние на стоки и услуги. Затова е необходимо да се постигне такава хармониза­ция в областта на данъците върху оборота, посредством една система на ДДС, такава каквато би елиминирала, доколкото е възможно, факторите, които могат да изкривят условията на конкуренция на национално или Общностно ниво.

(5) Една ДДС система постига най-висока степен на простота и обективност, ко­га­то данъкът се налага по възможно най-общата схема и обхваща всички етапи на производст­во­то и разпределението, както и предоставянето на услуги. За­то­ва в интерес на вътрешния пазар и на страните-членки е да приемат една обща система, която се прилага също и за търговията на дребно.

(6) Необходимо е да се действа на етапи, тъй като хармонизацията на данъци­те върху оборота води до промени в данъчната структура и до значителни последици в бюджетната, икономическата и социалната области в страните-членки.

(7) Общата система на ДДС, дори ако ставките и освобождаванията не са изця­ло хармонизирани, би довела до неутралитет на конкуренцията, такава при коя­то на територията на всяка страна-членка подобни стоки и услуги имат еднаква данъчна тежест, по цялата верига на производство и разпреде­ле­ние.

(8) Съгласно решение 2000/597/ЕО на Съвета, Евратом, от 29 септември 2000 относно системата на собствените ресурси на Европейската Общност[3], бюдже­тът на Европейската Общност се финансира, без да се пренебрегват други при­хо­ди, из­ця­ло от собствените ресурси на Общността. Тези ресурси трябва да включват приходите от ДДС, получени посредством прилагането на единна данъчна ос­но­ва, определяна по еднакъв начин и в съответствие с правилата на Общност­та.

(9) Изключително важно е да се осигури един преходен период, който да позво­ли на националните законодателства постепенно да се адаптират в посочените области.

(10) По време на този преходен период, вътреобщностните сделки, извършвани от облагаеми лица, с изключение на освободените, ще се облагат в страната-членка на местоназначение в съответствие със ставките и условията, устано­ве­ни в тази страна-членка.

(11) Уместно е също така, по време на този преходен период, вътрешнообщ­ностни придобивки на определена стойност, извършени от освободени или от необлагаеми юридически лица, определени вътрешнообщностни продажби от разстояние (по интернет) или доставката на нови превозни средства на физи­чески лица или на освободени или необлагаеми лица, също да се облагат в страната-членка на местоназначение в съответствие със ставките и условията, установени в тази страна-членка, доколкото такива сделки, при липсата на спе­циални разпоредби, биха допринесли за значително изкривяване на конкурен­цията между страните-членки.

(12) Поради причини, свързани с географско, икономическо и социално естест­во, определени територии трябва да бъдат изключени от обхвата на действие на тази Директива.

(13) За да се подчертае недискриминативното естество на данъка, терминът „облагаемо лице” трябва да се дефинира по такъв начин, че страните-членки да могат да го използват за лица, които извършват нерегулярно определени сдел­ки.

(14) Понятието „облагаема сделка” може да доведе до затруднения, в частност по отношение на сделки, третирани като облагаеми. Следователно, това поня­тие трябва да се изясни.

(15) С цел улесняване на вътрешнообщностната търговия, при работа върху движима материална собственост, уместно е да се прилагат данъчните разпо­редби, приложими за такива сделки, когато те се извършват за клиент, който е регистриран за целите на ДДС в страна-членка, различна от тази, в която сдел­ката се извършва физически.

(16) Една транспортна операция на територията на страна-членка трябва да се третира като вътрешнообщностен транспорт на стоки, когато тя е пряко свърза­на с транспортна операция между страни-членки, с цел опростяване не само на принципите и разпоредбите за облагане на тези вътрешни транспортни услуги, но също така и на правилата, приложими за спомагателните услуги и услугите, извършвани от посредници, които участват в предоставянето на различни услу­ги.

(17) Определянето на мястото на извършване на облагаемите сделки може да породи противоречие между страните-членки по отношение на юрисдикцията по-специално в областта на предлагането на компоненти и предлагането на ус­лу­ги. Въп­ре­ки че за място на предоставяне на услугите, по принцип трябва да се разг­леж­да седалището на доставчика, то трябва да се определи като такова в стра­ната-членка на клиента, по-специално в случаи на определени услуги, из­върш­вани между облагаеми лица, при които стойността на услугите е включена в це­ната на стоките.

(18) Необходимо е да се изясни определението за място на облагане на опре­де­лени сделки, извършвани на борда на кораби, летателни апарати или влакове по време на пътнически транспорт в рамките на общността.

(19) Електричеството и газта се разглеждат като стоки - обект на ДДС. Трудно е, обаче, да се определи точно мястото на доставка. С цел да се избегне двойно­то данъчно облагане или избягване на облагането и да се постигне един ис­тинс­ки вътрешен пазар, освободен от пречки, свързани с ДДС режима, мястото на доставка на газ посредством дистрибуционната система на природен газ или електричество, преди достигане на крайния етап на потребление на стоките, следователно ще бъде месторегистрацията на стопанската дейност на клиен­та. Доставката на електричество и газ на крайния етап, така да се каже, от търгов­ци и дистрибутори до крайния клиент, трябва да се облага на мястото, където клиентът реално консумира стоките.

(20) В случай на отдаване под наем на движима материална собственост, при­лагането на общото правило за облагане на доставките на услуги в страната-членка, в която е регистриран доставчикът, може да доведе до значително изк­ривяване на конкуренцията, в случай че наемодателят и наемателят са регист­рирани в различни страни-членки и данъчните ставки в тези страни са различ­ни. Затова е необходимо да се определи за място на доставката седалището на стопанска дейност на клиента или последният има фиксирано място за кое­то е предназначена услугата, или при липсата на такова, където е регистриран с постоянен адрес или обичайно пребивава.

(21) По отношение отдаването под наем на транспортни средства, обаче, уместно е, от съображения за контрол, да се прилага стриктно общото правило и по този начин да разглижда мястото на стопанска дейност на доставчика като място на достав­ка­та.

(22) Всички телекомуникационни услуги, потребявани в рамките на Общността, ще бъдат облагани, за да се избегне изкривяване на конкуренцията в тази об­ласт. За тази цел, телекомуникационни услуги, предоставяне на облагаеми ли­ца, установени в Общността, или на клиенти, установени в трети страни, по принцип, ще се облагат в мястото, където е установен клиентът на услугите. За да се гарантира еднакво облагане на телекомуникационните услуги, които се предоставят от облагаеми лица, установени в трети територии или страни към необлагаеми ли­ца, установени в Общността и които се потребяват в Общността, страните-членки, обаче, ще приемат мястото на доставка да е в рамките на Общността.

(23) Също така, за да се избегне изкривяване на конкуренцията, радио и теле­ви­зионни излъчвания и услуги, предоставяни по електронен път, от трети тери­тории или трети страни, към лица, установени в Общността, или от Общността към клиенти, установени в трети територии или трети страни, ще се облагат по месторегистрация на клиента.

(24) Принципите на настъпване на изискуемостта и на изискуемост на ДДС тряб­ва да бъдат хармонизирани, ако въвеждането на общата ДДС система и на всички следващи поправки към нея трябва да влязат в сила по едно и също вре­ме във всички страни-членки.

(25) Облагаемата стойност трябва да се хармонизира така, че прилагането на ДДС към облагаемите сделки да води до съпоставими резултати във всички страни-членки.

(26) За да се избегне загубата на данъчни приходи посредством използването на свързани страни за получаване на данъчни изгоди, при специфични ограни­чени обстоятелства, би било възможно за страните-членки да правят интервен­ции по отношение на облагаемите суми на стоките или услугите и вътрешно­общностното придобиване на стоки.

(27) С цел борба с избягване на данъчното облагане, страните-членки ще могат да включват в облагаемата сума на сделки, които включват управление на ин­вестиционно злато, предоставено от клиента, стойността на това инвестицион­но злато, поради това, че се обработва, златото губи статута си на ин­вес­ти­цион­но. Прилагайки тези мерки, на страните-членки ще се предостави известна свобода на действие.

(28) Ако трябва да се избегнат изкривявания, премахването на фискалния конт­рол по границите включва не само една единна данъчна основа, но също така и изравняване на редица ставки между страните-членки.

(29) Действащите в различните страни-членки ставки на ДДС, комбинирани с ме­ханизма на преходната система, гарантира функционирането на тази систе­ма на едно приемливо равнище. За да се избегнат отклонения в стандартните ДДС ставки, прилагани от различните страни-членки, водещи до структурни из­ме­нения  в Общността и изкривявания на конкуренцията в някои стопански сек­тори, се фиксира минимална стандартна ставка от 15%, която подлежи на пре­разглеждане.

(30) С цел запазване на неутралитета на ДДС, ставките, прилагани от страните-членки, ще бъдат такива, че, като общо правило, да предоставят възможност за приспадане на ДДС, начислен на предишния етап.

(31) По време на преходния пеиод са възможни някои изключения относно броя и равнищата на ставките.

(32) За да изясни в по-голяма степен влиянието на намалените ставки, е необ­хо­димо Комисията да подготви оценъчен доклад за влиянието на на­малените став­ки, прилагани към услуги, доставяни на местно ниво, осо­бе­но по отношение създаването на работни места, икономически расеж и пра­вилното функцио­ни­ра­не на вътрешния пазар.

(33) С цел решаване на проблема с безработицата, на тези страни, които биха желали да направят това, ще бъде разрешено да направят експеримент с дейст­вието и влиянието, по отношение създаването на работни места, на нама­лената ДДС ставка, прилагана към трудоемките услуги. Това намаляване по вся­ка вероятност ще намали и интереса на съответния бизнес сектор да се при­съе­дини към черната икономика или да остане в нея.

(34) Такова едно намаление на ДДС ставката, обаче, не е без риск за плавното функциониране на вътрешния пазар и за данъчната неутралност. Следовател­но трябва да се направи уговорка за въвеждане на одобрителна процедура за един период, който е фиксиран, но достатъчно дълъг, така че да е възможно да се оцени влиянието на намалените ставки за услугите, предоставяни на местно ниво. С цел да се гарантира, че една такава мярка остава удостоверима и лимитирана, нейният обхват на действие трябва да бъде строго дефиниран.

(35) Трябва да бъде съставен общ списък с освобождаванията, така че собст­ве­ните ресурси на Общността да могат да се събират по еднообразен начин във всички страни-членки.

(36) В полза и на лицата, подлежащи на облагане с ДДС и на компетентните ад­министративни власти, методите на прилагане на ДДС за определени достав­ки и вътрешнообщностни придобивки на стоки, подлежащи на облагане с акциз, се уеднаквяват с процедурите и задълженията, касаещи декларирането на мито в случай на експедиране на такива стоки в друга страна-членка, посочени в Ди­ректива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 относно общите споразуме­ния за стоки, подлежащи на облагане с акциз, притежанието, движението и конт­рола на такива стоки[4].

(37) Доставката на газ посредством дистрибуционната система на природен газ и на електричеството се облага в мястото на клиента. С цел избягване на двой­ното данъчн облагане, вносът на такива стоки следователно ще бъде осво­бо­ден от ДДС.

(38) По отношение на облагаемите сделки на вътрешния пазар, свързани с вът­решнообщностна търговия на стоки, извършвани по време на преходния пе­риод от облагаеми лица, неустановени на територията на страната-членка, в която се извършва вътрешнообщностното придобиване на стоките, включи­тел­но верижни сделки, е необходимо да се осигурят опростените мерки, гаранти­ра­щи еднакво третиране във всички страни-членки. За тази цел, разпоредбите, касаещи данъчната система и лицата, подлежащи на облагане с ДДС, дължимо за такива сделки, ще се хармонизират. По принцип, обаче, от та­кива спогодби е необходимо да се изключат стоки, които са предназначени за доставка за търговия на дребно.

(39) Разпоредбите, уреждащи приспаданията трябва да бъдат хармонизирани до такава степен, че да засягат действителните събрани суми. Сумата, подле­жа­ща на приспадане, трябва да се изчислява по еднакъв начин във всички стра­ни-членки.

(40) Планът, който позволява преизчисляване на приспаданията за материални активи по време на амортизационния период на актива, също така ще бъде при­ложим за опреде­ле­ни услуги с естеството на материални активи.

(41) Уместно е да се уточнят лицата, подлежащи на облагане с ДДС, особено в случая  на услуги, предоставяни от лице, което не е установено в страната-членка, в която е дължим ДДС.

(42) Страните-членки трябва да имат възможност, в точно определени случаи, да посочват получателя на стоките или услугите като лицето, подлежащо на об­лагане с ДДС. Това трябва да подпомогне страните-членки в опростяване на разпоредбите и в противопоставянето на укриването на данъци и анулиране на  определени сделки в определени сектори.

(43) Страните-членки трябва да имат свободата да определят лицето, подле­жа­що на облагане с ДДС при внос.

(44) Страните-членки трябва да имат възможност да определят лице, различно от това, подлежащо на облагане с ДДС, което да бъде солидарно отговорно за не­говото заплащане.

(45) Задълженията на облагаемите лица трябва да се хармонизират колкото е възможно по-скоро, за да се осигурят необходимите гаранции за събирането на ДДС по еднообразен начин във всички страни-членки.

(46) Използването на електронното фактуриране би позволило на данъчните власти да осъществяват функциите си по наблюдение. Следователно е умест­но, с цел осигуряване правилното функциониране на вътрешния пазар, да се състави списък, хармонизиран на Общностно ниво, на детайлите, които трябва да се съдържат във фактурите и да се установят общи разпоредби, регулира­щи използването на електронното фактуриране и електронното съхранение на фак­­тури, както и самофактурирането и прехвърлянето на операции по фактури­ране.

(47) В съответствие с условията, които те посочват, страните-членки могат да позволят опреде­ле­ни отчети и декларации да бъдат подавани по електронен път и може да изиск­ват използването на електронни средства.

(48) Необходимата цел за намаляване на административните и статис­ти­чес­ки­те формалности, които трябва да се изпълняват от стопанските субекти, осо­бе­но от малките и средните предприятия, трябва да се съгласува с въвеждането на ефективни контролни мерки и необходимостта, от икономически и данъчни съобажения, да се поддържа качествеността на Общностните статис­ти­чес­ки инструменти.

(49) На страните-членки трябва да се позволи да продължат да прилагат техни­те специални схеми за малките предприятия в съответствие с общите разпо­ред­би и с оглед на по-добра синхронизация.

(50) Страните-членки трябва да бъдат свободни да прилагат специален план, включващ отстъпки с пропорционална ставка за данък върху суровините за селс­костопански производители, незасегнати от нормалния план. Основните принципи на този специален план трябва да бъдат установени и да бъде приет един общ метод за изчисляване на добавената стойност за такива селскосто­пански производители.

(51) Уместно е да се приеме за прилагане една общностна данъчна система за стоките втора употреба, произведения на изкуството, антикварни и колек­цио­нерс­ки стоки с цел избягване на двойното данъчно облагане и изкривяване на конкуренцията между облагаемите лица.

(52) Прилагането на обикновените ДДС разпоредби по отношение на златото представлява една сериозна пречка за неговата употреба за целите на финан­совото инвестиране и по тази причина е оправдано прилагането на специа­лен данъчен план с оглед също така на повишаване на международната конкурен­ция на Общностния пазар на злато.

(53) Доставката на злато за инвестиционни цели е подобно на другите финансо­ви инвестиции, които са освободени от ДДС. Следователно, освобождаването изглежда най-подходящото данъчно третиране за доставките на инвестиционно злато.

(54) Определението за инвестиционно злато трябва да обхваща златни монети, стойността на които преди всичко отразява цената на съдържащото се злато. От гледна точка на прозрачността и законната сигурност трябва да се създава годишен списък на монетите, включвани в плана за инвестиционното злато, га­рантирайки сигурност за дилърите, търгуващи с такива монети. Този списък не трябва да пренебрегва монети, които не са включени в списъка, но от­го­ва­рят на критериите, посочени в тази Директива.

(55) С цел предотвратяване укриването на данъци, докато в същото време се облекчава данъчната тежест за доставката на злато със степен на чистота, по-голяма от едно определено ниво, е оправдано да се допусне страните-членки да определят клиента като лице, подлежащо на облагане с ДДС.

(56) С цел улесняване изпълнението на фискалните задължения от оператори, предоставящи услуги по електронен път, които не са установени, нито се изиск­ва да бъдат регистрирани за целите на ДДС в Общността, трябва да се създа­де специален план. Съгласно този план, ще бъде възможно за всеки оператор, пре­доставящ такива услуги по електронен път на необлагаеми лица в рамките на Общността, ако не е регистриран за целите на ДДС в Общността, да избере регистрация в една страна-членка.

(57) Желателно е разпоредбите, засягащи радио и телевизионните излъчва­ния и определени услуги, предоставяни по електронен път, да се обособят само вре­менно и да се преразгледат в контекста на натрупания за кратък период от време опит.

(58) Необходимо е да се насърчи еднообразното прилагане на разпоредбите на тази Директива и с тази цел да се създаде консултативен комитет по ДДС, кой­то да даде възможност на страните-членки и на Комисията тясно да си сътруд­ничат.

(59) Страните-членки ще имат възможност, в определени граници и съгласно оп­ределени условия, да въвеждат или да продължат да прилагат специални мер­ки, дерогирайки от тази Директива, с цел улесняване налагането на да­нъци или предотвратяване на определени форми на укриване или избягване на данъци.

(60) За да може да се гарантира, че дадена страна-членка, подала искане за дерогация, няма да е в неизвестност относно това, какви от­ветни действия планира да предприеме Комисията, е необходимо залагането на крайни срокове, в рамките на които Комисията трябва да представи пред Съ­ве­та предложение за опълномощаване или да обоснове възраженията си.

(61) Важно е да се осигури еднообразно прилагане на ДДС системата. Мерки за въвеждане в действие са подходящи за реализиране на тази цел.

(62) Тези мерки, по-специално, трябва да бъдат насочени към проблема с двой­ното облагане на трансграничните сделки, което може да се получи в резултат на отклонения между страните-членки в прилагането на разпоредбите, опреде­лящи мястото, където са извършени облагаемите сделки.

(63) Въпреки че обхватът на мерките по въвеждането в действие ще бъде огра­ничено, тези мерки ще окажат въздействие върху бюджета, което за една или повече страни-членки, може да бъде значително. Съответно, съветът има ос­но­ва­ние да запази за себе си правото да упражнява правомощия по прилагане.

(64) Поради ограничения си обсег на действие, мерките по въвеждане в дейст­вие, трябва да бъдат приети единодушно от Съвета по предложение на Коми­сията.

(65) Тъй като, поради тези причини, целите на тази Директива не могат да бъ­дат постигнати в достатъчна степен от страните-членки, а постигнати в по-доб­ра степен на общностно ниво, Общността може да възприеме мерки в съот­ветст­вие с принципа на солидарност, отразен в чл. 5 от Договора. В съот­ветствие с принципа на про­пор­ционалността, посочен в този член, тази Дирек­ти­ва не превишава това, което е необходимо, за да се постигнат тези це­ли.

(66)Задължението за въвеждане на тази Директива в националното законода­телство трябва да бъде ограничено до тези клаузи, които представляват една съществена промяна в сравнение с по-ранни Директиви. Задължението за въ­веждане в националното законодателство на непроменените клаузи произтича по силата на по-ранните Директиви.

(67) Тази Директива не трябва да бъде в противоречие със задълженията на страните-членки по отношение на крайните срокове за въвеждане в националното зако­но­дателство на Директивите посочени в Анекс ХІ, част В.


РАЗДЕЛ І – ПРЕДМЕТ, СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ

РАЗДЕЛ ІІ – ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

РАЗДЕЛ ІІІ – ОБЛАГАЕМИ ЛИЦА

РАЗДЕЛ ІV – ОБЛАГАЕМИ СДЕЛКИ

Глава 1 – Доставка на стоки

Глава 2 – Вътрешнообщностна придобивка на стоки

Глава 3 – Доставка на услуги

Глава 4 – Внос на стоки

РАЗДЕЛ V – МЯСТО НА ОБЛАГАЕМИТЕ СДЕЛКИ

Глава 1 – Място на доставка на стоките

Част 1 – Доставка на стоки без транспорт

Част 2 – Доставка на стоки с транспорт

Част 3 – Доставка на борда на плавателни съдове, летателни апарати или вла­ко­ве

Част 4 – Доставка на стоки чрез дистрибуционни системи

Глава 2 – Място на вътрешнообщностна придобивка на стоки

Глава 3 – Място на доставка на услуги

Част 1 – Общи правила

Част 2 – Специфични положения

Подсекция 1 – Доставка на услуги от посредници

Подсекция 2 – Доставка на услуги, свързани с недвижима собственост

Подсекция 3 – Доставка на транспорт

Подсекция 4 – Доставка на културни и подобни услуги, спомагателен транспорт или услуги, свързани с движима материална собственост

Подсекция 5 – Доставка на разнородни услуги

Подсекция 6 – Критерии за ефективно потребление и притежание

Глава 4 – Място на внос на стоки

РАЗДЕЛ VІ – НАСТЪПВАНЕ НА ИЗИСКУЕМОСТ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДДС

Глава 1 – Общи разпоредби

Глава 2 – Доставка на стоки или услуги

Глава 3 – Вътрешнообщностно придобиване на стоки

Глава 4 – Внос на стоки

РАЗДЕЛ VІІ – ОБЛАГАЕМА СУМА

Глава 1 – Определение

Глава 2 – Доставка на стоки или услуги

Глава 3 – Вътрешнообщностна придобивка на стоки

Глава 4 – Внос на стоки

Глава 5 – Разни разпоредби

РАЗДЕЛ VІІІ – СТАВКИ

Глава 1 – Приложение на ставките

Глава 2 – Структура и равнище на ставките

Част 1 – Стандарта ставка

Част 2 – Намалени ставки

Част 3 – Специфични разпоредби

Глава 3 – Временни разпоредби за специфични трудоемки услуги

Глава 4 – Специални разпоредби, прилагани до приемането на окончателни спо­разумения

Глава 5 – Временни разпоредби

РАЗДЕЛ ІХ – ОСВОБОЖДАВАНИЯ

Глава 1 – Общи разпоредби

Глава 2 – Освобождаване на определени дейности с обществен интерес

Глава 3 – Освобождавания за други дейности

Глава 4 – Освобождавания за вътрешнообщностни сделки

Част 1 – Освобождавания, свързани с доставка на стоки

Част 2 – Освобождавания за вътрешнообщностни придобивки на стоки

Част 3 – Освобождавания за определени транспортни услуги

Глава 5 – Освобождавания при внос

Глава 6 – Освобождавания при износ

Глава 7 – Освобождавания, свързани с международен транспорт

Глава 8 – Освобождавания, свързани с определени сделки, третирани като износ

Глава 9 – Освобождавания за доставка на услуги от посредници

Глава 10 – Освобождавания за сделки, свързани с международната търговия

Част 1 – Митнически складове, складове, различни от митническите и подобни споразумения

Част 2 – Сделки, освободени с оглед на износа и в рамковото споразумение за търговия между страните-членки

Част 3 – Разпоредби, общи за част 1 и 2

РАЗДЕЛ Х – ПРИСПАДАНИЯ

Глава 1 – Произход и обхват на приспаданията

Глава 2 – Пропорционално приспадане

Глава 3 – Ограничения върху правото на приспадане

Глава 4 – Правила, уреждащи правото на приспадане

Глава 5 – Корекция на приспаданията

РАЗДЕЛ ХІ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЛАГАЕМИТЕ ЛИЦА И ОПРЕДЕЛЕНИ НЕ­ОБ­ЛА­ГАЕМИ ЛИЦА

Глава 1 – Задължение за плащане

Част 1 – Лица, отговорни за плащане на ДДС към данъчните власти

Част 2 – Споразумения за плащане

Глава 2 – Идентификация

Глава 3 – Фактуриране

Част 1 – Определение

Част 2 – Понятие за фактура

Част 3 – Издаване на фактури

Част 4 – Съдържание на фактурите

Част 5 – Изпращане на фактури по електронен път

Част 6 – Мерки за опростяване

Глава 4 – Счетоводство

Част 1 – Определение

Част 2 – Общи задължения

Част 3 – Специфични задължения, свързани със съхранението на всички фак­ту­ри

Част 4 – Право на достъп до фактури, съхранявани по електронен път в друга страна-членка

Глава 5 – Декларации

Глава 6 – Рекапитулативни декларации

Глава 7 – Разни разпоредби

Глава 8 – Задължения, свързани с определени видове внос и износ

Част 1 – Внос

Част 2 – Износ

РАЗДЕЛ ХІІ – СПЕЦИАЛНИ ПЛАНОВЕ (СХЕМИ)

Глава 1 – Специални планове за малки предприятия

Част 1 – Опростени процедури за начисляване и събиране

Част 2 – Освобождавания или прогресивно облекчаване

Част 3 – Отчет и преглед

Глава 2 – Общи планове с еднакви ставки за земеделци

Глава 3 – Специални планове за туристическите агенти

Глава 4 – Специални споразумения за стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики

Част 1 – Определения

Част 2 – Специални споразумения за облагаеми търговци

Подсекция 1 – Пределен план (схема)

Подсекция 2 – Преходни разпоредби за превозни средства втора употреба

Част 3 – Специални споразумения за продажби на публичен търг

Част 4 – Мерки за предотвратяване на изкривяване на конкуренцията и из­бяг­ва­не на данъчното облагане

Глава 5 – Специален план за инвестиционно злато

Част 1 – Общи разпоредби

Част 2 – Освобождаване от ДДС

Част 3 – Опция за облагане

Част 4 – Сделки на регулирания пазар на златни кюлчета

Част 5 – Специални права и задължения за търговци на инвестиционно злато

Глава 6 – Специален план за неустановени облагаеми лица , доставящи елект­ронни услуги на необлагаеми лица

Част 1 – Общи разпоредби

Част 2 – Специален план за услуги, доставяни по електронен път

РАЗДЕЛ ХІІІ – ДЕРОГАЦИИ

Глава 1 – Дерогации, прилагани до приемане на окончателни споразумения

Част 1 – Дерогации за страни, които са били членове на Общността на 1 януари 1978 година

Част 2 – Дерогации за страни, които са се присъединили към Общността след 1 януари 1978 година

Част 3 – Общи разпоредби за части 1 и 2

Глава 2 – Дерогации, подлежащи на упълномощаване

Част 1 – Мерки за опростяване и мерки за предотвратяване на укриването или избягването на данъчното облагане

Част 2 – Международни споразумения

РАЗДЕЛ ХІV – РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава 1 – Мерки по въвеждане в действие

Глава 2 – ДДС Комитет

Глава 3 – Обменни курсове

Глава 4 – Други данъци, мита и такси

РАЗДЕЛ ХV – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава 1 – преходни разпоредби за облагане на търговията между страните-членки

Глава 2 – Преходни мерки, приложими в контекста на присъединяване към Ев­ропейския Съюз

Глава 3 – Промени и влизане в сила

АНЕКС І – СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, УПОМЕНАТИ В ТРЕТИЯ ПОД­ПА­РАГ­РАФ НА ЧЛЕН 13(1)

АНЕКС ІІ – СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, УПО­МЕНАТИ В ТОЧКА (К) НА ЧЛЕН 56(1)

АНЕКС ІІІ -–СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО МО­ГАТ ДА СЕ ПРИЛАГАТ НАМАЛЕНИТЕ СТАВКИ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 98

АНЕКС ІV – СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 106

АНЕКС V – КАТЕГОРИИ СТОКИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СКЛАДИ­РА­НЕ, РАЗЛИЧНО ОТ МИТНИЧЕСКОТО, КАКТО Е РЕГЛАМЕНТИРАНО В ЧЛЕН 160(2)

АНЕКС VІ – СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ, КАКТО Е УПО­МЕ­НАТО В ТОЧКА (Г) НА ЧЛЕН 199(1)

АНЕКС VІІ – СПИСЪК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙ­НОСТИ, УПОМЕНАТИ В ТОЧКА (4) НА ЧЛЕН 295(1)

АНЕКС VІІІ – СПИСЪК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ УСЛУГИ, УПОМЕНАТИ В ТОЧКА (5) НА ЧЛЕН 295(1)

АНЕКС ІХ – ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ПРЕД­МЕ­ТИ И АНТИКИ, КАКТО СА УПОМЕНАТИ В ТОЧКИ (2), (3) И (4) НА ЧЛЕН 311(1)

Част А – Произведения на изкуството

Част В – Колекционерски предмети

Част С – Антики

АНЕКС Х – СПИСЪК НА СДЕЛКИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ДЕРОГАЦИИТЕ, УПО­МЕ­НА­ТИ В ЧЛЕНОВЕ 370 И 371 И ЧЛЕНОВЕ 380 ДО 390

Част А – сделки, които страните-членки могат да продължат да облагат

Част В – Сделки, които страните-членки могат да продължат да освобождават

АНЕКС ХІ

Част А – Отменени Директиви с техните последващи изменения

Част В – Крайни срокове за промени в националните законодателства (упоме­на­ти в член 411)

АНЕКС ХІІ – Корелационна таблица


РАЗДЕЛ І

ПРЕДМЕТ, СЪЩНОСТ И ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ

 

Член 1

1.Тази Директива установява общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС).

2.Принципът на общата система на ДДС изисква прилагането на един общ да­нък върху потреблението на стоки и услуги, точно пропорционален на цената на стоките и услугите, независимо от броя на сделките, осъществени в процеса на производство и разпределение, преди етапа, на който се начислява данъкът.

При всяка сделка, ДДС, изчислен върху цената на стоките или услугите по став­ката, приложима за тези стоки или услуги, ще се начислява след приспадане на размера на ДДС, който се поема пряко от различните компоненти на себестой­ността.

Общата система на ДДС ще се прилага до и включително на етапа на търговия на дребно.

 

Член 2

1.С ДДС ще се облагат следните сделки:

(а) доставката на стоки срещу заплащане на територията на страна-членка от облагаемо лице, действащо като такова;

(б) вътрешнообщностна придобивка на стоки срещу заплащане на територия­та на страна-членка:

(1) от облагаемо лице, действащо като такова, или от необлагаемо юридическо ли­це, при която продавачът е облагаемо лице, действащо като такова, и което ня­ма право на освобождаване за малки предприятия, предвидено в членове 282 до 292 и което не е обхванато от чл.33 или 36;

(2) в случай на нови превозни средства, от облагаемо лице, или от необлагае­мо юри­­ди­ческо лице, чиито други придобивки не подлежат на облагане в съот­ветст­вие с член 3(1), или което и да е друго необлагаемо лице;

(3) в случай на стоки, подлежащи на облагане с акциз, при който се начислява ак­циз върху вътрешнообщностната придобивка в съответствие с Директива 92/12/ЕИО, на територията на страна-членка, от облагаемо лице или от необла­гаемо юридическо лице, чиито други придобивк, по силата на член 3(1), не под­лежат на облагане с ДДС;

(в) предоставянето на услуги срещу заплащане на територията на страна-член­ка от облагаемо лице, действащо като такова;

(г) вносът на стоки.

2.(а) За целите на точка (2) на параграф 1(б), като „нови превозни средства” ще се разглеждат следните превозни средства, когато те са предназначени за пре­воз на хора или стоки:

(1) моторни сухоземни превозни средства, чиито обем превишава 48 кубически сантиметра или чиято мощност превишава 7,2 киловата;

(2) плавателни съдове с дължина над 7,5 метра, с изключение на такива, из­ползвани за далечно плаване и превоз на пътници срещу възнаграждение и на такива, използвани с търговски, промишлени или риболовни цели или за спа­ся­ване или помощ в морето или за крайбрежен риболов;

(3) летателни апарати, чието тегло при излитане превишава 1550 ки­лог­рама, с изключение на летателни апарати, използвани за работа срещу възнагражде­ние основно по международни маршрути.

(б) Тези превозни средства ще се разглеждат като „нови” в следните случаи:

(1) за моторни сухоземни превозни средства, когато доставката се извършва в рамките на 6 месеца от датата на първото му въвеждане в употреба или когато превозното средст­во е пропътувало не повече от 6000 километра

(2) за плавателни съдове, когато доставката се извършва в рамките на 3 месе­ца от първото му въвеждане в употреба или плавателният съд е плавал не повече от 100 часа;

(3) за летателни апарати, когато доставката се извършва в рамките на 3 месеца от датата на първото му въвеждане в употреба или когато летателният апа­рат е летял не повече от 40 часа.

(в) Страните-членки ще определят условията, съгласно които фактите, упоме­на­ти в точка (б), могат да се разглеждат като изпълнени.

3. „Стоки, подлежащи на облагане с акциз” ще означават енергоносители, алко­хол, алкохолни напитки и обработен тютюн, както са дефинирани от настоя­що­то Общностно законодателство, но не и газта, доставяна посредством дистри­буционната система за природен газ или електричеството.

 

Член 3

1.Чрез дерогация от член 2(1)(б)(1), с ДДС няма да се облагат следни­те сделки:

(а) вътрешнообщностна придобивка на стоки от облагаемо лице или необла­гае­мо юридическо лице, когато доставката на такива стоки на територията на стра­ната-членка на придобиване би била освободена съгласно членове 148 и 151;

(б) вътрешнообщностна придобивка на стоки, различни от тези, упоменати в точ­ка (а) и член 4, и различни от нови превозни средства или стоки, подлежащи на облагане с акциз, от облагаемо лице за целите на неговата земеделска, лесо­въд­на или риболовна стопанска дейност, съобразно общия план за еднаква ставка за селскостопански производители, или от облагаемо лице, което из­вършва само доставка на стоки или услуги, по отношение на които ДДС не под­лежи на приспадане, или от необлагаемо юридическо лице.

2.Точка (б) на параграф 1 ще се прилага само ако са налице следните условия:

(а) през настоящата календарна година общата стойност на вътрешнообщ­ност­ните придобивки не превишава един праг, който страните-членки ще опреде­лят, но който не може да бъде по-малък от 10000 EUR или еквивалента в на­цио­нална валута;

(б) през предходната календарна година, общата стойност на вътрешнооб­щностните придобивки не е превишила прага, предвиден в точка (а).

Прагът, който служи за референция, се състои от общата стойност, без дължимия или платен ДДС в страната-членка на експедицията или от която започва транс­портът, на вътрешнообщностната придобивка на стоки, упомена­ти в точка (б) на параграф 1.

3.Страните-членки ще предоставят на облагаемите лица и необлагаемите юри­дически лица, имащи право по силата на точка (б) от параграф 1, правото да из­бират общия план, предвиден в член 2(1)(б)(1).

Страните-членки ще посочват подробни правила за упражняване на правото, упоменато в първия подпараграф, които във всеки случай обхващат период от две календарни години.

 

Член 4

Освен сделките, упоменати в член 3, няма да подлежат на облагане следните сделки:

(а) вътрешнообщностна придобивка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски стоки и антики, посочени в точки (1) до (4) на член 311(1), когато продавачът е облагаемо лице, действащо като такова и ДДС вър­ху стоките е начислено в страната-членка на експедиране или от която е за­поч­нал транспортът, в съответстие с пределната схема, предвидена в членове 312 до 325;

(б) вътрешнообщностна придобивка на превозни средства втора употреба, по­со­чени в член 327(3), когато продавачът е облагаемо лице, действащо като та­кова и ДДС върху превозните средства е начислено в страната-членка, от която започвна експедицията или транспортът, в съответствие с преходните спора­зу­мения за превозните средства втора употреба;

(в) вътрешнообщностна придобивка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски стоки и антики, посочени в точки (1) до (4) на член 311(1), когато продавачът е организатор на публични търгове, действащ като та­къв и ДДС върху стоките е начислен в страната-членка, от която започва екс­пе­дицията или транспортът.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

 

Член 5

За целите на приложение на тази Директива ще се прилагат следните опреде­ления:

(1) "Общност” и „територия на Общността” означават териториите на страните-членки, посочени в точка (2);

(2) „Страна-членка” и „територия на страна-членка” означават територията на всяка страна-членка на Общността, за която е приложим договорът за създава­не на Европейската Общност в съответствие с член 299 от този Договор, с изк­лю­чение на териториите, упоменати в член 6 на тази Директива;

(3) „трети територии” означават тези територии, упоменати в член 6;

(4) „трета страна” означава всяка държава или територия, за която не е прило­жим този Договор.

 

Член 6

1.Тази Директива няма да се прилага за следните територии, формиращи част от митническата територия на Общността:

(а) Атонски полуостров (Планината Атос);

(б) Канарски острови;

(в) Френски задморски департаменти;

(г) островите Аланд

(д) Островите в Ламанша.

2.Тази Директива няма да се прилага за следните територии, неформиращи част от митническата територия на Общността:

(а) остров Хелиголанд;

(б) територията Бюсинген;

(в) Цеута;

(г) Мелила;

(д) Ливиньо

(е) Campione d’Italia;

(ж) Италианските води на езерото Лугано.

 

Член 7

1.С оглед конвенциите и договорите, сключени с Франция, Обединеното Кралст­во и Кипър съответно, Княжество Монако, остров Ман и и намиращите се под суверенитета на Обединеното Кралство острови Акротри и Декелиа, няма да се разг­леждат, за целите на приложение на тази Директива, като трети страни.

2.Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да се убедят, че сделки, възникващи в или предназначени за Кралство Монако, се третират като сделки, възникващи в или предназначени за Франция, сделки възникващи в или предназначени за остров Ман, се третират като сделки, възникващи в или пред­надначени за Обединеното Кралство, и сделки, възникващи в или предназначе­ни за намиращите се под суверенитета на Обединеното Кралство острови Ак­ро­тири и Денелиа се третират като сдел­ки, възникващи в или предназначени за Кипър.

 

Член 8

Ако Комисията сметне,че разпоредбите, изложени в членове 6 и 7 повече не са оправдани, частично по отношение на честната конкуренция или собствените ресурси, тя ще представи подходящи предложения пред Съвета.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ОБЛАГАЕМИ ЛИЦА

 

Член 9

1. „Облагаемо лице” означава всяко лице, което самостоятелно осъществява на което и да е място, каквато и да е икономическа дейност, независимо от целта на тази дейност или нейния резултат.

Всяка дейност на производители, търговци или лица, извършващи услуги, вклю­чително миньорски или селскостопански дейности и професионални дей­нос­ти, ще се разглеждат като „икономическа дейност”. Експлоатацията на мате­риална и нематериална собственост с цел получаване на доход от нея за про­дължителен период от време, ще се разглежда като икономическа дейност.

2.Освен лицата, упоменати в параграф 1, всяко лице, което извършва нерегулярни доставки на нови превозни средства, които се изпращат или транс­портират до клиента от продавача или от клиента, или за сметка на търговеца или на клиента, по дестинация извън територията на една страна-членка, но в рамките на Общността, ще се разглежда като облагаемо лице.

 

Член 10

Условието по член 9(1) икономическата дейност да се извършва „самостоятел­но” изключва наети или други лица от ДДС дотолкова, доколкото те са обвърза­ни с работодател по силата на трудов договор или посредством други  правни връзки, пораждащи взаимоотношение между работник и работодател по отно­шение на условия на труд, възнаграждение и отговорност на работодателя.

 

Член 11

След консултация с Консултативния комитет по ДДС (наричан по-долу „ДДС Ко­митет”), всяка страна-членка може да разглежда като отделно облагаемо лице всички лица, установени на територията на тази страна-членка, които като правно самостоятелни, са тясно свързани едно с друго посредством финансо­ви, икономически или организационни връзки.

Страна-членка, упражняваща опцията, посочена в първия параграф, може да предприеме всякакви мерки, необходими за предотвратяване укриването или из­бягването на данъци, използвайки тази разпоредба.

 

Член 12

1.Страните-членки могат да разглеждат като облагаемо лице, всяко лице което извършва нерегулярно сделки, свързани с дейностите, упоменати във вто­ри подпараграф на член 9(1) и в частност една от следните дейности:

(а) доставката, преди първо влизане във владение, на сграда или части от сгра­да, и на земята, върху която е построена сградата;

(б) продажбата на строителни парцели.

2.За целите на параграф 1(а) „сграда” ще означава всеки строеж, фиксиран към или в земята.

Страните-членки могат да създадат подробни правила за прилагане на крите­рия, упоменат в параграф 1(а) за преустройствата на сгради и мога да определят какво се има предвид под „земя, върху която е построена сградата”.

Страните-членки могат да прилагат критерии, различни от тези за първо влиза­не във владение, такива като период, протичащ между датата на завършване на сградата и датата на първата продажба, или период, протичащ между дата­та на първото влизане във владение и датата на следващата продажба, при ус­ловие, че тези периоди не превишават съответно пет и две години.

3.За целите на параграф 1(б) „строителен парцел” ще означава всяка неподоб­рена или подобрена земя, дефинирана като такава от страните-членки.

 

Член 13

1.Държавните, регионалните и местните органи на властта и други организации, субекти на публичното право, няма да се разглеждат като облагаеми лица по отношение на дейности и сделки, в които те участват като държавни органи, дори когато събират мита, такси, налози или плащания във връзка с тези дей­ности или сделки.

Когато, обаче, те участват в такива дейности или сделки, ще се разглеждат като облагаеми лица по отношение на тези дейности или сделки, ако третирането им като необлагаеми лица би довело до значими изкривявания на конкуренция­та.

Във всеки случай организациите, субекти на публичното право ще се разглеждат като облагаеми лица по отношение на дейностите, посочени в Анекс І, при ус­ло­­вие, че тези дейности не се извършват в толкова ниска степен, че да бъдат не­зна­чителни.

2.Страните-членки могат да смятат дейности, освободени по силата на членове 135, 136, 371, 374 до 377 и член 378(2), член 379(2), или членове 380 до 390, в които участват организации, субекти на публичното право, като дейности, в които те­зи организации участват като държавни органи.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

ОБЛАГАЕМИ СДЕЛКИ

 

ГЛАВА 1

Доставка на стоки 

 

Член 14

1. „Доставка на стоки” ще означава прехвърлянето на правото на разпо­реж­дане с материалната собственост като собственик.

2.В допълнение на сделките, упоменати в параграф 1, всяка от следните опера­ции ще се разглежда като доставка на стоки:

(а) прехвърляне, по поръчка, направена от или в името на държавен орган или в изпълнение на закона, на правото на собственост върху имущество срещу заплащане;

(б) фактическото предаване на стоки съгласно договор за наем на стоки за оп­ре­де­лен период, или за продажба на стоки на отсрочено плащане, което пред­вижда, че при нормален ход на събитията правото на собственост ще се прех­вър­ли не по-късно от заплащане на последната вноска;

(в) прехвърляне на стоки съгласно договор, по силата на който при покупка или продажба е платима комисионна.

3.Страните-членки могат да разглеждат извършването на определени строи­тел­ни дейности като доставка на стоки.

 

Член 15

1.Електричеството, газта, отоплението и охлаждането ще се разглеждат като материална собственост.

2.Страните-членки могат следните като материална собственост:

(а) определени дялове в недвижима собственост;

(б) вещни права, даващи на носителя им право на ползване на недви­жи­мата собственост;

(в) акции или дялове, енмималентни на дялове, даващи не притежателя им де юре или де факто права на собственост или владение върху недвижимата собственост или на част от нея.

 

Член 16

Употребата от облагаемо лице на стоки, формиращи част от неговите стопанс­ки активи, за негова лична употреба за такава на неговия персонал, безплатно разпореждане с тях или, общо казано, употребата им за цели, различни от сто­панската му дейност, ще се разглежда като доставка на стоки срещу възнаграж­дение, при която ДДС върху тези стоки или върху компоненти от тях, частично или напълно подлежи на приспадане.

Употребата на стоки за стопанска употреба като мостри или подаръци с малка стойност, обаче, няма да се разглеждат като доставка на стоки срещу въз­наг­раж­дение.

 

Член 17

1.Прехвърлянето от облагаемо лице на стоки, формиращи част от стопанските му активи в друга страна-членка ще се разглежда като доставка на стоки срещу възнаграждение.

„Прехвърляне в друга страна-членка” ще означава експедицията или транс­пор­та на движима материална собственост от, или, за сметка на облагаемото ли­це, за целите на неговата стопанска дейност, към дестинация, извън територия­та на страната-членка, на която се намира собствеността, но в границите на Общността.

2.Експедицията или транспорта на стоки за целите на някоя от следните сделки няма да се разглеждат като прехвърляне в друга страна-членка:

(а) доставката на стоки от облагаемо лице на територията на страната-членка, на която, в съответствие с условията, изложени в член 33, свършва експеди­ция­та или транспортът;

(б) доставката на стоки за инсталиране или монтаж от или за сметка на достав­чика, от облагаемото лице на територията на страната-членка, на която, в съот­ветст­вие с условията, изложени в член 36, свърш­ва експедицията или транс­пор­тът;

(в) доставката от облагаемото лице на стоки на борда на кораби, авиация или влакове по време на пътнически транспорт, в съответствие с условията, изло­же­ни в член 37;

(г) доставката на газ посредством дистрибуционната система на природен газ, или на електричество, в съответствие с условията, изложени в членове 18 и 19;

(д) доставката на стоки от облагаемо лице на територията на страна-членка в съответствие с условията, изложени в членове 138, 146, 147, 148, 151 или 152;

(е) предоставянето на услуги, изпълнявани от облагаемото лице и състоящи се от работа върху въпросните стоки, физически извършена на територията на страната-членка, в която свършва експедицията или транспортът на стоките, при условие че последните, след работа по тях, се връщат на облагаемото ли­це в страната-членка, от която са били първоначално експедирани или транс­портирани;

(ж) временната употреба на стокина територията на страната-членка, на която свършва експедицията или транспортът, с цел предоставянето на услуга от об­лагаемото лице, установено на територията на страната-членка, от която е за­почнала експедицията или транспортът на стоките;

(з) временната употреба на стоките, за период не превишаващ 24 месеца, на те­риторията на друга страна-членка, на която вносът на същите стоки от една трета страна, с оглед на тяхната временна употреба, би отговарял на разпоред­бите за временен внос с цялостно освобождаване от вносни мита.

3.Ако едно от условията, уреждащи правото по параграф 2 вече не е на­ли­це, стоките ще се разглеждат като прехвърлени в друга страна-членка. В такива слу­чаи, прехвърлянето ще се счита за настъпило в момента, в който това усло­вие престане да бъде налице.

 

Член 18

Страните-членки трябва да разглиждат всяка от следните сделки като доставка срещу заплащане:

(а) употребата от облагаемо лице за целите на неговата стопанска дейност на стоки, произведени, изградени, извлечени, обработени, закупени или внесени в хода на тази стопанска дейност, когато ДДС върху такива стоки, когато те са при­добити от друго облагаемо лице, не подлежи изцяло на приспадане;

(б) употребата на стоки от необлагаемо лице за цели на необлагаема част от дейността, при което ДДС върху такива стоки подлежи изцяло или частично на приспадане при тяхното придобиване или при тяхната употреба в съответствие с точка (а);

(в) с изключение на случаите, упоменати в член 19, задържането на стоки от об­ла­гаемо лице, или от негови наследници, след прекратяване от негова страна на извършване на облагаема стопанска дейност, при което ДДС върху такива стоки подлежи изцяло или частично на приспадане при тяхното придобиване или при тяхното приложение в съответствие с точка (а).

 

Член 19

В случай на прехвърляне, срещу възнаграждение или не като дял във фир­ма, като цял актив или част от него, страните-членки могат да приемат, че не е извършена доставка на стоки и лицето на което се прехвърлят стоките, трябва да се третира като наследник на лицето, което ги прехвърля.

Страните-членки могат, в случаи, при които получателят не подлежи изцяло на облагане с ДДС, да предприемат мерки, необходими за предотвратяване на изкривяване на конкуренцията. Те могат да предприемат всички необходими мерки за укриване на данъци или избягване на данъчно облагане, посредством прилаганео на този член.

 

 

ГЛАВА 2

Вътрешнообщностна придобивка на стоки 

 

Член 20

„Вътрешнообщностна придобивка на стоки” ще означава придобиването на пра­вото на разпореждане като собственик на движима материална собственост, експедирана или транспортирана до лицето, придобиващо стоките, от или за сметка на продавача или лицето, придобиващо стоките, в страна-членка, раз­лична от тази, от която започва експедицията или транспорта.

Когато стоките, придобивани от необлагаемо юридическо лице, се експедират или транспортират от трета територия или трета страна и се внасят от това не­облагаемо юридическо лице в страна-членка, различна от страната-членка, в която приключва експедицията или транспорта на стоките, стоките ще се счи­тат за експедирани или транспортирани от страната-членка на вноса. Тази страна-членка ще разреши на вносителя, посочен или признат по силата на член 201 като отговорен за плащане на ДДС, възстановяване на ДДС, платен във връзка с вноса на стоките, при условие че вносителят докаже, че е начислен ДДС върху придобивката му в страната-членка, в която приключва експедицията или транспортът.

 

Член 21

Употребата от облагаемо лице за целите на неговата стопанска дейност на сто­ки, експедирани или транспортирани от и за сметка на това облагаемо лице от друга страна-членка, в която стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени или придобити по смисъла на член 2(1)(б), или в която са били внесе­ни от това облагаемо лице за целите на неговата стопанска дейност, ще се разг­лежда като вътрешнообщностна придобивка на стоки срещу заплащане.

 

Член 22

Употребата от въоръжените сили на страна-партньорка на Северо-Атлантичес­кия пакт, за тяхна употреба или за употреба от придружаващия ги цивилен пер­со­нал, на стоки, които не са закупили в съответствие с общите правила, регули­ращи данъчното облагане на вътрешния пазар на страна-членка, ще се разг­леж­да като вътрешнообщностна придобивка на стоки срещу заплащане, при която тези стоки няма да имат правото на освобождаване, предвидено в точка (з) на член 143.

 

Член 23

Страните-членки трябва да предприемат мерките, необходими да се гаранти­ра, че една сделка, която би била класифицирана като доставка на стоки, ако е из­вършена на нейна територия от облагаемо лице, действащо като такова, се кла­сифицира като вътрешнообщностна придобивка на стоки.

 

 

ГЛАВА 3

Доставка на услуги 

 

Член 24

1. „Доставка на услуги” ще означава всяка сделка, която не представлява дос­тавка на стоки.

2. "Телекомуникационни услуги” ще означават услуги, свързани с предаването, излъчването или приемането на сигнали, думи, изображения и звуци или ин­фор­мация от всякакво естество чрез кабелни, радио, оптични или други елект­ромагнитни системи, включително свързаните прехвърляния на права за из­ползване капацитета на на такова предаване, излъчване или приемане, с включ­ване на клауза за достъп до световни информационни мрежи.

 

Член 25

Една доставка на услуги може да се състои, между другото, от една от следни­те сделки:

(а) прехвърляне на право върху нематериална собственост, предмет или не на до­кумент, гарантиращ право на собственост;

(б) задължението за въздържане от действие или толериране на действие или положение;

(в) извършване на услуги в изпълнение на поръчка, направена от или от името на държавни органи или в изпълнение на закона.

 

Член 26

1.Всяка от следните сделки ще се счита като доставка на услуги срещу запла­ща­не:

(а) употребата на стоки, формиращи част от стопански активи за лична употре­ба от облагаемо лице или от неговия персонал или, общо казано, за цели, раз­лич­­ни от стопанските, при което ДДС върху такива стоки подлежи частично или изцяло на приспадане;

(б) доставката на услуги, извършвани безплатно от едно облагаемо лице за не­гова лична употреба или за такава на неговия персонал или, общо казано, за це­ли, различни от стопанските.

2.Страните-членки могат да дерогират от параграф 1, при условие, че такава де­рогация няма да доведе до изкривяване на конкуренцията.

 

Член 27

С цел предотвратяване изкривяване на конкуренцията и след консултация с ДДС Комитета, страна-членка може да разглежда като доставка на услуги сре­щу заплащане доставката от облагаемо лице на услуга за целите на неговата стопанска дейност, ако ДДС върху една такава услуга, доставена от друго об­ла­гаемо лице, не подлежи на цялостно възстановяване.

 

Член 28

Когато едно облагаемо лице, действащо от свое собствено име, но за сметка на друго лице, участва в доставката на услуги, ще се счита че той е приел и дос­та­вил сам тези услуги

 

Член 29

Член 19 ще се прилага по подобен начин и за доставката на услуги.

 

ГЛАВА 4

Внос на стоки

 

Член 30

„Внос на стоки” ще означава влизането в Общността на стоки, които не са в сво­бод­но обръщение по смисъла на член 24 от Договора.

Освен сделките, упоменати в първия параграф, влизането в Общност­та от трети територии, формиращи част от нейната митническа територия на сто­ки, които са в свободно обръщение, ще се разглеждат като внос на стоки.

 

 

РАЗДЕЛ V

МЯСТО НА ОБЛАГАЕМИТЕ СДЕЛКИ

 

ГЛАВА 1

Място на доставка на стоките

 

Част 1

Доставка на стоки без транспорт

 

Член 31

Когато стоките не са експедирани или транспортирани, за място на доставка ще се счита мястото, на което се намират стоките по време на извършване на дос­тавката.

 

Част 2

Доставка на стоки с транспорт

 

Член 32

Когато стоките се експедират или транспортират от доставчика или от клиента, или от трето лице, за място на доставка ще се счита мястото, на което се нами­рат стоките по време на започване на експедицията или транспорта на стоките към клиента.

Ако, обаче, експедицията или транспортът на стоките започва в трета терито­рия или трета страна и мястото на доставка от вносителя, посочен или признат по силата на член 201, като отговорен за плащане на ДДС, и мястото на всяка последваща доставка ще се счита, че са на територията на страната-членка на вноса на стоките.

 

Член 33

1.Чрез дерогация от член 32, за място на доставка на стоките, експедирани или транспортирани от или за сметка на доставчика от страна-членка, различна от тази, в която приключва експедицията или транспортът, ще се счита мястото, на което стоките се намират по време на приключване на тяхната експедиция или транспорт, ако са налице следните условия:

(а) доставката на стоките е извършена за облагаемо лице, или за необлагаемо юридическо лице, чиито вътрешнообщностни придобивки не подлежат на обла­гане с ДДС в съответствие с член 3(1) или за което и да е друго необлагаемо лице;

(б) доставените стоки не са нито нови превозни средства, нито стоки, доставени след монтаж или инсталиране, с или без пробно пускане в действие, от или за сметка на доставчика.

2.Когато доставяните стоки се експедират или транспортират от трета терито­рия или трета страна и внасяни от доставчика в страна-членка, различна от та­зи, в която приключва експедицията или транспортът, те ще се разглеждат като експедирани или транспортирани от страната-членка на вноса.

 

Член 34

1.При условие, че са налице следните условия, член 33 няма да се прилага за доставки на стоки, всички експедирани или доставени в същата страна-членка, в която приключва експедицията или транспортът на стоките:

(а) доставяните стоки не подлежат на облагане с акциз;

(б) общата стойност, без ДДС, на такива доставки, отговарящи на условията, по­со­чени в член 33 в тази страна-членка не превишава 100000 EUR или еквива­лента в национална валута през която и да е ка­лен­дарна година;

(в) общата стойност, без ДДС, на на доставките на стоки, различни от тези, под­ле­жащи на облагане с акциз, отговарящи на условията, посочени в член 33 в та­зи страна-членка, през предходната календарна година, не е превишавал 100000 EUR или еквивалента в национална валута.

2.Страната-членка, на територията на която се намират стоките по време на приключване на тяхната експедиция или транспорт, може да ограничи прага, упоменат в параграф 1 на 35000 EUR или еквивалента в национална валута, ако се опасява, че прагът от 100000 EUR може да причини сериозно изкривяване на конкуренцията.

Страните-членки, които упражняват опцията по първия подпараграф, трябва да предприемат мерки да информират съответно компетентните държавни органи в страната-членка, в която започва експедицията или транспортът.

3.Комисията ще представи пред Съвета, при първа възможност, доклад по опе­рацията по специалния праг от 35000 EUR, упоменат в параграф 2, придружен, ако е необходимо, с подходящи предложения.

4.Страната-членка, на територията на която се намират стоките по време на за­почване на експедицията или транспорта, ще предостави на тези облагаеми ли­ца, които извършват доставки на стоки, отговарящи на параграф 1, правото да изберат дали мястото на доставка да се определи в съответствие с член 33.

Заинтересованите страни-членки ще разработят подробни разпоредби, регули­ра­щи упражняването на опцията, упомената в първия подпараграф, което във всички случаи ще обхваща две календарни години.

 

Член 35

Членове 33 и 34 няма да се прилагат за доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски стоки или антики, дефинирани в точки (1) до (4) на член 311(1), нито за доставки на превозни средства втора употреба, дефинирани в член 327(3), подлежащи на облагане с ДДС в съот­ветствие със съответните специални разпоредби.

 

Член 36

Когато стоки, експедирани или транспортирани от доставчика, от клиента или от трето лице, се монтират или сглобяват, с или без пробно пускане в действие, от или за сметка на доставчика, за място на доставката ще се счита мястото, къ­де­то стоките са монтирани или сглобени.

Котано монтажът или сглобяването се извършва в страна-членка, различна от тази на доставчика, страната-членка, на чиято територия се извършва мон­та­жът  или сглобяването трябва да предприеме необходимите мерки, гаранти­ра­щи, че няма двойно данъчно облагане в тази страна.

 

Част 3

Доставка на борда на плавателни съдове, летателни апарати или влакове

 

Член 37

1.Когато стоките се доставят на борда на плавателни съдове, летателни апа­ра­ти или влакове като част от извършване на пътнически превоз, осъ­щест­вяван в рамките на Общността, за място на доставка ще се счита отправ­ната точка на извършването на пътническия превоз.

2.За целите на параграф 1, „част от извършване на пътнически превоз” ще оз­на­чава частта от осъществения превоз, без прекъсвания извън Общността, меж­ду отправната и крайната точка на пътническия превоз.

„Отправна точка на извършване на пътническия превоз” ще означава първата определена точка на качване на пътник в рамките на Общността, след престой извън Общността.

„Крайна точка на извършване на пътническия превоз” ще означава последната определена точка на слизане на пътник в рамките на Общността, преди из­върш­ване на престой извън Общността.

В случай на двупосочно пътуване, обратният етап ще се счита за отделна транс­портна операция.

3.При първа възможност Комисията ще представи пред Съвета доклад, прид­ру­жен, ако е необходимо, със съответните предложения, относно облагането на доставката на стоки за потребление и предоставянето на услуги, включително рес­торантски на борда на плавателни съдове, летателни апарати или влакове.

В очакване на приемане на предложенията, упоменати в първия подпараграф, страните-членки могат да освободят или да продължат да освобождават, пос­редством приспадане на платения на предходния етап ДДС, доставката на стоки за потребление на борда, по отношение на които мястото на облагане се определя в съответствие с параграф 1.

 

Част 4

Доставка на стоки посредством дистрибуционни системи

 

Член 38

1.В случая с доставка на газ посредством дистрибуционната система на при­ро­ден газ, или на електричество, на облагаем търговец, за място на доставката ще се счита мястото, на което този облагаем дилър е установил стопанската си дейност или има постоянно седалище, в което се доставят стоките, или при лип­са на такова стопанско или постоянно седалище, мястото, където той е ре­гистриран с постоянен адрес или обичайно пребивава.

2.За целите на параграф 1, „облагаем търговец” ще означава облагаемо лице, чиято основна дейност по отношение продажбата на газ или електричество е препродажба на тези стоки и чието собствено потребление на тези стоки е не­зна­чително.

 

Член 39

В случая на доставка на газ посредством дистрибуционната система на приро­ден газ или на електричество, когато една такава доставка не се обхваща от член 38, за място на доставка ще се счита мястото, на което потребителят действително използва или консумира стоките.

Когато цялото количество газ или електричество или част от него не се използ­ва действително от потребителя, тези неконсумирани стоки ще се счита, че са били използвани и консумирани в мястото, където потребителят е установил сто­панската си дейност или има постоянно седалище, в което се доставят сто­ките. При лип­са на такова стопанско или постоянно седалище, ще се счита, че потребителят е консумирал стоките в, където той е регистриран с постоянен ад­рес или обичайно пребивава.

 

 

ГЛАВА 2

Място на вътрешнообщностна придобивка на стоки

 

Член 40

За място на вътрешнообщностна придобивка на стоки ще се счита мястото, къ­де­то приключва експедицията или транспортът на стоките до лицето, което ги придобива.

 

Член 41

Без да се пренебрегва член 40, мястото на вътрешнообщностна придобивка на стоки, упоменати в член 2(1)(б)(1) ще се счита да е на територията на страна­та-членка, издала ДДС идентификационния номер, под който клиентът, придо­биващ стоките, извършва придобивката, освен ако лицето, придобиващо стоки­те, установи, че ДДС върху тази придобивка е начислено в съответствие с член 40.

Ако ДДС върху придобивката е начислено в съответствие с първия параграф и впоследствие начислен в съответствие с член 40 в страната-членка, в която прик­лючва експедицията или транспортът на стоките, облагаемата сума ще бъ­де съответно намалена в страната-членка, издала ДДС идентификационния номер, под който лицето, придобиващо стоките, извършва придобивката.

 

Член 42

Първият параграф на член 41 няма да се прилага и ще се счита, че ДДС, на­чис­лен върху вътрешнообщностната придобивка е начислен в съответствие с член 40, ако са налице следните условия:

(а) лицето, придобиващо стоките, докаже, че е извършил вътрешнообщностна­та придобивка за целите на последваща доставка на територията на страната-членка, идентифицирана в съответствие с член 40, за която лицето, към което се извършва доставката, е посочено, в съответствие с член 197, като отговор­но за плащане на ДДС.

(б) лицето, придобиващо стоките, е изпълнило задълженията, посочени в член 265, свързани с подаването на рекапитулативната декларация.

 

ГЛАВА 3

Място на доставка на услуги

 

Част 1

Общи правила

 

Член 43

За място на доставка ще се счита мястото, на което доставчикът е установил стопанската си дейност или има постоянно седалище, от което предоставя ус­лу­гите, или при липса на такова място на стопанска дейност или постоянно се­да­лище, мястото,където е рестриран с постоянен адрес или обичайно пребива­ва.

 

Част 2

Специфични положения

 

Подсекция 1

Доставка на услуги от посредници

 

Член 44

За място на доставка на услугите от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, различно от това, упоменато в членове 50 и 54 и в член 56(1) ще се счита мястото, на което се осъществява основната сделка в съответствие с тази Директива.

Ако, обаче, клиентът на услугите, предоставени от посредника, е регистриран за целите на ДДС в страна-членка, различна от тази, на територията на която се извършва сделката, мястото на доставка на услугите от посредника, ще се счита да е на територията на страната-членка, издала на клиента ДДС иденти­фика­ционния номер, под който му е доставена услугата.

 

Подсекция 2

Доставка на услуги, свързани с недвижима собственост

 

Член 45

Мястото на доставка на услуги, свързани с недвижима собственост, включи­тел­но услуги на брокери по недвижими имоти и експерти и услуги по подготовка и координиране на строителни дейности, като услуги на архитекти и фирми, оси­гуряващи строителен надзор, ще бъде мястото, на което е разположена собст­веността.

 

Подсекция 3

Доставка на транспорт

 

Член 46

Място на доставка на транспорт, различен от вътрешнообщностния транспорт на стоки, ще бъде мястото, на което се извършва транспортът, пропорционално по отношение на изминатите разстояния.

 

Член 47

За място на извършване на вътрешно-общностен транспорт на стоки се счита отправната точка за този транспорт.

Когато, обаче, се извършва вътрешнообщностен транспорт на стоки за клиен­ти, регистрирани за целите на ДДС в страна-членка, различна от отправния пункт, мястото на доставка ще се счита да е на територията на страната-членка, изда­ла на клиента ДДС идентификационния номер, под който му се извършва услу­га­та.

 

Член 48

„Вътрешнообщностен транспорт на стоки” ще означава всеки транспорт на сто­ки, по отношение на който отправният и крайният пункт се намират на тери­то­рии­те на две различни страни-членки.

„Отправен пункт” ще означава мястото, от което действително започва транс­пор­тът на стоките, независимо от изминатото разстояние с цел достигане мяс­то­то, на което се намират стоките.

„Краен пункт” ще означава мястото, на което действителнос приключва транс­пор­тът на стоките.

 

Член 49

Транспортът на стоки, по отношение на които отправният и крайният пункт се на­мират на територията на една и съща страна-членка, ще се разглежда като вътрешнообщностен транспорт на стоки, при което такъв транспорт е пряко свър­зан с транспорта на стоки, по отношение на които отправният и крайният пункт се намират на територията на две различни страни-членки.

 

Член 50

Мястото на доставка на услугите от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, при което посредникът поема част от вътрешнообщностния транс­порт на стоките, ще бъде отправния пункт.

Когато, обаче, клиентът на услугите, предоставяни от посредника, е идентифи­ци­ран за целите на ДДС в страна-членка, различна от тази на отправния пункт, мястото на доставка на услугите ще се счита да е на територията на страната-членка, издала на клиента ДДС идентификационния номер, под който му се пре­доставя услугата.

 

Член 51

Страните-членки не трябва да начисляват ДДС върху тази част от вътрешно­общ­ностния транспорт на стоки, която се извършва във води, които не форми­рат част от територията на Общността.

 

Подсекция 4

Доставка на културни и подобни услуги, спомагателни транспортни услуги или услуги, свързани с движима материална собственост

 

Член 52

Място на доставка на извършване на следните услуги ще бъде мястото, на кое­то те физически са извършени:

(а) културни, артистични, спортни, научни, образователни, забавни или подобни дейности, включително дейности на организатори на такива дейности и, когато е уместно, спомагателни дейности;

(б) спомагателни транспортни дейности, като товарене, разтоварване, обработ­ка и подобни дейности;

(в) оценки на движима материална собственост или работа върху такава собст­веност.

 

Член 53

Чрез дерогация от член 52(б), мястото на доставка на услуги, включващи дейнос­ти, подпомагащи вътрешнообщностния транспорт на стоки, доставяни на клиен­ти, регистрирани за целите на ДДС в страна-членка, различна от тази, на тери­торията на която физически се извършват дейностите, ще се счита да е на те­ри­торията на страната-членка, издала на клиента ДДС идентификационния но­мер, под който му се предоставя услугата.

 

Член 54

Място на доставка на услуги от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, при които посредникът участва в доставката на услуги, състоящи се от спомагателни на вътрешнообщностния транспорт на стоки дейности, ще бъ­де мястото, на което спомагателните дейности са физически извършени.

Когато, обаче, клиентът на услугите, доставяни от посредник, е идентифициран за целите на ДДС в страна-членка, различна от тази, на територията на която спомагателните дейности са физически извършени, мястото на доставка на ус­лугите, извършени от посредника, ще се счита да е на територията на страна­та-членка, издала на клиента ДДС идентификационния номер, под който му е предоставена услугата.

 

Член 55

Чрез дерогация от член 52(в), мястото на доставка на услуги, включващи оцен­ка на движима материална собственост или работа върху такава собственост, дос­тавяна на клиенти, идентифицирани за целите на ДДС в страна-членка, раз­лична от тази, на територията на която услугите са физически извършени, ще се счита да е на територията на страната-членка, издала на клиента ДДС иден­тификационния номер, под който са му предоставени услугите

Дерогацията, упомената в първия параграф, ще се прилага само когато стоките са експедирани или транспортирани извън страната-членка, в която услугите са физически извършени.

 

Подсекция 5

Доставка на разнообразни услуги

 

Член 56

1.Място на доставка на следните услуги на клиенти, установени извън Об­щност­та, или на облагаеми лица, установени в Общността, но не в същата стра­на като доставчика, ще бъде мястото, в което клиентът е установил сто­панската си дейност или има постоянно седалище, за което се доставя услуга­та, или при липса на такова място, мястото, където е регистриран с постоянен адрес или обичайно пребивава:

(а) прехвърляния и документи за прехвърляния на авторски права, патенти, ли­цен­зии, тър­говски марки и подобни права;

(б) рекламни услуги

(в) услуги на консултанти, инженери, консултантски бюра, адвокати, счетово­ди­тели и други подобни услуги, както и обработка на данни и предоставяне на ин­формация;

(г) задължение за въздържане от преследване или упражняване, изцяло или частично, на дейност или право, упоменати в този параграф;

(д) банкови, финансови и застрахователни сделки, включително презастрахо­ва­не, с изключение на отдаването под наем на сейфове;

(е) предоставяне на персонал;

(ж) отдаване под наем на движима материална собственост, с изключение на всички видове превозни средства;

(з) предоставяне на достъп до, или на транспортиране или предаване, чрез сис­темите за дистрибуция, на природен газ или електричество, и предоставянето на други услуги, свързани с тях;

(и) телекомуникационни услуги;

(й) услуги, за радио и телевизионни излъчвания;

(к) услуги, предоставяни по електронен път (по интернет), като тези, упоменати в Анекс ІІ;

(л) доставка на услуги от посредници, действащи от името и за сметка на други лица, когато тези посредници участват в доставката на услугите, упоменати в то­зи параграф.

2.Когато доставчикът на услугата и клиентът комуникират чрез електронна по­ща, това няма да означава от само себе си, че предоставената услуга е услуга, предоставена по електронен път за целите на точка (к) от параграф 1.

3.Точки (й) и (к) от параграф 1 и параграф 2 ще се прилагат до 31 декември 2006 година.

 

Член 57

1.Когато услугите, упоменати в точка (к) на член 56(1) се доставят на необла­гае­­ми лица, които са установени в страна-членка, или които имат постоянен адрес или обикновено живеят в страна-членка, от облагаемо лице, което е установило стопанската си дейност извън Общността или което има постоянно местожи­телство там, от където се доставя услугата, или което, при липсата на такова се­далище на стопанска дейност или постоянно местожителство, мястото, където е регистриран с постоянен адрес или обичайно пребивава извън Общността, за място на доставка ще се счита мястото, където е установено необлагаемото лице, или където е регистриран с постоянен адрес или обичайно пребивава.

2.Параграф 1 ще се прилага до 31 декември 2006 година.

 

Подсекция 6

Критерий за ефективно потребление и притежание

 

Член 58

С цел избягване на двойното данъчно облагане, необлагане или изкривяване на конкуренцията, страните-членки могат, по отношение доставката на услуги, упомената в член 56(1) и по отношение отдаването под наем на превозни средст­ва:

(а) да разглеждат като място на доставка на всички или на някои от тези услуги, извършени на тяхна територия, като извършени извън Общността, ако ефек­тив­ното потребление и притежание на услугите се осъществява извън Об­щност­та;

(б) да разглеждат като място на доставка на всички или на някои от тези услу­ги, извършени извън Общността, като извършени на тяхна територия, ако ефек­тив­ното потребление и притежание се осъществява на тяхна територия.

Тази клауза, обаче, няма да се прилага за услугите, упоменати в член 56(1), кога­то тези услуги са предоставени на необлагаеми лица.

 

Член 59

1.Страните-членки ще прилагат член 58(б) за телекомуникационни услуги, дос­тавени на необлагаеми лица, които са установени в страна-членка, или които са регистрирани с постоянен адрес или обикновено пребивават в страна-членка, от облагаемо ли­це с установена стопанска дейност извън Общността, или което има постоян­но местожителство там, от където са доставени услугите, или което, при липса на такова седалище на стопанска дейност или постоянно местожителство, има постоянен адрес или обикновено живее извън Общността.

2.До 31 декември 2006 година, страните-членки ще прилагат член 58 (б) за ус­лу­гите за радио телевизионни излъчвания, упоменати в точка (й) на член 56(1), доставени на необлагаеми лица, които са установени в страна-членка, или имат постоянен адрес или обикновено живеят в страна-членка, от облагаемо лице, което има седалище на стопанска дейност извън Общността, или което има постоянно местожителство там, от където доставя услугите, или което, при липса на такова седалище на стопанска дейност или постоянно местожителст­во, мястото, където е регистриран с постоянен адрес или обичайно пребивава извън Общността.

 

ГЛАВА 4

Място на внос на стоки

 

Член 60

Мястото на внос на стооките ще бъде страната-членка, на чиято територия се намират стоките, когато те влязат в общността.

 

Член 61

Чрез дерогация от член 60, когато, при влизане в Общността, стоки, които не са в свободно обръщение, са поставени под едно от споразуменията или положе­ния­та, упоменати в член 156, или са класифицирани като временен внос, изцяло ос­­вободен от вносно мито, или под други споразумения за външен транзит, мястото на внос на такива стоки ще бъде страната-членка, на чиято те­ри­то­рия стоките престават да са обект на тези споразумения или положения.

Също така, когато при влизане в Общността, стоки, които са в свободно обръ­щение, са поставено под едно от споразуменията или положенията, упоменати в член 276 и 277, мястото на внос ще бъде страната-членка, на чиято територия стоките престават да бъдат обект на тези споразумения или положения.

 

РАЗДЕЛ VІ

НАСТЪПВАНЕ НА ИЗИСКУЕМОСТ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДДС

 

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

 

Член 62

За целите на тази Директива:

(1) „Настъпване на изискуемост” ще означава настъпване на събитие, въз ос­но­ва на което са изпълнени законовите условия ДДС да стане изискуем;

(2) ДДС става „изискуем”, когато данъчните власти получат право по силата на закона, в даден момент данъка от лицето, задължено за плащането му, дори ако времето за плащане да може да бъде отложено.

 

ГЛАВА 2

Доставка на стоки или услуги

 

Член 63

Настъпването на изискуемостта ще е налице и ДДС ще става изискуем, когато са доставени стоките или услугите.

 

Член 64

Когато създава предпоставки за последващи бордера или последващи плаща­ния, доставката на стоки, различна от тази, състояща се от наемане на стоки за оп­ределен пе­риод или продажбата на стоки с отложено плащане, както са упоменати в точка (б) на член 14(2), или доставката на услуги, ще се счита за прик­лю­че­на при из­ти­чане на периодите, за които се отнасят такива бордера или пла­ща­ния.

2.Страните-членки могат да предвидят, че, в определени случаи, непрекъсната­та доставка на стоки или услуги за един период от време, трябва да се разг­леж­да като приключена най-малко на интервали от една година.

 

Член 65

Когато едно плащане трябва да бъде извършено по сметка преди доставката на стоките или услугите, ДДС става изискуем при получаване на плащането и се начислява върху получената сума.

 

Член 66

Чрез дерогация от членове 63, 64 и 65, страните-членки могат да предвидят, че ДДС става изискуем по отношение на определени сделки или на определени ка­тегории облагаеми лица в един от следните моменти:

(а) не по-късно от момента на издаване на фактурата;

(б) не по-късно от момента на получаване на плащането;

(в) когато не се издава фактура, или се издава по-късно, в рамките на опреде­лен период от настъпване на изискуемостта.

 

Член 67

1.Когато, в съответствие с условията, посочени в член 138, стоки експедира­ни или транспортирани до страна-членка, различна от тази, в която започва експе­ди­цията или транспортът на стоките, са доставени освободени от ДДС, или ко­га­то стоките са прехвърлени, освободени от ДДС, в друга страна-членка от об­лагаемо лице за целите на неговата стопанска дейност ДДС става изискуем на петнадесетия ден от месеца, следващ този, в който е настъпила изискуемостта.

2.Чрез дерогация от параграф 1, ДДС става изискуем при издаване на фактура­та, предвидена в член 220, ако тази фактура е издадена преди петнадесетия ден на месеца, следващ този в който е настъпила изискуемостта.

 

ГЛАВА 3

Вътрешнообщностна придобивка на стоки

 

Член 68

Изискуемостта настъпва, когато е извършена вътрешнообщностната придобив­ка на стоките.

Вътрешнообщностната придобивка на стоки ще се счита за извършена, кога­то доставката е осъществена на територията на съот­ветната страна-членка.

 

Член 69

1.В случай на вътрешнообщностна придобивка на стоки, ДДС става изискуем на петнадесетия ден от месеца, следващ този, в който е настъпила изискуемостта.

2.Чрез дерогация от параграф 1, ДДС става изискуем при издаване на фактура­та, регламентирана в член 220, ако тази фактура е издадена преди петнадесе­тия ден от месеца, следващ този, в който е настъпила изискуемостта.

 

ГЛАВА 4

Внос на стоки

 

Член 70

Изискуемостта настъпва и ДДС става изискуем, когато стоките са внесени.

 

Член 71

1.Когато, при влизане в Общността, стоките попадат под едно от споразуме­ния­та или положенията, упоменати в членове 156, 276 и 277, или под спо­ра­зу­ме­ния­та за временен внос с цялостно освобождаване от вносни мита, или под спо­ра­зу­мения за външен транзит, изискуемостта ще настъпи и ДДС ще стане изис­куем само, когато стоките престанат да са обхванати от тези споразумения или положения.

Когато, обаче, внесените стоки подлежат на облагане с мито, селскостопански налози или с такси, имащи подобен ефект, установен с общата политика, изис­куемостта настъпва и ДДС става изискуемо, когато настъпи изискуемостта по отношение на тези мита и те станат изискуеми.

2.Когато внесените стоки не подлежат на облагане, с което и да е от митата, упоменати във втори подпараграф на параграф 1, по отношение на настъпване на изискуемостта и на момента, в който ДДС става изискуем, страните-членки ще прилагат действащите разпоредби, регулиращи митническите задължения.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ОБЛАГАЕМА СУМА

 

ГЛАВА 1

ВНОС НА СТОКИ

 

Член 72

За целите на тази Директива, „пазарна стойност” ще означава цялата стой­ност, която, с цел да получи въпросните стоки или услуги в този момент, един клиент на същия пазарен етап, на който се извършва доставката на стоките или услу­ги­те, трябва да плати, в условията на честна конкуренция, на доставчик в непосредствена близост на те­ри­торията на страна-членка, в която доставката под­лежи на облагане с данък.

Когато не може да се установи сравнима доставка на стоки или услуги, „па­зар­на стойност” ще означава следното:

(1) по отношение на стоки, сума, която е не по-малка от покупната це­на на сто­ки­те или на подобни стоки или, при отсъствието на покупна цена, се­бестой­ност­та, определена по време на доставката;

(2) по отношение на услуги, сума, която е не по-малка от пълната себестойност за облагаемото лице, предоставящо услугата.

 

ГЛАВА 2

Доставка на стоки или услуги

 

Член 73

По отношение доставката на стоки или услуги, освен упоменатите в членове 74 до 77, облагаемата сума ще включва всичко, което представлява възнагражде­ние, получено или което трябва да бъде получено от доставчика, в замяна на доставката, от клиента или от трето лице, включително субсидиите, свързани пряко с цената на доставката.

 

Член 74

Когато едно облагаемо лице употребява или разполага със стоки, формиращи част от неговите стопански активи, или когато стоките се задържат от облагае­мо­то лице или неговите наследници, при прекратяване на неговата облагаема стопанска дейност, както е упоменато в членове 16 и 18, облагаемата сума ще бъде покупната цена на стоките или на подобни стоки, а при липсата на покуп­на цена, себестойността, определена по времето на потребление, разполагане или задържане.

 

Член 75

По отношение доставката на услуги, упоменати в член 26, когато стоки, форми­ра­щи част от бизнес активите, се използват за лични цели или услуги се из­върш­ват безплатно, облагаемата сума ще бъде цялата се­бестойност за обла­гае­мото лице, предоставящо услугите.

 

Член 76

По отношение доставката на стоки, състояща се в прехвърляне в друга страна-членка, облагаемата сума ще бъде покупната цена на стоките, или на подобни стоки или, при липсата на покупна цена, себестойността, определена по време на извършване на прехвърлянето.

 

Член 77

По отношение доставката от облагаемо лице на услуга за целите на неговата стопанска дейност, както е упоменато в член 27, облагаемата сума ще бъде па­зарната цена на доставената услуга.

 

Член 78

Облагаемата сума ще включва следните фактори:

(а) данъци, мита, налози и такси, с изключение на самия ДДС;

(б) инцидентни разходи като комисионни, разходи по опаковка, транспорт и заст­раховане, начислени от доставчика на клиента.

За целите на точка (б) на първия параграф, страните-членки могат да разглеж­дат разходи, обхващащи едно отделно споразумение като инцидентни разходи.

 

Член 79

Облагаемата сума няма да включва следните разходи:

(а) ценови намаления, свързани с отстъпки за авансово плащане;

(б) ценови отстъпки и намаления, предоставени на клиента и получени от него, по време на доставката;

(в) суми, получени от облагаемото лице от клиента, като покриване на разходи, направени от името и за сметка на клиента, и вписани в неговите счетоводни книги във временна сметка.

Облагаемото лице трябва да представи доказателства за действителната стой­ност на разходите, упоменати в точка (в) на първия параграф, и не може да прис­пада ДДС, който може да е бил начислен.

 

Член 80

С цел предотвратяване на укриване на данъци и избягване на данъчното об­ла­гане, страните-членки могат, във всеки един от следните случаи, да предприе­мат мерки, за да гарантират, че по отношение на доставката на стоки или услу­ги, включващи фамилни или други тясни лични връзки, управление, собстве­ност, членство, финансови или други правни връзки, дефинирани от страната-членка, облагаемата сума ще бъде пазарната стойност:

(а) когато възнаграждението е по-ниско от пазарната стойност и получателят на доставката няма пълно право на приспадане по силата на членове 167 до 171 и членове 173 до 177;

(б) когато възнаграждението е по-ниско от пазарната стойност и доставчикът ня­ма пълно право на приспадане по силата на членове 167 до 171 и членове 173 до 177 и доставката подлежи на освобождаване по силата на членове 132, 135, 136, 371, 375, 377, 378(2), 379(2) или членове 380 до 390;

(в) когато възнаграждението е по-високо от пазарната стойност и доставчикът няма пълно право на приспадане по силата на членове 167 до 171 и членове 173 до 177.

За целите на първия подпараграф, правните връзки могат да включват взаи­мо­отношения между работодател и работник или семейството на работника, или които и да е други тясно свързани лица.

2.Когато страните-членки упражняват опцията, предвидена в параграф 1, те мо­гат да ограничат категориите доставчици или получатели, за които ще се при­ла­гат мерките.

3.Страните-членки ще информират ДДС Комитета за националните законода­телни мерки, приети съгласно параграф 1, доколкото те не са мерки, одобрени от Съвета преди 13 август 2006 година в съответствие с член 27 (1) до (4) на Директива 77/388/ЕИО, и които продължават да са в действие по силата на па­раг­раф 1 от този член.

 

Член 81

Страните-членки, които, към 1 януари 1993, не са се възползвали от опцията по член 98 за прилагане на намалени ставки, могат, ако се възползват от опцията по член 89, да осигурят това по отношение на доставката на произведения на изкуството, както е упоменато в член 103(2), облагаемата сума да бъде равна на част от сумата, определена в съответствие с членове 73, 74, 76, 78 и 79.

Частта, упомената в първия параграф, трябва да се определя по такъв начин, че дължимият по този начин ДДС да бъде равен поне на 5% от сумата, опреде­лена в съответствие с членове 73, 74, 76, 78 и 79.

 

Член 82

Страните-членки могат да предвидят, че, по отношение на доставката на стоки и услуги, облагаемата стойност ще включва освободеното инвестиционно зла­то, по смисъла на член 346, което е било предоставено от клиента, за да бъде използвано като материал за работа, и, което впоследствие губи статута си на освободено от ДДС инвестиционно злато, когато се предоставят такива стоки и услуги. Стойността, която ще се използва, е пазарната цена на инвестиционно­то злато в момента на доставяне на тези стоки и услуги.

 

ГЛАВА 3

Вътрешнообщностна придобивка на стоки

 

Член 83

По отношение на вътрешнообщностната придобивка на стоки, облагаемата су­ма ще се установява на базата на същите фактори, които се използват в съот­ветствие с глава 1 за определяне на облагаемата сума на доставка на същите стоки на територията на въпросната страна-членка. В случаите на сделки, кои­то  се разглеждат като вътрешнообщностни придобивки на стоки, упоменати в членове 21 и 22, облагаемата сума ще бъде покупната цена на стоките или на подобни стоки, или, при липсата на покупна цена, себестойността, определена по време на доставката.

 

Член 84

1.Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че ак­цизът, дължим или платен от лицето, извършващо вътрешнообщностната при­добивка на стоката, подлежаща на облагане с акциз, е включена в облагае­мата сума в съответствие с точка (а) на първия параграф на член 78.

2.Когато, след извършване на вътрешнообщностна придобивка, лицето, придо­биващо стоките, получи възстановяване на акциза, платен в страната-членка, от която започва експедицията или транспортът, облагаемата сума ще бъде съот­ветно намалена в страната-членка, на чиято територия се извършва придо­бивката.

 

ГЛАВА 4

Внос на стоки

 

Член 85

По отношение вноса на стоки, облагаемата сума ще бъде стойността за митни­чески цели, определена в съответствие с действащите разпоредби в Общ­ност­та.

 

Член 86

1.Облагаемата сума ще включва следните фактори, доколкото те все още не са включени:

(а) данъци, мита, налози и други такси, дължими извън страната-членка по вно­са, и тези дължими във връзка с вноса, с изключение на подлежащия на нала­га­не ДДС;

(б) инцидентни разходи като комисиони, разходи по опаковане, транспорт и заст­раховане, извършени в първото местоназначение на територията на стра­на­та-членка по вноса, както и тези, възникнали в резултат на транспортиране до друго местоназначение в Общността, ако това място е известно при нас­тъп­ване на изискуемостта.

2.За целите на точка (б) на параграф 1, „първо местоназначение” ще означава мястото, посочено на коносамента, или на който и да е друг документ, с който стоките се внасят в странаа-членка по вноса. Ако не е направено такова упоме­наване, за първо местоназначение ще се счита мястото на първия трансфер на товара в страната-членка по вноса.

 

Член 87

Облагаемата сума няма да включва следните фактори:

(а) ценови намаления, свързани с отстъпка за предсрочно плащане;

(б) ценови отстъпки и намаления, предоставени на клиента и получени от него по време на вноса.

 

Член 88

Когато стоки, изнесени временно извън Общността, се реимпортират, след ка­то са били подложени, извън Общността, на ремонт, обработка, пригодяване, изг­раждане или преработка, страните-членки ще предприемат мерки, за да гаран­тират, че данъчното третиране на стоките за целите на ДДС е същото като то­ва, което би било приложено ако ремонтът, обработката, пригодяването, изг­раж­дането или преработката биха били извършени на нейна територия.

 

Член 89

Страните-членки, които към 1 януари 1993 година, не са се възползвали от оп­цията по член 98 за прилагане на намалена ставка, могат да осигурят това по отношение вноса на произведения на изкуството, колекционерски стоки и анти­ки, както са дефинирани в точки (2), (3) и (4) на член 311(1), облагаемата сума тряб­ва да бъде равна на част от сумата, определена в съответствие с членове 85, 86 и 87.

Частта, упомената в първия параграф трябва да се определя по такъв начин, че дължимия по този начин върху вноса ДДС да бъде равен на поне 5% от стой­ността, определена в съответствие с членове 85, 86 и 87.

 

ГЛАВА 5

Разни разпоредби

 

Член 90

1.В случай на анулиране, отказ или цялостно или частично неплащане, или ко­га­то цената е намалена след извършване на доставката, облагаемата сума ще бъ­де съответно намалена, при условия, които ще бъдат определени от страни­те-членки.

2.В случай на цялостно или частично неплащане, страните-членки могат да де­рогират от параграф 1.

 

Член 91

1.Когато факторите, използвани за определяне на облагаемата сума по вноса са изразени във валута, различна от тази на страната-членка, в която се из­вършва облагането, обменният курс ще се определи в съответствие с разпо­ред­бите на Общността, уреждащи изчисляването на стойността за митнически цели.

2.Когато факторите, използвани за определяне на облагаемата сума на сделка, различна от вноса на стоки са изразени във валута, различнаот тази на страна­та-членка, в която се извършва облагането, приложимият обменен курс ще бъ­де последният отбелязан, в момента, в който ДДС стане изискуемо, курс про­да­ва на най-представителния валутен пазар или пазари на въпросната страна-членка, или курс, определен с оглед на този или тези пазари, в съответствие с правилата, определени от тази страна-членка.

За някои от сделките, упоменати в първия подпараграф, обаче, или за опре­де­ле­ни категории облагаеми лица, страните-членки могат да използват обменен курс, определен в съответствие с действащите разпоредби на Общността, уреж­дащи изчисляването на стойността за митнически цели.

 

Член 92

Що се отнася до разходите по подлежащия на връщане опаковъчен материал, страните-членки могат да предприемат една от следните мерки:

(а) да ги изключат от облагаемата сума, и да предприемат необходимите мер­ки, за да гарантират, че тази сума ще бъде коригирана, ако опаковъчният мате­риал не е върнат

(б) да ги включат в облагаемата сума и да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сумата ще бъде коригирана, ако опаковъчният материал в действителност е върнат.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

СТАВКИ

 

ГЛАВА 1

Приложение на ставките

 

Член 93

Приложимата ставка за облагаемите сделки ще бъде тази, която е в сила в мо­мен­та на настъпване на изискуемостта.

В следните ситуации, обаче, приложимата ставка ще бъде тази, която е в сила, когато ДДС стане изискуем:

(а) в случаите, упоменати в членове 65 и 66;

(б) в случай на вътрешнообщностна придобивка на стоки;

(в) в случаите, касаещи вноса на стоки, упоменати във втори подпараграф на член 71(1) и на член 71(2).

 

Член 94

1.Приложимата ставка за вътрешнообщностна придобивка на стоки ще бъде та­зи, прилагана за доставката на подобни стоки на територията на страната-член­ка.

2.При условие, че се използва опцията по член 103(1) за прилагане на намале­на ставка за вноса на произведения на изкуството, колекционерски предмети или антики, приложимата ставка за вноса на стоки ще бъде тази, прилагана за доставката на подобни стоки на територията на страната-членка.

 

Член 95

При промяна на ставките страните-членки могат, в случаите, упоменати в чле­но­ве 65 и 66, да извършат корекции с цел да вземат предвид ставката, при­ло­жима в момента, в който са доставени стоките или услугите.

Страните-членки също така могат да приемат всички подходящи преходни мер­ки.

 

ГЛАВА 2

Структура и равнище на ставките

 

Част 1

Стандартна ставка

 

Член 96

Страните-членки ще прилагат една стандартна ставка на ДДС, която ще бъде фиксирана от всяка страна-членка като процент от облагаемата сума и която ще бъде една и съща за доставката на стоки и доставката на услуги.

 

Член 97

1.От 1 януари 2006 до 31 декември 2010 година, стандартната ставка не може да бъ­де по-ниска от 15%.

2.Съветът ще вземе решение, в съответствие с член 93 на Договора, относно равнището на стандартната ставка, която ще се прилага след 31 декември 2010 година.

 

Част 2

Намалени ставки

 

Член 98

1.Страните-членки могат да прилагат една или две намалени ставки.

2.Намалените ставки ще се прилагат само за доставки на стоки или услуги от категориите, упоменати в Анекс ІІІ.

Намалените ставки няма да се прилагат за услугите, упоменати в точка (к) на член 56(1).

3.При прилагане на намалените ставки, предвидени в параграф 1 за категории­те стоки, страните-членки могат да използват Комбинираната Номенклатура за установяване точното покритие на въпросната категория.

 

Член 99

1.Намалените ставки ще бъдат фиксирани като процент от облагаемата сума, който не може да бъде по-малък от 5%.

2.Всяка намалена ставка ще бъде фиксирана така, че в резултат на нейното при­ложение, сумата на ДДС е такава, че подлежащия на приспадане ДДС по чле­нове 167 до 171 и членове 173 до 177 да може нормално да се приспадне из­цяло.

 

Член 100

На базата на доклад от Комисията, Съветът ще, започвайки през 1994 година, преглежда обхвата на намалените ставки на всеки две години.

Съветът може, в съответствие с член 93 на Договора, да реши да промени спи­съка на стоките и услугите, посочен в Анекс ІІІ.

 

Член 101

Най-късно до 30 юни 2007 година Комисията ще представи пред Европейския Парламент и Съвета доклад с цялостна оценка на влиянието на намалените ставки, при­ла­га­ни към услугите, извършвани на местно ниво, включително рес­торантьорски услуги, особено по отношение създаването на работни места, икономически растеж и правилно функциониране на вътрешния пазар, базиран на проучване, извършено от не­за­висима икономическа организация.

 

Част 3

Специфични разпоредби

 

Член 102

Страните-членки могат да прилагат намалена ставка за доставката на приро­ден газ, на електричество или на централно отопление, при условие, че от това ня­ма да се породи изкривяване на конкуренцията.

Всяка страна-членка, възнамеряваща да прилага намалена ставка по силата на първия параграф трябва, преди да действа така, съобразно с това да инфор­ми­ра Комисията. Комисията ще реши дали е налице или не риск от изкривяване на конкуренцията. Ако в рамките на три месеца след получаване на информа­ция­та Комисията не е взела решение, ще се счита че не съществува риск от изк­ривяване на конкуренцията.

 

Член 103

1.Страните-членки могат да предвидят, че намалената ставка, или една от на­ма­лените ставки, които прилагат в съответствие с членове 98 и 99, също така ще се прилага за вноса на произведения на изкуството, колекционерски пред­ме­ти и антики, както е дефинирано в точки (2), (3) и (4) на член 311(1).

2.Ако страните-членки се възползват от опцията по параграф 1, те също така могат да прилагат намалени ставки и за следните сделки:

(а) доставка на произведения на изкуството от техните автори или наследници на правото на собственост;

(б) нерегулярна доставка на произведения на изкуството от облагаемо лице, раз­лично от облагаем търговец, при която произведенията на изкуството са вне­се­ни от самото необлагаемо лице, или когато са му били доставени от техните съз­датели или наследници на правото на собственост, или когато са му пре­дос­та­вили правото на пълно приспадане на ДДС.

 

Член 104

В общините Юнгхолц и Мителберг (Kleines Walsertal) Австрия може да прилага втора стандартна ставка, която е по-ниска от съответната ставка, прилагана в останалата част на Австрия, но не по-ниска от 15%.

 

Член 105

В случаи на сделки, извършвани в автономните райони на Азорските острови и Мадейра, и при пряк внос в тези райони, Португалия може да прилага ставки, по-ниски от тези прилагани в континенталната част.

 

ГЛАВА 3

Временни разпоредби за специфични трудоемки услуги

 

Член 106

Съветът може, действайки единодушно по предложение на Комисията, да раз­реши на страните-членки да прилагат най-късно до 31 декември 2010 година, на­малените ставки, предвидени в член 98 за услугите, изброени в Анекс ІV.

Намалените ставки могат да се прилагат за услуги от не повече от две от кате­го­риите, посочени в Анекс ІV.

В изключителни случаи на страна-членка може да бъде разрешено да прилага на­малените ставки за три от тези категории.

 

Член 107

Услугите, упоменати в член 106, трябва да отговарят на следните условия:

(а) те трябва да бъдат трудоемки;

(б) те трябва до голяма степен да бъдат предоставяни на крайни потребите­ли;

(в) те трябва да бъдат предимно на местно ниво и да няма вероятност да при­чи­нят изкривяване на конкуренцията.

Също така трябва да има тясна връзка между намаляването на цените в ре­зул­тат на намаляване на ставката и предвиденото увеличение в търсенето и зае­тост­та. Прилагането на намалената ставка не трябва да бъде в ущърб на плав­ното функциониране на вътрешния пазар.

 

Член 108

Всяка страна-членка, желаеща за първи път след 31 декември 2005 година, да прилага намалена ставка за една или повече от услугите, упоменати в член 106, съгласно този член, ще информира съответно Комисията не по-късно от 31 март 2006 година. Тя ще съобщи преди тази дата съответната информация от­носно новите мерки, които желае да въведе, в частност следните:

(а) обхват на мярката и подробно описание на засегнатите услуги;

(б) подробности, показващи, че изложените в член 107 условия са налице;

(в) подробности, показващи бюджетните разходи за предвидените мерки.

 

ГЛАВА 4

Специални разпоредби, прилагани до приемането на окончателни споразумения

 

Член 109

До въвеждане на окончателните споразумения, упоменати в член 403, ще се прилагат разпоредбите, изложени в тази глава.

 

Член 110

Страните-членки, които към 1 януари 1991 година, са предоставили освобожда­ва­не с приспадане на ДДС, платен на предходния етап или прилагащи намале­ни ставки, по-ниски от минималните, посочени в член 99 могат да продължат да продължат да предоставят тези освобождавания или да прилагат тези намале­ни ставки.

Освобождаванията и намалените ставки, упоменати в първия параграф, тряб­ва да бъдат в съответствие със законите на Общността и трябва да са били прие­ти по ясно определени социални причини в полза на крайния потребител.

 

Член 111

В съответствие с условията, изложени във втория параграф на член 110, осво­бождавания с приспадане на ДДС, платен на предходния етап, могат да про­дъл­жат да се предоставят в следните случаи:

(а) от Финландия по отношение на вестници и периодични издания, доставяни по абонамент и отпечатване на публикации, разпространявани сред членове на корпорации в полза на обществения интерес;

(б) от Швеция по отношение доставката на вестници, включително на радио и касетъчни вестници за хора с нарушено зрение, фармацевтични продукти, дос­тавяни на болници или по абонамент и продукти на, или други свързани услуги, касаещи периодични издания на нестопански организации.

 

Член 112

Ако разпоредбите на член 110 пораждат за Ирландия изкривяване на конку­рен­цията за доставката на енергийни продукти за отопление и осветление, Ирлан­дия може, при подаване на специфична молба, да получи право от Комисията, в съот­ветст­вие с членове 98 и 99, да прилага ед­на намалена ставка за такива доставки.

В случая, упоменат в първия параграф, Ирландия трябва да подаде специфич­на молба заедно с необходимата информация. Ако в рамките на три месеца от получаване на молбата, Комисията не вземе решение, ще се счита, че Ирлан­дия е упълномощена да прилага предложените намалени ставки.

 

Член 113

Страните-членки, които към 1 януари 1991 година, в съответствие със законо­да­телството на Общността, са предоставили освобождавания с приспадане на платения на предишния етап ДДС или прилагат намалени ставки, по-ниски от минимума, посочен в член 99, по отношение на стоки и услуги, различни от те­­зи, описани в Анекс ІІІ, могат да прилагат намалената ставка, предвидена в член 98 за доставката на такива стоки или услуги.

 

Член 114

1.Страните-членки, които към 1 януари 1991 година, са били задължени да уве­ли­чат стандартните си ставки, валидни към 1 януари 1991 година с повече от 2%, могат да прилагат една намалена ставка, по-ниска от минимума, посочен в член 99, за доставката на стоки и услуги, определени в Анекс ІІІ.

Страните-членки, упоменати в първия подпараграф могат също така да при­ла­гат такава една ставка за ресторантьорски услуги, детско облекло и обувки и жи­лищно строителство.

2.Страните-членки не могат да се основават на параграф 1, за да въвеждат осво­бож­давания с платен на предишния етап ДДС.

 

Член 115

Страните-членки, които към 1 януари 1991 година, са прилагали намалена став­ка за ресторантьорски услуги, детско облекло и обувки или жилищно строи­телст­во, могат да продължат да прилагат такава една ставка за доставката на тези стоки или услуги.

 

Член 116

Португалия може да прилага една от двете намалени ставки, предвидени в член 98 за ресторантьорските услуги, при условие, че ставката не е по-ниска от 12%.

 

Член 117

1.За целите на приложение на член 115, Австрия може да продължи да прилага една намалена ставка за ресторантьорските услуги.

2.Австрия може да прилага една от двете намалени ставки, предвидени в член 98, за отдаването под наем на недвижима собственост за жилищни цели, при ус­ловие, че тази ставка е не по-ниска от 10%.

 

Член 118

Страните-членки, които към 1 януари 1991 година, са прилагали намалена став­ка за доставката на стоки или услуги, различни от тези, определени в Анекс ІІІ, могат да прилагат намалената ставка, или една от двете намалени ставки, пред­видени в член 98 за доставката на тези стоки или услуги, при условие, че ставката е не по-ниска от 12%.

Първият параграф няма да се прилага за доставката на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети или антики, както са де­финирани в точки (1) до (4) на член 311(1), подлежащи на облагане с ДДС в съот­ветствие с пределната схема, регламентирана в членове 312 до 325 или споразуменията за продажби на обществени търгове.

 

Член 119

За целите на приложение на член 118, Австрия може да прилага една намале­на ставка за вина, произведени в селскостопански холдинг от производителя-фермер, при условие че ставката е не по-ниска от 12%.

 

Член 120

Гърция може да прилага ставки до 30% по-ниски от съответните, прилагани на континенталната част, за департаментите Лесбос, Хиос, Самос, Додеканезия и Цикладия и на островите Тасос, Северна Спорадия, Самотраки и Скирос.

 

Член 121

Страните-членки, които към 1 януари 1993 година, са разглеждали договорната работа като доставка на стоки, могат да прилагат за предаването на работа по договор ставката, приложима за стоките, получени след изпълнение на договорната работа.

За целите на приложение на първия параграф „предаване на договорна работа” ще означава предаването, от изпълнителя на клиента, на движимата собст­веност, изработена или сглобена от изпълнителя с материали или пред­ме­ти, предоставени му от клиента за тази цел, независимо дали изпълнителят е осигурил или не някаква част от използваните материали.

 

Член 122

Страните-членки могат да прилагат една намалена ставка за доставката на жи­ви растения и други цветарски стоки, включително луковици, корени и подобни, цветя и декоративни листа и на дърва за горене.

 

ГЛАВА 5

Временни разпоредби

 

Член 123

Чешката Република може, до 31 декември 2007 година, да продължи да при­ла­га намалена ставка, но не по-малка от 5% за следните сделки:

(а) доставката на топлинна енергия, използвана от домакинствата и дребните предприемачи, които не подлежат на облагане с ДДС за отопление и произ­водст­во на топла вода, с изключение на суровините, използвани за произ­водст­вото на топлинна енергия;

(б) извършването на строителни дейности за жилищни сгради, непредвидени като част от социалната политика, с изключение на строителните материали.

 

Член 124

Естония може, до 30 юни 2007 година, да продължи да прилага една намалена ставка, но не по-ниска от 5% за доставката на отопление, продавано на физи­чески лица, жилищни асоциации, църкви, паства, и институции или организа­ции, фи­нансирани от държавата, местните власти или градския бюджет, както и за дос­тавката на торф, брикети за отопление, въглища и дърва за горене на физи­чес­ки лица.

 

Член 125

1.Кипър може, до 31 декември 2007 година, да продължи да предоставя осво­бождаване с приспадане на ДДС, платен на предходния етап по отношение дос­тавката на фармацевтични и хранителни стоки за потребление от населе­нието с изключение на сладолед, сладоледени близалки, замразено кисело мляко, замразена вода и подобни продукти и пикантни храни (пържени карто­фи, еклери и други продукти, опаковани за консумация от населението без по нататъшна преработка).

2.Кипър може да продължи да прилага една намалена ставка, но не по-ниска от 5%, за доставка на ресторантьорски услуги до 31 декември 2007 година или до въвеждането на окончателни споразумения, както е упоменато в член 402, и което настъпи по-рано.

 

Член 126

Унгария може да прилага една намалена ставка, не по-малка от 12%, за след­ни­те сделки:

(а) доставката на въглища, брикети, кокс, дърва за горене и дървени въглища и доставката на локално отопление до 31 декември 2007 година;

(б) доставката на ресторантьорски услуги и на хранителни стоки, продавани в по­добни помещения до 31 декември или до въвеждането на окончателните спо­ра­зумения, както е упоменато в член 402, в зависимост от това кое ще настъпи по-рано.

 

Член 127

Малта може, до 1 януари 2010 година, да продължи да предоставя освобож­да­ва­не с приспадане на ДДС, платен на предходния етап по отношение достав­ка­та на хранителни стоки за консумация от населението и фармацевтичните сто­ки.

 

Член 128

1.Полша може, до 31 декември 2007, да предоставя освобождаване с приспа­да­­не на ДДС, платен на предходния етап, по отношение доставката на опреде­ле­ни книги и специализирани периодични издания.

2.Полша може, до 31 декември 2007 година или до влизане на окончателните споразумения, както е упоменато в член 402, в зависимост от това кое ще нас­тъ­пи по-рано, да про­дължи да прилага една намалена ставка, но не по-малка от 7% за доставката на ресторантьорски услуги.

3.Полша може, до 30 април 2008 година, да продължи да прилага една намале­на ставка, но не по-ниска от 3% за доставката на хранителни стоки, както е упо­менато в точка (1) на Анекс ІІІ.

4.Полша може, до 30 април 2008 година, да продължи да прилага една намале­на ставка, но не по-ниска от 3% за доставката на стоки и услуги, нормално пред­назначени за употреба в селскостопанското производство, но с изключение на средства за производство, като оборудване и сгради, както е упоменато в точка (11) на Анекс ІІІ.

5.Полша може, до 31 декември 2007 година, да продължи да прилага една на­ма­лена ставка, но не по-ниска от 7% за доставката на услуги, непредвидени ка­то част от социалната политика, за строителство, обновяване и преправяне на жилищни сгради с изключение на строителни материали и за доставка на сгра­ди за жилищни нужди, както е упоменато в точка (а) на член 12(1).

 

Член 129

1.Словения може, до 31 декември 2007 или до въвеждането на окончателните споразумения, както е упоменато в член 402, или което събитие настъпи по-ра­но, да продължи да прилага една намалена ставка, но не по-ниска от 8,5% за приготовлението на храни.

2.Словения може, до 31 декември 2007 година, да продължи да прилага една намалена ставка, но не по-ниска от 5% за извършването на работа по строи­телст­во, обновяване и поддръжка на жилищни сгради, непредвидени като част от социалната политика, с изключение на строителни материали.

 

Член 130

Словакия може да прилага една намалена ставка, но не по-ниска от 5% за след­ните сделки:

(а) доставка на строителни дейности за жилищно строителство, непредвидено като част от социалната политика, с изключение на строителни материали, до 31 декември 2007 година;

(б) доставката на топлинна енергия, използвана от частните домакинства и дреб­ните предприемачи, които не подлежат на облагане с ДДС за отопление и производствотвото на гореща вода, с изключение на суровините, използвани за производството на топлинна енергия, до 31 декември 2008 година.

 

РАЗДЕЛ ІХ

ОСВОБОЖДАВАНИЯ

 

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

 

Член 131

Освобождаванията, регламентирани в глави 2 до 9 ще се прилагат без да се пренебрегват други разпоредби на Общността и в съответствие с условията, които стра­ни­те-членки ще определят за целите на обезпечаване точното и недвусмислено приложение на тези освобождавания и предотвратяване на каквито и да е въз­можни избягвания, укривания или злоупотреби.

 

ГЛАВА 2

Освобождавания за определени дейности в обществен интерес

 

Член 132

1.Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) доставки на държавните пощенски служби на услуги, различни от транспорт и телекомуникационни услуги, и доставката на стоки, свързани с тях;

(б) болнични и медицински грижи и тясно свързани дейности, извършвани от ор­ганизации, субекти на публичното право или, за социални цели, сравними с те­зи, при­ложими за организации, субекти на публичното право, от болници, центро­ве за медицинско лечение или диагностициране и други надлежно признати уч­реж­дения от подобно естество;

(в) предоставянето на медицински грижи при упражняване на медицински и па­рамедицински професии, както са дефинирани от заинтересованата страна-членка;

(г) доставката на човешки органи, кръв и мляко;

(д) доставката на услуги от зъботехници в техните професионални компетенции и доставката на зъбни протези от зъболекари и зъботехници;

(е) доставката на услуги от независими групи лица, които извършват дейност, коя­то е освободена от ДДС или във връзка с която те са необлагаеми лица за це­лите на предоставяне на техните членове на услуги, пряко необходими за уп­ражняване на тази дейност, при която тези групи изискват от техните членове са­мо точно възстановяване на техния дял в общите разходи, при условие че ед­но такова освобождаване няма да доведе до изкривяване на конкуренцията;

(ж) доставката на стоки и услуги, тясно свързани с мероприятия за подобрява­не на условията на живот на бедните и обществено осигуряване, включително те­зи, доставяни в домове за стари хора, от организации, субекти на публичното пра­во или други организации, признати от заинтересованата страна-членка като отдаде­ни на общественото благополучие;

(з) доставката на услуги и стоки, тясно свързани със закрилата на деца и млади хора от организации, субекти на публичното право или от други организации, приз­на­ти от заинтересованата страна-членка като отдадени на общественото благопо­лу­чие;

(и) осигуряването на образование на деца или млади хора, училищно или уни­вер­ситетско образование, професионална квалификация или преквалифика­ция, включително доставката на стоки и услуги, тясно свързани с тях организа­ции, субекти на публичното право, като имат това за тяхна цел или от други организации, признати от заинтересованата страна-членка, като имащи подоб­ни цели;

(й) образование, предоставяно частно от учители и включващо училищно или университетстко образование;

(к) доставката на персонал от религиозни или философски институции за цели­те на дейностите, упоменати в точки (б), (ж), (з) и (и), и с оглед на духовното благополучие;

(л) доставката на услуги и доставката на стоки, тясно свързани с тях, на техни­те членове за техните общи интереси срещу абонамент, установен в съответствие с техните разпоредби от организации с нестопанска цел от политическо, проф­съюзно, религиозно, патриотично, философско, благотворително или гражданс­ко естество, при условие че това освобождаване няма вероятност да причини изк­ривяване на конкуренцията;

(м) доставката на определени услуги, тясно свързани със спортно или физкул­тур­но обучение от организации с нестопанска цел, на лица, участващи в такова обучение;

(н) доставката на определени културни услуги, и доставката на стоки, тясно свързани с тях, от организации, субекти на публичното право или от друге културни организации, признати от заинтересованата страна-членка;

(о) доставката на услуги и стоки от организации, чиито дейности са освободени съгласно точки (б), (ж), (з), (и), (л), (м) и (н) във връзка със събития, свързани с увеличаване на капита­ла, организирано изключително за тяхна собствена пол­за, при условие, че ня­ма вероятност да се причини изкривяване на конку­рен­ция­та;

(п) доставката на транспортни услуги за болни и сакати хора в превозни средст­ва, специално предназначени за целта от надлежно упълномощени организа­ции;

(р) дейности, различни от тези с търговска цел, извършвани от обществени ра­дио и телевизионни организации.

2.За целите на точка (о) на параграф 1, страните-членки могат да въведат вся­как­ви необходими ограничения, в частност по отношение броя на събитията или сумите от постъпления, които дават право на освобождаване.

 

Член 133

Страните-членки могат да предоставят на организации, различни от тези, субекти на публичното право, всяко от освобождаванията, регламентирани в точ­ки (б), (ж), (з), (и), (л), (м) и (н) на член 132(1), при условие че във всеки един отделен случай отговарят на едно или повече от следните условия:

(а) въпросните организации не трябва системно да се стремят към печалба, и всякакви излишъци, появяващи се въпреки всичко, не трябва да бъдат разпре­деляни, а трябва да бъдат предназначени за подобряване на доставяните ус­лу­ги;

(б) тези организации трябва да бъдат управлявани и администрирани в основа­та си на доброволни начала от лица, които, самите те или чрез посредници, ня­мат пряк или непряк интерес от резултатите от въпросните дейности;

(в) тези организации трябва да фактурират цени, които са одобрени от дър­жав­ните органи на властта или които не превишава такива одобрени цени, или по отношение на тези услуги, неподлежащи на одобрение, цени по-ниски от тези, фактурирани за подобни услуги от търговски предприятия, подлежащи на обла­гане с ДДС;

(г) освобождаванията не трябва да причиняват изкривяване на конкуренцията във вреда на търговските предприятия, подлежащи на облагане с ДДС.

Страните-членки, които, съобразно Анекс Е на Директива 77/388/ЕИО, към 1 януари 1989 година, са прилагали ДДС за сделки, упоменати в член 132(1)(м) и (н) могат също така да прилагат условията, регламентирани в точка (г) на пър­вия параграф, когато за посочените доставки на стоки или услуги от организа­ции, субекти на публичното право е предоставено освобождаване.

 

Член 134

За доставки на стоки или услуги няма да се предоставя освобождаване, както е регламентирано в точки (б), (ж), (з), (и), (л), (м) и (н) на член 132(1), в следните случаи:

(а) когато доставката не е съществена за освободените сделки;

(б) когато основната цел на доставката е да донесе допълнителен доход за въп­­росната организация, чрез сделки, които са в пряка конкуренция с тези на търговските предприятия, подлежащи на облагане с ДДС.

 

ГЛАВА 3

Освобождавания за други дейности

 

Член 135

1.Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) застрахователни и презастрахователни сделки, включително свързани услу­ги, извършвани от застрахователни брокери и застрахователни агенти;

(б) отпускане и негоциране на кредит и управление на кредита от лицето, което го е отпуснало;

(в) негоциране на или всякакви сделки с кредитни поръчителства или всякакви други парични гаранции и управлението на кредитните поръчителства от лице­то, отпуснало кредита;

(г) сделки, включително негоциране, касаещи депозитни и валутни сметки, пла­щания, прехвърляния, дългове, чекове и други негоцируеми инструменти, с изк­лючение на събиране на дългове;

(д) сделки, включително негоциране, касаещи валута, банкноти и монети, из­полз­вани като законно платежно средство, с изключение на колекционерски пред­мети, тоест монети от злато, сребро или друг метал, или банкноти, които не се използват нормално като законно платежно средство или монети с нумиз­матична стойност;

(е) сделки, включително негоциране, но не и управление или съхранение, с ак­ции, дялове в предприятия или асоциации, дългови облигации и други ценни книжа, с изключение на документи, доказващи правото на собственост върху стоки, и права или ценните книжа, упоменати в член 15(2);

(ж) управлението на специални инвестиционни фондове, както са дефинирани от страните-членки;

(з) доставката по номинална стойност на пощенски марки, валидни за употре­ба за пощенски услуги на тяхната съответна територия, таксови и други по­добни мар­ки;

(и) залози, лотарии и други форми на хазарт, в съответствие с условията и ог­ра­ниченията, наложени от всяка страна-членка;

(й) доставката на сгради или части от тях, и на земята, върху която са изграде­ни, различна от доставката, упомената в точка (а) на член 12(1);

(к) земя, която не е застроена, различна от доставката на земя за строителст­во, упомената в точка (б) на член 12(1);

(л) наемане или отдаване под наем на недвижима собственост

2.От освобождаванията, регламентирани в точка (л) на параграф 1 ще се изк­люч­ват:

(а) осигуряването на подслон, както е дефинирано в законите на страните-член­ки, в хотелския сектор или в сектори с подобни функции, включително вакан­ционни лагери или на терени, разработени за използване като къмпинги;

(б) отдаване на помещения и терени за паркиране на превозни средства;

(в) отдаване под наем на трайно монтирани оборудване и съоръжения;

(г) отдаване под наем на сейфове.

Страните-членки могат да прилагат други изключения към обхвата на осво­бож­даванията, упоменати в точка (л) на параграф 1.

 

Член 136

Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) доставката на стоки, използвани единствено за дейности, освободени по си­лата на членове 132, 135, 371, 375, 376 и 377, член 378(2), член 379(2) и чле­но­ве 380 до 390, ако тези стоки не са породили освобождаване;

(б) доставката на стоки при придобиването или приложението на които ДДС не подлежи на облагане съгласно член 176.

 

Член 137

1.Страните-членки могат да разрешат на облагаеми лица правото на опция за облагане по отношение на следните сделки:

(а) финансовите сделки, упоменати в точки (б) до (ж) на член 135(1);

(б) доставката на сграда или част от нея, и на земята, върху която е построена сградата, различна от доставката, упомената в точка (а) на член 12(1);

(в) доставката на земя, която не е застроена, различна от доставката на земя за строителство, упомената в точка (б) на член 12(1);

(г) наемане или отдаване под наем на недвижима собственост.

2.Страните-членки ще изготвят подробни разпоредби, регулиращи упражнява­не­то на опцията по параграф 1.

Страните-членки могат да ограничат обхвата на това право на опция.

 

ГЛАВА 4

Освобождавания за вътрешнообщностни сделки

 

Част 1

Освобождавания, свързани с доставката на стоки

 

Член 138

1.Страните-членки ще освобождават доставката на стоки експедирани или транспортирани към дестинация извън тяхната съответна територия, но в рам­ките на Общността, от или за сметка на продавача или на лицето, придобиващо стоките, за друго облагаемо лице, или за необлагаемо юридическо лице, дейст­ващо като такова в страна-членка, различна от тази от която започва транс­пор­тът или експедицията.

2.Освен доставката на стоки, упоменати в параграф 1, страните-членки ще ос­во­бождават следните сделки:

(а) доставката на нови превозни средства, експедирани или транспортирани до клиента към дестинация, извън тяхната съответна територия, но в рамките на Общността, от или за сметка на продавача или на клиента, за облагаеми лица, или необлагаеми юридически лица, чиито вътрешнообщностни придобивки на стоки не подлежат на облагане с ДДС съгласно член 3(1), или за което и да е друго необлагаемо лице;

(б) доставката на стоки, подлежащи на облагане с акциз, експедирани или транспортирани към дестинация извън тяхната съответна територия, но в рам­ките на Общността, към клиента, от или за сметка на продавача или на клиен­та, за облагаеми лица, или необлагаеми юридически лица, чиито вътрешнообщ­ностни придобивки на стоки, различни от тези, подлежащи на облагане с акциз, не подлежат на облагане съгласно член 3(1), когато тези стоки са били екс­пе­ди­ра­ни или транспортирани в съответствие с член 7(4) и (5) или член 16 на Ди­рек­ти­ва 92/12/ЕИО;

(в) доставката на стоки, състоящи се в прехвърляне към друга страна-членка, която би имала право на освобождаване по силата на параграф 1 и точки (а) и (б) ако тя е била извършена за сметка на друго облагаемо лице.

 

Член 139

1.Освобождаването, регламентирано в член 138(1) няма да се прилага за дос­тавката на стоки, извършвани от облагаеми лица, които са обхванати от осво­бождаването за малки предприятия, регламентирано в членове 282 до 292.

Също така това освобождаване няма да се прилага за доставката на стоки на об­лагаеми лица, или необлагаеми юридически лица, чиито вътрешнообщност­ни придобивки на стоки не подлежат на облагане съгласно член 3(1).

2.Освобождаването, регламентирано в член 138(2)(б) няма да се прилага за доставката на стоки, подлежащи на облагане с акциз, от облагаеми лица, които са обхванати от освобождаването за малки предприятия, регламентирано в чле­нове 282 до 292.

3.Освобождаването, регламентирано в членове 138(1) и (2)(б) и (в) няма да се прилага за освобождаването на стоки, подлежащи на облагане с ДДС в съот­ветствие с пределната схема, регламентирана в членове 312 до 325 или за спе­циал­ни споразумения за продажби на публични търгове.

Освобождаването, регламентирано в член 138(1) и (2)(в) няма да се прилага за доставката на превозни средства втора употреба, както и дефинирано в член 327(3), подлежащи на облагане с ДДС в съответствие с преходните разпоредби за превозни средста втора употреба.

 

Част 2

Освобождавания за вътрешнообщностни придобивки на стоки

 

Член 140

Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) вътрешнообщностната придобивка на стоки, доставката на които от обла­гае­мо лице, при всякакви обстоятелства би била освободена на нейна терито­рия;

(б) вътрешнообщностната придобивка на стоки, вносът на които, при всякакви обстоятелства би бил освободен по силата на точки (а), (б) и (в) и (д) до (л) на член 143;

(в) вътрешнообщностната придобивка на стоки, при което, съгласно членове 170 и 171, лицето, придобиващо стоките, при всякакви обстоятелства по сила­та на член 2(1)(б), би имало правото на цялостно възстановяване на дължимия ДДС.

 

Член 141

Всяка страна-членка ще предприеме специфични мерки, че не се начислява ДДС върху вътрешнообщностната придобивка на стоки на нейна територия, из­вършена в съответствие с член 40, когато са налице следните условия:

(а) придобивката на стоките е извършена от облагаемо лице, което не е устано­вено във въпросната страна-членка, но еидентифицирано за целите на ДДС в дру­га страна-членка;

(б) придобивката на стоки е извършена с цел последваща доставка на тези сто­ки, във въпросната страна-членка, от облагаемото лице, упоменато в точка (а);

(в) придобитите по този начин стоки от упоменатото в точка (а) облагаемо лице са директно експедирани или транспортирани, от една страна-членка, различ­на от тази, в която то е регистрирано за целите на ДДС, за лицето, за което се из­вършва последващата доставка;

(г) лицето, за което се извършва последващата доставка е друго облагаемо ли­це, или необлагаемо юридическо лице, което е регистрирано за целите на ДДС във въпросната страна-членка;

(д) лицето, упоменато в точка (б) е било посочено в съответствие с член 197 ка­то отговорно за плащане на дължимия ДДС при доставката, извършена от об­ла­гае­мото лице, което не е установено в страната-членка, в която е дължим да­нъ­кът.

 

Част 3

Освобождавания за определени транспортни услуги

 

Член 142

Страните-членки ще освобождават вътрешнообщностния транспорт на стоки за, или от, островите, формиращи автономните области на Азорите и Мадейра, както и доставката на транспорт между тези острови.

 

ГЛАВА 5

Освобождавания при внос

 

Член 143

Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) крайният внос на стоки, за които доставката от облагаемо лице при всякак­ви обстоятелства би била освободена на тяхната съответна територия;

(б) крайният внос на стоки, уредени от Директиви 69/169/ЕИО[5], 83/181/ЕИО[6] и 2006/79/ЕО[7];

(в) крайният внос на стоки в свободно обръщение, от трети територии, форми­ра­щи част от митническата територия на Общността, който би имал право на ос­вобождаване по силата на точка (б) ако биха били внесени по смисъла на пър­вия параграф на член 30;

(г) вносът на стоки, експедирани или транспортирани от трета територия или трета страна в страна-членка, различна от тази, в която завършва експеди­ция­та или транспортът, когато доставката на такива стоки от вносителя, посочен или признат по член 201 като отговорен за плащането на ДДС, е освободен по силата на член 138;

(д) повторният внос от лицето, което ги е изнесло, на стоки в страната, в която те са били изнесени, при което тези стоки са освободени от мита;

(е) вносът, по силата на дипломатически и консулски спогодби, на стоки, които са освободени от мита;

(ж) вносът на стоки от международни организации, признати като такива от дър­жавните власти на приемащата страна-членка, или от членове на такива орга­ни­зации, в рамките на ограниченията и съгласно условията, определени от меж­дународните конвенции, учредяващи тези организации или от централните офиси;

(з) вносът на стоки в страна-членка, страна по-североатлантическия договор, от въоръжените сили на други държави, страни по този договор за употреба от те­зи сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на тех­ни­те столове и лавки, когато такива сили участват в учения за взаимна отбрана;

(и) вносът на стоки от въоръжените сили на Обединеното Кралство, позицио­ни­рани на остров Кипър съгласно Договора за Установяване, засягащ Република Кипър от 16 август 1960 година, които са за употреба от тези сили или от прид­ру­жаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните столове и лавки;

(й) вносът в пристанища, от предприятия за морски риболов, на техния улов, необработен или след минал консервиране за пазара, но преди да е бил доста­вен;

(к) вносът на злато от централните банки;

(л) вносът на газ посредством дистрибуционната система за природен газ, или на електричество.

 

Член 144

Страните-членки ще освобождават доставката на услуги, свързани с вноса на сто­ки, при които стойността на такива услуги е включена в облагаемата сума в съответствие с член 86(1)(б).

 

Член 145

1.Където е уместно, и колкото е възможно по-бързо, Комисията ще представи пред Съвета предложения предназначени да определят обхвата на освобожда­ванията, регламентирани в членове 143 и 144 и да изложи подробни правила за тяхното приложение.

2.В очакване на влизането в сила на разпоредбите, упоменати в параграф 1, страните-членки могат да прилагат техните действащи национални разпоред­би.

Страните-членки могат да преработват националните си разпоредби така, че да минимизират изкривяването на конкуренцията и, в частност, да предотвратяват необлагането или двойното данъчно облагане в рамките на Общността.

Страните-членки могат да прилагат каквито и да е административни процедури, които те смятат за най-уместни, за да постигнат освобождаване.

3.Страните-членки ще уведомяват Комисията, която съответно ще информира другите страни-членки, за действащите в националното право разпоредби, до­кол­кото те не са били съобщени и тези, които те приемат съгласно параграф 2.

 

ГЛАВА 6

Освобождавания при износ

 

Член 146

1.Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) доставката на стоки, експедирани или транспортирани към дестинация, из­вън Общността, от или за сметка на търговеца;

(б) доставката на стоки, експедирани или транспортирани към дестинация, из­вън Общността от, или за сметка на клиента, който не е установен на тяхната съответна територия, с изключение на стоки, транспортирани от самия клиент за обзавеждане, зареждане с гориво и провизии на увеселителни кораби и част­ни самолети и други превозни средства за лична употреба;

(в) доставката на стоки на одобрени организации, които ги изнасят извън Общ­ност­та като част от техните хуманитарни, благотворителни или образователни дейности извън Общността;

(г) доставката на услуги, състоящи се в работа върху движима собственост, при­добита или внесена за целите на извършване на такава работа в рамките на Общността, и експедирана или транспортирана извън Общността от достав­чи­ка, от клиента, ако не е установен на тяхната съответна територия или за сметка на един от тях;

(д) доставката на услуги, включващи транспорт и спомагателни сделки, но с изк­лючение доставката на услуги, освободени в съответствие с членове 132 и 135, когато те са пряко свързани с износа или вноса на стоки, обхванати от член 61 и член 157(1)(а).

2.Освобождаването, регламентирано в точка (в) на параграф 1 може да бъде пре­доставяно посредством възстановяване на ДДС.

 

Член 147

1.Когато доставката на стоки, упоменати в точка (б) на член 146(1) се отнася за стоки, пренасяни в личния багаж на пътници, освобождаването ще се прилага само ако са налице следните условия:

(а) пътникат не е установен в Общността;

(б) стоките се транспортират извън Общността, преди края на третия месец, следващ този, в който е извършена доставката;

(в) общата стойност на доставката, с включен ДДС, е по-голяма от 175 EUR или еквивалента в национална валута, определян годишно чрез прилагане на об­ме­нен курс, получен през първия работен ден на октомври, в сила от 1 януари следващата година.

Страните-членки, обаче, могат да освобождават доставка с обща стойност на сума, по-малка от посочената в точка (в) на първия подпараграф.

2.За целите на параграф 1, „пътник, който не е установен в Общността”, ще оз­на­чава пътник, чийто постоянен адрес или обичайно местопребиваване не се намира в границите на Общността. В този случай „постоянен адрес или оби­чай­но местопребиваване” означава мястото, посочено като такова в паспорт, лич­на карта или друг документ, признат като идентификационен документ от стра­ната-членка, на чиято територия се извършва доставката.

Идносът ще се доказва посредством фактурата или друг документ вместо нея, одобрен от митническата служба при напускане на Общността.

Всяка страна-членка ще изпрати до Комисията спесимени от печатите, които из­ползва за одобрението, упоменато във втория подпараграф. Комисията ще препрати тази информация до данъчните власти на другите страни-членки.

 

ГЛАВА 7

ОСВОБОЖДАВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

 

Член 148

Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) доставката на стоки за зареждане с гориво и снабдяване с провизии на пла­ва­телни съ­дове, използвани за плаване в открито море и превозващи пътници сре­щу зап­ла­щане или използвани за целите на търговски, индустриални или ри­боловни дейности или за спасяване или помощ в морето, или за крайбрежен ри­болов, с изключение, в случая с плавателни съдове, използвани за крайбре­жен риболов, на провизиите за кораба;

(б) доставката на стоки за зареждане с гориво и снабдяване с провизии на бой­ни кораби, попадащи под код 8906 10 00 на комбинираната номенклатура (CN), напускащи тяхна територия и обвързани с пристанища или места за закотвяне извън въпросната страна-членка;

(в) доставката, модификацията, ремонта, поддръжката, наемането и отдаване­то под наем на плавателните съдове, упоменати в точка (а), и доставката, нае­ма­­не­то, ремонта и поддръжката на оборудване, включително риболовни при­над­­лежности, включени или използвани на тях;

(г) доставката на услуги, различни от тези, упоменати в точка (в), за посрещане на преките потребности на плавателните съдове, упоменати в точка (а) или на техните товари;

(д) доставката на стоки за зареждане с гориво и зареждане с провизии на лета­телни апарати, използвани от авиолиниите, работещи срещу заплащане, основ­но по международни маршрути;

(е) доставката, модификацията, ремонта поддръжката, наемането и отдаване­то под наем на летателните апарати, упоменати в точка (д), и доставката, наема­не­то, ремонта и поддръжката на оборудване, включено или използвано на тях;

(ж) доставката на услуги, различни от упоменатите в точка (е), за посрещане на преките потребности на летателните апарати, упоменати в точка (д) или на тех­ните товари.

 

Член 149

Португалия може да третира морския и въздушния транспорт между острови­те, формиращи автономните региони на Азора и Мадейра и между тези региони и континенталната част като международен транспорт.

 

Член 150

1.Комисията, ако е уместно, ще представи пред Съвета, колкото е възможно по-ско­ро, предложения, предназначени да определят обхвата на освобождавания­та, регламентирани в член 148 и да изготвят подробни правила за тяхното при­ложение.

2.В очакване на влизане в сила на разпоредбите, упоменати в параграф 1, стра­ните-членки могат да ограничат обхвата на освобождаванията, регламен­ти­рани в точки (а) и (б) на член 148.

 

ГЛАВА 8

Освобождавания, свързани с определени сделки, третирани като износ

 

Член 151

1.Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) доставката на стоки или услуги в по силата на дипломатически и кон­сулс­ки спогодби;

(б) доставката на стоки или услуги за международни организации, признати ка­то такива от държавните власти на приемащата страна-членка, и за членове­те на такива организации, в ограниченията и съгласно условията, определени от международните конвенции, учреждяващи организациите или от споразумения­та за седалищата;

(в) доставката на стоки или услуги в страна-членка, която е страна по се­ве­ро­ат­лан­тическия договор, предназначени или за въоръжените сили на други дър­жа­ви, страни по този договор за употреба от тези сили, или за придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяване на техните столове или лавки.

В очакване на приемане на общи данъчни правила, освобождаванията, регла­ментирани в първия подпараграф, ще бъдат подчинени на ограниченията, въ­ве­дени от приемащата страна-членка.

2.В случаите, когато стоките не са експедирани или транспортирани извън стра­ната-членка, в която се извършва доставката, и в случаите на услуги, освобож­да­ването ще се извършва посредством възстановяване на ДДС.

 

Член 152

Страните-членки ще освобождават доставката на злато за централните банки.

 

ГЛАВА 9

Освобождавания за доставки на услуги от посредници

 

Член 153

Страните-членки ще освобождават доставката на услуги от посредници, дейст­ва­щи от името и за сметка на друго лице, когато участват в сделките, упомена­ти в глави 6, 7 и 8, или в сделки, извършвани извън Общността.

Освобождаването, упоменато в първия параграф, няма да се прилага за турис­тически агенти, които, от името и за сметка на пътниците, доставят услуги, кои­то се извършват в други страни-членки.

 

ГЛАВА 10

Освобождаване на сделки, свързани с международна търговия

 

Част 1

Митнически складове, складове, различни от митническите, и подобни споразумения

 

Член 154

За целите на тази част, „складове, различни от митническите”, в случая на сто­ки, подлежащи на облагане с акциз, ще означават местата, определени като да­нъч­ни складове от член 4(б) на Директива 92/12/ЕИО, а в случая на стоки, не­подлежащи на облагане с акциз, местата, определени като такива от страните-членки.

 

Член 155

Без да се пренебрегват другите данъчни разпоредби на Общността, страните-членки мо­гат, след консултация с ДДС Комитета, да предприемат специални мерки, пред­назначени за освобождаване на всички или на част от сделките, упоменати в та­зи Част, при условие, че тези мерки не са насочени към крайното потребле­ние или консумация и че сумата на дължимия ДДС при прекратяване на спора­зуменията или положенията, упоменати в тази Част, отговаря на сумата на да­нъ­ка, който би бил дължим, ако всяка от тези сделки би била обложена на тях­на територия.

 

Член 156

1.Страните-членки могат да освобождават следните сделки:

(а) доставката на стоки, които са предназначени да бъдат представени пред митниците и, когато е подходящо, да бъдат оставени във временен склад;

(б) доставката на стоки, предназначени да бъдат оставени в свободна зона или в свободен склад;

(в) доставката на стоки, предназначени да бъдат оставени на склад по митни­чес­ки спогодби или спогодби за митнически режим;

(г) доставката на на стоки, предназначени да бъдат допуснати в териториални води с цел да бъдат включени в състава на сондьорски или производствени плат­форми за целите на изграждане, ремонт, поддръжка, изменение или сгло­бя­ване на такива платформи, или за свързване на такива сондьорски или произ­водствени платформи със сушата;

(д) доставката на стоки, предназначени да бъдат допуснати в териториални во­ди за зареждане с гориво и снабдяване с провизии на сондьорски или произ­водст­вени платформи.

2.Местата, упоменати в параграф 1, ще бъдат тези, дефинирани като такива от действащите митнически разпоредби на Общността.

 

Член 157

1.Страните-членки могат да освобождават следните сделки:

(а) вносът на стоки, представяне под митнически режим, различен от митни­чес­ко складиране;

(б) доставката на стоки, предназначени да бъдат оставени на тяхна територия под митнически режим, различен от митническо складиране.

2.Страните-членки може да не регламентират споразумения за складиране, раз­лич­ни от митническото складиране за стоки, които не подлежат на облагане с акциз, ко­га­то тези стоки са предназначени да бъдат доставени за търговия на дребно.

 

Член 158

1.Чрез дерогация от член 157(2), страните-член­ки могат да регламентират митнически режим, различен от митническото склади­ра­не в следните случаи:

(а) когато стоките са предназначени за безмитни магазини с цел доставка на стоки за пренасяне с личния багаж на пътници отлитащи или отплаващи за трети територии или трети страни, където тази доставка е освободена съгласно точка (б) на член 146(1);

(б) когато стоките са предназначени за облагаеми лица, за целите на извърш­ва­не на доставки на пътници на борда на летателни апарати или по време на по­лет или плаване, когато мястото на пристигане се намира извън Общността;

(в) когато стоките са предназначени за облагаеми лица с цел извършване на доставки, които са освободени от ДДС съгласно член 151.

2.Когато страните-членки упражняват опцията на освобождаване, регламенти­ра­но в точка (а) на параграф 1, те ще презприемат мерките, необходими за га­рантиране точното и недвусмислено прилагане на това освобождаване и да предотвратят каквото и да е отклонение, избягване от данъчно облагане или из­мама с него.

3.За целите на точка (а) на параграф 1 „безмитен магазин” ще означава всяко учреждение, което е разположено на летище или пристанище и което отговаря на условията , посочени от компетентните държавни власти.

 

Член 159

Страните-членки могат да освобождават доставката на услуги, свързани с дос­тавката на стоки, упоменати в член 156, член 157(1)(б) или член 158.

 

Член 160

1.Страните-членки ще освобождават следните сделки:

(а) доставката на стоки или услуги, извършени в местата, упоменати в член 156(1), когато едно от положенията, определени в него все още се прилага на тяхна територия;

(б) доставката но стоки или услуги, извършени в местата, упоменати в член 157(1)(б) или член 158, когато едно от посочените в член 157(1)(б) или в член 158(1) все още се прилага на тяхна територия.

2.Когато страните-членки упражняват опцията по точка (а) на параграф 1 по от­ношение на сделки, извършени в митнически складове, те ще предприемат необходимите мерки, за да регламентират споразумения за складиране, раз­лич­но от митническото, по силата на които точка (б) от параграф 1, може да се приложи за същите сделки, когато те засягат стоки, описани в Анекс V, и са из­вършени в складове, различни от митническите.

 

Член 161

Страните-членки могат да освобождават следните стоки и услуги, свързани с тях:

(а) доставката на стоки, упоменати в първия параграф на член 30, доколкото те остават обхванати от споразуменията за временен внос с цялостно освобожда­ване от вносни мита или от споразумения за външен транзит;

(б) доставката на стоки, упоменати във втория параграф на член 30, доколко­то те остават обхванати от процедурата за вътрешнообщностен транзит, упомена­та в член 276.

 

Член 162

Когато страните-членки упражняват опцията, регламентирана в тази Част, те трябва да предприемат необходимите мерки да гарантират, че вътрешнообщ­ностната придобивка на стоки, предназначена да бъде поставена под едно от споразуменията или в едно от положенията, упоменати в член 156, член 157(1)(б) или член 158 е обхваната от същите разпоредби, както доставката на стоки, извършена на тяхна територия при същите условия.

 

Член 163

Ако стоките престанат да бъдат обхванати от споразуменията или положения­та, упоменати в тази Част, преобразувайки ги по този начин във внос за целите на член 61, страната-членка по вноса трябва да предприеме необходимите мер­ки за предотвратяване на двойното данъчно облагане.

 

Част 2

Сделки, освободени с оглед на износа и на рамковото споразумение за търговия между страните-членки

 

Член 164

1.Страните-членки могат, след консултация с ДДС Комитета, да освободят след­ните сделки, извършени от, или предназначени за, едно облагаемо лице до сума, равна на стойността на износа, осъществен от това лице през пред­ход­ните 12 месеца:

(а) вътрешнообщностни придобивки на стоки, извършени от облагаемото лице, и внос и доставки на стоки за облагаемото лице, с оглед на техния износ от Общността в състоянието, в което са или след тяхната обработка;

(б) доставки на услуги, свързани с износа на облагаемото лице.

2.Когато страните-членки упражняват опцията за освобождаване по силата на параграф 1, след консултация с ДДС Комитета, те ще приложат това освобож­да­ване също така и за сделки, свързани с доставки, извършвани от облагаемо­то лице в съответствие с условията, определени в член 138, до сума, равна на стойността на доставките, извършени от това лице, в съответствие със същите условия по време на предходните 12 месеца.

 

Член 165

Страните-членки могат да определят една обща максимална сума за сделките, които те освобождават съгласно член 164.

 

Част 3

Разпоредби, общи за Части 1 и 2

 

Член 166

Когато е уместно, Комисията ще представи, колкото е възможно най-скоро, пред Съвета предложения, засягащи общите споразумения за прилагане на ДДС за сделките, упоменати в Части 1 и 2.

 

РАЗДЕЛ Х

ПРИСПАДАНИЯ

 

ГЛАВА 1

Произход и обхват на правото на приспадане

 

Член 167

Правото на приспадане възниква в момента, когато подлежащия на приспадане данък стане изискуем.

 

Член 168

Дотолкова, доколкото стоките и услугите са използват за целите на обложените сделки на едно облагаемо лице, в страната-членка, в която извършва тези сдел­ки, от ДДС, което е задължено да плати, то ще има право да приспада следното:

(а) дължимия или платен в тази страна-членка ДДС по отношение на доставки на стоки, извършени или подлежащи на извършване към него от друго обла­гае­мо лице;

(б) ДДС, дължим по отношение на сделки, третирани като доставки на стоки или услуги съгласно член 18(а) и член 27;

(в) ДДС, дължим по отношение на вътрешнообщностни придобивки съгласно член 2(1)(б)(1);

(г) ДДС, дължим по сделки, третирани като вътрешнообщностни придобивки в съответствие с членове 21 и 22;

(д) ДДС, дължим или платен по отношение вноса на стоки в тази страна-членка.

 

Член 169

Освен освобождаването, упоменато в член 168, облагаемото лице ще има пра­во да приспада ДДС, упоменат в него дотолкова, доколкото стоките и услугите се използват за целите на:

(а) сделки, свързани с дейности, упоменати във втория подпараграф на член 9(1), извършвани извън страната-членка, в която данъкът е дължим или платен, по отношение на които ДДС би подлежал на приспадане, ако те бяха извърше­ни в тази страна-членка;

(б)сделки, които са освободени съгласно членове 138, 142 или 144, членове 146 до 149, членове 151, 152, 153 или 156, член 157(1)(б), членове 158 до 161 или член 164;

(в) сделки, които са освободени съгласно точки (а) до (е) на член 135(1), когато клиентът е установен извън Общността или когато тези сделки са пряко свър­за­ни със стоки, които ще се изнасят извън Общността.

 

Член 170

Всички облагаеми лица, които по смисъла на член 1 на Директива 79/1072/ЕИО[8], член 1 на Директива 86/560/ЕИО[9] и член 171 на тази Директива, не са устано­ве­ни в страната-членка, в която продават стоките и услугите или внасят стоки, подлежащи на облагане с ДДС ще имат право да възстановят ДДС дотолкова, доколкото стоките и услугите се използват за:

(а) сделки, упоменати в член 169;

(б) сделки, за които данъкът е платим единствено от клиента в съответствие с членове 194 до 197 или член 199.

 

Член 171

1.ДДС ще се възстановява на облагаеми лица, които не са установени в стра­на­та-членка, в която те закупуват стоки и услуги или внасят стоки, подлежащи на облагане с ДДС, но които са установени в друга страна-членка в съответст­вие с подробните правила за приложение, регламентирани в Директива 79/1072/ЕИО.

Облагаемите лица, упоменати в член 1 на Директива 79/1072/ЕИО, също така, за целите на приложение на тази Директива, ще се считат за облагаеми лица, които не са установени във въпросната страна-членка, когато в страната-член­ка, в която купуват стоки и услуги или внасят стоки, подлежащи на облагане с ДДС, те са извършили само доставката на стоки или услуги на лице, посочено в съответствие с членове 194 до 197 или член 199 като лице, подлежащо на об­ла­гане с ДДС.

2.ДДС ще се зъстановява на облагаеми лица, които не са установени на тери­то­рията на Общността, в съответствие с подробните правила за приложе­ние, регламентирани в Директива 86/560/ЕИО.

Облагаемите лица, упоменати в член 1 на Директива 86/560/ЕИО, също така, за целите на приложение на тази Директива, ще се разглеждат като облагаеми ли­ца, които не са установени в Общността, когато, в страната-членка, в която ку­пу­ват стоки и услуги или внасят стоки, подлежащи на облагане с ДДС, те само извършват доставката на стоките или услугите на лице, посочено, в съот­ветст­вие с членове 194 до 197 или член 199, като подлежащо на облагане с ДДС.

3.Директиви 79/1072/ЕИО и 86/560/ЕИО няма да се прилагат за доставка на сто­ки, която е, или може да бъде, освободена съгласно член 138, когато така дос­та­вените стоки са експедирани или транспортирани от или за сметка на лице­то, придобиващо стоките.

 

Член 172

1.Всяко лице, разглеждано като облагаемо поради факта, че доставя нерегу­лярно, нови превозни средства в съответствие с условията, определени в член 138(1) и (2)(а), ще имат право, в страната-членка, в която се извършва дос­тавката, да приспадат ДДС, включено в покупната цена, или платено във връзка с вноса или вътрешнообщностната придобивка на тези нови превозни средства, до сума, непревишаваща сумата на ДДС, която той би дължал, ако доставката не би била освободена.

Право на приспадане ще възниква и може да бъде упражнявано само по време на доставка на новите превозни средства.

2.Страните-ленки ще регламентират подробни правила за приложението на па­раграф 1.

 

ГЛАВА 2

Пропорционално приспадане

 

Член 173

1.В случай на стоки или услуги, използвани от едно облагаемо лице за сделки, по отношение на които ДДС подлежи на приспадане съгласно членове 168, 169 и 170, и за сделки, по отношение на които ДДС не подлежи на приспадане, на приспадане ще подлежи само такава част от ДДС, каквато се отнася до пре­диш­ните сделки.

Пропорцията на приспадане ще се определя в съответствие с членове 174 и 175 за всички сделки, извършени от облагаемото лице.

2.Страните-членки могат да предприемат следните мерки:

(а) да упълномощят облагаемото лице да определи пропорция за всеки сек­тор на стопанската си дейност, при условие, че за всеки сектор се водят отделни сметки;

(б) да изискват от облагаемото лице да определи пропорция за всеки сектор на стопанската си дейност и да води отделни сметки за всеки сектор;

(в) да упълномощят облагаемото лице или да изискат от него да направи прис­падане на базата на всички или част от използваните стоки и услуги;

(г) да упълномощят или да изискат от облагаемото лице да направи прис­па­да­не в съответствие с правилото, регламентирано в първия подпараграф на па­раг­раф 1, по отношение на всички стоки и услуги, използвани за всички сделки, упоменати в него;

(д) да предвидят, че когато ДДС, който не подлежи на приспадане от облагае­мо­то лице е незначителен, той да се разглежда като нула.

 

Член 174

1.Пропорцията на облагане ще се формира като част, състояща се от следните суми:

(а) като числител, общата сума, без ДДС, на годишния оборот, приписван на сделките, по отношение на които ДДС подлежи на приспадане съгласно члено­ве 168 и 169;

(б) като знаменател, общата сума, без ДДС, на годишния оборот, приписван на сделките, включени в числителя и сделките, по отношение на които ДДС не под­лежи на приспадане.

Страните-членки могат да включват в числителя сумата на субсидиите, раз­лич­ни от тези, пряко свързани с цената на доставките на стоките или услугите, упо­ме­нати в член 73.

2.Чрез дерогация от параграф 1, следните суми ще бъдат изключени от из­чис­ляването на пропорцията на приспадане:

(а) сумата на оборота, приписван на доставките на основни средства, използва­ни от облагаемото лице за неговата стопанска дейност;

(б) сумата на оборота, приписван на инцидентни сделки с недвижими имоти и финансови сделки;

(в) сумата на оборота, приписван на сделки, уточнени в точки (б) до (ж) на член 135(1) дотолкова, доколкото тези сделки не са инцидентни.

3.Когато страните-членки упражняват опцията по член 191 без да изискват ко­ри­гиране по отношение на основните средства, в изчисляването на пропорция­та на приспадане те могат да включат наличните основни средства.

 

Член 175

1.Пропорцията на приспадане ще се определя на годишна база, фиксирана ка­то процент и закръглена до число, непревишаващо следващото цяло число.

2.Условната годишна пропорция ще бъде изчислена на базата на сделките от предишната година. При липсата на такива сделки за референция, или когато те са били незначителни като сума, пропорцията на приспадане ще се изчислява ус­ловно, под наблюдението на данъчните власти, от облагаемото лице на базата на неговите собствени прогнози.

Страните-членки, обаче, могат да запазят действащите към 1 януари 1979 годи­на действащи разпоредби, или, в случай на страни-членки, които са присъеди­не­ни към Общността след тази дата, към деня на тяхното присъединяване.

3.Приспадания, извършени на базата на такива условни пропорции, ще бъдат коригирани, когато е фиксирана крайната пропорция през следващата година.

 

ГЛАВА 3

Ограничения върху правото на приспадане

 

Член 176

Съветът, действайки единодушно върху предложение от Комисията, ще опре­де­ли разходите, по отношение на които ДДС няма да подлежи на приспадане. При никакви обстоятелста ДДС няма да подлежи на приспадане по отношение на разходи, които не са чисто стопански разходи, като например такива за раз­кош, забавления или развлечения.

В очакване на влизане в действие на разпоредбите, упоменати в първия параг­раф, страните-членки могат да запазят всички изключения, регламентирани от техните национални законодателства към 1 януари 1979 година, или, в случай на страни-членки, които са присъединени към Общността след тази дата, към деня на тяхното присъединяване.

 

Член 177

След Консултация с ДДС Комитета, всяка страна-членка може, поради цик­лич­ни икономически причини да изключи всички или някои от основните средства или други стоки от системата на приспаданията.

С цел поддържане на еднакви условия на конкуренция, страните-членки могат, вместо да откажат приспадане, да обложат стоките, произведени от облагаемо­то лице или стоките, които той е закупил или внесъл на територията на Общ­ност­та, по такъв начин, че данъкът да не превишава сумата на ДДС, която би била начислена върху придобиването на подобни стоки.

 

ГЛАВА 4

Правила, уреждащи правото на приспадане

 

Член 178

С цел упражняване правото на приспадане, едно облагаемо лице трябва да от­говаря на следните условия:

(а) за целите на приспадания съгласно член 168(а), по отношение доставката на стоки или услуги, той трябва да притежава фактура, издадена в съот­ветствие с членове 220 до 236 и членове 238, 239 и 240;

(б) за целите на приспадания съгласно член 168(б), по отношение на сделки, третирани като доставка на стоки, той трябва да се придържа към формалнос­ти­те, регламентирани от всяка страна-членка;

(в) за целите на приспадания съгласно член 168(в), по отношение на вътреш­но­общностната придобивка на стоки, той трябва да посочи в ДДС декларацията, регламентирана в член 250, цялата необходима информация за сумата на дъл­жи­мия върху неговите вътрешнообщностни придобивки ДДС, който трябва да бъде изчислен и да притежава фактури, издадени в съответствие с членове 220 до 236;

(г) за целите на приспадания съгласно член 168(г), по отношение на сделки, тре­тирани като вътрешнообщностни придобивки на стоки, той трябва да из­пъл­ни формалностите, регламентирани от всяка страна-членка;

(д) за целите на приспадания съгласно член168(д) по отношение вноса на сто­ки, той трябва да притежава документ за вноса, определящ го като консигнатор или вносител и посчващ сумата на дължимия ДДС или даващ възможност та­зи сума да бъде изчислена;

(е) когато е необходимо да плати ДДС като клиент, при което се прилагат чле­но­ве 194 до 197, той трябва да изпълни формалностите, регламентирани от вся­ка страна-членка.

 

Член 179

Облагаемото лице ще извършва приспадане посредством изваждане от цялата сума на дължимия за определен данъчен период ДДС, цялата сума на ДДС, по отношение на който, през същия период е възникнало правото на приспадане и е упражнено в съответствие с член 178.

Страните-членки, обаче могат да изискват тези облагаеми лица, които извърш­ват нерегулярни сделки, както е дефинирано в член 12, да упражняват правото на приспадане само по времето на доставка.

 

Член 180

Страните-членки могат да разрешат на едно облагаемо лице, които то не е из­вършило в съответствие с членове 178 и 179.

 

Член 181

Страните-членки могат да разрешат на едно облагаемо лице, което не прите­жа­ва фактура, издадена в съответствие с членове 220 до 236 да извършат прис­па­дането, упоменато в член 168(в) по отношение на вътрешнообщностните при­добивки на стоки.

 

Член 182

Страните-членки ще определят условията и подробните правила за прилагане на членове 180 и 181.

 

Член 183

Когато, за един данъчен период, сумата на приспаданията превишава сумата на дължимия ДДС, страните-членки могат, в съответствие с условията, които те ще определят, или да извършат възстановяване или да прехвърлят сумата на излишъка, ако е незначителна.

Страните-членки, обаче, могат да откажат възстановяване или прехвърляне, ако сумата на излишъка е незначителна.

 

ГЛАВА 5

Коригиране на приспаданията

 

Член 184

Първоначалното приспадане ще се коригира ако то е повече или по-малко от то­ва, на което облагаемото лице има право.

 

Член 185

1.В частност коригирането ще се извършва, когато, след подаване на ДДС дек­ла­рация­та, настъпят промени във факторите, използвани за определяне на су­мата, подлежаща на приспадане, например ако са анулирани покупки или са по­лучени ценови отстъпки.

2.Чрез дерогация от параграф 1, няма да се извършва коригиране в случай на сделки, останали изцяло или частично неплатени, в случай на унищожаване, за­губа или кражба, доказани или потвърдени по надлежния ред, или в случай на стоки с цел направа на подаръци с малка стойност или предаване на мостри, както е упоменато в член 16.

В случаите на сделки, останали изцяло или частично неплатени или в случай на кражба, страните-членки могат да изискват да бъде извършено коригиране.

 

Член 186

Страните-членки ще регламентират подробни правила за прилагане на члено­ве 184 и 185.

 

Член 187

1.В случай на средства за производство, коригирането ще обхване период от 5 години, включващ тази, в която стоките са били придобити или произведени.

Страните-членки, обаче, могат да базират коригирането на период от 5 пълни го­дини, започвайки от момента, в който стоките са използвани за първи път.

В случая на недвижима собственост, придобита като основно средство, перио­дът на коригиране може да бъде удължен до 20 години.

2.Годишното коригиране ще се извършва само по отношение на една пета от начисления върху основните средства ДДС, или, ако периодът на коригиране е удължен, по отношение на съответната част от него.

Коригирането, упоменато в първия подпараграф ще се извършва на база на раз­ликата в правото на приспадане в последователни години по отношение на това, за годината, в която стоките са придобити, произведени или, когато е при­ложимо, са използвани за първи път.

 

Член 188

1.Ако са доставени по време на периода на коригиране, основните средства ще бъдат третирани като прилагани в икономическата дейност на облагаемото ли­це допреди изтичане на периода на корекция.

Икономическата дейност ще се приема за подлежаща изцяло на облагане, кога­то доставката на основни средства е обложена.

Икономическата дейност ще се приема за изцяло освободена в случаи, при които доставката на основни средства е освободена.

2.Коригирането, регламентирано в параграф 1, ще се извършва само веднъж по отношение на цялото време, обхванато от периода на коригиране, което остава да измине. Когато, обаче, доставката на основни средства е освободена, стра­ни­те-членки могат да се откажат от изискването за коригиране дотолкова, до­кол­ко­то купувачът е облагаемо лице, използващо въпросните основни средства единствено за сделки, по отношение на които ДДС подлежи на приспадане.

 

Член 189

За целите на приложение на членове 187 и 188, страните-членки могат да предп­риемат следните мерки:

(а) да дефинират понятието основни средства;

(б) да определят сумата на ДДС, която ще се взима под внимание за коригира­не;

(в) да предприемат каквито и да е мерки, за да гарантират, че коригирането ня­ма да породи някакво неоправдано предимство;

(г) да допуснат административни опростявания.

 

Член 190

За целите на членове 187, 188, 189 и 191, страните-членки могат да разглеждат като капиталови стоки тези услуги, които имат характеристики, подобни на те­зи обикновено приписвани на капиталовите стоки.

 

Член 191

Ако, в която и да е страна-членка, практическият ефект от прилагането на чле­нове 187 и 188 е незначителен, тази страна-членка може, след консултация с ДДС Комитета, да се въздържи от прилагането на тези разпоредби, имащи от­но­шение към цялостното въздействие на ДДС във въпросната страна-членка и необходимостта от административно опростяване, и при условие, че от тва не се поражда изкривяване на конкуренцията.

 

Член 192

При преминаване на едно облагаемо лице от нормално данъчно облагане към специален план или обратно, страните-членки трябва да предприемат всички необ­ходими мерки, за да гарантират, че необлагаемото лице не се ползва с не­оправдано предимство или понася неоправдани вреди.

 

РАЗДЕЛ ХІ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЛАГАЕМИТЕ ЛИЦА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕОБЛАГАЕМИ ЛИЦА

 

ГЛАВА 1

Задължение за плащане

 

Част 1

Лица, отговорни за плащане на ДДС към данъчните власти

 

Член 193

ДДС се плаща от всяко облагаемо лице, извършващо облагаема доставка на стоки или услуги, с изключение тогава, когато той е платим от друго лице в слу­чаи­те, упоменати в членове 194 до 199 и член 202.

 

Член 194

1.Когато облагаемата доставка на стоки или услуги е извършена от облагаемо лице, което не е установено в страната-членка, в която е дължим ДДС, страна­та-членка може да постанови, че лицето, отговорно за плащане на ДДС е ли­це­то, на което се доставят стоките или услугите.

2.Страните-членки ще регламентират условията за прилагане на параграф 1.

 

Член 195

ДДС е платим от всяко лице, което е регистрирано за целите на ДДС в страна­та-членка, в която данъкът е дължим, и на което стоките са доставени при обс­тоятелствата, уточнени в членове 38 или 39, ако доставките са извършени от облагаемо лице, неустановено в тази страна-членка.

 

Член 196

ДДС е платим от всяко облагаемо лице, към което се извършват услугите, упо­ме­нати в член 56, или от всяко лице, регистрирано за целите на ДДС в страна­та-членка, в която данъкът е дължим, и на което са доставени услугите, упоменати в членове 44, 47, 50, 53, 54 и 55, ако услугите са доставени от обла­гае­мо лице, неустановено в тази страна-членка.

 

Член 197

1.ДДС е платим от лицето, на което се доставят стоките, когато са налице след­ните условия:

(а) Облагаемата сделка е доставка на стоки, извършена в съответствие с усло­вия­та, регламентирани в член 141;

(б) лицето, на което са доставени стоките, е друго облагаемо лице, или необла­гаемо юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в страната-членка, в която се извършва доставката;

(в) фактурата, издадена от облагаемото лице, неустановено в страната-членка, на което се доставят стоките, е съставена в съответствие с членове 220 до 236.

2.Когато един данъчен представител е определен като отговорен за плащане на ДДС съгласно член 204, страните-членки могат да регламентират дерогация от параграф 1 на този член.

 

Член 198

1.Когато специфични сделки, свързани с инвестиционно злато между едно об­ла­гаемо лице, което е член на един регулиран пазар на златни кюлчета и друго облагаемо лице, което не е член на този пазар, са обложени съгласно член 352, страните-членки ще определят клиента като лицето, отговорно за плащане на ДДС.

Ако клиентът, който не е член на регулирания пазар на златни кюлчета, е обла­гаемо лице, което е необходимо да се регистрира за целите на ДДС в страна­та-членка, в която данъкът е дължим единствено по отношение на сделките, упо­ме­нати в член 352, продавачът ще изпълни данъчните задължения за сметка на клиента, в съответствие със законодателството на тази страна-членка.

2.Когато златният материал или полуобработените продукти с чистота 325 хи­ляд­ни или по-голяма, или инвестиционно злато, както е дефинирано в член 344(1) е доставено от облагаемо лице, упражняващо една от опциите по сила­та на члено­ве 348, 349 и 350, страните-членки могат да определят клиента като ли­це, отговорно за плащане на ДДС.

3.Страните-членки ще регламентират процедурите и условията за прилагане на параграфи 1 и 2.

 

Член 199

1.Страните-членки могат да регламентират, че лицето, отговорно за плащане на ДДС е облагаемото лице, към което се извършва която и да е от следните дос­тав­ки:

(а) доставката на строителни работи, включително ремонт, почистване, под­дръжка, изменение и услуги по събаряне във връзка с недвижима собстве­ност, както и прехвърляне на строителни работи, разглеждани като доставка на сто­ки съгласно член 14(3);

(б) доставката на персонал, нает в дейностите, обхванати от точка (а);

(в) доставката на недвижима собственост, както е упомената в член 135(1)(й) и (к), когато доставчикът е избрал опция за облагане на доставката съгласно член 137;

(г) доставката на употребяван материал, употребяван материал, който не мо­же да бъде използван повторно в същото състояние, скрап, производствен и не­производствен отпадък, преработваем отпадък, частично обработен отпадък и определени стоки и услуги, изброени в Анекс VІ;

(д) доставката на стоки, осигурено като обезпечение от едно облагаемо лице на друго в изпълнение на това обезпечение;

(е) доставката на стоки, следващи прехвърляне на правото на собственост на правоприемник и на упражняването на това право от правоприемника;

(ж) доставката на недвижима собственост, продадена от длъжник по решение на съда в процедура по принудителна продажба.

2.Когато се прилага опцията, регламентирана в параграф 1, страните-членки мо­гат да уточнят обхванатите доставки на стоки и услуги, и категориите на дос­тав­чици и получатели, за които тези мерки могат да се прилагат.

3.За целите на параграф 1, страните-членки могат да предприемат следните мерки:

(а) да регламентират, че облагаемо лице, което също така извършва дейности или сделки, които не се считат за облагаеми доставки на стоки или услуги в съответствие с член 2, ще се разглежда като облагаемо лице по отношение на дос­тавките, получени както е упоменато в параграф 1 на този член;

(б) да регламентират, че една необлагаема организация, субект на пуб­лич­ното право, ще се разглежда като необлагаемо лице по отношение на достав­ки, получени както е упоменато в точки (д), (е) и (ж) на параграф 1.

4.Страните-членки ще информират ДДС Комитета за националните законода­тел­ни мерки, приети съгласно параграф 1, дотолкова, доколкото това не са мер­ки, одобрени от Съвета преди 13 август 2006 година в съответствие с член 27(1) до (4) на Директива 77/388/ЕИО, и които са продължени по силата на па­раг­раф 1 на този член.

 

Член 200

ДДС е платим от всяко лице, извършващо облагаема вътрешнообщ­ностна при­добивка на стоки.

 

Член 201

При внос, ДДС е платимот което и да е лице или лица, признати или посочени като отговорни от страната-членка по вноса.

 

Член 202

ДДС ще бъде платим от което и да е лице, което стане причина стоките да прес­танат да са обхванати от споразуменията и ситуациите, изброени в чле­но­ве 156, 157, 158, 160 и 161.

 

Член 203

ДДС е платим от всяко лице, което вписва ДДС във фактура.

 

Член 204

1.Когато, съгласно членове 193 до 197 и членове 199 и 200, лицето отговорно за плащане на ДДС е облагаемо лице, което не е установено в страната-член­ка, в която е дължим ДДС, страната-членка може да разреши на това лице да назначи един данъчен представител като лице, отговорно за плащане на ДДС.

Освен това, когато облагаемата сделка е извършена от едно облагаемо лице, което не е установено в страната-членка, в която е дължим ДДС и не съществу­ва правен акт, със страната, в която облагаемото лице е установено или има пос­тоянно седалище, свързан с взаимопомощ, подобна по обхват, рег­ламентиран в Директива 76/308/ЕИО и Наредба (ЕО) №1798/2003, страните-членки могат да предприемат мерки, за да регламентират, че лицето, отговорно за плащане на ДДС, трябва да бъде данъчен представител, назначен от неус­та­новеното облагаемо лице.

Страните-членки, обаче могат да не прилагат опцията, упомената във втория подпараграф към едно неустановено облагаемо лице, по смисъла на точка (1) на член 358, който предоставя опция за специална схема за услуги, доставени по електронен път (по интернет).

2.Опцията по първия подпараграф на параграф 1 ще бъде подчинена на усло­вията и процедурите, регламентирани от всяка страна-членка.

 

Член 205

При положенията, упоменати в членове 193 до 200 и членове 202, 203 и 204, страните-членки могат да регламентират, че едно лице, различно от лицето, от­го­ворно за плащане на ДДС трябва да бъде заедно и поотделно отговорно за плащането на ДДС.

 

Част 2

Споразумения за плащане

 

Член 206

Всяко лице, отговорно за плащане на ДДС трябва да плати чистата сума на ДДС при подаване на ДДС декларацията, регламентирана в член 250. Страни­те-членки, обаче, могат, да установят различна дата за плащане на тази сума или могат да изискват да бъдат извършени междинни плащания.

 

Член 207

Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че ли­цата, които не се разглеждат като отговорни за плащане на ДДС вместо об­ла­гаемото лице, неустановено на тяхната съответна територия, в съответствие с членове 194 до 197 и членове 199 и 204, спазват задълженията за плащане, посочени в тази част.

Също така страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гаран­тират, че тези лица, които, в съответствие с член 205, са считани за заедно и поотделно отговорни за плащането на ДДС, спазват тези задължения за пла­ща­не.

 

Член 208

Когато страните-членки посочат клиента на инвестиционно злато като отговор­но за плащане на ДДС съгласно член 198(1) или ако, в случая със златен ма­те­риал, полуобработени продукти, или инвестиционно злато, както е дефинира­но в член 344(1), те упражняват опцията, регламентирана в член 198(2) за посоч­ва­не на клиента като лицето, отговорно за плащане на ДДС, те ще предприе­мат необходимите мерки, за да гарантират, че то спазва задълженията за плащане, посочени в тази част.

 

Член 209

Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че необлагаемите юридически лица, отговорни за плащане на ДДС, дължим във връзка с вътрешнообщностни придобивки на стоки, както са упоменати в член 2(1)(б)(1), спазват задълженията за плащане, посочени в тази част.

 

Член 210

Страните-членки ще приемат споразумения за плащане на ДДС върху вът­реш­нообщностни придобивки на нови превозни средства, както е упоменато в член 2(1)(б)(2), и на вътрешнообщностни придобивки на стоки, подлежащи на обла­га­не с акциз, както е упоменато в член 2(1)(б)(3).

 

Член 211

Страните-членки ще изготвят подробни правила за плащане по отношение на вно­са на стоки.

По-специално, страните-членки могат да регламентират, че в случая с вноса на стоки от облагаеми лица или определени категории от тях, или от лица, отго­вор­ни за плащане на ДДС дължим във връзка с вноса, не трябва да се плаща по време на вноса, при условие, че е посочен като такъв в ДДС декларацията, която трябва да се подаде в съответствие с член 250.

 

Член 212

Страните-членки могат да освобождават облагаемите лица от плащане на дъл­жи­мия ДДС, когато сумата е незначителна.

 

ГЛАВА 2

Идентификация

 

Член 213

1.Всяко облагаемо лице ще декларира, когато неговата дейност, като обла­гае­мо лице, започва, променя се или се прекратява.

Страните-членки ще разрешат, и може да изискват, декларирането да се из­върш­ва по електронен път, в съответствие с условията, които те определят.

2.Без да се пренебрегва първия подпараграф на параграф 1, всяко облагаемо лице или необлагаемо юридическо лице, което извършва вътрешнообщностни придобивки на стоки, които не подлежат на облагане с ДДС съгласно член 3(1) трябва да декларира, че извършва такива придобивки ако условията, посочени в тази разпоредба, за неизвършване на такива сделки, подлежащи на облагане с ДДС престават да бъдат изпълнени.

 

Член 214

1.Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че следните лица са идентифицирани посредством един индивидуален номер:

(а) всяко облагаемо лице, с изключение на тези, упоменати в член 9(2), което в гра­ниците на тяхната съответна територия, извършва доставки на стоки или ус­луги по отношение на които ДДС подлежи на приспадане, различни от достав­ки на стоки или услуги по отношение на които ДДС, подлежи на плащане единст­ве­но от клиента, за когото, в съответствие с членове 194 до 197 и член 199, са пред­назначени стоките или услугите.

(б) всяко облагаемо или необлагаемо юридическо лице, което извършва вът­реш­нообщностни придобивки на стоки, подлежащи на облагане с ДДС съгласно член 2(1)(б) и всяко облагаемо лице, или необлагаемо юридическо лице, което упражнява опцията по член 3(3) за извършване на техните вътрешнообщност­ни придобивки, подлежащи на облагане с ДДС;

(в) всяко облагаемо лице, което, в границите на тяхната съответна територия, извършва вътрешнообщностни доставки на стоки за целите на сделки, който са свързани с дейностите, упоменати във втория подпараграф на член 9(1), и кои­то са извършени извън тази територия.

2.Страните-членки не е необходимо да идентифицират определени облагаеми лица, които извършват нерегулярни сделки, както е упоменато в член 12.

 

Член 215

Всеки индивидуален ДДС идентификационен номер ще има представка в съот­ветствие с ISO кода 3166 – алфа 2 – по който може да се идентифицира стра­на­та на издаване.

Въпреки всичко, Гърция може да използва представката ‘EL’.

 

Член 216

Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че тех­ните идентификационни системи дават възможност на облагаемите лица, упоменати в член 214 да бъдат идентифицирани и да гарантират точното при­ло­жение на преходните разпоредби за облагането на вътрешнообщностните сделки, както е упоменато в член 402.

 

ГЛАВА 3

Фактуриране

 

Част 1

Определение

 

Член 217

За целите на тази глава, „предаване или доставяне по електронен път” ще оз­на­чава предаване или доставяне до адресата на информация, посредством из­ползване на електронна апаратура за обработка (включително дигитално комп­ре­сиране) и съхранение, и използвайки телеграф, радио, оптични или други електромагнитни средства.

 

Част 2

Понятие за фактура

 

Член 218

За целите на тази Директива страните-членки ще приемат документи или съоб­щения писмено или в електронен формат като фактури, ако те отговарят на ус­ловията, изложени в тази глава.

 

Член 219

Всеки документ или съобщение, което се отнася ясно и недвусмислено към пър­воначалната фактура ще се разглежда като фактура.

 

Част 3

Издаване на фактури

 

Член 220

Всяко облагаемо лице ще гарантира, че е издадена фактура, или от него самия, или от неговия клиент, или от трето лице от негово име и за негова сметка, по отношение на:

(1) доставки на стоки или услуги, които той е извършил към друго облагаемо ли­це или към необлагаемо юридическо лице;

(2) доставки на стоки, както е упоменато в член 33;

(3) доставки на стоки, извършени в съответствие с условията, определени в член 138;

(4) всяко плащане по сметка, извършено към него преди извършване на една от доставките, упоменати в точки (1), (2) и (3);

(5) всяко плащане по сметка, извършено към него от друго облагаемо лице или необлагаемо юридическо лице преди приключване на извършваната услуга.

 

Член 221

1.Страните-членки могат да наложат на облагаемите лица задължение за изда­ване на фактура по отношение доставките на стоки или услуги, извършени на тяхна територия, различни от тези, упоменати в член 220.

По отношение на фактурите, упоменати в първия подпараграф, страните-член­ки могат да наложат по-малко задължения от тези, упоменати в членове 226, 230, 233, 244 и 246.

2.Страните-членки могат да освобождават облагаемите лица от задължението, посочено в член 220 за издаване на фактура по отношение доставките на сто­ки или услуги, които те са извършили на тяхна територия, и които са освободени, с или без право на приспадане на платения на предходния етап ДДС, съгласно членове 110 и 111, член 125(1), член 127, член 128(1), членове 132, 135, 136, 371, 375, 376 и 377, член 378(2), член 379(2) и членове 380 до 390.

 

Член 222

Страните-членки могат да наложат на облагаемите лица крайни срокове за из­даване на фактури, когато доставят стоки или услуги на тяхна територия.

 

Член 223

В съответствие с условията, които трябва да бъдат изложени от страните-член­ки, на чиито територии се доставят стоки или услуги, може да бъде издадена една обобщаваща фактура за няколко отделни доставки на стоки или услуги.

 

Член 224

1.Фактури могат да бъдат издавани от клиента по отношение на доставки на стоки и услуги от облагаемо лице към него, ако има предшестващо споразуме­ние между двете страни и при условие, че съществува процедура за акцептира­не на всяка фактура от облагаемото лице, доставящо стоките или услугите.

2.Страните-членки, на чиито територии се доставят стоките или услугите, ще оп­ределят условията по такива предшестващи споразумения и на процедурите по акцептиране между облагаемото лице и клиента.

3.Страните-членки могат да наложат по-нататъшни условия на облагаеми лица, доставящи стоки и услуги на тяхна територия, относно издаването на фактури от клиента. Те могат, по-специално, да изискват такива фактури да бъдат изда­вани от името и за сметка на облагаемото лице.

Условията, упоменати в първия подпараграф, трябва да бъдат винаги еднак­ви, независимо къде е установен клиентът.

 

Член 225

Страните-членки могат да наложат специфични условия на облагаемите лица, доставящи стоки и услуги на тяхна територия в случаите, при които третата страна, или клиентът, който издава фактурите, е установен в страна, с която не съществува правен акт, свързан с взаимната помощ, подобна по обх­ват на та­зи, регламентирана в Директива 76/308/ЕИО и Наредба (ЕО) №1798/2003.

 

Част 4

Съдържание на фактурите

 

Член 226

1.Без да се пренебрегват определени разпоредби, изложени в тази Директива, за целите на ДДС, във фактурите, издадени съгласно член 220 и 221, е необходи­мо да се съдържат само следните подробности:

(1) дата на издаване;

(2) последователен номер, базиран на една или повече серии, който единствен по рода си идентифицира фактурата;

(3) ДДС идентификационния номер, упоменат в член 214, под който облагае­мо­то лице е доставило стоките или услугите;

(4) ДДС идентификационния номер на клиента, упоменат в член 214, под който клиентът е получил доставка на стоки или услуги, по отношение на която той е за­дължен да плати ДДС, или е получил доставка на стоки, както е упоме­на­та в член 138;

(5) пълните име и адрес на облагаемото лице и на клиента;

(6) количеството и естеството на доставените стоки или услуги или обхвата и ес­теството на предоставените услуги;

(7) датата, на която е извършена или приключила доставката на стоките или ус­лугите, или датата, на която е извършено плащането по сметка, упоменато в точки (4) и (5) на член 220, дотолкова, доколкото датата може да бъде опреде­лена и се различава от датата на издаване на фактурата;

(8) облагаемата сума като процент или освобождаване, единичната цена без ДДС, и каквито и да е отстъпки и намаления, ако те не са включени в единична­та цена;

(9) приложената ДДС ставка;

(10) ДДС сумата за плащане, освен когато е приложено специално споразуме­ние, по силата на което, в съответствие с тази Директива, такава една подроб­ност е изключена;

(11) в случая на освобождаване или когато клиентът е отговорен за плащането на ДДС, референция към приложимата разпоредба на тази Директива, или към съответната национална разпоредба или някаква друга референция, посочваща, че доставката на стоките или услугите е освободена съгласно процедурата за обратно начисляване;

(12) в случая на доставка на нови превозни средства, извършени в съответст­вие с условията, посочени в член 138(1) и (2)(а), характеристиките, както са де­финирани в точка (б) на член 2(2);

(13) когато се прилага пределната схема за туристическите агенти, референ­ция към член 306, или към съответната национална разпоредба, или някоя друга референция, посочаща, че е приложена пределната схема;

(14) когато се прилага едно от специалните споразумения, приложими за стоки­те втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и ан­тики, референция към членове 313, 326 или 333, или към съответните нацио­нал­­ни разпоредби, или някоя друга референция, посочваща, че е приложено едно от тези споразумения;

(15) когато лицето, отговорно за плащане на ДДС е данъчен представител за це­лите на член 204, ДДС идентификационния номер, упоменат в член 214, на този данъчен представител, заедно с пълното му име и адрес.

 

Член 227

Страните-членки могат да изискват облагаемите лица, установени на тяхна те­ри­тория и доставящи там стоки или услуги, да посочват ДДС идентифика­цион­ния номер, упоменат в член 214, на клиента в случаи, различни от тези, упо­ме­на­ти в точка (4) на член 226.

 

Член 228

Страните-членки, на чиято територия са доставени стоките или услугите, мо­гат да разрешат някои от задължителните подробности да бъдат пропуснати от до­кументите или съобщенията, разглеждани като фактури съгласно член 219.

 

Член 229

Страните-членки няма да изискват фактурите да бъдат подписвани.

 

Член 230

Сумите, които се вписват във фактурите, могат да бъдат посочени в каквато и да е валута, при условие, че сумата на платимия ДДС е посочен в национална­та валута на страната-членка, в която се извършва доставката на стоките или услугите, като се използва механизмът на конвертиране, изложен в член 91.

 

Член 231

За целите на контрола, страните-членки могат да изискват фактурите по отно­ше­ние на доставките на стоки или услуги на тяхна територия и фактурите, по­лу­чени от облагаеми лица на тяхна територия да бъдат преведени на техните на­ционални езици.

 

Част 5

Изпращане на фактури по електронен път

 

Член 232

Фактури, издадени съгласно част 2, могат да бъдат изпратени в книжен формат, или, само ако бъдат приети от получателя, могат да бъдат изпратени или пре­доставени по електронен път.

 

Член 233

Фактури, изпратени или предоставени по електронен път, ще бъдат приемани от страните-членки при условие, че автентичността на произхода и целостта на тяхното съдържание е гарантирана по един от следните начини:

(а) посредством подобрен електронен подпис по смисъла на точка (2) от член 2 на Директива 1999/93/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 де­кемв­ри 1999 на рамковото споразумение за електронните подписи[10];

(б) посредством взаимния електронен обмен на данни (EDI), както е де­финиран в член 2 на препоръка 1994/820/ЕО на Съвета от 19 октомври 1994 го­дина по отношение правните аспекти на взаимния електронен обмен на данни[11], ако споразумението по отношение на обмена регламентира употребата на процедури, гарантиращи автентичността на произхода и цялостта на инфор­мацията.

Фактурите, обаче, могат да бъдат изпращани или предоставяни по друг елект­ро­нен път, подлежащ на акцептиране от въпросните страни-членки.

2.За целите на точка (а) от първия подпараграф на параграф 1, страните-член­ки също така могат да поискат електронният подпис да бъде базиран на квали­фициран сертификат и създаден от устройство за създаване на защитен под­пис по смисъла на точки (6) и (10) на член 2 от Директива 1999/93/ЕО.

3.За целите на точка (б) на първия подпараглаф на параграф 1, страните също така, в съответствие с условията, които те изложат, могат да изискват да бъде изпратен допълнителен съкратен документ на хартия.

 

Член 234

Страните-членки не могат да налагат на облагаеми лица, доставящи стоки или услуги на тяхна територия каквито и да е други задължения или формалности, свързани с изпращането или предоставянето на фактури по електронен път.

 

Член 235

Страните-членки могат да наложат специфични условия за фактури, издавани по електронен път по отношение на стоки или услуги, доставяни на тяхна тери­тория от страна, с която няма правен акт относно взаимната помощ, подобна по обхват на тази, регламентирана в Директива 76/308/ЕИО и Наредба (ЕО) №1798/2003.

 

Член 236

Когато се изпращат или предоставят по електронен път кочани с няколко фак­ту­ри на един и същ получател, подробностите, общи за отделните фактури, мо­гат да бъдат споменати само един път, ако, за всяка фактура, цялата информация е достъпна.

 

Член 237

Комисията ще представи, най-късно до 31 декември 2008 година, доклад, и, ако е уместно, предложение, изменящо условията, приложими за електронното фак­туриране с цел взимане под внимание на бъдещи технологични подобрения в тази област.

 

Част 6

Мерки за опростяване

 

Член 238

1.След консултиране с ДДС Комитета, страните-членки могат, в съответствие с условия, които те могат да определят, да предвидят, че в следните случаи ня­коя от изискваната по членове 226 и 230 информация, предмет на опции, от кои­то се възползват страните-членки по силата на членове 227, 228 и 231, не е необходимо да се въвежда във фактури по отношение на доставки на стоки или услуги на тяхна територия:

(а) когато сумата по фактурата е незначителна;

(б) когато търговската или административната практика във въпросния биз­нес сектор или техническите условия, при които се издават фактурите, затруднява изпълнението на всички задължения, упоменати в членове 226 и 230.

2.Във всеки случай фактурите трябва да съдържат следната информация:

(а) дата на издаване;

(б) идентификация на облагаемото лице;

(в) идентификация на вида на доставяните стоки или услуги;

(г) подлежащата на плащане ДДС сума или информацията, необходима за из­числяването й.

3.Споразуменията за опростяване, регламентирани в параграф 1 не могат да бъ­дат прилагани за сделки, упоменати в членове 20, 21, 22, 33, 36, 138 и 141.

 

Член 239

В случаите, когато страните-членки се възползват от опцията по точка (б) на първия подпараграф на член 272(1) за непредоставяне на ДДС идентифика­цио­нен номер на облагаеми лица, които не извършват някоя от сделките, упомена­ти в членове 20, 21, 22, 33, 36, 138 и 141, и когато на доставчик или на клиента не е предоставен идентификационен номер от този тип, във фактурата ще се въ­веде друг но­мер, наречен данъчен референтен номер, както е дефиниран от заинтересованата страна-членка.

 

Член 240

Когато на облагаемото лице е предоставен ДДС идентификационен номер, стра­ната-членка, упражняваща опцията по точка (б) на първия подпараграф на член 272(1) може също така да изисква фактурата да посочва следното:

(1) по отношение доставката на услуги, както са упоменати в членове 44, 47, 50, 53, 54 и 55, и доставката на стоки, както са упоменати в членове 138 и 141, ДДС идентификационния номер и данъчния референтен номер на доставчика;

(2) по отношение доставката на стоки или услуги, само данъчният референтен номер на доставчика или само ДДС идентификационния номер.

 

ГЛАВА 4

Счетоводство

 

Част 1

Определение

 

Член 241

За целите на тази глава, „съхранение на фактури по електронен начин” ще оз­на­чава съхранение на информация посредством използване на електронна апа­ратура за обработка (включително дигитално компресиране) и съхранение, и използвайки телеграф, радио, оптични или други електромагнитни средства.

 

Част 2

Общи задължения

 

Член 242

Всяко данъчно задължено лице е длъжно да води достатъчно детайлни сметки за целите на ДДС и за проверките, извършвани от данъчните власти.

 

Член 243

1.Всяко облагаемо лице ще води регистър на стоките, експедирани или транс­портирани, от това лице или за негова сметка, към дестинация извън терито­рия­та на страната-членка на отпътуване, но в рамките на Общността за целите на сделки, състоящи се в работа върху тези стоки или тяхната временна упот­ре­ба, както е упоменато в точки (е), (ж) и (з) на член 17(2).

2.Всяко облагаемо лице ще води достатъчно детайлни сметки, за да даде въз­можност за идентификация на стоки, експедирани към него от друга страна-членка, от или за сметка на едно облагаемо лице, идентифицирано за целите на ДДС в друга страна-членка, и използвани за услуги, състоящи се в оценка на тези стоки или в работа върху тези стоки, както е упоменато в точка (в) на член 52.

 

Част 3

Специфични задължения, свързани със съхранението на всички фактури

 

Член 244

Всяко облагаемо лице ще гарантира, че се съхраняват копия от фактурите, из­да­дени от него самия, или от неговия клиент, или от негово име и за негова сметка, от трета страна, и всички фактури, които той е получил.

 

Член 245

1.За целите на тази Директива, облагаемото лице може да определи мястото на съхранение на всички фактури при условие, така че да може да предос­та­ви на компетентните власти фактурите или информация­та, съхранявана в съот­ветствие с член 244, без прекомерно закъснение, когато те поискат това.

2.Страните-членки могат да изискват от облагаемите лица, установени на тяхна територия да ги уведомят за мястото на съхранение ако то е извън тяхната те­ритория.

Страните-членки могат също така да изискват облагаемите лица, установени на тяхна територия да съхраняват на тази територия фактури, издадени от тях са­мите или от техни клиенти, или от тяхно име и за тяхна сметка, от трета страна, както и всички фактури, които са получили, когато съхранението не е по елект­ронен начин, гарантиращо пълен он-лайн достъп до въпросните данни.

 

Член 246

Автентичността на произхода и цялостта на съдържанието на фактурите, както и тяхната четливост, трябва да са грантирани по време на периода на съхране­ние.

По отношение на фактурите, упоменати във втория подпараграф на член 233(1), подробностите, които те съдържат, не могат да бъдат променяни и тряб­ва да останат четливи през целия период на съхранение.

 

Член 247

1.Всяка страна-членка ще определи периода, през който облагаемите лица тряб­ва да гарантират съхранението на фактурите, свързани с доставката на сто­ки или услуги на нейна територия и фактурите, получени от облагаеми ли­ца, установени на нейна територия.

2.С цел да се гарантира, че са налице условията, изложени в член 246, страна­та-членка, упомената в параграф 1, може да изисква фактурите да бъдат съх­ра­нявани в първоначалния вид, в който са били изпратени или предоставени, в книжен или електронен формат. Освен това, в случая с фактури, съхранявани по електро­нен начин, страната-членка може да изисква информацията, гаран­ти­раща автентичността на произхода на фактурите и цялостта на тяхното съ­държание, както е регламентирано в първия параграф на член 246, също така да бъдат съхранявани.

3.Страната-членка, упомената в параграф 1, може да определи специфични ус­ловия, забраняващи или ограничаващи съхранението на фактури в държава, с която няма правна спогодба за взаимна помощ подобна по обхват на този, рег­ламентиран в Директива 76/308/ЕИО и Наредба (ЕО) № 1798/2004 или на пра­во­то, упоменато в член 249 за достъп по електронен път, за изтегляне и упот­ре­ба.

 

Член 248

Страните-членки могат, съгласно условия, които те определят, да изискват съх­ра­нението на фактури, получени от необлагаеми лица.

 

Част 4

Право на достъп до фактури, съхранявани по електронен начин в друга страна-членка

 

Член 249

Когато едно облагаемо лице съхранява фактури, които издава или получава по електронен начин, гарантирайки он-лайн достъп до информацията и когато мяс­тото на съхранение е в страна-членка, различна от тази, в която е установено, компетентните власти в страната-членка, в която то е установено, ще имат, за це­лите на тази Директива, правото на достъп до тези фактури по електронен на­чин, да ги изтеглят и да ги използват в рамките, установени от страната-член­ка, в която е установено облагаемото лице, и дотолкова, доколкото тези власти ги изискват за контролни цели.

 

ГЛАВА 5

Декларации

 

Член 250

1.Всяко облагаемо лице ще подава данъчна декларация, съдържаща цялата ин­формация, необходима да се изчисли данъка, който е станал изискуем, и да бъдат извършени приспадания дотолкова, доколкото е необходимо за опреде­ля­не на данъчната основа, общата стойност на сделките, свързани с такива да­нък и приспадания и стойността на всички освободени сделки.

2.Страните-членки ще разрешат, и може да изискват, ДДС декларацията, упо­ме­­ната в параграф 1, да бъде подадена по електронен път и в съответствие с условията, които те определят.

 

Член 251

Освен информацията, упомената в член 250, ДДС декларацията, обхващаща един определен данъчен период, трябва да посочва следното:

(а) общата стойност, без ДДС, на доставките на стоки, упоменати в член 138 по отношение на които ДДС става изискуем през този данъчен период;

(б) общата стойност, без ДДС, на доставките на стоки, упоменати в членове 33 и 36, извършени на територията на друга страна-членка, по отношение на които ДДС става изискуем през този данъчен период, когато мястото от където са за­почнали експедицията или транспортът на стоките се намира в страната-членка, в която трябва да се подаде декларацията;

(в) общата стойност, без ДДС на вътрешнообщностните придобивки на стоки, или сделки, считани като такива, съгласно членове 21 или 22, извършени в стра­ната-членка, в която трябва да се подаде декларацията;

(г) общата стойност, без ДДС, на доставките на стоки, упоменати в членове 33 и 36, извършени в страната-членка, в която трябва да се подаде декларацията и по отношение на които ДДС става изискуем през този данъчен период, когато мястото, от където са започнали експедицията или транспортът на стоките, се намира на територията на друга страна-членка;

(д) общата стойност, без ДДС, на доставките на стоки, извършени в страната-членка, в която трябва да се подаде декларацията, и по отношение на които об­лагаемото лице е посочено, в съответствие с член 197, като отговорно за пла­ща­не на ДДС и по отношение на които ДДС става изискуем през този данъчен период.

 

Член 252

1.ДДС декларацията трябва да се подаде до един краен срок, който се опреде­ля от страни­те-членки. Този краен срок не може да бъде повече от два месеца след края на всеки данъчен период.

2.Данчният период ще се определя от всяка страна-членка на един, два или три месеца.

Страните-членки, обаче, могат да определят различни данъчни периоди, при ус­ловие, че тези периоди не превишават една година.

 

Член 253

Швеция може да прилага една опростена процедура за малките и средните предприятия, съгласно която облагаеми лица, извършващи само сделки, обла­гае­ми на на ниво, могат да подават ДДС декларации три месеца след края на го­дишния период на преките данъци.

 

Член 254

В случая на нови превозни средства, извършвани в съответствие с условията, посочени в член 138(2)(а) от облагаемо лице, идентифицирано за целите на ДДС за клиент, неидентифициран за целите на ДДС, или от облагаемо лице, както е дефинирано в член 9(2), страните-членки ще предприемат необходими­те мерки, за да гарантират, че продавачът съобщава цялата необходима ин­фор­мация, за да бъде начислен ДДС и това начисление да бъде проверено от данъчните власти.

 

Член 255

Когато страните-членки посочат клиента на инвестиционното злато като лице­то, отговорно за плащане на ДДС съгласно член 198(1) или ако, в случая със зла­тен материал, полу-обработени продукти или инвестиционно злато, както са оп­ределени в член 198(2) за посочване на клиента като лицето, отговорно за пла­щане на ДДС, те ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че той изпълнява задълженията, свързани с подаване на ДДС декларация, изло­жени в тази глава.

 

Член 256

Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, които се считат за отговорни за плащане на ДДС на мястото на облагаемо лице, неустановено на тяхна територия, в съответствие с членове 194 до 197 и член 204, изпълняват задълженията, свързани с подаване на ДДС декларация, както е посочено в тази глава.

 

Член 257

Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че необлагаеми юридически лица, отговорни за плащане на ДДС, дължим по отно­шение на вътрешнообщностни придобивки на стоки, както е упоменато в член 2(1)(б)(1), изпълняват задълженията, свързани с подаване на ДДС декларация, както е посочено в тази глава.

 

Член 258

Страните-членки ще изготвят подробни правила за подаване на декларации по отношение на вътрешнообщностни придобивки на нови превозни средства, как­то е упоменато в член 2(1)(б)(2), и вътрешно общностни придобивки на стоки, подлежащи на облагане с акциз, както е упоменато в член 2(1)(б)(3).

 

Член 259

Страните-членки могат да изискват лица, които извършват вътрешнообщностни придобивки на нови превозни средства, както е упоменато в член 2(1)(б)(2), при подаване на ДДС декларацията, да предоставят цялата необходима информа­ция, за да бъде начислен ДДС и неговото начисляване да бъде проверено от данъч­ните власти.

 

Член 260

Страните-членки ще изготвят подробни правила за подаване на ДДС деклара­циите по отношение вноса на стоки.

 

Член 261

1.Страните-членки могат да изискват облагаемото лице да подаде декларация, посочваща всички подробности, посочени в членове 250 и 251 по отношение на всички сделки, извършени през предходната година. Тази декларация трябва да предостави цялата необходима информация необходима за каквито и да е корекции.

2.Страните-членки могат ще разрешат, а може и да изискват, декларацията, упомената в параграф 1, да бъде подадена по електронен път в съответствие с условията, които те определят.

 

ГЛАВА 6

Рекапитулативни декларации

 

Член 262

Всяко облагаемо лице, идентифицирано за целите на ДДС ще подава река­пи­ту­лативна декларация за придобиващите, идентифицирани за целите на ДДС, на които е доставил стоки в съответствие с условията, посочени в член 138(1) и (2)(в), и за лицата, идентифицирани за целите на ДДС, на които той е доставил соки, които са му били доставени посредством вътрешнообщностни придобив­ки, упоменати в член 42.

 

Член 263

1.Рекапитулативната декларация ще се подава на всяко тримесечие в период и в съответствие с процедурите, които ще се определят от страните-членки.

Страните-членки, обаче, могат да предвидят рекапитулативната декларация да се подава ежемесечно.

2.Страните-членки ще разрешат, а може и да изискват, рекапитулативните дек­ла­рации, упоменати в параграф 1, да се подават по електронен път в съот­ветст­вие с условията, които те определят.

 

Член 264

Рекапитулативната декларация ще посочва следната информация:

(а) ДДС идентификационния номер на облагаемото лице в страната-членка, в която трябва да се подаде рекапитулативната декларация и под който е извър­шил доставката на стоки в съответствие с условията, посочени в член 138(1);

(б) ДДС идентификационния номер на лицето, придобиващо стоките в страна-членка, различна от тази, в която трябва да се подаде рекапитулативната дек­ла­рация и под който са му доставени стоките;

(в) ДДС идентификационния номер на облагаемото лице в страната-членка, в която трябва да се подаде рекапитулативната декларация, и под който е извър­шил прехвърляне в друга страна-членка, както е упоменато в член 138(2)(в), и номера, посредством който той се идентифицира в страната-членка в която приключват експедицията или транспортът;

(г) за всяко лице, което е придобило стоки, общата стойност на доставките на стоки, извършени от облагаемото лице;

(д) по отношение доставките на стоки, състоящи се в прехвърляния в друга страна-членка, както е упоменато в член 138(2)(в), общата стойност на достав­ките, определени в съответствие с член 76;

(е) сумите на корекциите, извършени в съответствие с член 90.

2.Стойността, упомената в точка (г) на параграф 1 ще се декларира за кален­дар­но­то триме­се­чие, през което ДДС става изискуем.

Сумите, упоменати в точка (е) на параграф 1 ще се декларират за календар­но­то тримесечие, през което лицето, придобиващо стоките е уведомено за корек­ция­та.

 

Член 265

1.В случая с вътрешнообщностни придобивки на стоки, както са упоменати в член 42, облагаемото лице, идентифицирано за целите на ДДС в страната-член­ка, която му е издала ДДС идентификационния номер, под който то из­върш­ва такива придобивки, ще посочва ясно следната информация на рекапи­тулативната декларация:

(а) неговия ДДС идентификационен номер в тази страна-членка и под който той е извършил придобивката и последващата доставка на стоки;

(б) ДДС идентификационния номер в страната-членка, в която приключват екс­педицията или транспортът на стоките, на лицето, към което се извършва пос­лед­ващата доставка от облагаемото лице;

(в) за всяко лице, към което се извършва последваща доставка, общата стой­ност, без ДДС, на доставката, извършена от облагаемото лице в страната-член­ка, в която приключват експедицията или транспортът на стоките.

2.Стойността, упомената в точка (в) на параграф 1, ще се декларира за кален­дарното тримесечие, по време на което ДДС е станал изискуем.

 

Член 266

Чрез дерогация от членове 264 и 265, страните-членки могат да регламенти­рат предоставянето на допълнителна информация, която да бъде предос­та­вя­на в рекапитулативните декларации.

 

Член 267

Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че те­зи лица, които, в съответствие с членове 194 до 204, се считат за отговорни за плащане на ДДС, на мястото на едно облагаемо лице, което не е установено на тяхна територия, изпълнява задължението за подаване на рекапитулативна дек­ларация, както е регламентирано в тази глава.

 

Член 268

Страните-членки могат да изискват облагаеми лица, които извършват вът­реш­но­общностни придобивки на стоки на тяхна територия, или сделки, считани ка­то такива съгласно членове 21 или 22, подават декларации, съдържащи подроб­ности за такива придобивки, при условие, обаче, че такива декларации не са необходими по отношение на периоди, по-малки от един месец.

 

Член 269

Действайки единодушно върху предложение от Комисията, Съветът може да упълномощи всяка страна-членка да въведе специалните мерки, регламентира­ни в членове 270 и 271 да улесни задължението, определено в тази глава, за подаване на рекапитулативна декларация. Такива мерки не могат да излагат на опасност надлежното наблюдение на вътрешнообщностните сделки.

 

Член 270

Въз основа на упълномощаването, упоменато в член 269, страните-членки мо­гат да разрешат на облагаемите лица да подават годишни рекапитулативни дек­ларации, посочващи ДДС идентификационния номер, в друга страна-членка, на лицата, на които тези облагаеми лица са доставили стоки в съответствие с условията, определени в член 138(1) и (2)(в), когато облагаемите лица отгова­рят на следните три условия:

(а) общата годишна стойност, без ДДС, на техните доставки на стоки и услуги не превишават с повече от 35000 EUR, или еквивалента в национална валута, сумата на годишния оборот, който се използва като справка за прилагане на ос­вобождаването за малки предприятия, регламентирано в членове 282 до 292;

(б) общата годишна стойност, без ДДС, на доставките на стоки, извършвани от тях в съответствие с условията, определени в член 138, не превишава 15000 EUR или еквивалента в национална валута;

(в) никоя от доставките, извършена от тях в съответствие с условията, опреде­лени в член 138 не е доставка на нови превозни средства.

 

Член 271

Въз основа на упълномощаването, упоменато в член 269, страните-членки, кои­то определят на повече от три месеца данъчния период, по отношение на който облагаемите лица трябва да подават ДДС декларацията, регламентирана в член 250, могат да разрешат на такива лица да подават рекапитулативни дек­ла­­рации по отношение на същия период, когато тези облагаеми лица отговарят на следните три условия:

(а) общата годишна стойност, без ДДС, на техните доставки на стоки и услуги не превишава 200000 EURили еквивалента в национална валута;

(б) общата годишна стойност, без ДДС, на доставките на стоки, извършени от тях в съответствие с условията, определени в член 138, не превишава 15000 EUR или еквивалента в национална валута;

(в) никоя от доставките на стоки, извършена от тях в съответствие с условията, определени в член 138, не е доставка на нови превозни средства.

 

ГЛАВА 7

Разни разпоредби

 

Член 272

1.Страните-членки могат да освобождават следните облагаеми лица от опреде­лени или от всички задължения, упоменати в глави 2 до 6:

(а) облагаеми лица, чиито вътрешнообщностни придобивки на стоки, не подле­жат на облагане съгласно член 3(1);

(б) облагаеми лица, не извършващи никоя от сделките, упоменати в членове 20, 21, 22, 33, 36, 138 и 141;

(в) облагаеми лица, извършващи само доставки на стоки или на услуги, които са освободени съгласно членове 132, 135 и 136, членове 146 до 149 и членове 151, 152 или 153;

(г) облагаеми лица, обхванати от освобождаването за малки предприятия, рег­ламентирано в членове 282 до 292;

(д) облагаеми лица, обхванати от общия план на еднаквата за всички ставка за земеделци.

Страните-членки не могат да освобождават облагаемите лица, упоменати в точ­ка (б) на първия подпараграф от задълженията за фактуриране, определе­ни в членове 220 до 236 и членове 238, 239 и 240.

2.Ако страните-членки упражняват опцията по точка (д) на първия подпараграф на параграф 1, те ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират точ­но­то приложение на преходните споразумения за облагане на вътрешнообщ­ностните сделки.

3.Страните-членки могат да освобождават облагаеми лица, различни от тези, упоменати в параграф 1 от някои от задълженията за водене на счетоводство, упоменати в член 242.

 

Член 273

Страните-членки могат да наложат други задължения, които считат за необхо­ди­ми, за да грантират точното събиране на ДДС и да предотвратят избягване, в съответствие с изискването за еднакво третиране на вътрешни сделки и сдел­ки, извършвани между страните-членки, от облагаеми лица и при условие, че та­кива задължения, при търговията между страните-членки, не пораждат фор­мал­ности, свързани с пресичане на граници.

На опцията по първия параграф не може да се разчита с цел налагане на до­пъл­нителни задължения за фактуриране, извън тези, определени в Глава 3.

 

ГЛАВА 8

Задължения, свързани с определени видове внос и износ

 

Част 1

Внос

 

Член 274

Членове 275, 276 и 277 ще се прилагат за вноса на стоки в свободно обръще­ние, които влизат в Общността от трета територия, формираща част от митни­ческата територия на Общността.

 

Член 275

Формалностите, свързани с вноса на стоки, упоменати в член 274, ще бъдат съ­щите като тези, изложени в действащите митнически разпоредби на Общност­та за вноса на стоки в митническата територия на Общността.

 

Член 276

Когато експедицията или транспортът на стоките, упоменати в член 274 прик­лючват на място, намиращо се извън територията на страната-членка на вли­за­не в Общността, те ще циркулират в Общността съгласно процедурата за вът­решнообщностен транзит, определена от действащите митнически разпоред­би на Общността дотолкова, доколкото те са били предмет на деклариране, пос­та­вяйки ги под тази процедура при влизане им в Общността.

 

Член 277

Когато, при влизането им в Общността, стоките, упоменати в член 274, са в ед­но от положенията, което би им дало право, ако бяха внесени по смисъла на първия параграф на член 30, да бъдат обхванати от едно от споразуменията или положенията, упоменати в член 156, или от споразуменията за временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че стоките могат да останат в Общ­ност­та при същите условия като тези, определени за приложението на тези спора­зу­мения или положения.

 

Част 2

Износ

 

Член 278

Членове 279 и 280 ще се прилагат за износа на стоки в свободно обръщение, които са експедирани или транспортирани от страна-членка към трета терито­рия, формираща част от митническата територия на Общността.

 

Член 279

Формалностите, свързани с износа на стоки, упоменаи в член 278 от територия­та на Общността ще бъдат същите като тези, определени от действащите мит­ни­чески разпоредби на Общността за износа на стоки от митническата терито­рия на Общността.

 

Член 280

В случая със стоки, които са временно изнесени от Общността, с цел да бъ­дат вне­сени повторно, страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при повторния внос в Общността, такива стоки ще бъдат обх­ванати от същите разпоредби, които биха били приложени, ако те са били вре­менно изнесени от митническата територия на Общността.

 

РАЗДЕЛ ХІІ

СПЕЦИАЛНИ ПЛАНОВЕ (СХЕМИ)

 

ГЛАВА 1

Специален план за малки предприятия

 

Част 1

Опростени процедури за начисляване и събиране

 

Член 281

Страните-членки, които могат да срещнат трудности при прилагането на нор­мал­ните ДДС споразумения за малките предприятия, поради дейностите или структурата на такива предприятия, могат, съгласно такива условия и ограни­че­ния, които те могат да определят, и след консултиране с ДДС Комитета, да при­лагат опростени процедури, като планове с еднаква ставка, за начисляване и събиране на ДДС, при условие, че те не водят до неговото намаляване.

 

Част 2

Освобождавания или прогресивно облекчаване

 

Член 282

Освобождаванията и прогресивното данъчно облекчаване, регламентирани в тази част, ще се прилагат за доставката на стоки и услуги от малки предприя­тия.

 

Член 283

1.Споразуменията, регламентирани в тази част, няма да се прилагат за следни­те сделки:

(а) сделки, извършвани нерегулярно, както е упоменато в член 12;

(б) доставки на нови превозни средства, извършени в съответствие с усло­вия­та, определени в член 138(1) и (2)(а);

(в) доставки на стоки или услуги, извършени от облагаемо лице, което не е ус­та­новено в страната-членка, в която е дължим ДДС.

2.Страните-членки могат да изключват сделки, различни от тези, упоменати в параграф 1, от плановете, регламентирани в тази част.

 

Член 284

1.Страните-членки, които са упражнили опцията по член 14 на Директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 година относно хармонизацията на за­конодателството на страните-членки относно данъците върху оборота – струк­ту­ра и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавена­та стойност[12] за въвеждане на освобождавания или прогресивно данъчно облекча­ване могат да продължат да ги прилагат, както и споразуменията за тяхното приложение, ако изпълняват ДДС правилата.

2.Страните-членки, които ,към 17 май 1977 година, са освобождавали облагае­ми лица, чиито годишен оборот е бил по-малък от от еквивалента в национална валута на 5000 ев­ро­пейски единици, осчетоводени по обменен курс към тази да­та, могат да вдигнат тавана на 5000 EUR.

Страните-членки, които са прилагали прогресивно данъчно облекчаване, не мо­гат нито да вдигнат тавана за прогресивно данъчно облекчаване, нито да го пра­вят по-благоприятно.

 

Член 285

Страните-членки, които не са упражнили опцията по член 14 от Директива 67/228/ЕИО, могат да освобождават облагаеми лица, чиито годишен оборот е не по-голям от 5000 EUR или еквивалента в национална валута.

Страните-членки, упоменати в първия параграф, могат да предоставят прогре­сивно данъчно облекчаване на лица, чиито годишен оборот превишава тавана, фиксиран от тях за неговото приложение.

 

Член 286

Страните-членки, които към 17 май 1977 година, са освобождавали облагаеми лица, чиито годишен оборот е бил равен или по-висок от еквивалента в национална валута на 5000, осчетоводени по обменен курс към тази дата, мо­гат да вдигнат този таван, за да поддържат стойността на освобождаване в реални условия.

 

Член 287

Страните-членки, които са се присъединили след 1 януари 1978 година, могат да освобождават облагаеми лица, чиито годишен оборот е не по-висок от ек­ви­ва­лента в национална валута на следните суми по обменен курс от деня на тях­но­то присъединяване:

(1) Гърция: 10000 европейски счетоводни единици;

(2) Испания: 10000 ECU;

(3) Португалия: 10000 ECU;

(4) Австрия: 35000 ECU;

(5) Финландия: 10000 ECU;

(6) Швеция: 10000 ECU;

(7) Чешка Република: 35000 EUR;

(8) Естония: 16000 EUR;

(9) Кипър: 15600 EUR;

(10) Латвия: 17200 EUR;

(11) Литва: 29000 EUR;

(12) Унгария: 35000 EUR;

(13) Малта: 37000 EUR, ако икономическата дейност се състои основно в дос­тавка на стоки, 24300 EUR, ако икономическата дейност се състои основно в доставка на услуги с ниска добавена стойност (високи производствени ресурси) и 14600 EUR в други случаи, а именно доставки на услуги с висока добавена стойност (ниски производствени ресурси);

(14) Полша: 10000 EUR;

(15) Словения: 25000 EUR;

(16) Словакия 35000 EUR.

 

Член 288

Оборотът, използван като справка за целите на приложение на споразумения­та, регламентирани в тази част, ще се състои от следните суми, без ДДС:

(1) стойността на доставката на стоки и услуги дотолкова, доколкото те са об­ло­жени;

(2) стойността на сделките, които са освободени с приспадане на ДДС, пла­тен на предходния етап съгласно членове 110 или 111, член 125(1), член 127 или член 128(1);

(3) стойността на сделките, които са освободени съгласно членове 146 до 149 и членове 151, 152 или 153;

(4) стойността на сделките с недвижимо имущество, финансови сделки, както са упоменати в точки (б) до (ж) на член 135(1), застрахователни услуги, докол­ко­то тези сделки не са спомагателни.

Разпореждането с материални и нематериални капиталови активи на едно предприятие, обаче, няма да се взима предвид за целите на изчисляване на оборота.

 

Член 289

Облагаемите лица, освободени от ДДС, няма да имат право на приспадане на ДДС в съответствие с членове 167 до 171 и членове 173 до 177, и не могат да посочват ДДС във фактурите си.

 

Член 290

Облагаемите лица, които имат право на освобождаване от ДДС, могат да изби­рат или нормални ДДС споразумения, или опростените процедури, регламен­ти­рани в член 281. В този случай, те ще имат право на което и да е прогресивно данъчно облекчаване, регламентирано съгласно националното законодателст­во.

 

Член 291

Съгласно приложението на член 281, облагаеми лица, ползващи се от прогре­сивното облекчаване, ще се считат за облагаеми лица, предмет на нормални ДДС споразумения.

 

Член 292

Споразуменията, регламентирани в тази част, ще се прилагат до деня, който ще бъде определен от Съвета в съответствие с член 93 на Договора, който не може да бъде по-късно от този, в който окончателните споразумения, упомена­ти в член 402 влязат в сила.

 

Част 3

Отчет и преглед

 

Член 293

Всеки четири години, като се започне от приемането на тази Директива, Ко­ми­сия­та ще представя пред Съвета, на базата на информация, получена от стра­ните-членки, доклад върху приложението на тази Глава, заедно, когато е умест­но и като се вземе предвид необходимостта от дългосрочно сходство на на­цио­налните законодателства, с предложения относно следните въпроси:

(1) подобрения на специалния план за малките предприятия;

(2) адаптиране на националните системи по отношение на освобождаванията и прогресивното данъчно облекчаване;

(3) адатиране на таваните, регламентирани в част 2.

 

Член 294

Съветът ще реши, в съответствие с член 93 от Договора, дали по сила­та на окончателните споразумения е необходим специален план за малките предп­риятия, и, ако е уместно, ще определи общите граници и условия за прилагане­то на този план.

 

ГЛАВА 2

Общ план с еднаква ставка за земеделци

 

Член 295

1.За целите на тази глава, ще се прилагат следните определения:

(1) „земеделец” щеозначава всяко облагаемо лице, чиято дейност се извършва в земеделско, лесовъдно или рибовъдно предприятие;

(2) „земеделско, лесовъдно или рибовъдно предприятие” ще означава предп­риятие, разглеждано като такова от всяка страна-членка в рамковото спора­зу­ме­ние за производствените дейности, изброени в Анекс VІІ;

(3) „земеделец с фиксирана ставка” ще означава всеки земеделец, включен в плана с еднаква ставка, регламентиран в тази глава;

(4) „земеделски продукти” ще означават стоки, произведени от земеделско, лесовъдно или рибовъдно предприятие във всяка страна-членка, в резул­тат на дейностите, изброени в Анекс VІІ;

(5) „земеделски услуги” ще означават услуги, и в частност тези, изброени в Анекс VІІІ, доставени от земеделец, използващ своята работна сила или обо­руд­ването, нормално използвано в земеделското, лесовъдното или рибо­въд­ното предприятие, управлявано от него и нормално представляващи част от земеделското производство;

(6) „Начислен ДДС върху суровините” ще означава сумата на целия ДДС, нало­жен върху стоките  услугите, закупени от всички земеделски, лесовъдни и рибовъдни предприятия от всяка страна-членка, предмет на плана с обща став­ка, при което такъв данък би подлежал на приспадане в съответствие с чле­нове 167, 168 и 169 и членове 173 до 177 от земеделец, обект на нормалните ДДС споразумения;

(7) „компенсационни проценти на еднаквата ставка” ще означават процентите, фик­сирани от страните-членки в съответствие с членове 297, 298 и 299 и прилагани от тях в случаите, посочени в член 300 с цел да предоставят на земеделците с фиксирана ставка да приспадат до една фиксирана ставка начисления ДДС вър­ху суровините;

(8) „компенсация с еднаква ставка” ще означава сумата, получена при прилага­не на компенсационния процент на еднаква ставка към годишния оборот на зе­ме­делеца с фиксирана ставка в случаите, посочени в член 300.

2.Когато един земеделец обработва, използвайки средства, нормално експ­лоа­ти­рани в земеделско, лесовъдно или рибовъдно предприятие, продукти, полу­че­ни основно от неговата селскостопанска продукция, такива преработвателни дейности, ще се разглеждат като земеделски производствени дейности, както са посочени в Анекс VІІ.

 

Член 296

1.Когато приложението на нормалните ДДС споразумения, или на специалния план, регламентиран в глава 1, има вероятност да предизвика затруднения, по отношение на земеделците страните-членки могат да приложат, в съответст­вие с тази глава, план с еднаква ставка, предназначен да компенсира начисления ДДС върху покупките на стоки и услуги, извършени от земеделците с фиксира­ни ставки.

2.Всяка страна-членка може да изключи от плана с еднаква ставка определени категории земеделци, както и земеделци, за които прилагането на обичайните ДДС споразумения, или на опростените процедури, регламентирани в член 281, не е вероятно да породят административни затруднения.

3.Всеки земеделец с фиксирана ставка може да избира, в съответствие с пра­ви­лата и условията, които ще бъдат определени от всяка страна-членка, при­ла­гане на нормалните ДДС споразумения или, какъвто може да бъде слу­чаят, оп­ростените процедури, регламентирани в член 281.

 

Член 297

Страните-членки, когато е необходимо, ще фиксират компенсационните про­цен­ти на еднаквата ставка. Те могат да фиксират променливи проценти за ле­со­въдство и за различните подразделения на земеделието и рибовъдството.

Преди да ги приложат страните-членки ще уведомят Комисията за ком­пен­са­цион­ните проценти на ед­наквата ставка, фиксирани в съотетствие с първия па­раграф.

 

Член 298

Компенсационните проценти на еднаквата ставка ще се изчисляват на базата на макроикономическите статистически данни за земеделците с фиксирана ставка за предходните три години.

Процентите могат да бъдат закръгляни до най-близката половин точка. Страни­те-членки също така могат да намалят такива проценти до нулева ставка.

 

Член 299

Компенсационните проценти на еднаквата ставка не могат да се прилагат за получаване от земеделците с фиксирана ставка на възстановявания, по-големи от начисления върху суровините ДДС.

 

Член 300

Компенсационните проценти на еднаквата ставка ще се прилагат за цените, без ДДС, на следните стоки и услуги:

(1) земеделски продукти, доставяни от земеделците с фиксирана ставка на об­лагаеми лица, различни от тези, включени в този план с еднаква ставка в стра­на­та-членка, в която се доста­вят тези продукти,;

(2) земеделски продукти, доставяни от земеделци с фиксирана ставка, в съот­ветствие с условията, посочени в член 138, на необлагаеми юридически лица, чиито вътрешнообщностни придобивки на стоки подлежат на облагане с ДДС съгласно член 2(1)(б), в страната-членка, в която приключват експедицията или транспортът на тези стоки;

(3) земеделски услуги, доставяни от земеделци с фиксирана ставка на обла­гае­ми лица, различни от тези, включени в този план с еднаква ставка в страната, в коя­то са доставени тези услуги.

 

Член 301

1.В случая на доставка на земеделски продукти или земеделски услуги, посо­че­ни в член 300, страните-членки ще регламентират, че компенсациите за еднак­ва ставка трябва да се платят или от клиента, или от държавните власти.

2.По отношение на всяка доставка на земеделски продукти или на земеделски услуги, различни от тези, посочени в член 300, ще се счита, че компенсацията за еднаква став­ка ще трябва да се плати от клиента.

 

Член 302

Ако земеделец с фиксирана ставка има право на компенсация за еднаква став­ка, той няма да има право на приспадане на ДДС по отношение на дейности, включени в този план за еднаква ставка.

 

Член 303

1.Когато облагаемият клиент плаща компенсацията за еднаква ставка съгласно член 301(1), той ще има право, в съответствие с условията, определени в чле­но­ве 167, 168 и 169 и членове 173 до 177 и процедурите, определени от стра­ни­те-членки, да приспадат компенсационната сума от ДДС, който той трябва да плати в страната-членка, в която са извършени неговите облагаеми сделки.

2.Страните-членки ще възстановяват на клиента сумата на компенсацията за еднаква ставка която той е платил по отношение на някоя от следните сделки:

(а) доставката на земеделски продукти, извършена в съответствие с условията, определени в член 138, към облагаеми лица, или към необлагаеми юридичес­ки лица, действащи като такива в друга страна-членка, на територията на която техните вътрешнообщностни придобивки на стоки подлежат на облагане с ДДС съгласно член 2(1)(б);

(б) доставката на земеделски продукти, извършена в съответствие с условията, определени в членове 146, 147, 148 и 156, член 157(1)(б) и членове 158, 160 и 161, към облагаем клиент, установен извън Общността, дотолкова, доколкото продуктите са използвани за целите на сделки, упоменати в член 169(а) и (б) или за целите на доставки на услуги, които се счита, че се извършват на тери­торията на страната-членка, в която е установен клиентът, и по отношение на които ДДС подлежи на плащане само от клиента съгласно член 196;

(в) доставката на земеделски услуги към облагаем клиент, установен в Общ­ност­та, но в друга страна-членка или към облагаем клиент, установен извън Общността дотолкова, доколкото услугите са използвани от клиента за целите на сделките, упоменати в член 169(а) и (б) или за целите на доставки на услуги, които се счита че се извършват на територията на страната-членка, в която е установен клиентът и по отношение на които ДДС подлежи на плащане само от клиента съгласно член 196.

2.Страните-членки могат да определят начина, по който ще се извършват възс­тановяванията, регламентирани в параграф 2. По-специално, те могат да при­ла­гат разпоредбите на Директиви 79/1072/ЕИО и 86/560/ЕИО.

 

Член 304

Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да контролират пла­щанията на компенсациите за еднакви ставки на фермерите с фиксирана став­ка.

 

Член 305

Всеки път, когато страните-членки прилагат този план с еднаква ставка, те ще предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че доставката на зе­меделски продукти между страните-членки, извършвана в съответствие с усло­вията, определени в член 33, е обложена по един и същи начин ако е извърше­на от земеделец с фиксирана ставка или от друго облагаемо лице.

 

ГЛАВА 3

Специален план за туристическите агенти

 

Член 306

1.Страните-членки ще прилагат специален ДДС план, в съответствие с тази гла­ва, за сделки, извършвани от туристически агенти, които извършват сделки с клиен­ти от тяхно собствено име и при предоставяне на туристическите услуги из­ползват доставки на стоки или услуги, предоставяни от други облагаеми ли­ца.

Този специален план няма да се прилага за туристически агенти, когато те дейст­ват само като посредници и за които точка (в) от първия параграф на член 79 за це­лите на изчисляване на облагаемата сума.

2.За целите на тази глава, туроператорите ще се разглеждат като туристически агенти.

 

Член 307

Сделки, извършвани в съответствие с условията, определени в член 306, от ту­ристически агент по отношение на едно пътуване, ще се считат като единична услуга, доставена от туристическия агент на пътника.

Единичната услуга ще бъде облагаема в страната-членка, в която туристичес­кият агент е установил стопанската си дейност или има постоянно седалище, от което извършва доставката на услуги.

 

Член 308

Облагаемата сума и цената без ДДС, по смисъла на точка (8) на член 226, по от­­ношение на единичната услуга, предоставена от туристическия агент ще бъ­де печалбата на туристическия агент, или с други думи, разликата между об­ща­та сума, без ДДС, която трябва да бъде платена от пътника и действителните разходи на туристическия агент за доставките на стоки или услуги, предос­та­ве­ни му от други облагаеми лица, когато тези сделки са за пряко потребление от пътника.

 

Член 309

Ако сделки, възложени от туристическия агент на други облагаеми лица, са из­вършени от такива лица извън територията на Общността, доставката на услу­ги, извършена от туристическия агент, ще се разглежда като посредническа дей­ност, освободена съгласно член 153.

Ако сделките са извършени и в Общността, и извън нея, само част от услугата на туристическия агент, свързана със сделките извън Общността, може да бъ­де освободена.

 

Член 310

ДДС, начислен на туристическия агент от други облагаеми лица по отношение на сделки, които са упоменати в член 307 и които не са за пряко потребление от пътника, няма да подлежи на приспадане или възстановяване в която и да е страна-членка.

 

ГЛАВА 4

Специални разпоредби за стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики

 

Част 1

Определения

 

Член 311

1.За целите на тази глава и без да се пренебрегват други Общностни разпо­ред­би, ще се прилагат следните определения:

(1) „стоки втора употреба” ще означават движима материална собственост, коя­то е годна за по-нататъшна употреба такава каквато е, или след ремонт, раз­лич­на от произведения на изкуството, колекционерски предмети или антики и различна от благородни метали или скъпоценни камъни, както са дефинирани от страните-членки;

(2) „произведения на изкуството” ще означават предметите, изброени в Анекс ІХ, част А;

(3) „колекционерски предмети” ще означават предметите, изброени в Анекс ІХ, част Б;

(4) „антики” ще означават предметите, изброени в Анекс ІХ, част В;

(5) „облагаем търговец” ще означава всяко облагаемо лице, което, в процеса на икономическата си дейност и с оглед на препродажба закупува, или прилага за целите на стопанската си дейност, или внася, стоки втора употреба, произведе­ния на изкуството, колекционерски предмети или антики, независимо дали това облагаемо лице действа от свое име или за сметка на друго лице съгласно до­го­вор, въз основа на който при покупка или продажба се плаща комисионна;

(6) „организатор на продажба на публичен търг” ще означава всяко облагаемо лице, което, в процеса на стопанската си дейност, предлага стоки за продажба на публичен търг с оглед прехвърлянето им на лицето, предложило най-висо­ка­та цена;

(7) „доверител на организатор на продажба на публичен търг” ще означава вся­ко лице, което прехвърля стоки на организатор на продажба на публичен търг съгласно договор, въз основа на който при продажба се плаща комисионна.

2.Страните-членки не е необходимо да разглеждат като произведения на из­куст­вото предметите, изброени в точки (5), (6) и (7) на Анекс ІХ, Част А.

3.Договорът, по силата на който се плаща комисионна върху продажбата, упо­мената в точка (7) на параграф 1, трябва да посочва, че организаторът на про­даж­бата трябва да представи стоките на публичния търг от свое име, но за смет­ка на неговия доверител, и че той трябва да прехвърли стоките от свое име, но за сметка на принципала, на лицето, предложило най-висока цена на публичния търг.

 

Част 2

Специални разпоредби за облагаеми търговци

 

Подсекция 1

Пределна схема

 

Член 312

За целите на тази подсекция ще се прилагат следните определения:

(1) „продажна цена” ще означава всичко, което представлява възнаграж­де­ние, получено или което трябва да се получи от облагаемия търговец от клиента или от трета страна, включително субсидиите, пряко свързани със сделката, да­нъци, мита, такси и налози и инцидентни разходи като комисионни, за опа­ков­ка, транспорт и застраховка, начислени от облагаемия търговец на клиента, но без сумите, упоменати в член 79;

(2) „покупна цена” ще означава всичко, което представлява възнаграждението, за целите на точка (1), получено или което трябва да получи от облагаемото ли­це неговият доставчик.

 

Член 313

1.По отношение на доставката на стоки втора употреба, произведения на из­куст­вото, колекционерски предмети или антики, извършвани от облагаеми тър­говци, страните-членки ще прилагат един специален план за облагане на мар­жа на печалбата, получена от облагаемия дилър в съответствие с разпоредби­те на тази подсекция.

2.В очакване въвеждането на окончателните споразумения, упоменати в член 402, планът, упоменат в параграф 1 на този член, няма да се прилага за дос­тав­ката на нови превозни средства, извършена в съответствие с условията, по­сочени в член 138(1) и (2)(а).

 

Член 314

Пределната схема ще се прилага за доставката от облагаем търговец на сто­ки втора употреба, произведения на изкуството или антики, когато тези стоки са му били доставени в Общността от следните лица:

(а) необлагаемо лице;

(б) друго облагаемо лице, дотолкова, доколкото доставката на стоки от това дру­го облагаемо лице е освободена съгласно член 136;

(в) друго облагаемо лице, дотолкова, доколкото доставката на стоки от това об­лагаемо лице е обхваната от освобождаването за малки предприятия, регла­ментирано в членове 282 до 292 и включва основни средства;

(г) друг облагаем търговец, дотолкова, доколкото ДДС е бил начислен върху дос­тавката на стоки от този друг облагаем търговец в съответствие с предел­на­та схема.

 

Член 315

Облагаемата сума по отношение доставката на стоки, както е упомената в член 314, ще бъде маржа на печалбата, получена от облагаемия търговец, минус ДДС, свързан с маржа на печалбата.

Маржът на печалбата на облагаемия дилър ще бъде равен на разликата между продажната цена, начислена от облагаемия дилър, и покупната цена на стоки­те.

 

Член 316

1.Страните-членки ще предоставят на облагаемите търговци правото на опция за прилагане на маржиналния план за следните сделки:

(а) доставката на произведения на изкуството, колекционерски предмети или ан­тики, които търговецът сам е внесъл;

(б) доставката на произведения на изкуството, доставени на облагаемия тър­го­вец от техните създатели или от техните наследници;

(в) доставката на произведения на изкуството, доставени на облагаемия тър­го­вец от облагаемо лице, различно от облагаем търговец, когато спрямо тази дос­тавка е била приложена намалената ставка съгласно член 103.

2.Страните-членки ще определят подробни правила за упражняване на опция­та, регламентирана в параграф 1, която във всички случаи ще обхваща период от поне две календарни години.

 

Член 317

Ако един облагаем търговец упражнява опцията по член 316, облагаемата сума ще се определи в съответствие с член 315.

По отношение на доставката на произведения на изкуството, колекционерски предмети или антики, които облагаемият търговец сам е внесъл, продажната це­на, която трябва да се вземе предвид при изчисляване маржа на печалбата, ще бъде равна на облагаемата сума по вноса, определена в съответствие с членове 85 до 89, плюс дължимия или платен при вноса ДДС.

 

Член 318

1.С цел опростяване процедурата по събиране на данъка и след консултиране с ДДС Комитета, страните-членки могат да регламентират, че за определени сделки или за определени категории облагаеми търговци, облагаемата сума по отношение на доставките на стоки, обект на маржиналния план, трябва да се оп­ределя за всеки данъчен период, през който облагаемият търговец трябва да позава ДДС декларацията, упомената в член 250.

В случай, че такава разпоредба е съставена в съответствие с първия под­па­раг­раф, облагаемата сума по отношение на доставките на стоки, за които се при­ла­га същата ставка на ДДС, ще бъде целият марж на печалбата, направена от облагаемия търговец без сумата на ДДС, свързана с този маржин.

2.Целият марж на печалбата ще бъде равен на разликата между следните две суми:

(а) общата стойност на доставките на стоки, предмет на маржиналния план и из­вършени от облагаемия търговец през време на данъчния период, включен в декларацията, или с други думи, сумата от продажните цени;

(б) общата стойност на покупките на стоки, както е упоменато в член 314, из­вър­шени от облагаемия търговец през време на данъчния период, включен в декларацията, или с други думи, сумата от покупните цени.

3.Страните-членки ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че облагаемите търговци, упоменати в параграф 1 не могат да се възползват от неоправдано преимущество или да претърпяват неоправдани щети.

 

Член 319

Облагаемият търговец може да прилага нормалните ДДС споразумения за вся­ка доставка, включена в маржиналния план.

 

Член 320

1.Когато облагаемият търговец прилага нормалните ДДС споразумения за дос­тавката на произведения на изкуството, колекционерски предмети или антики, които той сам е внесъл, той ще има право да приспада от ДДС, който тряб­ва да плати и дължимия или платен ДДС по вноса.

Когато облагаемият дилър прилага нормалните ДДС споразумения за достав­ка­та на произведение на изкуството, доставено му от неговия създател или от нас­ледниците на създателя, или от облагаемо лице, различно от облагаем тър­говец, той ще има право да приспадне от ДДС, който трябва да плати, дължи­мия или платен по отношение на доставеното му произведение на изкуството ДДС.

2.Правото на приспадане възниква в момента, в който дължимия върху дос­тав­ка­та ДДС, по отношение на който облагаемият дилър избира прилагането на нормалните ДДС споразумения, стане изискуем.

 

Член 321

Ако е извършена в съответствие с условията, посочени в членове 146, 147, 148 или 151, доставката на стоки втора употреба, произведения на изкуството, ко­лекционерски предмети или антики, предмет на маржиналния план, ще бъдат освободени.

 

Член 322

Дотолкова, доколкото стоките се използват за целите на доставки, извършени от него и предмет на маржиналния план, облагаемият търговец не може да приспада следния ДДС, който той е длъжен да плати:

(а) ДДС, дължим или платен по отношение на произведения на изкуството, ко­лекционерски предмети или антики, които той е внесъл сам;

(б) ДДС, дължим или платен по отношение на произведения на изкуството, кои­то са му били, или трябва да му бъдат доставени от техния създател или не­го­вите наследници;

(в) ДДС, дължим или платен по отношение на произведения на изкуството, които са му били, или трябва да му бъдат, доставени от облагаемо лице, раз­лич­но от облагаем търговец.

 

Член 323

Облагаеми лица не могат да приспадат от ДДС, който те трябва да платят ДДС, дължим или платен по отношение на стоки, които са били, или трябва да им бъ­дат, доставени от облагаем търговец, дотолкова, доколкото доставката на те­зи стоки от облагаемия търговец е предмет на маржиналния план.

 

Член 324

Когато облагаемият търговец прилага и нормалните ДДС споразумения, и мар­жиналния план, той трябва да посочва отделно в отчетите си сделките, попа­да­щи под всяко от тези споразумения, в съответствие с правилата, определени от страните-членки.

 

Член 325

Облагаемият търговец не може да въвежда отделно върху фактурите, които издава, ДДС, свързан с доставки на стоки, за които той прилага маржиналния план.

 

Подсекция 2

Преходни разпоредби за превозни средства втора употреба

 

Член 326

Страните-членки, които, към 31 декември 1992 година, са прилагали специални данъчни споразумения, различни от маржиналния план, за доставки от обла­гае­ми дилъри на превозни средства втора употреба могат, до влизане в сила на окончателните споразумения, упоменати в член 402, да продължат да при­ла­гат тези споразумения дотолкова, доколкото те отговарят, или са пригодени да отговарят на условията, определени в тази подсекция.

Дания е упълномощена да въведе данъчни споразумения, както е упоменато в първия параграф.

 

Член 327

1.Тези преходни разпоредби ще се прилагат за доставки на превозни средства втора употреба, извършвани от облагаеми търговци и съгласно маржиналния план

2.Тези преходни разпоредби няма да се прилагат за доставката на нови пре­воз­ни средства, извършвани в съответствие с условията, посочени в член 138(1) и (2)(а).

3.За целите на параграф 1, сухопътните превозни средства, плавателните съ­до­ве и летателните апарати, упоменати в точка (а) на член 2(2), ще се разглеж­дат като „превозни средства втора употреба, когато те са стоки втора употреба, които не отговарят на условията, необходими да се разглеждат като нови пре­возни средства.

 

Член 328

Дължимият по отношение на всяка доставка, упомената в член 327, ДДС ще бъ­де равен на сумата на ДДС, която би била дължима, ако тази доставка би била обект на нормалните ДДС споразумения, без сумата на ДДС, което се счита за включен в покупната цена на новите превозни средства от страна на данъчно задължения търговец.

 

Член 329

Включения от облагаемия търговец в покупната цена на превозните средства ДДС, ще се изчислява по следния начин:

(а) покупната цена, която ще се взима предвид, ще бъде покупната цена по сми­съла на точка (2) на член 312;

(б) тази покупна цена, платена от облагаемия търговец, ще се счита че включва ДДС, който би бил дължим, ако доставчика на облагаемия търговец беше при­ло­жил по отношение на доставката нормалните ДДС споразумения;

(в) ставката, която трябва да се вземе под внимание, ще бъде ставката, приложима, съгласно член 93, в страната-членка, на чиято територия се счита, че се намира, както е определено в съответствие с членове 31 и 32, мястото на доставка към облагаемия търговец.

 

Член 330

Дължимия по отношение на всяка доставка на превозни средства, както е упо­менато в член 327(1), ДДС, определен в съответствие с член 328 не може да бъде по-малък от сумата на ДДС, която би била дължима, ако тази доставка бе­ше обект на маржиналната схема.

Страните-членки могат да предвидят, че ако доставката е обект на маржи­нал­ния план, маржът не може да бъде по-малък от 10% от продажната цена по сми­съла на точка (1) на член 312.

 

Член 331

Облагаемите лица не могат да приспадат от ДДС, който те трябва да плащат, дължим или платен ДДС по отношение на превозни средства втора употреба, доставени му от облагаем търговец дотолкова, доколкото доставката на тези стоки от облагаемия търговец, подлежи на облагане с ДДС в съответствие с те­зи преходни споразумения.

 

Член 332

Във фактурите, които издава, облагаемият търговец не може да посочва от­дел­но ДДС, свързан с доставки, за които той прилага тези преходни споразуме­ния.

 

Част 3

Специални споразумения за продажби на публичен търг

 

Член 333

1.Страните-членки могат, в съответствие с разпоредбите в тази част, да прила­гат специални споразумения за облагане маржа на печалбата, получен от ор­га­низатор на продажба на публичен търг по отношение на доставката на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети или ан­тики от този организатор, действащ от свое собствено име и за сметка на лица­та, упоменати в член 334, съгласно договор, по силата на който, при продажба­та на тези стоки на публичен търг, се плаща комисионна.

2.Споразуменията, упоменати в параграф 1, няма да се прилагат за доставка­та на нови превозни средства, извършена в съответствие с условията, посочени в член 138(1) и (2)(а).

 

Член 334

Тези специални споразумения ще се прилагат за доставки, извършени от орга­низатор на продажба на публичен търг, действащ от свое собствено име, за смет­ка на едно от следните лица:

(а) необлагаемо лице;

(б) друго облагаемо лице дотолкова, доколкото доставката на стоки, извършена от това облагаемо лице съгласно договор, по силата на който при про­дажба се плаща комисионна, е освободена съгласно член 136;

(в) друго облагаемо лице дотолкова, доколкото доставката на стоки, извършена от това облагаемо лице съгласно договор, по силата на който при продажба се плаща комисионна, е обхванат от освобождаването за малки предприятия, рег­ламентирано в членове 282 до 292 и включва средства за производство;

(г) облагаем търговец, дотолкова, доколкото доставката на стоки, извършена от този облагаем търговец съгласно договор, по силата на който при продажба се плаща комисионна, е обект на ДДС в съответствие с маржиналния план.

 

Член 335

Доставката на стоки към облагаемо лице, което е организатор на продажба на публичен търг, ще се счита, че се извършва, когато се извършва продажбата на тези стоки на публичен търг.

 

Член 336

Облагаемата сума по отношение на всяка доставка на стоки, упомената в тази част, ще бъде общата сума, фактурирана, в съответствие с член 339, на купу­ва­ча от организатора на публичния търг, намалена със следното:

(а) чистата сума, платена, или която трябва да бъде платена от организатора на продажбата на публичен търг на неговия доверител, както е определена в съответствие с член 337;

(б) сумата на ДДС, която трябва да бъде платена от организатора на продажба­та на публичен търг по отношение на неговата доставка.

 

Член 337

Чистата сума, която е платена или трябва да бъде платена от организатора на продажбата на публичен търг на неговия доверител, ще бъде равна на разли­ка­та между аукционната цена на стоките и сумата на комисионната, получена от организатора на продажбата на публичния търг от принципала, съгласно дого­во­ра по силата на който при продажба се плаща комисионна.

 

Член 338

Организаторите на продажб на публичен търг, които доставят стоки в съот­ветст­вие с условията, определени в членове 333 и 334, в отчетите си трябва да посочват, в разчетни сметки:

(а) сумите, получени или които трябва да бъдат получени от купувача на стоки­те;

(б) сумите, изплатени, или които трябва да бъдат изплатени на продавача на стоките.

Сумит, упоменати в първия параграф, трябва да бъдат надлежно потвърдени.

 

Член 339

Организаторът на продажба на публичен търг трябва да издаде на купувача фактура, изброяваща подробно:

(а) аукционната цена на стоките;

(б) данъците, митата, налозите и таксите;

(в) инцидентните разходи, като комисионна, разходи за опаковка, транспорт и застраховка, начислени от организатора на купувача на стоките.

Фактурата, издадена от организатора на продажбата на публичен търг не тряб­ва да посочва отделно какъвто и да е ДДС.

 

Член 340

1.Организаторът на продажба на публичен търг, на когото стоките са били прех­върлени съгласно договор по силата на който при продажба на публичен търг се плаща комисионна, трябва да издаде отчет на своя доверител.

Отчетът, издаден от организатора на продажбата на публичен търг, трябва да посочва отделно сумата на сделката, или с други думи, аукционната цена на стоките без сумата на комисионната, получена или трябва да бъде получена от доверителя.

2.Отчетът, издаден в съответствие с параграф 1, ще служи като фактура, която доверителят, ако е облагаемо лице, трябва да издаде на организатора на про­дажбата на публичен търг в съответствие с член 220.

 

Член 341

Страните-членки, които прилагат споразуменията, регламентирани в тази част, също така ще прилагат тези споразумения за доставки на превозни средства втора употреба, както са дефинирани в член 327(3), извършени от организатор на продажба на публичен търг, действащ от свое собствено име съгласно до­го­вор, по силата на който при продажбата на тези стоки на публичен търг се пла­ща комисионна, за сметка на облагаем търговец, дотолкова, доколкото този об­лагаем търгове би подлежал на облагане с ДДС в съответствие с преходните разпоредби за превозните средства втора употреба.

 

Част 4

Мерки за предотвратяване на изкривяване на конкуренцията и на избягване на данъчно облагане

 

Член 342

Страните-членки могат да предприемат мерки, касаещи правото на приспада­не с цел да гарантират, че облагаемите търговци, включени в специални споразу­ме­ния, както е регламентирано в част 2, не се възползват от неоправдано пре­имущество или не не понасят неоправдани щети.

 

Член 343

Действайки единодушно върху предложение от Комисията, Съветът може да разреши на страните-членки да въведат специални мерки за борба с избягване на данъчното облагане, съгласно които дължимия по силата на маржиналния план ДДС не може да бъде по-малък от сумата на ДДС, която би се дължала, ако маржът на печалбата беше равен на определен процент от продажната це­на.

Процентът от продажната цена ще бъде фиксиран като се имат предвид нор­малните маржове на печалбата, получавани от икономическите участници във въпросния сектор.

 

ГЛАВА 5

СПАЦИАЛЕН ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ЗЛАТО

 

Част 1

Общи разпоредби

 

Член 344

1.За целите на тази Директива и без да се пренебрегват другите разпоредби на Общността, „инвестиционно злато” ще означава:

(1) злато, във формата на кюлче или блокче с тегла, приети на пазара на злат­ни кюлчета, с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни, обезпечени или не с ценни книжа;

(2) златни монети с чистота равна на или по-голяма от 900 хилядни и сечени след 1800 година, които са или са били законно платежно средство в страната на произход, и са нормално продадени на цена, която не превишава пазарната стойност на златото, съдържащо се в тях, с повече от 80%.

2.Страните-членки могат да изключат от този специален план малки кюлчета или блокчета с тегло 1 г или по-малко.

3.За целите на тази Директива, монетите, упоменати в точка (2) на параграф 1 няма да се разглеждат като продадени с нумизматична стойност.

 

Член 345

Започвайки от 1999 година, всяка страна-членка ще информира Комисията, до 1 юли всяка година, за монетите, отговарящи на критериите, определени в точка (2) на член 344(1), които се търгуват в тази страна-членка. Комисията, пре­ди 1 декември всяка година, ще публикува подробен списък на тези монети в серия „С” на Официалния Дневник на Европейския Съюз. Ще се счита, че мо­не­ти, включени в публикувания списък, отговарят на този критерий през цяла­та година, за която е публикуван списъкът.

 

Част 2

Освобождаване от ДДС

 

Член 346

Страните-членки ще освобождават от ДДС доставката, вътрешнообщностната придобивка и вноса на инвестиционно злато, включително инвестиционно зла­то, представено от сертификати за разпределено или неразпределено злато или търгувано по златни сметки, и включващо по-специално златни заеми и за­мени, включващи право на собственост или претенции по отношение на ин­вес­ти­цион­ното злато, както и сделки, касаещи инвестиционно злато, включващи фю­чърс­ни и форуърдни договори, водещи до прехвърляне правото на собстве­ност или претенции по отношение на инвестиционното злато.

 

Член 347

Страните-членки ще освобождават услугите на посредници, които действат от името и за сметка на друго лице, когато участват в доставката на инвестицион­но злато за техния доверител.

 

Част 3

Опция за облагане

 

Член 348

Страните-членки ще разрешат на облагаеми лица, които произвеждат инвес­ти­ционно злато или преобразуват злато в инвестиционно, правото на опция за об­лагане на доставките на инвестиционно злато на друго облагаемо лице, което в противен случай би било освободено съгласно член 346.

 

Член 347

1.Страните-членки могат да разрешат на облагаеми лица, които в процеса на тяхната стопанска дейност, нормално доставят злато за индустриални цели, правото на опция за облагане на доставките на златни кюлчета или блокчета, както е упоменато в точка (1) на член 344(1), на друго облагаемо лице, което в противен случай би било освободено съгласно член 346.

2.Страните-членки могат да ограничат обхвата на опцията, регламентирана в параграф 1.

 

Член 350

Когато доставчикът е упражнил правото по членове 348 и 349 на опция за облагане, страните-членки ще разрешат на посредника да избере опцияза об­ла­гане на услугите упоменати в член 347.

 

Член 351

Страните-членки ще определят подробни правила за упражняването на опции­те, регламентирани в тази част, и ще информират надлежно Комисията.

 

Част 4

Сделки на регулирания пазар на златни кюлчета

 

Член 352

Всяка страна-членка може, след консултиране с ДДС Комитета, да приложи ДДС по отношение на специфични сделки, свързани с инвестиционно злато, кои­то се извършват в тази страна-членка, между облагаеми лица, които са чле­нове на пазара на златни кюлчета, регулиран от въпросната страна-членка или между едно такова облагаемо лице и друго облагаемо лице, което не е член на този пазар. Страната-членка, обаче, не може да прилага ДДС по отношение на доставки, извършени в съответствие с условията, посочени в член 138 или по отношение на износа на инвестиционно злато.

 

Член 353

Страните-членки, които, съгласно член 352, облагат сделки между облагаеми лица, които са членове на един регулиран пазар на златни кюлчета, за целите на опростяването, ще разрешават преустановяване на събиране на данъците и освобождаване на облагаемите лица от задължения за водене на счетоводст­во по отношение на ДДС.

 

Част 5

Спациални права и задължения на търговците на инвестиционно злато

 

Член 354

Когато една последваща доставка на инвестиционно злато е освободена съг­лас­но тази глава, облагаемото лице ще има право да приспадне следното:

(а) ДДС, дължим или платен по отношение на инвестиционно злато, доставено му от лице, което е упражнило правото на опция по членове 348 и 349 или му е доставено в съответствие с част 4;

(б) ДДС, дължим или платен по отношение на доставка за него, или по отно­ше­ние на вътрешнообщностна придобивка или внос, извършен от него, на злато, различно от инвестиционно, което впоследствие е преобразувано от него или за негова сметка в инвестиционно;

(в) ДДС, дължим или платен по отношение на услуги, доставени му и състоя­щи се в промяна на форма, тегло или чистота на злато, включително инвести­цион­но злато.

 

Член 355

Облагаеми лица, които произвеждат инвестиционно злато или преобразуват злато в инвестиционно, ще имат право да приспадат ДДС, дължим или платен от тях по отношение на доставката, вътрешнообщностната придобивка или вно­са на стоки или услуги, свързани с производството или преобразуването на то­ва злато, тъй както ако последващата доставка на злато, освободена съгласно член 346, би била обложена.

 

Член 356

1.Страните-членки ще гарантират, че търговците на инвестиционно злато, ка­то минимум, ще водят сметки за всички основни сделки с инвестиционно злато и ще съхраняват документите, които ще дават възможност за иднетифициране на клиентите в такива сделки.

Търговците ще съхраняват информацията, упомената в първия подпараграф за период от поне пет години.

2.Страните-членки могат да приемат еквивалентни задължения в съответствие с мерките, приети съгласно други закони на Общността, такива като Директива 2005/60/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно предотвратяването на финансовата система за целите на пране на па­ри и финансиране[13] на тероризма, за да изпълнят изискванията на параграф 1.

3.Страните-членки могат да определят задължения, които са по-строги, особе­но по отношение на водене на специални дневници или специални изисквания за счетоводна отчетност.

 

ГЛАВА 6

Специален план за неустановени облагаеми лица, доставящи електронни услуги на необлагаеми лица

 

Част 1

Общи разпоредби

 

Член 357

Тази глава ще се прилага до 31 декември 2006 година.

 

Член 358

За целите на тази глава и без да се пренебрегват други разпоредби, ще се при­ла­гат следните определения:

(1) „неустановено облагаемо лице” ще означава облагаемо лице, което не е ус­та­новило стопанската си дейност на територията на Общността, и което няма пос­тоянно седалище там и за което няма изискване да бъде идентифицирано съгласно член 214;

(2) „електронни услуги” или „услуги, доставени по електронен път” ще означават услугите, упоменати в точка (к) на член 56(1);

(3) „страна-членка на идентификация” ще означава страната-членка, която неустановеното облагаемо лице избира да определи, когато започва сто­панс­ка­та си дейност на територията на Общността като облагаемо лице в съот­ветст­вие с разпоредбите на тази глава;

(4) „страна-членка на потребление” ще означава страната-членка, в която, съг­лас­но член 57, се счита, че се извършва доставката на електронни услуги;

(5) „ДДС декларация” ще означава декларацията, необходима за определяне на ДДС, дължим във всяка страна-членка.

 

Част 2

Специален план за услугите, доставяни по електронен път

 

Член 359

Страните-членки ще разрешат на всяко неустановено облагаемо лице, дос­та­вя­що електронни услуги на необлагаемо лице, което е установено в една страна-членка, или е регистрирано с постоянен адрес или обичайно пребивава в една страна-членка, да използва този специален план. Този план се прилага за всички електронни услуги, доставени в Общността.

 

Член 360

Неустановеното облагаемо лице ще съобщи в страната-членка на идентифи­ка­ция започването или прекратяването на неговата дейност като облагаемо лице, или промяната на тази дейност по такъв начин, че тя повече не отговаря на условията, необходими за прилагането на този план. Той ще съобщава тази ин­формация по електронен път.

 

Член 361

1.Информацията, която неустановеното облагаемо лице трябва да предоста­ви на страната-членка на идентификация, когато започва облагаема дейност, тряб­ва да съдържа следните подробности:

(а) име;

(б) пощенски адрес;

(в) електронен адрес, включително интернет страница;

(г) национален данъчен номер, ако има такъв;

(д) декларация, че лицето не е идентифицирано за целите на ДДС в Общност­та.

2.Неустановеното облагаемо лице ще уведомява страната-членка на иденти­фи­ка­ция за всички промени в предоставената информация.

 

Член 362

Страната-членка на идентификация ще предостави на неустановеното обла­гае­мо лице индивидуален идентификационен ДДС номер и ще го уведоми за то­зи номер по електронен път. На базата на информацията, използвана за тази идентификация, страната-членка на потребление може да прибегне до нейните собствени идентификационни системи.

 

Член 363

Страната-членка на идентификация ще заличи неустановеното облагаемо лице от идентификационния регистър в следните случаи:

(а) ако уведоми тази страна-членка, че той повече не доставя електронни услу­ги;

(б) ако може по друг начин да се приеме, че облагаемата му стопанска дейност е прекратена;

(в) ако той повече не отговаря на условията, необходими за използването на то­зи специален план;

(г) ако той постоянно не успява да изпълни разпорежданията, свързани с този спе­циален план.

 

Член 364

Неустановеното облагаемо лице ще подава по електронен път в страната-член­ка на идентификация ДДС декларация за всяко тримесечие, независимо дали са доставени електронни услуги или не. ДДС декларацията трябва да бъде по­дадена в рамките на 20 дни след края на данъчния период, обхванат от декла­рацията.

 

Член 365

ДДС декларацията ще трябва да посочва идентификационния номер и, за всяка страна-членка на потребление, в която е дължим ДДС, общата стойност, без ДДС, на доставките на електронни услуги, извършени през време на данъчния период и общата сума на съответстващия ДДС. В декларацията също така тряб­ва да бъдат посочени приложимите ставки на ДДС и общия дължим ДДС.

 

Член 366

1.ДДС декларацията ще се изготвя в евро.

Страните-членки, които не са приели еврото, могат да изискват декларацията да бъде изготвена в тяхната национална валута. Ако доставките са били из­вър­шени в други валути, неустановеното облагаемо лице, за целите на попълване на ДДС декларацията ще използва обменния курс, приложим в последния ден от данъчния период.

2.Конверсията ще бъде извършена посредством прилагане на обменните кур­со­ве, публикувани от Европейската Централна Банка за този ден или, ако няма публикация в този ден, на следващия ден на публикуване.

 

Член 367

Неустановеното облагаемо лице ще плати ДДС при подаване на ДДС декла­ра­ция­та.

Плащането ще бъде извършено по банкова сметка, деноминирана в евро, посо­чена от страната-членка на идентификация. Страните-членки, които не са прие­ли еврото, могат да изискват плащането да бъде извършено по банкова сметка, деноминирана в тяхна национална валута.

 

Член 368

Неустановеното облагаемо лице, възползващо се от този специален план, не може да приспада ДДС съгласно член 168 на тази Директива. Въпреки член 1(1) на Директива 86/560/ЕИО, на въпросното облагаемо лице ще бъде възстановен ДДС в съответствие с посочената Директива. Членове 2(2) и (3) и член 4(2) на Директива 86/560/ЕИО няма да се прилагат за възстановявания, свързани с електронните услуги, включени в този специален план.

 

Член 369

1.Неустановеното облагаемо лице ще води записи на сделките, включени в то­зи специален план. Тези записи трябва да бъдат достатъчно подробни, за да предоставят възможност на данъчните власти в страната-членка на потребле­ние да проверят дали ДДС декларацията е вярна.

2.При поискване, записите, упоменати в параграф 1, трябва да бъдат пре­дос­та­ве­ни по електронен път на страната-членка на идентификация и на страната-членка на потребление.

Тези записи трябва да бъдат съхранявани за период от десет години от края на годината, през която е извършена сделката.

 

РАЗДДЕЛ ХІІІ

ДЕРОГАЦИИ

 

ГЛАВА 1

Дерогации, прилагани до приемане на окончателни споразумения

 

Част 1

Дерогации за страните, които са били членки на Общността към 1 януари 1978 година

 

Член 370

Страните-членки, които, към 1 януари 1978 година, са облагали сделките, изб­роени в Анекс Х, Част А, могат да продължат да облагат тези сделки.

 

Член 371

Страните-членки, които към 1 януари 1978 година, са освобождавали сделките, изброени в Анекс Х, Част В, могат да продължат да освобожзаван тези сделки в съответствие с условията, прилагани в заинтересованата страна-членка към та­зи дата.

 

Член 372

Страните-членки, които към 1 януари 1978 година, са прилагали разпоредби, дерогирайки от принципа за незабавно приспадане, изложена в първия па­раг­раф на член 179 могат да продължат да прилагат тези разпоредби.

 

Член 373

Страните-членки, които към 1 януари 1978 година, са прилагали разпоредби, де­рогирайки от член 28 или от точка (в) на първия параграф на член 79, мо­гат да продължат да прилагат тези разпоредби.

 

Член 374

Чрез дерогация от членове 169 и 309, страните-членки, които, към 1 януари 1978 година, са освобождавали, без приспадане на ДДС, платен на предходния етап, услугите на туристически агенти, както е упоменато в член 309, могат да про­дължат да освобождават тези услуги. Това отклонение ще се прилага също така по отношение на туристическите агенти, действащи от името и за сметка на пътника.

 

Част 2

Дерогации за страните-членки, които са присъединени към Общността след 1 януари 1978 година

 

Член 375

Гърция може да продължи да освобождава сделките, изброени в точки (2), (8), (9), (11) и (12) на Анекс Х, част В, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към 1 януари 1993 година.

 

Член 376

Испания може да продължи да освобождава доставките на услуги, извършвани от автори, изброени в точка (2) на Анекс Х, част В, и сделките, изброени в точки (11) и (12) на Анекс Х, част В, в съответствие с условията, прилагани в тази стра­на-членка към 1 януари 1993 година.

 

Член 377

Португалия може да продължи да освобождава сделките, изброени в точки (2), (4), (7), (9), (10) и (13) на Анекс Х, Част В, в съответствие с условията, при­ла­га­ни в тази страна-членка към 1 януари 1989 година.

 

Член 378

1.Австрия може да продължи да облага сделките, изброени в точка (2) на Анекс Х, част А.

2.Дотогава, докогато същите условия се прилагат в някоя от страните-членки, които са били членке на Общността към 31 декември 1994 година, Австрия може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към деня на нейното присъединяване, да продължи да освобождава следните сделки:

(а) сделките, изброени в точки (5) и (9) на Анекс Х, част В;

(б) с приспадане на ДДС, платен на предходния етап, целия международен път­нически транспорт, извършван по въздух, море или по вътрешни плавателни канали, различни от операции по пътнически транспорт в езерото Констанс.

 

Член 379

1.Финландия може да продължи да облага сделките, изброени в точка (2) на Анекс Х, част А дотогава, докогато същите сделки се облагат в някоя от страни­те-членки, които са били членове на Общността към 31 декември 1994 година.

2.Финландия може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-член­ка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава дос­тавката на услуги от автори, артисти и изпълнители, изброени в точка (2) на Анекс Х, част В, и сделките, изброени в точки (5), (9) и (10) на Анекс Х, част В, дотогава, докогато същите освобождавания се прилагат в някоя от страните-членки, които са били членки на Общността към 31 декември 1994 година.

 

Член 380

Швеция може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава доставката на услуги от автори, артисти и изпълнители, изброени в точка (2) на Анекс Х, част В, и сделките, изброени в точки (1), (9) и (10) на Анекс Х, част В, дотога­ва, докогато същите освобождавания се прилагат в някоя от страните-членки, кои­то са били чренове на Общността към 31 декември 1994 година.

 

Член 381

Чешката Република може, в съответствие с условията, прилагани в тази стра­на-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобожда­ва доставката на услуги от автори, артисти и изпълнители, изброени в точка (2) на Анекс Х, част В, и сделките, изброени в точки (1), (9) и (10) на Анекс Х, част В, дотогава, докогато същото освобождаване се прилага в някоя от страните-членки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година.

 

Член 382

Естония може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава международ­ния транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В, до­тогава, докогато същото освобождаване се прилага в някоя от страните-членки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година.

 

Член 383

Кипър може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава следните сделки:

(а) доставка на земя за строеж, упомената в точка (9) на Анекс Х, част В, до 31 декември 2007 година;

(б) международен транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В, дотогава, докогато същото освобождаване се прилага в някоя от страните-членки, които са били членки на Общността към 31 декември 2007 година.

 

Член 384

Дотогава, докогато същите освобождавания се прилагат в някоя от страните-членки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година, Латвия може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към деня на нейното присъединяване, да продължи да освобождава следните сделки:

(а) доставката на услуги от автори, артисти и изпълнители, както е упоменато в точ­ка (2) на Анекс Х, част В;

(б) международният транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В.

 

Член 385

Литва може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване,  да продължи да освобождава между­на­род­ния транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В, дотолкова, доколкото същото освобождаване се прилага в някоя от страните-членки, който са били членки на Общността към 30 април 2004 година.

 

Член 386

Унгария може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава международ­ния транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В, до­тогава, докогато същото освобождаване се прилага в някоя от страните-член­ки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година.

 

Член 387

Дотогава, докогато същите освобождавания ще се прилагат в някоя от страни­те-членки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година, Мал­та може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към дата­та на нейното присъединяване, да продължи да освобождава следните сдел­ки:

(а) без приспадане на ДДС, платен на предходния етап, доставката на вода от организации, субект на публичното право, както е упоменато в точка (8) на Анекс Х, част В;

(б) без приспадане на ДДС, платен на предходния етап, доставката на сгради и земя за строеж, както е упоменато в точка (9) на Анекс Х, част В;

(в) с приспадане на ДДС, платен на предходния етап, вътрешен пътнически транспорт, международен пътнически транспорт и вътрешен транспорт между островите, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В.

 

Член 388

Полша може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава междуна­род­ния транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В, до­тогава, докогато същото освобождаване се прилага в някоя от страните-член­ки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година.

 

Член 389

Словения може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава между­на­родния транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х част В, дотогава, докогато същото освобождаване се прилага в някоя от страните-членки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година.

 

Член 390

Словакия може, в съответствие с условията, прилагани в тази страна-членка към датата на нейното присъединяване, да продължи да освобождава меж­ду­на­родния транспорт на пътници, както е упоменато в точка (10) на Анекс Х, част В, дотогава, докогато същото освобождаване се прилага в някоя от страните-членки, които са били членки на Общността към 30 април 2004 година.

 

Част 3

 

Разпоредби, общи за части 1 и 2

 

Член 391

Страните-членки, които освобождават сделките, упоменати в членове 371, 375, 376 или 377, член 378(2), член 379(2) или членове 380 до 390 могат да предос­тавят на облагаемите лица правото на избор за облагане на тези сделки.

 

Член 392

Страните-членки могат да регламентират, че при доставката на сгради или на земя за строеж, закупена с цел продажба на дребно от облагаемо лице, за кое­то ДДС върху покупката не е подлежал на приспадане,облагаемата сума ще бъ­де разликата между продажната и покупната цена.

 

Член 393

1.С оглед улесняване прехода към окончателните споразумения, упоменати в член 402, на базата на доклад от Комисията, Съветът ще разгледа положение­то с дерогациите, регламентирани в части 1 и 2, и, действайки в съответствие с член 93 от Договора, ще реши дали някоя от тези или всички дерогации трябва да бъдат премахнати.

2.По силата на окончателните споразумения, ще се облага в страната на отпъ­туване за тази част от пътуването, извършваща се на територията на Общ­ност­та, в съответствие с общите правила, определени от Съвета, действащ в съот­ветствие с члев 93 от Договора.

 

 

ГЛАВА 2

Дерогации, подлежащи на упълномощаване

 

Част 1

Мерки за опростяване и мерки за избягване или отклоняване от данъчно облагане

 

Член 394

Страните-членки, които към 1 януари, са прилагали специални мерки за оп­рос­тяване на процедурата по събиране на ДДС или за избягване на определени форми на избягване или отклоняване от данъчно облагане, могат да ги запа­зят, при условие, че те са уведомили съответно Комисията пред 1 януари 1978 годи­на и че такива мерки за опростяване се придържат към критерия, определен във втория подпараграф на член 395(1).

 

Член 395

1.Съветът, действайки единодушно върху предложение от Комисията, може да упълномощи която и да е страна-членка да въведе специални мерки като деро­га­ция от разпоредбите на тази Директива, с цел опростяване на процедурите по събиране на ДДС или за предотвратяване на определени форми на избяг­ване или отклоняване от данъчно облагане.

Мерките, планирани за опростяване на процедурата по събиране на ДДС не мо­гат, освен в незначителна степен, да засягат цялата сума на данъчните прихо­ди на страната-членка, събирани на етапа на крайното потребление.

2.Страна-членка, която желае да въведе мярката, упомената в параграф 1, ще изпрати искане в Комисията и ще й предостави цялата необходима инфор­ма­ция. Ако Комисията сметне, че не е получила цялата необходима информа­ция, тя ще се обърне към заинтересованата страна-членка и ще уточни каква до­пъл­ни­телна информация е необходима.

Веднъж след като Комисията получи цялата информация, която счита за необ­хо­дима за разглеждане на искането, в рамките на един месец тя ще уведоми съот­­вет­но искащата разрешение страна-членка и ще предаде искането, на неговия оригинален език, на другите страни-членки.

3.В рамките на три месеца от даване на уведомлението, упоменато във втория подпараграф на параграф 2, Комисията ще представи пред Съвета или подхо­дящо предложение, или ако отхвърли исканата дерогация, становище, посоч­ващо нейните възражения.

4.Процедурата, изложена в парагарфи 2 и 3, във всички случаи, ще бъде прик­лю­чена в рамките на осем месеца от получаване на искането в Комисията.

 

Част 2

Международни споразумения

 

Член 396

1.Съветът, действайки единодушно върху предложение от Комисията, може да упълномощи която и да е страна-членка да сключи с трета страна или с между­народна организация споразумение, което може да съдържа дерогации от та­зи Директива.

2.Страна-членка, която желае да сключи споразумение, както е упоменато в па­раграф 1 ще изпрати искане до Комисията и ще й предостави цялата необхо­ди­ма информация. Ако Комисията сметне, че не е получила цялата необходима информация, тя ще се обърне към заинтересованата страна-членка в рамките на два месеца от получаване на искането и ще посочи каква допълнителна ин­формация е необходима.

Веднъж след като Комисията получи цялата информация, която счита за необ­хо­ди­ма за разглеждане на искането, в рамките на един месец тя ще уведоми съответно искащата разрешение страна-членка и ще предаде искането, на не­го­вия оригинален език, на другите страни-членки.

3.В рамките на три месеца от даване на уведомлението, упоменато във вто­рия подпараграф на параграф 2, Комисията ще представи пред Съвета или под­хо­дящо предложение, или ако отхвърли искането за изключение, становище, по­сочващо нейните възражения.

4.Процедурата, изложена в параграфи 2 и 3, във всички случаи, ще бъдат прик­лючени в рамките на 8 месеца от получаване на искането в Комисията.

 

РАЗДЕЛ ХІV

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ГЛАВА 1

Мерки за въвеждане в действие

 

Член 397

Съветът, действайки единодушно върху предложение от Комисията, ще прие­ме мерките, необходими за въвеждане в действие на тази Директива.

 

ГЛАВА 2

 

ДДС Комитет

 

Член 398

1.Създава се консултативен Комитет върху ДДС, наречен „ДДС Комитет”.

2.ДДС Комитетът ще се състои от представители на страните-членки и на Ко­ми­сията.

Председателят на Комитета ще бъде представител на Комисията.

Секретарските услуги за Комитета ще се предоставят от Комисията.

3.ДДС Комитета ще приеме свой собствен ред на процедура.

4.В допълнение на точките, формиращи предмета на консултация съгласно та­зи Директива, ДДС Комитетът ще разглежда въпроси, повдигнати от неговия председател, по своя собствена инициатива или по искане на представител на страна-членка, които засягат приложението на Общностните разпоредби относ­но ДДС.

 

ГЛАВА 3

Обменни курсове

 

Член 399

Без да се пренебрегват каквито и да е други отделни разпоредби, еквиваленти­те в национална валута на сумите в евро, определени в тази Директива, ще се оп­ре­­делят на базата на обменния курс на еврото, приложим на 1 януари 1999 го­ди­на. Страните-членки, присъединили се към Европейския Съюз след тази да­та, които не са приели еврото като единствена валута, ще използват обменния курс на еврото, приложим към датата на тяхното присъединяване.

 

Член 400

При конвертиране на сумите, упоменати в член 399 в национална валута, стра­ните-членки, могат да коригират сумите, получаващи се в резултат на тази кон­версия в плюс или в минус до 10%.

 

ГЛАВА 4

Други данъци, мита и такси

 

Член 401

Без да се пренебрегват други разпоредби на Общностното право, тази Директива няма да пречи на страна-членка да запазва или да въвежда данъци върху заст­рахователни договори, върху обзалагания и хазарт, акцизи, държавни такси или, общо казано, всякакви данъци, мита или такси, които не могат да се харак­теризират като данъци върху оборота, при условие, че събирането на тези да­нъ­ци, мита и такси не поражда, при търговията между страните-членки, фор­мал­ности, свързани с пресичането на границите.

 

РАЗДЕЛ ХV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ГЛАВА 1

Преходни разпоредби за облагане на търговията между страните-членки

 

Член 402

1.Споразуменията за облагането на търго­вията между страните-членки, регла­мен­ти­рани в тази Директива, са временни и ще бъдат заменени от окончателни споразумения, базирани на принципа на облагане в страната-членка на произ­ход на доставката на стоките или услугите.

2.Заключавайки, от прегледа на доклада, упоменат в член 404, че условията за преминаване към окончателните споразумения са налице, Съветът, действайки в съответвие с член 93 на Договора, ще приеме разпоредбите, необходими за въвеждане в сила на окончателните споразумения.

 

Член 403

Съветът, действайки в съответствие с член 93 на Договора, ще приеме Дирек­ти­ви, предназначени за целите на приложение на общата система на ДДС и, по-специално за прогресивното ограничаване или премахването на дерогации­те от тази система.

 

Член 404

На всеки четири години, започвайки от приемането на тази Директива, Ко­ми­сия­та, на базата на информация, получена от страните-членки, ще представя док­лад пред Европейския Парламент и Съвета относно функционирането на об­ща­та система на ДДС в страните-членки и, по-специално, на функционирането на преходните разпоредби за облагане на търговията между страните-членки. Ако е уместно, този доклад ще бъде придружен с предложения, касаещи окон­ча­тел­ни­те споразумения .

 

ГЛАВА 2

Преходни мерки, приложими в контекста на присъединяване към Европейския Съюз

 

Член 405

За целите на тази Глава ще се прилагат следните определения:

(1) „Общност” ще означава територията на Общността, както е определена в точка (1) на член 5 преди присъединяването на нови страни-членки;

(2) „нови страни-членки” ще означават територията на страните-членки, които са се присъединили към Европейския Съюз след 1 януари 1995 година, както е определено за всяка от тези страни-членки в точка (2) на член 5;

(3) „Разширена Общност” ще означава територията на Общността, както е оп­ре­делена в точка (1) на член 5 след присъединяването на нови страни-членки.

 

Член 406

Действащите разпоредби в момента на поставяне на стоките под спо­разумения за временен внос с цялостно освобождаване от вносни мита или положения, упоменати в член 156, или под подобни споразумения или положе­ния в една от страните-членки, ще продължат да се прилагат, докато тези сто­ки престанат да са обхванати от тези споразумения или положения след датата на присъединяване, когато са налице следните условия:

(а) стоките са влезли в Общността или в една от новите страни-членки преди датата на присъединяването;

(б) при влизане в Общността или в една от новите страни-членки, стоките са би­ли поставени под тези споразумения или положения;

(в) стоките не са престанали да бъдат обхванати от тези споразумения или по­ложения преди датата на присъединяване.

 

Член 407

Действащите разпоредби в момента на поставяне на стоикте под споразумения за митнически транзит ще продължат да се прилагат докато стоките престанат да бъдат обхванати от споразуменията след датата на присъединяване, когато са налице следните условия:

(а) стоките са поставени под споразумения за митнически транзит преди датата на присъединяване;

(б) стоките не са престанали да бъдат обхванати от тези споразумения преди датата на присъединяване.

 

Член 408

1.Ще се разглежда като внос на стоки, ако се докаже, че те са били в свободно об­ръщение в една от новите страни-членки или в Общността:

(а) отстраняването, включително нередовното отстраняване, на стоки от спора­зуменията за временен внос, под които са били поставени преди датата на при­съединяване съгласно условията, регламентирани в член 406;

(б) отстраняването, включително нередовното отстраняване, на стоки, от едно от споразуменията или положенията, упоменати в член 156 или от подобни споразумения или положения, под които са били поставени преди датата на присъединяване съгласно условията, регламентирани в член 406;

(в) преустановяване на едно от споразуменията, упоменати в член 407, започ­на­ло преди датата на присъединяване, на територията на една от новите стра­ни-членки, за целите на доставка на стоки срещу възнаграждение, извършена пре­ди тази дата на територията на тази страна-членка от облагаемо лице, действащо като такова;

(г) всяка нередност или нарушение, извършени по време на споразуменията за митнически транзит съгласно условията, упоменати в точка (в).

2.Освен случая, упоменат в параграф 1, употребата на стоки след датата на присъединяване на територията на страна-членка от облагаемо лице на стоки, доставени му преди датата на присъединяване на територията на Общността или на една от новите страни-членки, ще се разглежда като внос на стоки, когато са налице следните условия:

(а) доставките на тези стоки е била освободена, или е имало вероятност да бъ­де освободена по силата на точки (а) и (б) на член 146(1) или по силата на по­добни разпоредби в новите страни-членки;

(б) стоките не са били внесени в една от новите страни-членки или в Общност­та преди датата на присъединяване.

 

 

Член 409

В случаите, упоменати в член 408(1), мястото на внос по смисъла на член 61 ще бъде страната-членка, на чиято територия стоките престават да бъдат обх­ванати от споразуменията или положенията, под които са били поставени пре­ди датата на присъединяване.

 

Член 410

1.Чрез дерогация от член 71, вносът на стоки по смисъла на член 408 ще пре­късва без да е настъпила изискуемостта, ако е налице едно от следните усло­вия:

(а) внесените стоки са експедирани или транспортирани извън разширената Общност;

(б) внесените стоки по смисъла на член 408(1)(а) са различни от превозни средства и са повторно експедирани или транспортирани в страната-членка, от която са били изнесени и към лицето, което ги е изнесло;

(в) внесените стоки по смисъла на член 408(1)(а) са превозни средства, които са придобити или внесени преди датата на присъединяване в съответствие с действащите общи условия на облагане на вътрешния пазар на една от новите страни-членки или на една от страните-членки на Общността или които, във връзка техния износ, не са били обект на освобождаване от, или на възстано­вя­ване на ДДС.

2.Условието, упоменато в параграф 1 (в) ще се счита за изпълнено в следните случаи:
(а) когато датата на първото влизане в употреба на превозните средства е би­ла преди повече от осем години преди присъединяването към Европейския Съюз.

(б) когато сумата на дължимия данък във връзка с вноса е незначителна.

 

ГЛАВА 3

Промени и влизане в сила

 

Член 411

1.Директива 67/2278ЕИО и Директива 77/388/ЕИО се отменят без да се пренеб­регват задълженията на страните-членки, касаещи крайните срокове, изброени в Анекс ХІ, част В, за промени в националните законодателства и приложение­то на тези Директиви.

2.Референциите към отменените Директиви ще бъдат преобразувани в рефе­ренции към тази Директива и ще бъдат тълкувани в съответствие с корела­ционната таб­­лица в Анекс ХІІ

 

Член 412

1.Страните-членки ще въведат в действие необходимите закони, наредби и ад­ми­нистра­тивни процедури, за да изпълнят член 2(3), член 44, член 59(1), член 399 и Анекс ІІІ, точка (18), които ще са в сила от 1 януали 2008 година. Те ще предадат незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и корелационна таблица между тези разпоредби и тази Директива.

Когато страните-членки приемат тези разпоредби, те ще съдържат препратка към тази Директива или ще бъдат придружени от такава една препратка в слу­чай на тяхното официално публикуване. Страните-членки ще определят как трябва да се извършва такава препратка.

2.Страните-членки ще представят на Комисията текст от основните разпоред­би на националното законодателство, които те приемат в областта, обхваната от тази Директива.

 

Член 413

Тази Директива влиза в сила на 1 януари 2007 година.

 

Член 414

Тази Директива е адресирана към страните-членки.

 

Създадена в Брюксел, 28 ноември 2006 година.

 

За Съвета

Президент

E. HEINÄLUOMA


АНЕКС І

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, УПОМЕНАТИ В ТРЕТИ ПОДПАРАГРАФ НА ЧЛЕН 13(1)

 

(1) Телекомуникационни услуги

(2) доставка на вода, газ, електричество и топлинна енергия;

(3) транспорт на стоки

(4) пристанищни и летищни услуги;

(5) пътнически транспорт

(6) доставка на нови стоки, произведени за продажба;

(7) сделки по отношение на селскостопански продукти, извършени от селско­сто­пански посреднически агенции в съответствие с Наредбите за обща органи­за­ция на пазара на тези продукти;

(8) организация на търговски панаири и изложби;

(9) складова дейност;

(10) дейности на търговски публични организации;

(11) дейности на туристически агенти;

(12) управление на магазини, кооперативи и заводси столове и подобни инсти­ту­ции за персонала;

(13) дейности, извършвани от радио и телевизионни организации дотолкова, доколкото те не са освободени съгласно член 132(1)(р).

 


АНЕКС ІІ

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, УХОМЕНАТИ В ТОЧКА (К) НА ЧЛЕН 56(1)

(1) Доставка на интернет-страница, уеб-хостинг, дистанционна поддръжка на прог­рами и оборудване;

(2) доставка на софтуер и обновяването му;

(3) доставката на изображения, текст и информация и предоставяне на бази данни;

(4) доставката на музика, филми и игри, включително хазартни игри и комар, и на политически, културни, артистични, спортни, научни и забавни предавания и събития;

(5) доставка на дистанционно обучение.


АНЕКС ІІІ

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГАТ НАМАЛЕНИТЕ СТАВКИ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 98

 

(1) Хранителни стоки (включително напитки, с изключение на алкохолни на­пит­ки) за консумация от хора и животни; живи животни, семена, растения и ком­по­ненти, нормално предназначени за приготвянето на храни; продукти, нормално използвани за добавка към храни или като заместител на храни;

(2) доставка на вода;

(3) фармацевтични продукти, нормално използвани за здравеопазване, профи­лактика на заболявания и за манипулации за медицински и ветеринарни цели, включително продукти, използвани за предотвратяване на забременяване и хи­гиенна защита;

(4) медицинско оборудване, помощни средства и други пособия, нормално пред­назначени за облекчаване или третиране на инвалидност, за изключителна лична употреба от индивиди, включително ремонт на такива стоки, и доставка­та на детски седалки за автомобили;

(5) транспорт на пътници и техния личен багаж

(6) доставка, включително наемане от библиотеки, на книги (включително бро­шу­ри, диплянки и подобни печатни материали, детски картинки, книжки за оцве­тя­ване или рисуване, печатни или ръкописни ноти, географски карти и хидро­графски или подобни карти), вестници и периодични издания, различни от ма­те­риали, предназначени изцяло или основно за реклама;

(7) входни такси за представления, театри, циркове, панаири, увеселителни пар­кове, концерти, музеи, зоологически градини, кина, изложби и подобни кул­турни събития и съоръжения;

(8) приемане на услуги, свързани с радио и телевизионни предавания;

(9) доставка на услуги от писатели, композитори и изпълнители, или на дъл­жи­ми­те им възнаграждения;

(10) предоставяне, строеж и изменение на жилищни сгради, като част от една социална политика;

(11) доставка на стоки и услуги, обикновено предназначени за употреба в земе­делското производство, но с изключение на основни средства като оборудва­не или сгради;

(12) квартири, предоставяни в хотели и други подобни заведения, включително предоставянето на ваканционни лагери и предоставянето под наем на терени за къмпиране или площадки за каравани;

(13) входни такси за спортни събития;

(14) използване на спортни съоръжения;

(15) доставка на стоки и услуги, признати като посветени на социалното благо­денствие на страните-членки и ангажирани с благотворителна или социална дейност дотолкова, доколкото тези сделки не са освободени съгласно членове 132, 135 и 136;

(16) доставката на услуги от погребални бюра и услуги по кремиране, и достав­ката на стоки, свързани с тях;

(17) предоставяне на медицински и зъболекарски грижи и термално лечение дотолкова, доколкото тези услуги не са освободени съгласно точки (б) до (д) на член 132(1);

(18) доставки на услуги, предоставяни във връзка с почистване на улици, съби­ра­не на отпадъци и обработка на отпадъци, различни от доставките на такива услуги от организациите, упоменати в член 13.


АНЕКС ІV

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 106

 

(1) Дребни ремонти на:

(а) велосипеди;

(б) обувки и кожени изделия;

(в) облекло и домакински ленени покривки (включително възстановяване и из­меняне);

(2) обновяване и ремонт на частни домове, с изключение на материалите, кои­то представляват една значителна част от стойността на доставената услуга;

(3) почистване на прозорци и почистване в частни домове;

(4) услуги, свързани с домакинството, като помощ в дома и грижи за малки, въз­раст­ни, болни или инвалиди;

(5) фризьорство.


АНЕКС V

КАТЕГОРИИ СТОКИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СКЛАДИ­РА­НЕ, РАЗЛИЧНО ОТ МИТНИЧЕСКОТО, КАКТО Е РЕГЛАМЕНТИРАНО В ЧЛЕН 160(2)

 

 

митнически код

Описание на стоките

(1)

0701

Картофи

(2)

0711 20

Маслини

(3)

0801

Кокосови орехи, бразилски триъгълни орехи и кашу

(4)

0802

Други ядки

(5)

0901 11 00

Кафе, неизпечено

 

0901 12 00

 

(6)

0902

Чай

(7)

1001 до 1005

Житни растения

 

1007 до 1008

 

(8)

1006

Белен ориз

(9)

1201 до 1207

Житни и маслени семена (включително соеви семена) и маслени плодове

(10)

1507 до 1515

Хранителни масла и мазнини и техните фракции, рафи­нирани или не, но химически немодифицирани

(11)

1701 11

Нерафинирана захар

 

1701 12

 

(12)

1801

Какао на зърна, цели или начупени, сурови или изпече­ни

(13)

2709

Минерални масла (включително пропан и бутан; вклю­чително и суров петрол)

 

2710

 

 

27 11 12

 

 

2711 13

 

(14)

Глави 28 и 29

Насипни химикали

(15)

4001

Каучук, в първоначални форми или на плочки, листове или на ленти

 

4002

 

(16)

5101

Вълна

(17)

7106

Сребро

(18)

7110 11 00

Платина (паладий, родий)

 

7110 21 00

 

 

7110 31 00

 

(19)

7402

Мед

 

7403

 

 

7405

 

 

7408

 

(20)

7502

Никел

(21)

7601

Алуминий

(22)

7801

Олово

(23)

7901

Цинк

(24)

8001

Калай

(25)

ех 81 12 92

Индий

 

ех 81 12 99

 

 


АНЕКС ІV

СПИСЪК НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ, КАКТО СА УПОМЕНАТИ В ТОЧКА (Г) НА ЧЛЕН 199 (1)

 

(1) Доставка на железен и нежелезен отпадък, скрап и използвани материали, включително такива от полузавършени продукти, резултат на обработка, произ­водство или претопяване на железни и нежелезни метали и техните сплави;

(2) доставка на железни и нежелезни полуобработени продукти и определени ус­луги по обработка, свързани помежду си;

(3) доставка на отпадъчни материали и други преработваеми материали, със­тоя­щи се от железни и нежелезни метали, техните сплави, шлака, пепел, кот­лен камък и индустриални отпадъци, съдържащи метали или техни сплави и дос­тавка на  услуги по сортиране, рязане, раздробяване и пресоване на тези продукти;

(4) доставка на определени услуги по преработка, свързани с железен и не­же­ле­зен отпадък, както и изрезки, скрап, отпадъци и използвани или преработени материали, състоящи се от стъклени трошки, стъкло, хартия, мукава и дъски, кости, кожа, изкуствена кожа, пергамент, сурова кожа и кожи, сухожилия и мус­ку­ли, канапи, въжета, връзки, корабни въжета, кабели, каучук и пластмаси;

(5) доставка на материалите, упоменати в този анекс след обработка под фор­мата на почистване, полиране, сортиране, рязане, раздробяване, пресоване или отливане на блокове;

(6) доставка на скрап от обработката на основни материали.


АНЕКС VІІ

СПИСЪК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙ­НОСТИ, УПОМЕНАТИ В ТОЧКА (4) НА ЧЛЕН 295(1)

 

(1) Годишна продукция:

(а) общо земеделие, включително лозарство;

(б) отглеждане на плодове (включително маслини) и зеленчуци, цветя и деко­ра­тив­ни растения, на открито и в оранжерии;

(в) производство на гъби, подправки, семена и посадъчен материал;

(г) управление на разсадници

(2) Култивиране и животновъдство:

(а) общо животновъдство;

(б) птицевъдство;

(в) зайцевъдство;

(г) пчеларство;

(д) бубарство;

(е) отглеждане на охлюви;

(3) лесовъдство;

(4) рибовъдство:

(а) сладководно рибовъдство;

(б) рибовъдно стопанство;

(в) отглеждане на миди, стриди, мекотели и ракообразни;

(г) развъждане на жаби.


АНЕКС VІІІ

СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ УСЛУГИ, УПОМЕНАТИ В ТОЧКА (5) НА ЧЛЕН 295(1)

 

(1) Работа на полето, жътва и коситба, вършитба, прибиране на реколтата, вършитба, ба­лиране, събиране, сеитба и разсаждане;

(2) опаковка и подготовка за пазара, като изсушаване, почистване, мелене, де­зинфекциране и силажиране;

(3) съхранение на земеделски продукти;

(4) грижа за животните, отглеждане и угояване;

(5) отдаване под наем, за земеделски цели, на оборудване нормално използва­но в земеделието, лесовъдството или рибовъдните предприятия;

(6) техническа помощ;

(7) унищожаване на бурени и вредители, пръскане и оросяване на култури и зе­мя;

(8) работа по оборудване за напояване и отводняване;

(9) подрязване, отсичане и други лесовъдни услуги.

 


АНЕКС ІХ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ПРЕДМЕТИ И АНТИКИ, КАКТО СА УПОМЕНАТИ В ТОЧКИ (2), (3) И (4) НА ЧЛЕН 311(1)

 

ЧАСТ А

Произведения на изкуството

 

(1) Картини, колажи и подобни декоративни гравирани плочки, живопис и скици, изработени изцяло ръчно от художник, различни от планове и скици за архи­тек­турни, инженерни, търговски, топографски или подобни цели, ръчно декори­рани произведени и украсени артикули, театрални декори, студийни екрани или подобни на изрисувано платно (митнически код 9701);

(2) оригинални гравюри, щампи и литографии, отпечатани в ограничен брой на­пра­во в черно и бяло или в цветно от една или от няколко плочки, изработени изцяло ръчно от художник, без оглед на процеса или на използвания материал, но не включващи механическа или фотомеханическа обработка (митнически код 9702 00 00);

(3) оригинални скулптури и статуи, от какъвто и да е материал, при условие, че са изработени изцяло от художник; скулптурни отливки, производството на кои­то е ограничено до осем копия и контролирано от художника или неговите за­кон­ни нас­лед­ници (митнически код 9703 00 00); по изключение, при случаи, опре­де­лени от страните-членки, ограничението от осем копия може да бъде зави­ше­но за скулптурни отливки, произведени преди 1 януари 1989 година;

(4) гоблени (митнически код 5805 00 00) и текстилни изделия за стена (митни­чески код 6304 00 00), изработени ръчно по оригинални модели, предоставени от художници, при условие, че всеки е в не повече от осем копия;

(5) отделни керамични образци, изработени изцяло от художника и подписани от него;

(6) инкрустации върху мед, изработени изцяло ръчно, ограничени до осем номерирани ко­пия, носещи сигнатурата на артиста или на студиото, с изключе­ние на бижута и стоки на златари и майстори на сребро;

(7) фотографии, направени от фотограф, отпечатани от него или под негов конт­рол, подписани и номерирани до 30 копия с включени всякакви размери и кар­тони.

 

ЧАСТ В

Колекционерски предмети

 

(1) Пощенски или гербови марки, пощенски печати, предварително отпечатани канцеларски принадлежности и подобни, използвани или ако са неизползвани, да не са в обръщение или да бъдат предназначени за обръщение (митнически код 9704 00 00);

(2) колекции или колекционерски предмети със зоологическа, ботаническа, ми­не­ралогическа, анатомическа, историческа, археологическа, палеонтологична, етнографска или нумизматична стойност (митнически код 9705 00 00).

 

ЧАСТ С

Антики

 

Стоки, различни от произведения на изкуството или колекционерски предмети, които са по-стари от 100 години (митнически код 9706 00 00).


АНЕКС Х

СПИСЪК НА СДЕЛКИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ДЕРОГАЦИИТЕ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕНОВЕ 370 И 371 И ЧЛЕНОВЕ 375 ДО 390

 

ЧАСТ А

Сделки, които страните-членки могат да продължат да облагат

 

(1) Доставката на услуги от зъботехници в тяхната професионална компе­тент­ност и доставката на зъбни протези от зъболекари и зъботехници;

(2) дейности на обществени радио и телевизионни организации, различни от те­зи от търговско естество;

(3) доставката на сграда, или част от нея, или на земята, върху която е построе­на, раз­лична от тази, упомената в точка (а) на член 12(1), когато е извършена от об­лагаемо лице, което има право да приспада ДДС, платен на предходния етап по отношение на въпросната сграда;

(4) доставката на услуги на туристически агенти, както е упоменато в член 306, и тези на туристически агенти, действащи за сметка на пътника, по отношение на пътувания извън Общността.

 

ЧАСТ В

Сделки, които страните-членки могат да продължат да освобождават

 

(1) Входна такса за спортни събития;

(2) доставката на услуги от автори, артисти, изпълнители, и други членове на свободни професии, различни от медицински и парамедицински, с изключение на следните:

(а) прехвърляния на патенти, търговски марки и други подобни права, и предос­тавянето на лицензии по отношение на такива права;

(б) работа, различна от доставката по договорна работа, на движима материал­на собственост, извършена от облагаемо лице;

(в) услуги по подготовка или координиране на извършване на строителни дей­ности, такива като услуги, предоставяни от архитекти и от фирми, предлагащи контрол на работата на място;

(г) услуги по търговско рекламиране;

(д) транспорт и съхранение на стоки, и спомагателни услуги;

(е) отдаване под наем на движима материална собственост на облагаемо лице;

(ж) предоставяне на персонал на облагаемо лице;

(з) предоставяне на услуги от консултанти, инженери, планиране на офиси и по­добни услуги в научната, икономическата или техническата области;

(и) съобразяване със задължение за въздържане от упражняване, изцяло или частично, на стопанска дейност или право, включено в точки (а) до (з) или точка (й);

(й) услугите на спедитори, брокери, търговски представители и други независи­ми посредници дотолкова, доколкото те засят доставката или вноса на стоки или доставката на услуги, включени в точки (а) до (и)

(3) доставката на телекомуникационни услуги, и стоки, свързани с тях, от об­ществени пощенски служби;

(4) доставката на услуги от погребални бюра и услуги по кремиране и доставка­та на стоки, свързани с тях;

(5) сделки, извършвани от сляпи лица или в работилници за слепи, при усло­вие, че тези освобождавания не причиняват значително изкривяване на конку­ренцията;

(6) доставката на стоки и услуги, отговорни за строителството, оформянето и поддръжката на гробища, гробове и паметници, служещи за възпоминание н загиналите във войните;

(7) сделки, извършвани от болници, невключени в точка (б) на член 132(1);

(8) доставката на вода от организации, субект на публичното право;

(9) доставката, преди първо влизане във владение, на сграда, или на част от нея, или на земята, върху която е построена и доставката на земя за строи­телство, както е упоменато в член 12;

(10) транспорт на пътници и дотолкова, доколкото транспортът на пътници е ос­вободен, транспортът на придружаващите ги стоки, като багаж или моторни пре­возни средства, или доставката на услуги, свързана с транспорта на пътни­ци;

(11) доставката, изменението, ремонта, поддръжката, чартирането и наемането на летателни апарати, използвани от държавните институции, включително обо­рудване, включено в техния състав или използвано на такива летателни апарати;

(12) доставката, изменението, ремонта, поддръжката, чартирането и наемането на бойни кораби;

(13) доставката на услуги от туристически агенти, както е упоменато в член 306, и тези на туристически агенти, действащи от името и за сметка на пътника, по отношение на пътувания извън Общността.


АНЕКС ХІ

ЧАСТ А

Отменени директиви с техните последващи изменения

(1) Директива 67/227/ЕИО (ОЖ 71, 14.4.1967, стр.1301)

Директива 77/388/ЕИО

(2) Директива 77/388/ЕИО (ОЖ L 145, 13.6.1977, стр.1)

Директива 78/583/ЕИО (ОЖ L 194, 19.7.1978, стр.16)

Директива 80/368/ЕИО (ОЖ L 90, 3.4.1980, стр.41)

Директива 84/386/ЕИО (ОЖ L 208, 3.8.1984, стр.58)

Директива 89/465/ЕИО (ОЖ L 226, 3.8.1989, стр.21)

Директива 91/680/ЕИО (ОЖ L 376, 31.12.1991, стр.1) – (освен член 2)

Директива 92/77/ЕИО (ОЖ L 316, 31.10.1992, стр.1)

Директива 92/111/ЕИО (ОЖ L 384, 30.12.1992, стр.47)

Директива 94/4/ЕО (ОЖ L 60, 3.3.1994, стр.14) – (само член 2)

Директива 94/5/ЕО (ОЖ L 60, 3.3.1994, стр.16)

Директива 94/76/ЕО (ОЖ L 365, 31.12.1994, стр.53)

Директива 95/7/ЕО (ОЖ L 102, 5.5.1995, стр.18)

Директива 96/42/ЕО (ОЖ L 170, 9.7.1996, стр.34)

Директива 96/95/ЕО (ОЖ L 338, 28.12.1996, стр.89)

Директива 98/80/ЕО (ОЖ L 281, 17.10.1998, стр.31)

Директива 1999/49/ЕО (ОЖ L 139, 2.6.999, стр.27)

Директива 1999/59/ЕО (ОЖ L 162, 26.6.1999, стр.63)

Директива 1999/85/ЕО (ОЖ L 277, 28.10.1999, стр.34)

Директива 2000/17/ЕО (ОЖ L 84, 5.4.200, стр.24)

Директива 2000/65/ЕО (ОЖ L 269, 21.10.200, стр.44)

Директива 2001/4/ЕО (ОЖ L22, 24.1.2001, стр.17)

Директива 2001/115/ЕО (ОЖ L 15, 17.1.2002, стр.24)

Директива 2002/38/ЕО (ОЖ L 128, 15.5. 2002, стр.41)

Директива 2002/93/ЕО (ОЖ L 331, 7.12.2002, стр.27)

Директива 2003/92/ЕО (ОЖ L 260, 11.10.2003, стр.8)

Директива 2004/7/ЕО (ОЖ L 27, 30.1.2004, стр.44)

Директива 2004/15/ЕО (ОЖ L 52, 21.2.2004, стр.61)

Директива 2004/66/ЕО (ОЖ L 168, 1.5.2004, стр.35) – (само точка V от Анекса)

Директива 2005/92/ЕО (ОЖ L 345, 28.12.2005, стр.19)

Директива 2006/18/ЕО (ОЖ L 51, 22.2.2006, стр.12)

Директива 2006/58/ЕО (ОЖ L 174, 28.6.2006, стр.5)

Директива 2006/69/ЕО (ОЖ L 221, 12.8.2006, стр.9) – (само член 1)

Директива 2006/98/ЕО (ОЖ L .... ... стр. ...[14]) – (само точка 2 от Анекса)

 

ЧАСТ В

Крайни срокове за промени в националното законодателство

(упоменати в член 411)

 

Директива

Краен срок за промяна

Директива 67/227/ЕИО

1 януари 1970

Директива 77/388/ЕИО

1 януари 1978

Директива 78/583/ЕИО

1 януари 1979

Директива 80/368/ЕИО

1 януари 1979

Директива 84/386/ЕИО

1 юли 1985

Директива 89/465/ЕИО

1 януари 1990

 

1 януари 1991

 

1 януари 1992

 

1 януари 1993

 

1 януари 1994 за Португалия

Директива 91/680/ЕИО

1 януари 1993

Директива 92/77/ЕИО

31 декември 1992

Директива 92/111/ЕИО

1 януари 1993

 

1 януари 1994

 

1 октомври 1993 за Германия

Директива 94/4/ЕИО

1 април 1994

Директива 94/5/ЕО

1 януари 1995

Директива 94/76/ЕО

1 януари 1995

Директива 95/7/ЕО

1 януари 1996

 

1 януари 1997 за Германия и Люксембург

Директива 96/42/ЕО

1 януари 1995

Директива 96/95/ЕО

1 януари 1997

Директива 98/80/ЕО

1 януари 2000

Директива 1999/49/ЕО

1 януари 1999

Директива 1999/59/ЕО

1 януари 2000

Директива 1999/85/ЕО

-

Директива 2000/17/ЕО

-

Директива 2000/65/ЕО

31 декември 2001

Директива 2001/4/ЕО

1 януари 2001

Директива 2001/115/ЕО

1 януари 2004

Директива 2002/38/ЕО

1 юли 2003

Директива 2002/93/ЕО

-

Директива 2003/92/ЕО

1 януари 2005

Директива 2004/7/ЕО

30 януари 2004

Директива 2004/15/ЕО

-

Директива 2004/66/ЕО

1 май 2004

Директива 2005/92/ЕО

1 януари 2006

Директива 2006/18/ЕО

-

Директива 2006/58/ЕО

1 юли 2006

Директива 2006/69/ЕО

1 януари 2008

 

 

АНЕКС ХІІ

ТАБЛИЦА НА КОРЕЛАЦИЯ

 

Директива 67/227/ЕИО

Директива 77/388/ЕИО

Изменящи директиви

Други закони

Тази директива

Член 1, първи параграф

 

 

 

Член 1(1)

Член 1, втори и трети параграфи

 

 

 

-

Член 2, първи, втори и трети параграфи

 

 

 

Член 1(2), пъри, втори и трети подпараграфи

Членове 3, 4 и 6

 

 

 

-

 

Член 1

 

 

-

 

Член 2, точка (1)

 

 

Член 2(1)(а) и (в)

 

Член 2, точка (2)

 

 

Член 2(1)(г)

 

Член 3(1), първи абзац

 

 

Член 5, точка (2)

 

Член 3(1), втори абзац

 

 

Член 5, точка (1)

 

Член 3(1), трети абзац

 

 

Член 5, точки (3) и (4)

 

Член 3(2)

 

 

-

 

Член 3(3), първи подпа­раг­раф, първи абзац

 

 

Член 6(2)(а) и (б)

 

Член 3(3), първи подпараг­раф, втори абзац

 

 

Член 6(2)(в) и (г)

 

Член 3(3), първи подпараг­раф, трети абзац

 

 

Член 6(2)(д), (е) и (ж)

 

Член 3(3) втори подпараг­раф

 

 

Член 6(1)(б)

 

Член 3(3), втори подпараг­раф, втори абзац

 

 

Член 6(1)(в)

 

Член 3(3), втори подпараг­раф, трети абзац

 

 

Член 6(1)(а)

 

Член 3(4), първи подпараг­раф, първи и втори абзаци

 

 

Член 7(1)

 

Член 3(4), втори подпараг­раф, първи, втори и трети абзаци

 

 

Член 7(2)

 

Член 3(5)

 

 

Член 8

 

Член 4(1) и (2)

 

 

Член 9(1), първи и втори подпараграфи

 

Член 4(3)(а), първи подпа­раграф, първо изречение

 

 

Член 12(1)(а)

 

Член 4(3)(а), първи подпа­раграф, второ изречение

 

 

Член 12(2) втори подпа­раг­раф

 

Член 4(3)(а), втори под­па­раграф

 

 

Член 12(2), трети подпа­раг­раф

 

Член 4(3)(а), трети под­па­раграф

 

 

Член 12(2), първи подпа­раг­раф

 

Член 4(3)(б), първи подпа­раграф

 

 

Член 12(1)(б)

 

Член 4(3)(б), втори подпа­раграф

 

 

Член 12(3)

 

Член 4(4), първи подпа­раг­раф

 

 

Член 10

 

Член 4(4), втори и трети подпараграфи

 

 

Член 11, първи и втори па­раграфи

 

Член 4(5), първи, втори и трети подпараграфи

 

 

Член 13(1), първи, втори и трети подпараграфи

 

Член 4(5), четвърти под­па­раграф

 

 

Член 13(2)

 

Член 5(1)

 

 

Член 14(1)

 

Член 5(2)

 

 

Член 15(1)

 

Член 5(3)(а), (б) и (в)

 

 

Член 15(2)(а), (б) и (в)

 

Член 5(4)(а), (б) и (в)

 

 

Член 14(2)(а), (б) и (в)

 

Член 5(5)

 

 

Член 14(3)

 

Член 5(6) първо и второ из­речения

 

 

Член 16, първи и втори па­раграфи

 

Член 5(7)(а), (б) и (в)

 

 

Член 18 (а), (б) и (в)

 

Член 5(8), първо изре­че­ние

 

 

Член 19, първи параграф

 

Член 5(8), второ и трето из­речения

 

 

Член 19, втори параграф

 

Член 6(1), първи подпа­раг­раф

 

 

Член 24(1)

 

Член 6(1), втори подпараг­раф, първи, втори и трети абзаци

 

 

Член 25(а), (б) и (в)

 

Член 6(2), първи подпа­раг­раф, точки (а) и (б)

 

 

Член 26(1)(а) и (б)

 

Член 6(2) втори подпа­раг­раф

 

 

Член 26(2)

 

Член 6(3)

 

 

Член 27

 

Член 6(4)

 

 

Член 28

 

Член 6(5)

 

 

Член 29

 

Член 7(1)(а) и (б)

 

 

Член 30, първи и втори па­раграфи

 

Член 7(2)

 

 

Член 60

 

Член 7(3), първи и втори подпараграфи

 

 

Член 61, първи и втори па­раграфи

 

Член 8(1)(а), първо изре­че­ние

 

 

Член 32, първи параграф

 

Член 8(1)(а), второ и тре­то изречения

 

 

Член 36, първи и втори па­раграфи

 

Член 8(1)(б)

 

 

Член 31

 

Член 8(1)(в), първи подпа­раграф

 

 

Член 37(1)

 

Член 8(1)(в), втори подпа­раграф, първи абзац

 

 

Член 37(2), първи подпа­раг­раф

 

Член 8(1)(в), втори подпа­раграф, втори и трети аб­за­ци

 

 

Член 37(2), втори и трети подпараграфи

 

Член 8(1)(в), трети подпа­раграф

 

 

Член 37(2), четвърти под­па­раграф

 

Член 8(1)(в), четвърти под­параграф

 

 

Член 37(3), първи подпа­раг­раф

 

Член 8(1)(в), пети подпа­раг­раф

 

 

-

 

Член 8(1)(в), шести подпа­раграф

 

 

Член 37(2), втори подпа­раг­раф

 

Член 8(1)(г), първи и втори подпарагпафи

 

 

Член 38(1) и (2)

 

Член 8(1)(д), първо изре­че­ние

 

 

Член 39, първи параграф

 

Член 8(1)(д), второ и трето изречения

 

 

Член 39, втори параграф

 

Член 8(2)

 

 

Член 32, втори параграф

 

Член 9(1)

 

 

Член 43

 

Член 9(2), уводно изрече­ние

 

 

-

 

Член 9(2)(а)

 

 

Член 45

 

Член 9(2)(б)

 

 

Член 46

 

Член 9(2)(в), първи и втори абзаци

 

 

Член 52(а) и (б)

 

Член 9(2)(в), трети и чет­върти абзаци

 

 

Член 52(в)

 

Член 9(2)(д), първи до шес­ти абзаци

 

 

Член 56(1)(а) до (е)

 

Член 9(2)(д), седми абзац

 

 

Член 56(1)(л)

 

Член 9(2)(д), осми абзац

 

 

Член 56(1)(ж)

 

Член 9(2)(д), девети абзац

 

 

Член 56(1)(з)

 

Член 9(2)(д), десети абзац, първо изречение

 

 

Член 56(1)(и)

 

Член 9(2)(д), десети абзац, второ изречение

 

 

Член 24(2)

 

Член 9(2)(д), трето изрече­ние

 

 

Член 56(1)(и)

 

Чрен 9(2)(д), единадесети и дванадесети абзаци

 

 

Член 56(1)(й) и (к)

 

Член 9(2)(е)

 

 

Член 57(1)

 

Член 9(3)

 

 

Член 58, първи и втори па­раграфи

 

Член 9(3)(а) и (б)

 

 

Член 58, първи параграф, точки (а) и (б)

 

Член 9(4)

 

 

Член 59(1) и (2)

 

Член 10(1)(а) и (б)

 

 

Член 62, точки (1) и (2)

 

Член 10(2), първи подпа­раг­раф, първо изречение

 

 

Член 63

 

Член 10(2), първи подпа­раг­­раф, второ и трето из­ре­чения

 

 

Член 64(1) и (2)

 

Член 10(2), втори подпа­раг­раф

 

 

Член 65

 

Член 10(2), трети подпа­раг­раф, първи, втори и трети абзаци

 

 

Член 66(а), (б) и (в)

 

Член 10(3), първи подпа­раг­раф, първо изречение

 

 

Член 70

 

Член 10(3), първи подпа­раг­раф, второ изречение

 

 

Член 71(1), първи подпа­раг­раф

 

Член 10(3), първи подпа­раграф

 

 

Член 71(1), втори подпа­раграф

 

Член 10(3), трети подпа­раг­раф

 

 

Член 71(2)

 

Член 11(А)(1)(а)

 

 

Член 73

 

Член 11(А)(1)(б)

 

 

Член 74

 

Член 11(А)(1)(в)

 

 

Член 75

 

Член 11(А)(1)(г)

 

 

Член 77

 

Член 11(А)(2)(а)

 

 

Член 78, първи параграф, точка (а)

 

Член 11(А)(2)(б), първо из­речение

 

 

Член 78, първи параграф, точка (б)

 

Член 11(А)(2)(б), второ из­речение

 

 

Член 78, втори параграф

 

Член 11(А)(3)(а) и (б)

 

 

Член 79, първи параграф, точки (а) и (б)

Член 87 (а) и (б)

 

Член 11(А)(3)(в), второ из­речение

 

 

Член 79, първи параграф, точка (в)

 

Член 11(А)(4), първи и вто­ри подпараграфи

 

 

Член 81, първи и втори па­раграфи

 

Член 11(А)(5)

 

 

Член 82

 

Член 11(А)(6), първи под­па­раграф, първо и второ из­речения

 

 

Член 80(1), първи подпа­раграф

 

Член 11(А)(6), първи под­па­раграф, трето изрече­ние

 

 

Член 80(1), втори подпа­раграф

 

Член 11(А)(6), втори под­па­раграф

 

 

Член 80(1), първи подпа­раг­раф

 

Член 11(А)(6), трети подпа­раграф

 

 

Член 80(2)

 

Член 11(А)(6), четвърти подпараграф

 

 

Член 80(3)

 

 

 

Член 11(А)(7), първи и вто­ри подпараграфи

 

 

Член 72, първи и втори па­раграфи

 

Член 11(Б)(1)

 

 

Член 85

 

Член 11(Б)(3)(а)

 

 

Член 86(1)(а)

 

Член 11(Б)(3)(б), първи под­параграф

 

 

Член 86(1)(б)

 

Член 11(Б)(3)(б), втори под­параграф

 

 

Член 86(2)

 

Член 11(Б)(3)(б), трети под­параграф

 

 

Член 86(1)(б)

 

Член 11(Б)(4)

 

 

Член 87

 

Член 11(Б)(5)

 

 

Член 88

 

Член 11(Б)(6), първи и вто­ри подпараграфи

 

 

Член 89, първи и втори па­раграфи

 

Член 11(В)(1), първи и вто­ри подпараграфи

 

 

Член 90(1) и (2)

 

Член 11(В)(2), първи под­параграф

 

 

Член 91(1)

 

Член 11(В)(2), втори под­па­раграф, първо и второ из­ре­чения

 

 

Член 91(2), първи и втори подпараграфи

 

Член 11(В)(3), първи и вто­ри абзаци

 

 

Член 92(а) и (б)

 

Член 12(1)

 

 

Член 93, първи параграф

 

Член 12(1)(а)

 

 

Член 93, втори параграф, точка (а)

 

Член 12(1)(б)

 

 

Член 93, втори параграф, точка (в)

 

Член 12(2), първи и втори абзаци

 

 

Член 95, първи и втори па­раграфи

 

Член 12(3)(а), първи подпа­раграф, първо изречение

 

 

Член 96

 

Член 12(3)(а), първи подпа­раграф, второ изречение

 

 

Член 97(1)

 

Член 12(3)(а), втори под­па­раграф

 

 

Член 97(2)

 

 

 

Член 12(3)(а), трети подпа­раграф, първо изречение

 

 

Член 98(1)

 

Член 12(3)(а), трети подпа­раграф, второ изречение

 

 

Член 98(2), първи подпа­раг­раф

Член 99(1)

 

Член 12(3)(а), четвърти под­параграф

 

 

Член 98(2), втори подпа­раг­раф

 

Член 12(3)(б), първо изре­чение

 

 

Член 102, първи параграф

 

Член 12(3)(б), второ, трето и четвърто изречение

 

 

Член 102, втори параграф

 

Член 12(3)(в), първи под­па­раграф

 

 

Член 103(1)

 

Член 12(3)(в), втори подпа­­раграф, първи и втори аб­за­ци

 

 

Член 103(2)(а) и (б)

 

Член 12(4), първи подпа­раг­раф

 

 

Член 99(2)

 

Член 12(4), втори подпа­раг­раф, първо и второ изре­че­ния

 

 

Член 100, първи и втори па­раграфи

 

Член 12(4), трети подпа­раг­раф

 

 

Член 101

 

Член 12(5)

 

 

Член 94(2)

 

Член 12(6)

 

 

Член 105

 

Член 13(А)(1), уводно из­речение

 

 

Член 131

 

Член 13(А)(1)(а) до (н)

 

 

Член 132(1)(а) до (н)

 

Член 13(А)(1)(о), първо из­речение

 

 

Член 132(1)(о)

 

Член 13(А)(1)(о), второ из­речение

 

 

Член 132(2)

 

Член 13(А)(1) (п) и (р)

 

 

Член 132(2)(п) и (р)

 

Член 13(А)(2)(а), първи до четвърти абзаци

 

 

Член 133 (а) до (г)

 

Член 13(А)(2)(б), първи и втори абзаци

 

 

Член 134 (а) и (б)

 

Член 13(Б), уводно изре­че­ние

 

 

Член 131

 

Член 13(Б)(а)

 

 

Член 135(1)(а)

 

Член 13(Б)(б), първи под­па­раграф

 

 

Член 135(1)(л)

 [1] ОЖ L 145, 13.6.1977, стр.1. Директива, последно изменена от Директива 2006/98/ЕО (ОЖ L 221, 12.8.2006, стр.9)

[2] ОЖ 71, 14.4.1967, стр.1301. Директива последно изменена от Директива 69/463/ЕИО (ОЖ L 320 от 20.12.1969, стр.34).

[3] ОЖ L 253, 7.10.2000, стр.42

[4] ОЖ L 76, 23.3.1992, стр.1. Директива, последно изменена от Директива 2004/106//ЕО (ОЖ L 359, 4.12.2004 стр.30)

[5] Директива 69/169/ЕИО на Съвета от 28 май 1969 година относно хармонизацията на разпо­ред­бите, определени от законодателни, регулативни или административни действия, относно освобождаването от данък върху оборота и акциза върху вноса при международни пътувания (ОЖ L 133, 4.6.1969, стр.6), последно изменена от Директива 2005/93/ЕО (ОЖ L 346, 29.12.2005, стр.16)

[6] Директива 83/181/ЕИО на Съвета от 28 Март 1983 година, определяща обхвата на действие на член 14(1)(г) на Директива 77/388/ЕИО по отношение на освобождаването от данък добаве­на стойност върху окончателния внос на определени стоки (ОЖ L 105, 23.4.1983, стр.38). Ди­рек­тива последно изменена от Акта на присъединяване от 1994.

[7] Директива 2006/79/ЕО на Съвета от 5 октомври 2006 година относно освобождаването от да­нъци на вноса на малки партиди стоки с нетърговска цел от трети страни (кодифицирана вер­сия) (ОЖ L 286, 17.10.2006, стр.15).

[8] Осма директива на 79/1072/ЕИО Съвета от 6 декември 1979 година относно хармонизация­та на законодателствата на страните-членки относно данъците върху оборота – споразумения за възстановяване на данък добавена стойност на облагаеми лица, неустановени на територията на страната (ОЖ L 331, 27.12.1979, стр.11). Директива последно изменена от Акта на присъеди­няване от 2003 година.

[9] Тринадесета Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 година относно хармонизи­рането на законодателствата на страните-членки относно данъците върху оборота – споразу­ме­ния за възстановяване на данък добавена стойност на облагаеми лица, неустановени на те­риторията на Общността (ОЖ L326, 21.11.1986, стр.40).

[10] ОЖ L 13, 19.1.2000, стр.12

[11] ОЖ L 338, 28.12.1994, стр.98

[12] ОЖ 71, 14.4.1967, стр.1303/67. Директива, отменена от Директива 77/388/ЕИО

[13] ОЖ L 309,25.11.2005, стр.15

[14] Забележка към ОЖ: :Моля вмъкнете референция на публикацията